Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 4, ал. 7, т. 1 НПНУОВТУЗ
  Чл. 4. [...] (7) Предназначението на териториите и поземлените имоти по ал. 5 и 6 може да бъде: [...] 1. за жилищни нужди;
 • чл. 18 НПНУОВТУЗ
  Чл. 18. В урегулираните имоти за жилищни нужди освен жилищните сгради (основното застрояване) са допустими и постройки на допълващото застрояване при спазване на правилата и нормативите по раздел седми от ЗУТ.
 • чл. 98, ал. 2, т. 3 НПНУОВТУЗ
  Чл. 98. [...] (2) В многофамилните жилищни сгради освен жилища може да има и: [...]
  3. гаражи и общи паркинги;