Кодекс на търговското корабоплаване

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 9, ал. 3 КТК
  Отговорност на корабопритежателя
  Чл. 9. [...] (3) Корабопритежател по смисъла на този кодекс е лице, което експлоатира кораба от свое име независимо от това, дали е собственик на кораба или го ползува на друго законно основание.
 • чл. 27 КТК
  Българско знаме
  Чл. 27. (1) Под знамето на Република България плава само кораб:
  1. който е собственост на държавата;
  2. който е собственост на българско физическо или юридическо лице;
  3. повече от половината от който е собственост на българско физическо или юридическо лице;
  4. който е собственост на физическо или юридическо лице от страна - членка на Европейския съюз, при условие че за изпълнението на техническите, административните и другите изисквания на българското законодателство по отношение на корабите са упълномощени български физически или юридически лица или физически или юридически лица от страна - членка на Европейския съюз, установени в Република България;
  5. който е нает по договор за беърбоут чартър от лицата по т. 1 - 4 за времето на действие на договора.
  (2) На физическите и юридическите лица от страна - членка на Европейския съюз, се предоставя третиране не по-малко благоприятно от това, което се предоставя на българските физически и юридически лица по отношение на регистрирането на корабите.
  (3) Под знамето на Република България може да плава и кораб, използван за туризъм, спорт, спортен риболов или развлечение, който е собственост на притежаващо разрешение за постоянно пребиваване в Република България физическо лице от страна, която не е членка на Европейския съюз.
  (4) Правата върху корабите по ал. 1, т. 5 не могат да бъдат различни от включените в договора за наемане.
 • чл. 34 КТК
  Видове регистрови книги
  Чл. 34. (1) Регистровите книги се разделят на:
  1. регистрови книги на малките кораби;
  2. регистрови книги на големите кораби;
  3. регистрови книги на корабите, наети по договор за беърбоут чартър;
  4. регистрови книги на корабите в строеж с дължина над 12 метра.
  (2) В регистровите книги за малките кораби се вписват кораби:
  1. с дължина до 20 метра включително - за речните кораби;
  2. с големина до 40 бруто тона включително - за морските кораби.
  (3) В регистровите книги за големите кораби се вписват кораби:
  1. с дължина, по-голяма от 20 метра - за речните кораби;
  2. с големина над 40 бруто тона - за морските кораби.
  (4) (Отм. ДВ 36/2008)
  (5) Регистровите книги на отделните категории кораби, подлежащи на вписване, съставят общ единен регистър на кораби, плаващи под българско знаме.
 • чл. 39а КТК
  Вписване на кораб, нает по договор за беърбоут чартър
  Чл. 39а. (1) Кораб, нает при условията на договор за беърбоут чартър, може да бъде вписан в регистровите книги по чл. 34, ал. 1, т. 3 при наличие на следните условия:
  1. да е нает от българската държава или от лице по чл. 27, ал. 1, т. 2, 3 и 4;
  2. (отм. ДВ 85/2010);
  3. да не е вписан в друг регистър при условията на договор за беърбоут чартър;
  4. да е представено извлечение от основната регистрация на кораба, съдържащо описание на кораба и данни за корабособственика.
  (2) За да се извърши вписване по ал. 1, беърбоут чартьорът трябва да представи пред Изпълнителна агенция "Морска администрация" писмено съгласие за плаване на кораба под българско знаме по този ред, изразено от: 1. компетентните власти на основния регистър;
  2. корабособственика;
  3. (отм. - ДВ 87/2005)
 • чл. 39а, ал. 1 КТК
  Вписване на кораб, нает по договор за беърбоут чартър
  Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 113 от 2002 г.; изм., бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 85 от 2010 г.; изм., бр. 93 от 2017 г.) (1) Кораб, нает при условията на договор за беърбоут чартър, може да бъде вписан в регистровите книги по чл. 34, ал. 1, т. 3 при наличие на следните условия:
  1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г.) да е нает от българската държава или от лице по чл. 27, ал. 1, т. 2, 3 и 4;
  2. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2010 г.);
  3. да не е вписан в друг регистър при условията на договор за беърбоут чартър;
  4. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2005 г.) да е представено извлечение от основната регистрация на кораба, съдържащо описание на кораба и данни за корабособственика.
