Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Извършеното от страните незаконно строителство (преустройства в отклонение на инвестиционен проект) в някои от допуснатите до делба етажи в жилищна сграда, може ли да обоснове извод за неподеляемост на етажите; допустимо ли е узаконяването на незаконно преустройство да бъде поставено като условие за разпределяне на имотите, след като понастоящем ЗУТ не предвижда процедура по узаконяване на незаконно строителство?
Налице ли са съществени нарушения на съдопроизводствените правила, ако въззивният съд, като инстанция по съществото на спора, не е подложил на преценка доказателствата и тяхната доказателствена сила?

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

е от значение за развитието на правото, тъй като чрез неговото изследване ще се постигне яснота относно предпоставките за определяне начина на извършване на делба. Намират въпроса и за такъв от значение за точното прилагане на закона, тъй като отговорът би допринесъл за формиране на ясна и непротиворечива практика по предпоставките за определяне начина на извършване на делба.

Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019

се твърди противоречие с решение №832/07.12.2004 г. по гр. д. №405/2004 г. на ВС, І-во г. о., и решение №1670/21.11.2000 г. по гр. д. №791/2000 г. на ВС, ІV-то г. о., като основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване.

Определение №****/**.**.2019 по дело №****/2019

за действителността на решението на поземлената комисия, постановено по изпратена по компетентност от друга поземлена комисия преписка, като в същото време се позовават и на противоречие в произнасянето по него с приетото в решение №223 от 13.10.2014 год. по гр. д. №1945/2014 год. І г. о. Релевират и основанието по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК относно изключване на събраните при първоначалното разглеждане на делото доказателства в контекста на данните по делото, че същите са приобщени към настоящето производство, образувано след отмяна на влязло в сила решение по реда на чл. 304 ГПК.