Наказателен кодекс

AJAX progress indicator
 • чл. 10 НК
  Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г.) Общественоопасно е деянието, което застрашава или уврежда личността, правата на гражданите, собствеността, установения с Конституцията правов ред в Република България или други интереси, защитени от правото.
 • чл. 11, ал. 1 НК
  Чл. 11. (1) Общественоопасното деяние е извършено виновно, когато е умишлено или непредпазливо.
 • чл. 11, ал. 2 НК
  Чл. 11. (2) Деянието е умишлено, когато деецът е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал или допускал настъпването на тези последици.
 • чл. 11, ал. 3 НК
  Чл. 11. (3) Деянието е непредпазливо, когато деецът не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди, или когато е предвиждал настъпването на тези последици, но е мислил да ги предотврати.
 • чл. 20, ал. 2 НК
  Чл. 20. [...] (2) Извършител е този, който участвува в самото изпълнение на престъплението.
 • чл. 24 НК
  Чл. 24. Когато наложените наказания са от един и същ вид, съдът може да увеличи определеното общо най-тежко наказание най-много с една втора, но така увеличеното наказание не може да надминава сбора от отделните наказания, нито максималния размер, предвиден за съответния вид наказание.
 • чл. 53, ал. 2 НК
  Чл. 53. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) (1) Независимо от наказателната отговорност отнемат се в полза на държавата:
  а) (доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) вещите, които принадлежат на виновния и са били предназначени или са послужили за извършване на умишлено престъпление. Когато вещите липсват или са отчуждени, присъжда се тяхната равностойност;
  б) вещите, които принадлежат на виновния и са били предмет на умишлено престъпление - в случаите, изрично предвидени в особената част на този кодекс.
 • чл. 123, ал. 1 НК
  Чл. 123. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който причини другиму смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.
 • чл. 201 НК
  Чл. 201. (Доп. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм., бр. 10 от 1993 г., доп., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на КС на РБ, бр. 97 от 1995 г.) Длъжностно лице, което присвои чужди пари, вещи или други ценности, връчени в това му качество или поверени му да ги пази или управлява, се наказва за длъжностно присвояване с лишаване от свобода до осем години, като съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния и да го лиши от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.
 • чл. 202 НК
  Чл. 202. (1) За длъжностно присвояване наказанието е лишаване от свобода от една до десет години:
  1. ако за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание;
  2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) ако е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително.
  (2) За длъжностно присвояване наказанието е лишаване от свобода от три до петнадесет години:
  1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) ако е в големи размери,
  2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) ако представлява опасен рецидив или
  3. (нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) ако присвоените средства са от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.
  (3) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм., бр. 92 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г. по отношение на наказанието пробация - изм., бр. 26 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) В случаите на предходните алинеи съдът лишава виновния от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7. Съдът може да постанови и конфискация по ал. 1 до една втора, а по ал. 2 - на част или на цялото имущество на виновния.
 • чл. 202, ал. 2, т. 1 НК
  Чл. 202. (1) За длъжностно присвояване наказанието е лишаване от свобода от една до десет години:
  1. ако за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание;
 • чл. 206 НК
  Чл. 206. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г.; изм., бр. 26 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г.; изм., бр. 26 от 2010 г.) Който противозаконно присвои чужда движима вещ, която владее или пази, се наказва за обсебване с лишаване от свобода от една до шест години.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Обсебване има и когато част от вещта принадлежи на дееца, както и когато вещта принадлежи на дееца, но е обременена със залог и деецът се разпореди с нея неправомерно, без да запази правата на заложния кредитор, или когато деецът заложи чужда вещ, с което се затруднява удовлетворяването на кредитора.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Ако обсебването е в големи размери или представлява опасен рецидив, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години, като съдът лишава виновния от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7 и може да постанови конфискация на част или на цялото му имущество.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) За обсебване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години, като съдът постановява и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7 и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.
  (5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г.) В маловажни случаи наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация, или глоба от сто до триста лева.
  (6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Ако присвоеното имущество бъде внесено или заместено до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, наказанието е:
  1. по ал. 1 - лишаване от свобода до три години;
  2. по ал. 3 - лишаване от свобода от две до осем години;
  3. по ал. 4 - лишаване от свобода от три до дванадесет години;
  4. (изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) по ал. 5 - пробация или глоба от сто до триста лева.
  (7) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) В случаите на точка 2 на предходната алинея съдът може да постанови конфискация до(...)
