Кодекс за социално осигуряване

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 4 КСО
  Осигурени лица
  Чл. 4. (1) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:
  1. работниците и служителите, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на лицата по ал. 10 и по чл. 4а, ал. 1. Лицата, включени в програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта, не се осигуряват за безработица, ако това е предвидено в съответната програма;
  2. държавните служители по Закона за държавния служител;
  3. съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет;
  4. военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по Закона за Държавна агенция „Разузнаване" и по Закона за специалните разузнавателни средства, офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана, както и лицата по чл. 69, ал. 6;
  5. членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, не се осигуряват за безработица;
  6. (отм., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) ;
  7. управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи(...)
 • чл. 4, ал. 1 КСО
  Осигурени лица
  Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:
  1. (доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм., бр. 68 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.; доп., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; доп., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) работниците и служителите, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на лицата по ал. 10 и по чл. 4а, ал. 1. Лицата, включени в програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта, не се осигуряват за безработица, ако това е предвидено в съответната програма;
  2. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) държавните служители по Закона за държавния служител;
  3. (нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет;
  4. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., предишна т. 3, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм., бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., бр. 68 от 2006 г., в сила от 1.05.2006 г; доп., бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 25 от 2009 г., в сила от 01.06.2009 г.; изм., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; доп., бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.; доп., бр. 61 от 2015 г., в сила от(...)
 • чл. 4а КСО
  Осигуряване на морски лица
  Чл. 4а. (1) Морските лица задължително се осигуряват изцяло за своя сметка за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост, смърт, трудова злополука и професионална болест върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
  (2) Лицата по ал. 1 по свой избор и желание могат да се осигуряват изцяло за своя сметка и за безработица върху избрания месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
  (3) Лицата по ал. 1 внасят осигурителни вноски в размерите, определени за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство", фонд "Безработица" и фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва: 1. (изм. изцяло - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) 17,8 на сто за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., а за работещите при условията на I или II категория труд - 20,8 на сто;
  2. (изм. изцяло - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) 12,8 на сто за фонд "Пенсии" за лицата, родени след 31 декември 1959 г., а за работещите при условията на I или II категория труд - 15,8 на сто;
  3. 3,5 на сто за фонд "Общо заболяване и майчинство";
  4. 1 на сто за фонд "Безработица";
  5. 1,1 на сто за фонд "Трудова злополука и професионална болест".
  6. (нова - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г.) за морските лица, направили избор по чл. 4б, ал. 1, увеличената осигурителна вноска във фонд „Пенсии" е с размера на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 1;
  7. (нова - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) за морските лица, направили избор по чл. 4в, ал. 1, увеличената осигурителна вноска във фонд „Пенсии" е със съответния размер на вноската по чл.(...)
 • чл. 5, ал. 4 КСО
  Осигурители
  Чл. 5. [...] (4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3, бр. 67 от 2003 г., изм., бр. 112 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите данни за:
  1. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. изцяло, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица - поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване;
  2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Декларация за сумите за осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване се подава и за лицата по чл. 4, ал. 5 и 9.
 • чл. 5, ал. 4, т. 2 КСО
  Осигурители
  Чл. 5. [...] (4) Осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите данни за: [...]
  2. (декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Декларация за сумите за осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване се подава и за лицата по чл. 4, ал. 5 и 9.
 • чл. 6 КСО
  Осигурителни вноски и осигурителен доход
  Чл. 6. (1) Размерите на осигурителните вноски се внасят във фондовете на държавното обществено осигуряване, както следва:
  1. за фонд „Пенсии", съответно за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:
  а) 17,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а - 20,8 на сто;
  б) 60,8 на сто за лицата по чл. 69;
  2. за фонд „Пенсии", съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:
  а) 12,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а - 15,8 на сто;
  б) 55,8 на сто за лицата по чл. 69;
  3. за лицата по чл. 127, ал. 5 осигурителната вноска за фонд „Пенсии" по т. 2 се увеличава с 5 процентни пункта;
  4. осигурителната вноска за фонд „Пенсии" се увеличава, както следва:
  а) от 1 януари 2017 г. - с 1 процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице;
  б) от 1 януари 2018 г. - с 1 процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице.