 • чл. 53 КТК
  Действие
  Чл. 53. (1) Предвидените в тази глава вземания се предпочитат пред всяка друга обща или особена привилегия върху движими вещи, установени в други закони.
  (2) Тези привилегировани вземания се предпочитат и пред ипотеките върху кораб независимо от реда на вписването им.
 • чл. 62 КТК
  Изключване на застрахователните обезщетения
  Чл. 62. Вземанията, ползуващи се с право на предпочтително удовлетворение, не могат да се удовлетворяват от застрахователните обезщетения, дължими за кораба и товара, освен при пълното им погиване.
 • чл. 88, ал. 3 КТК
  Комплектоване на екипажа
  Чл. 88. [...] (3) Корабопритежателят назначава корабния екипаж без дискриминация, основана на национална принадлежност, религия, заплащане и други условия на труд, но владеещ определения от него общоразбираем на кораба език.
 • чл. 88б КТК
  Общи правила за трудовите правоотношения
  Чл. 88б. (1) Трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораб, плаващ под българско знаме, и корабопритежателя се уреждат от този кодекс и с наредба на Министерския съвет.
  (2) С наредбата по ал. 1 се определят и изискванията за:
  1. безопасни и здравословни условия на труд на борда на корабите с отчитане спецификата на извършваните превози;
  2. корабопритежателите относно спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
  3. предотвратяване на професионални заболявания и нещастни случаи на борда на корабите;
  4. поддържане на съответни стандарти за хигиена на борда на корабите.
  (3) Трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или като срочен трудов договор. Срочен трудов договор се сключва:
  1. за определен срок, който може да бъде и по-кратък от една година;
  2. за извършване на определен рейс;
  3. до завършване на определена работа;
  4. за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.
  (4) Срочен трудов договор със същия работник или служител за същата работа на същия или друг кораб на същия корабопритежател може да се сключва неограничен брой пъти последователно във времето.
  (5) Не се допуска превръщането на договор за неопределено време в договор за определен срок, както и на срочен договор в договор за неопределено време, освен с писмено съгласие между страните. За превръщането на договор за неопределено време в договор за определен срок и за превръщането на срочен договор в договор за неопределено време не е необходимо предварително писмено заявяване от работника или служителя. (6) Срокът на предизвестието за прекратяване на трудов договор за неопределено време е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от три месеца. Срокът на предизвестието за предсрочно прекратяване на срочен трудов договор е 30 дни, но не повече от остатъка от срока на договора.
  (7) Нормалната(...)
 • чл. 199а КТК
  Основни белези
  Чл. 199а. Договорът за беърбоут чартър е договор за наемане на кораб за определен срок, по силата на който наемателят получава пълни права на владение и контрол върху кораба, включително правото да назначава капитан и екипаж на кораба за целия период на наемане.
 • чл. 199б КТК
  Сключване
  Чл. 199б. (1) При сключване на договор за беърбоут чартър корабособственикът (наемодателят) се задължава за определен срок срещу заплащане на определена наемна цена да предостави на наемателя (беърбоут чартьора) пълното право на владение и контрол върху кораба, включително правото да назначава капитан и екипаж на кораба за целия период на наемане.
  (2) Договорът за беърбоут чартър се сключва в писмена форма.
 • чл. 199г КТК
  Пренаемане на кораб, нает по договор за беърбоут чартър
  Чл. 199г. (1) В случай, че не е уговорено друго, наемателят в границите на правата, които има по договора за беърбоут чартър, може да сключва от свое име договори за отдаване на кораба при условията на беърбоут чартър на трето лице за срока на действие на договора или за част от него.
  (2) В случаите по ал. 1 първоначалният наемател има правата и задълженията на наемодател спрямо пренаемателя съобразно разпоредбите на този раздел.
  (3) Първоначалният наемател продължава да отговаря за изпълнението на договора за беърбоут чартър спрямо наемодателя и след сключването на договора за пренаемане.