 • чл. 206, ал. 1 НК
  Чл. 206. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г.; изм., бр. 26 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г.; изм., бр. 26 от 2010 г.) Който противозаконно присвои чужда движима вещ, която владее или пази, се наказва за обсебване с лишаване от свобода от една до шест години.
 • чл. 206, ал. 3 НК
  Чл. 206. [...] (3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Ако обсебването е в големи размери или представлява опасен рецидив, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години, като съдът лишава виновния от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7 и може да постанови конфискация на част или на цялото му имущество.
 • чл. 242 НК
  Чл. 242. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1975 г., бр. 10 от 1993 г., изм. и доп., бр. 62 от 1997 г.) Който пренесе през границата на страната стоки без знанието и разрешението на митниците, когато това е извършено:
  а) от лица, които системно се занимават с такава дейност;
  б) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) чрез използване на документ с невярно съдържание, на чужд, неистински или преправен документ;
  в) от длъжностно лице, което е в непосредствена връзка с митническата служба;
  г) (доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., бр. 26 от 2004 г.; доп., бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) когато са пренесени силно действуващи или отровни вещества, взривни вещества, оръжие или боеприпаси за огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ядрен материал, ядрени съоръжения или други източници на йонизиращи лъчения или компоненти, или прекурсори за тях, определени със закон или с акт на Министерския съвет;
  д) стоки и предмети за търговски или производствени цели в големи размери;
  е) от две или повече лица, сговорили се предварително;
  ж) (нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 26 от 2010 г.) от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група,
  з) (нова - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) чрез пренасяне на екземпляр от защитен вид от дивата флора или фауна или негова част, или продукт,
  (изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) се наказва за квалифицирана контрабанда с лишаване от свобода от три до десет години и с глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 1975 г., изм., бр. 10 от 1993 г., бр. 62 от 1997 г., бр. 21 от 2000 г.) Който без надлежно разрешително пренесе през границата на страната наркотични вещества и/или техни аналози, се наказва за високорискови наркотични вещества с лишаване от свобода от десет до петнадесет години и глоба от сто хиляди до двеста хиляди лева и за рискови наркотични вещества - с лишаване от свобода от три до петнадесет години и глоба от десет хиляди до сто хиляди(...)
 • чл. 242, ал. 1 НК
  Чл. 242. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1975 г., бр. 10 от 1993 г., изм. и доп., бр. 62 от 1997 г.) Който пренесе през границата на страната стоки без знанието и разрешението на митниците, когато това е извършено:
  а) от лица, които системно се занимават с такава дейност;
  б) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) чрез използване на документ с невярно съдържание, на чужд, неистински или преправен документ;
  в) от длъжностно лице, което е в непосредствена връзка с митническата служба;
  г) (доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., бр. 26 от 2004 г.; доп., бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) когато са пренесени силно действуващи или отровни вещества, взривни вещества, оръжие или боеприпаси за огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ядрен материал, ядрени съоръжения или други източници на йонизиращи лъчения или компоненти, или прекурсори за тях, определени със закон или с акт на Министерския съвет;
  д) стоки и предмети за търговски или производствени цели в големи размери;
  е) от две или повече лица, сговорили се предварително;
  ж) (нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 26 от 2010 г.) от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група,
  з) (нова - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) чрез пренасяне на екземпляр от защитен вид от дивата флора или фауна или негова част, или продукт,
  (изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) се наказва за квалифицирана контрабанда с лишаване от свобода от три до десет години и с глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.
 • чл. 252, ал. 1 НК
  Чл. 252. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.; доп., бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.11.2009 г.) Който без съответно разрешение извършва по занятие банкови, застрахователни или други финансови сделки, както и платежни услуги за които се изисква такова разрешение, се наказва с лишаване от свобода от три до пет години и с конфискация до 1/2 от имуществото на дееца.
 • чл. 253 НК
  Чл. 253. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1998 г., бр. 26 от 2004 г., доп., бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Който извърши финансова операция или сделка с имущество, или прикрива произхода, местонахождението, движението или действителните права върху имущество, за което знае или предполага, че е придобито чрез престъпление или друго общественоопасно деяние, се наказва за изпиране на пари с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от три хиляди до пет хиляди лева.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г., доп., бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Наказанието по ал. 1 се налага и на този, който придобие, получи, държи, използва, преобразува или спомогне по какъвто и да е начин за преобразуването на имущество, за което знае или предполага към момента на получаването му, че е придобито чрез престъпление или друго общественоопасно деяние.