  5. 3,5 на сто за фонд "Общо заболяване и майчинство";
  6. едно на сто за фонд "Безработица";
  7. от 0,4 до 1,1 на сто за фонд "Трудова злополука и професионална болест", определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година по групи основни икономически дейности.
  (2) Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят:
  1. максималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година;
  2. минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица;
  3. основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер(...)
 • чл. 55 КСО
  Трудова злополука
  Чл. 55. (1) Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.
  (2) Трудова е и злополуката, станала с осигурен по чл. 4, ал. 1 и чл. 4а по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:
  1. основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
  2. мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
  3. мястото за получаване на възнаграждение.
  (3) Не е налице трудова злополука, когато пострадалият умишлено е увредил здравето си.
 • чл. 55, ал. 1 КСО
  Трудова злополука
  Чл. 55. (1) Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.
 • чл. 55, ал. 2 КСО
  Трудова злополука
  Чл. 55. [...] (2) Трудова е и злополуката, станала с осигурен по чл. 4, ал. 1 и чл. 4а по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:
  1. основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
  2. мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
  3. мястото за получаване на възнаграждение.
 • чл. 55, ал. 3 КСО
  Трудова злополука
  Чл. 55. [...] (3) Не е налице трудова злополука, когато пострадалият умишлено е увредил здравето си.
 • чл. 58, ал. 6 КСО
  Разследване на трудова злополука
  Чл. 58. [...] (6) Резултатите от разследването се оформят в протокол в типизирана форма, който е валиден до доказване на противното. Екземпляр от протокола се връчва от териториалното поделение на Националния осигурителен институт на пострадалия или на неговите наследници и на осигурителя/предприятието ползвател.
 • чл. 60 КСО
  Квалифициране на злополуката за трудова
  Чл. 60. (1) Длъжностното лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, въз основа на документите в досието и данните в информационната система по чл. 33, ал. 5, т. 7 в 14-дневен срок от декларирането издава разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова.
  (2) При декларирана злополука по повод на нетравматично увреждане разпореждането по ал. 1 се издава въз основа на решението на органите, осъществяващи експертизата на работоспособността.
  (3) Разпореждането се изпраща на осигурения и на осигурителя/предприятието ползвател.
  (4) Разпореждането подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по реда на чл. 117.
 • чл. 60, ал. 1 КСО
  Квалифициране на злополуката за трудова Чл. 60. (1) Длъжностното лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, въз основа на документите в досието и данните в информационната система по чл. 33, ал. 5, т. 7 в 14-дневен срок от декларирането издава разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова.
 • чл. 62, ал. 1 КСО
  Изготвяне на документи за професионална болест
  Чл. 62. (1) За всяко известие по чл. 61 териториалното поделение на Националния осигурителен институт извършва проучвания, подготвя документи и ги представя на медицинските експертни органи.
 • чл. 68 КСО
  Придобиване право на пенсия
  Чл. 68. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и 10 месеца от жените и 63 години и 10 месеца от мъжете и осигурителен стаж 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва: 1. до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст; 2. до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с 2 месеца, а от 1 януари 2018 г. - с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.
  (2) От 31 декември 2016 г. осигурителният стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете.
  (3) В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, до 31 декември 2016 г. те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст.
  (4) След 31 декември 2037 г. възрастта по ал. 1 се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота.
 • чл. 68, ал. 1 КСО
  Придобиване право на пенсия
  Чл. 68. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и 10 месеца от жените и 63 години и 10 месеца от мъжете и осигурителен стаж 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:
  1. до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст;
  2. до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с 2 месеца, а от 1 януари 2018 г. - с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.
 • чл. 68, ал. 2 КСО
  Придобиване право на пенсия
  Чл. 68. [...] (2) От 31 декември 2016 г. осигурителният стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете.