 • чл. 199г, ал. 3 КТК
  Пренаемане на кораб, нает по договор за беърбоут чартър
  Чл. 199г. (Нов - ДВ, бр. 113 от 2002 г.) [...] (3) Първоначалният наемател продължава да отговаря за изпълнението на договора за беърбоут чартър спрямо наемодателя и след сключването на договора за пренаемане.
 • чл. 199ж КТК
  Задължения на наемателя по договора за беърбоут чартър
  Чл. 199ж. (1) Търговската експлоатация на кораба се осъществява от наемателя в съответствие с условията по договора за беърбоут чартър, като всички разходи, свързани с експлоатацията, включително възнаграждението на екипажа, са за негова сметка. Наемателят застрахова кораба и своята отговорност пред трети лица.
  (2) След изтичането на срока по договора за беърбоут чартър наемателят е длъжен да върне кораба на корабособственика в такова състояние, в каквото е получен от него, като се отчита нормалното износване вследствие на експлоатацията му.
 • чл. 199з КТК
  Отговорност на наемателя пред трети лица
  Чл. 199з. Наемателят отговаря пред трети лица за основателните претенции, възникнали във връзка с експлоатацията на кораба, включително за претенциите за обезщетение за вреди, причинени от замърсяване с нефт, както и за вреди, причинени при превоз на опасни и вредни вещества.
 • чл. 225а КТК
  Основни белези
  Чл. 225а. С договора за управление на кораб-договор за корабен мениджмънт, корабният мениджър се задължава срещу възнаграждение да извършва от името и за сметка на корабопритежателя една или повече от следните услуги:
  1. организира и поддържа система за управлениe на безопасната експлоатация на кораба и предпазване от замърсяване;
  2. комплектува корабния екипаж с правоспособни морски лица;
  3. осъществява управлението на кораба в техническо отношение;
  4. осъществява търговската експлоатация на кораба;
  5. осъществява управлението на финансите на корабопритежателя, свързано с корабa, който управлява;
  6. организира застраховките на кораба;
  7. осъществява счетоводно обслужване на корабопритежателя във връзка с корабa, който управлява;
  8. съдейства на корабопритежателя при покупко-продажба на кораби;
  9. организира снабдяването на кораба с провизии;
  10. снабдява кораба с корабни горива и масла;
  11. извършва други услуги, които са му възложени от корабопритежателя.
 • чл. 245 КТК
  Основни белези
  Чл. 245. (1) С договора за морска застраховка застрахователят се задължава да покрива уговорени морски рискове, на които е изложен застрахованият интерес, и да заплати в границите на застрахованата сума обезщетение за вредите, ако този интерес бъде засегнат от настъпването на такива рискове, а застраховащият се задължава да заплати застрахователна премия.
  (2) Правилата на този кодекс относно морските застраховки се прилагат, доколкото страните не са уговорили друго. Само в случаите, посочени изрично в кодекса, уговорката на страните, която им противоречи, няма сила.
 • чл. 245, ал. 1 КТК
  Основни белези
  Чл. 245. (1) С договора за морска застраховка застрахователят се задължава да покрива уговорени морски рискове, на които е изложен застрахованият интерес, и да заплати в границите на застрахованата сума обезщетение за вредите, ако този интерес бъде засегнат от настъпването на такива рискове, а застраховащият се задължава да заплати застрахователна премия.
 • чл. 245, ал. 2 КТК
  Основни белези
  Чл. 245. [...] (2) Правилата на този кодекс относно морските застраховки се прилагат, доколкото страните не са уговорили друго. Само в случаите, посочени изрично в кодекса, уговорката на страните, която им противоречи, няма сила.
 • чл. 245, ал. 2, изр. 2 КТК
  Основни белези
  Чл. 245. [...] (2) Правилата на този кодекс относно морските застраховки се прилагат, доколкото страните не са уговорили друго. Само в случаите, посочени изрично в кодекса, уговорката на страните, която им противоречи, няма сила.