  (3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Наказанието е лишаване от свобода от една до осем години и глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 и 2 е извършено:
  1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) от две или повече лица, сговорили се предварително, или от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
  2. два или повече пъти;
  3. от длъжностно лице в кръга на службата му;
  4. (нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) чрез откриване или поддържане на сметка във финансова институция под фиктивно име или под името на лице, което не е дало своето съгласие за това.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2000 г., предишна ал. 3, доп., бр. 26 от 2004 г.,изм., бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от двадесет хиляди до двеста хиляди лева, когато деянието по ал. 1 и 2 е извършено със средства или имущество, за които деецът е знаел или е предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 85 от 1998 г., предишна ал. 3, бр. 21 от 2000 г., предишна ал.(...)
 • чл. 255 НК
  Чл. 255. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който избегне установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери, като:
  1. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) не подаде декларация;
  2. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;
  3. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) не издаде фактура или друг счетоводен документ;
  4. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) унищожи, укрие или не съхрани в законоустановените срокове счетоводни документи или счетоводни регистри; 5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) осъществява или допуска осъществяването на счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство;
  6. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите или публичните изпълнители;
  7. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.; изм., бр. 26 от 2010 г.) приспадне неследващ се данъчен кредит,
  се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба до две хиляди лева.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.; бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г., Дата на влизане в сила изменено на 01.01.2010 г. със ЗИД ДОПК - ДВ бр. бр. 32 от 28.04.2009 г.) Когато деянието по ал. 1 е извършено с участието на служител от гранична полиция, митническа администрация, Националната агенция за приходите, или регистриран одитор, наказанието е лишаване от свобода от две до шест години и глоба до пет хиляди лева, както и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.
  (3) Когато данъчните задължения са в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.
  (4) Ако до приключване на съдебното(...)
 • чл. 256 НК
  Чл. 256. (1) Който чрез използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ получи от държавния бюджет неследваща се парична сума в големи размери или даде възможност на друго лице да получи такава сума, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години и глоба от хиляда до пет хиляди лева.
  (2) Когато деянието по ал. 1 е извършено с участието на лице по чл. 255, ал. 2 или от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, или ако получената парична сума е в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния, както и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.
  (3) Ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд получената сума бъде внесена в бюджета заедно с лихвите, наказанието по ал. 1 е лишаване от свобода до три години и глоба до хиляда лева, а по ал. 2-лишаване от свобода до пет години и глоба до три хиляди лева.
 • чл. 257 НК
  Чл. 257. (Отм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., нов, бр. 62 от 1997 г., в сила от 5.11.1997 г., отм., бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.).

  [Редакция към ДВ 41/2001]
  Чл. 257. (Отм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., нов, бр. 62 от 1997 г., в сила от 5.11.1997 г.) (1) Когато с деянията по чл. 255 и 256 са укрити данъчни задължения в особено големи размери или когато те са извършени с участието на служител от данъчната администрация или на дипломиран експерт-счетоводител, наказанието е лишаване от свобода от две до десет години и глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.
  (2) В маловажни случаи по чл. 255 и 256 наказанието е глоба в двоен размер на укритите данъчни задължения, налагана по административен ред.
  (3) Ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд необявеното и неплатеното данъчно задължение заедно с дължимите лихви се внесе в бюджета, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба до десет хиляди лева.
 • чл. 282, ал. 1 НК
  Чл. 282. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6, или с пробация.
 • чл. 308 НК
  Чл. 308. (1) Който състави неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ с цел да бъде използуван, се наказва за подправка на документ с лишаване от свобода до три години.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г.; изм. изцяло, бр. 27 от 2009 г.) Когато предмет на деянието по ал. 1 са удостоверения за наследници или актове за гражданско състояние, нотариални актове или нотариални удостоверявания, български или чуждестранни документи за самоличност, документи за завършено образование или за придобита квалификация, свидетелства за управление на превозни средства, за регистрация на превозни средства, визови стикери, други документи, удостоверяващи прехвърляне или учредяване на право на собственост или на други вещни права, правоспособност, лични или регистрационни данни, наказанието е лишаване от свобода до осем години.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г.; изм. изцяло, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Наказанието е лишаване от свобода до десет години, когато:
  1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г.) деянието по ал. 1 е с цел улесняване извършването на престъпление по чл. 108а, ал. 1, 2, 6 или 7;
  2. деянието по ал. 2 е с цел имотна облага.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г., предишна ал. 2, изм., бр. 26 от 2004 г.) В маловажни случаи наказанието е:
  1. по ал. 1 - лишаване от свобода до шест месеца или пробация;
  2. по ал. 2 - лишаване от свобода до две години;
  3. по ал. 3 - лишаване от свобода до три години.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) За приготовление към престъпление по ал. 1 наказанието е лишаване от свобода до една година. За приготовление към престъпление по ал. 2 и 3 или за сдружаване с цел извършване на някое от предвидените в тях престъпления наказанието е лишаване от свобода до шест години.