 • чл. 68, ал. 4 КСО
  Придобиване право на пенсия
  Чл. 68. [...] (4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) При преценяване на правото на пенсия по ал. 1 и 2, свързана с прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, когато само със зачетения по българското законодателство осигурителен стаж лицето не придобива право на пенсия, но има поне 15 години действителен осигурителен стаж и до удостоверяване на чуждия осигурителен стаж навърши възрастта по ал. 3, се отпуска пенсия в размер на социалната пенсия за старост, при условие че лицето не получава друг вид пенсия.
 • чл. 68а КСО
  Пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер
  Чл. 68а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила 01.01.2016 г.) (1) Лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено.
  (2) Лицата, на които е отпусната пенсия по ал. 1, нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1, 2 и 3.
 • чл. 69 КСО
  Придобиване право на пенсия от военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и от държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
  (Загл. изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., бр. 68 от 2006 г.,в сила от 1.05.2006 г.; доп., бр. 25 от 2009 г., в сила от 01.06.2009 г.; изм., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 102 от 2008 г.; доп., бр. 25 от 2009 г., в сила от 01.06.2009 г.; изм., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм., бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; доп., бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; доп., бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 14 от 2015 г.; изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.; доп., бр. 7 от 2018 г.)
  (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2005 г.; изм. изцяло, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. изцяло, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; доп., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Военнослужещите придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и/или като резервисти на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на(...)
 • чл. 69а КСО
  Придобиване право на пенсия от балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации
  Чл. 69а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Лицата, които имат осигурителен стаж 25 години на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 42 години и 10 месеца.
  (2) От 31 декември 2016 г. възрастта за лицата по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 45-годишна възраст.
 • чл. 69б КСО
  Придобиване право на пенсия от лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд
  Чл. 69б. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм., бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 64 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд, придобиват право на пенсия при следните условия:
  1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) навършили са възраст до 31 декември 2015 г. 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете;
  2. от 31 декември 2015 г. възрастта по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 55-годишна възраст.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Лицата, които са работили 15 години при условията на втора категория труд, придобиват право на пенсия при следните условия: 1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) навършили са възраст до 31 декември 2015 г. 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете; 2. от 31 декември 2015 г. възрастта по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 60-годишна възраст.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм., бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Лицата, които имат 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3, могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и до 31 декември 2015 г. са навършили 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените. От 31 декември(...)
 • чл. 69б, ал. 2, т. 1 КСО
  Придобиване право на пенсия от лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд
  Чл. 69б. [...] (2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Лицата, които са работили 15 години при условията на втора категория труд, придобиват право на пенсия при следните условия:
  1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) навършили са възраст до 31 декември 2015 г. 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете;
 • чл. 69в, ал. 1 КСО
  Придобиване право на пенсия от учителите
  Чл. 69в. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; доп., бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) Учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 57 години и 10 месеца от жените и 60 години и 10 месеца от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:
  1. до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст;
  2. до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2018 г. - с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст.
 • чл. 69в, ал. 2 КСО
  Придобиване право на пенсия от учителите
  Чл. 69в. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; доп., бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) [...] (2) На лицата по ал. 1 се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 70 и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1.
 • чл. 69в КСО
  Придобиване право на пенсия от учителите
  Чл. 69в. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; доп., бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) Учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 57 години и 10 месеца от жените и 60 години и 10 месеца от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:
  1. до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст;
  2. до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2018 г. - с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст.
  (2) На лицата по ал. 1 се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 70 и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1.
  (3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) На учителите, които са придобили право на пенсия при условията на ал. 1 и се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии" и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на пенсия по ал. 1. При представянето на данни за допълнително положен учителски осигурителен стаж след отпускането на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, към която се изплаща добавка от Учителския пенсионен фонд, броят на месеците, от които е определена добавката, се увеличава с броя месеци след пенсионирането, за които има осигурителни вноски в същия фонд.
  (4) На учителите, които(...)
 • чл. 104 КСО
  Категории труд
  Чл. 104. (1) Министерският съвет определя кой труд към коя категория се причислява съобразно характера и особените условия на труд.
  (2) При пенсиониране за осигурителен стаж и възраст осигурителният стаж се превръща, като три години осигурителен стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория.
  (3) За работниците, инженерно- техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство една година осигурителен стаж от първа категория се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория.