 • чл. 262, ал. 2 КТК
  Застраховка в полза на трето лице
  Чл. 262. [...] (2) Ако е издадена полица (застрахователно свидетелство), застраховащият може да упражни правата по застраховката без пълномощие от третото лице, ако предяви полицата (застрахователното свидетелство).
 • чл. 271, ал. 2 КТК
  Задължения на застрахователя
  Чл. 271. [...] (2) Той е длъжен да заплати преките щети от настъпването на тия рискове до размера на застрахованата сума.
 • чл. 273, ал. 1 КТК
  Изключени щети
  Чл. 273. (1) Застрахователят не отговаря за щетите, макар те да са причинени от рискове, покрити от застраховката, ако настъпването им се дължи на умисъл или груба небрежност на застраховащия или застрахован получател или изпращач, както и на техните представители. Капитанът и екипажът не се считат представители на корабопритежателя.
 • чл. 274 КТК
  Изключени щети при кораб
  Чл. 274. (1) При застраховка на кораб застрахователят не отговаря и за щетите, възникнали поради това, че корабът е бил отправен в немореходно състояние, освен ако това се дължи на скрити недостатъци на кораба.
  (2) Застрахователят не отговаря и за щетите, възникнали поради натоварването на кораба на избухливи, запалителни и други опасни товари или вещества без негово знание или без знание на неговия представител.
 • чл. 274, ал. 1 КТК
  Изключени щети при кораб
  Чл. 274. (1) При застраховка на кораб застрахователят не отговаря и за щетите, възникнали поради това, че корабът е бил отправен в немореходно състояние, освен ако това се дължи на скрити недостатъци на кораба.
 • чл. 282 КТК
  Разходи по предотвратяване и установяване на щетите
  Чл. 282. (1) Ако настъпи рискът, покрит от застраховката, застраховащият е длъжен да вземе всички зависещи от него разумни мерки, необходими за спасяване на застрахования предмет и за предотвратяване или за ограничаване на щетите, както и за обезпечаване на вземанията за обезщетяване срещу лицата, причинили тия щети.
  (2) Ако получи указания от застрахователя в отговор на съобщението за настъпване на риска, което му е изпратил, застраховащият е длъжен да вземе мерките, посочени в тия указания.
  (3) Застрахователят може сам да предприеме действия за спасяване и опазване на застрахования предмет или за предотвратяване или намаляване на щетите.
  (4) Действията на застрахователя по ал. 2 и 3 не предрешават въпроса за правото на застрахования да бъде обезщетен, но свързаните с тях разходи са в тежест на застрахователя.
  (5) Застрахователят е длъжен да възстанови необходимите разходи, направени от застраховащия (застрахования) по предотвратяването или ограничаването на щетите, за които той дължи обезщетение, включително и за разходите, направени съобразно с неговите указания.
  (6) Разпоредбата на предходната алинея се прилага и за разходите по установяване на щетите, възникнали поради настъпване на риск, покрит от застраховката, включително и за съставяне на диспаш.
  (7) Застрахователят не носи отговорност за обезщетение за щетите, възникнали поради това, че застрахованият (застраховащият) съзнателно или поради груба небрежност не взема мерките по ал. 1 и 2.
  (8) Ако застрахованата сума е по-ниска от застрахователната стойност, разходите по ал. 1 и 2, извършени от застраховащия, се възстановяват съобразно със съотношението между застрахованата сума и застрахователната стойност.
 • чл. 347 КТК
  Заявление
  Чл. 347. (1) Когато през време на плаване или престой с кораба е произлязло произшествие, което може да даде основание за предявяване претенции срещу корабопритежателя, капитанът е длъжен по установения ред да направи заявление за съставяне на морски протест.
  (2) Заявлението за съставяне на морски протест трябва да съдържа описание на фактите на произшествието и взетите мерки от капитана за обезпечаването на повереното му имущество.
 • чл. 357, ал. 1, б. а КТК
  Видове давностни срокове
  Чл. 357. Правото на иск се погасява:
  1. с двегодишна давност за:
  а) вземания, произтичащи от договор за застраховка, считано от деня, в който е възникнало правото на иск;