  (6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Не се наказва онзи участник в сдружението, който преди да е довършено съставянето на неистински официален документ или преправянето на съдържанието на официален документ (ако(...)
 • чл. 311, ал. 1 НК
  Съдържание на протокола
  Чл. 311. (1) В протокола за съдебното заседание, освен данните по чл. 129, ал. 1, се посочват:
  1. неявилите се лица и причините за неявяването;
  2. данни за личността на подсъдимия; датата, на която му е връчен препис от обвинителния акт или от тъжбата с разпореждането;
  3. обясненията на подсъдимия, показанията на свидетелите и отговорите на вещите лица;
  4. всички разпореждания на председателя и определения на съда;
  5. прочетените документи и протоколи, както и използваните кинозаписи, звукозаписи или видеозаписи;
  6. кратко съдържание на съдебните прения и на последната дума на подсъдимия;
  7. обявяването на присъдата по съответния ред и разясненията на председателя относно реда и срока за нейното обжалване.
 • чл. 313 НК
  Чл. 313. (1) Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.
  (2) Когато деянието по ал. 1 е извършено с цел да се избегне заплащане на дължими данъци, наказанието е лишаване от свобода до три години или глоба до хиляда лева.
  (3) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който потвърди неистина или затаи истина в частен документ или съобщение, изпратено по електронен път, в които по изрична разпоредба на закон, указ или постановление на Министерския съвет е специално задължен да удостовери истината, и употреби този документ като доказателство за невярно удостоверените обстоятелства или изявления.
  (4) Който във връзка с публично предлагане на ценни книги в проспект или обзор за икономическо състояние използва неистински благоприятстващи данни или премълчава неблагоприятни такива, които са от съществено значение при вземане на решение за придобиване на ценни книги, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до петстотин лева.
 • чл. 343 НК
  Чл. 343. (Попр. - ДВ, бр. 29 от 1968 г., изм., бр. 95 от 1975 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.; бр. 60 от 2012 г., в сила от 08.09.2012 г.; изм., бр. 74 от 2015 г.; изм., бр. 95 от 2016 г.) (1) Когато с деяния по предходния член по непредпазливост са причинени:
  а) значителни имуществени вреди, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация;
  б) тежка или средна телесна повреда, независимо дали са настъпили последиците по буква "а", наказанието е лишаване от свобода до четири години за тежка телесна повреда и до три години или пробация за средна телесна повреда;
  в) (изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 08.09.2012 г.) смърт, независимо дали са настъпили последиците по буква "а", наказанието е лишаване от свобода от две до шест години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от три до десет години.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм., бр. 86 от 2005 г., в сила от 29.04.2006 г.; изм., бр. 95 от 2016 г.) Наказателното производство се прекратява, ако пострадалият поиска това:
  1. за престъпления по ал. 1, буква „а";
  2. за престъпления по ал. 1, буква „б", когато спрямо дееца не е било прекратявано наказателно производство на това основание през последните пет години.
  (3) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2000 г., предишна ал. 2, бр. 92 от 2002 г.; изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2012 г., в сила от 08.09.2012 г.) Ако деянието е извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози или от него е настъпила телесна повреда или смърт на повече от едно лице, или деецът е избягал от местопроизшествието или е управлявал, без да има необходимата правоспособност, или на пешеходна пътека, наказанието е:
  а) (изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 08.09.2012 г.; изм., бр. 74 от 2015 г.) при тежка или средна телесна повреда - лишаване от свобода от една до шест години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от две до десет(...)
 • чл. 53 НК
  Чл. 53. (1) Независимо от наказателната отговорност отнемат се в полза на държавата:
  а) вещите, които принадлежат на виновния и са били предназначени или са послужили за извършване на умишлено престъпление;
  б) вещите, които принадлежат на виновния и са били предмет на умишлено престъпление - в случаите, изрично предвидени в особената част на този кодекс.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Отнемат се в полза на държавата и:
  а) вещите, предмет или средство на престъплението, притежаването на които е забранено, и
  б) придобитото чрез престъплението, ако не подлежи на връщане или възстановяване. Когато придобитото липсва или е отчуждено, присъжда се неговата равностойност.