  (4) Осигурителният стаж на лицата по чл. 69 се превръща, като три години действително изслужено време се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория.
  (5) За лицата по чл. 69 от летателния състав на реактивната авиация, екипажите на подводните съдове и от водолазния състав една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория.
  (6) За лицата по чл. 69 от летателния състав на витломоторната авиация, парашутистите, служещите в групите за охрана към граничните полицейски участъци и на надводните кораби една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория.
  (7) За лицата по чл. 69 , при участие в операции и мисии извън територията на страната с висока степен на риск, както и при участие в бойни действия или във военно време, една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория.
  (8) За лицата по чл. 69 при участие в операции и мисии извън територията на страната с ниска степен на риск една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория.
  (9) Осигурителният стаж на лицата по чл. 69а се превръща, като 4 години(...)
 • чл. 187, ал. 2 КСО
  Годишни финансови отчети
  Чл. 187. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; изм., бр. 95 от 2016 г.; доп., бр. 92 от 2017 г., в сила от 19.11.2018 г.) [...] (2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Регистрираните одитори са длъжни да извършват добросъвестна и безпристрастна проверка и да опазват служебната тайна.
 • пар. 4 ПЗР КСО
  § 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2000 г.; доп., бр. 38 от 2005 г.в сила от 1.01.2005 г.; изм. бр. 33 от 2008 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.; изм., бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г.; бр. 33 от 2008 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) До 31 декември 2015 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират при навършване на възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд или 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд, и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г.; бр. 33 от 2008 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) До 31 декември 2015 г. включително лицата, които имат 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 , могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68 , при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм., бр. 38 от 2005 г., в сила от 1.01.2005 г.; бр. 33 от 2008 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) До 31 декември 2015 г. включително, ако трудовият договор на лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3, бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда, могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 45-годишна възраст, ако имат сбор от осигурителен стаж и(...)
 • пар. 4, ал. 1 ПЗР КСО
  § 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2000 г.; доп., бр. 38 от 2005 г.в сила от 1.01.2005 г.; изм. бр. 33 от 2008 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.; изм., бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г.; бр. 33 от 2008 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) До 31 декември 2015 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират при навършване на възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд или 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд, и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.
 • пар. 5 ПЗР КСО
  § 5. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 27 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.; отм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)

  [Редакция ДВ 27/25.03.2014]
  § 5. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 27 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; изм., бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; доп., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) До 31 декември 2020 г. включително, учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., бр. 67 от 2003 г., бр. 112 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.; изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) На лицата по ал. 1 се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 70 и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., бр. 112 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.; изм., бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм.,(...)
AJAX progress indicator
Категории
 • пар. 4 ПЗР КСО
  § 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2000 г.; доп., бр. 38 от 2005 г.в сила от 1.01.2005 г.; изм. бр. 33 от 2008 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.; изм., бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г.; бр. 33 от 2008 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) До 31 декември 2015 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират при навършване на възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд или 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд, и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г.; бр. 33 от 2008 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) До 31 декември 2015 г. включително лицата, които имат 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 , могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68 , при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм., бр. 38 от 2005 г., в сила от 1.01.2005 г.; бр. 33 от 2008 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) До 31 декември 2015 г. включително, ако трудовият договор на лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3, бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда, могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 45-годишна възраст, ако имат сбор от осигурителен стаж и(...)
 • пар. 4, ал. 1 ПЗР КСО
  § 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2000 г.; доп., бр. 38 от 2005 г.в сила от 1.01.2005 г.; изм. бр. 33 от 2008 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.; изм., бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г.; бр. 33 от 2008 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) До 31 декември 2015 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират при навършване на възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд или 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд, и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.
 • пар. 5 ПЗР КСО
  § 5. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 27 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.; отм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)

  [Редакция ДВ 27/25.03.2014]
  § 5. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 27 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; изм., бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; доп., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) До 31 декември 2020 г. включително, учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., бр. 67 от 2003 г., бр. 112 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.; изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) На лицата по ал. 1 се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 70 и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., бр. 112 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.; изм., бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм.,(...)