Граждански процесуален кодекс

AJAX progress indicator
 • чл. 1 ГПКПредмет
  Чл. 1. Този кодекс урежда производството по граждански дела.
 • чл. 2 ГПКДължимост на защита и съдействие
  Чл. 2. Съдилищата са длъжни да разгледат и разрешат всяка подадена до тях молба за защита и съдействие на лични и имуществени права.
 • чл. 3 ГПКДобросъвестност
  Чл. 3. Участващите в съдебните производства лица и техните представители под страх от отговорност за вреди са длъжни да упражняват предоставените им процесуални права добросъвестно и съобразно добрите нрави. Те са длъжни да изнасят пред съда само истината.
 • чл. 4, ал. 1 ГПКСъдебен език, преводачи и тълковници
  Чл. 4. (1) Съдебният език е българският.
 • чл. 4, ал. 3 ГПКСъдебен език, преводачи и тълковници
  Чл. 4. [...] (3) Когато в делото участва глухо или нямо лице, назначава му се тълковник.
 • чл. 5 ГПКЗаконност
  Чл. 5. Съдът разглежда и решава делата според точния смисъл на законите, а когато те са непълни, неясни или противоречиви-според общия им разум. При липса на закон съдът основава решението си на основните начала на правото, обичая и морала.
 • чл. 6 ГПКДиспозитивно начало
  Чл. 6. (1) Съдебните производства започват по молба на заинтересованото лице или по искане на прокурора в определените от закон случаи.
  (2) Предметът на делото и обемът на дължимата защита и съдействие се определят от страните.
 • чл. 6, ал. 1 ГПКДиспозитивно начало
  Чл. 6. (1) Съдебните производства започват по молба на заинтересованото лице или по искане на прокурора в определените от закон случаи.
 • чл. 6, ал. 2 ГПКДиспозитивно начало
  Чл. 6. [...] (2) Предметът на делото и обемът на дължимата защита и съдействие се определят от страните.
 • чл. 7 ГПКСлужебно начало
  Чл. 7. (1) Съдът служебно извършва необходимите процесуални действия по движението и приключването на делото и следи за допустимостта и надлежното извършване на процесуалните действия от страните. Той съдейства на страните за изясняване на делото от фактическа и правна страна.
  (2) Съдът връчва на страните препис от актовете, които подлежат на самостоятелно обжалване.
  (3) Съдът служебно следи за наличието на неравноправни клаузи в договор, сключен с потребител. Той осигурява възможност на страните да изразят становище по тези въпроси.
 • чл. 7, ал. 1 ГПКСлужебно начало
  Чл. 7. (1) Съдът служебно извършва необходимите процесуални действия по движението и приключването на делото и следи за допустимостта и надлежното извършване на процесуалните действия от страните. Той съдейства на страните за изясняване на делото от фактическа и правна страна.
 • чл. 7, ал. 1, изр. 2 ГПКСлужебно начало
  Чл. 7. (1) Съдът служебно извършва необходимите процесуални действия по движението и приключването на делото и следи за допустимостта и надлежното извършване на процесуалните действия от страните. Той съдейства на страните за изясняване на делото от фактическа и правна страна.
 • чл. 7, ал. 2 ГПКСлужебно начало
  Чл. 7. [...] (2) Съдът връчва на страните препис от актовете, които подлежат на самостоятелно обжалване.
 • чл. 7, ал. 3 ГПКСлужебно начало
  Чл. 7. [...] (3) Съдът служебно следи за наличието на неравноправни клаузи в договор, сключен с потребител. Той осигурява възможност на страните да изразят становище по тези въпроси.
 • чл. 8 ГПКСъстезателно начало
  Чл. 8. (1) Всяка страна има право да бъде изслушана от съда, преди да бъде постановен акт, който има значение за нейните права и интереси.
  (2) Страните посочват фактите, на които основават исканията си, и представят доказателства за тях.
  (3) Съдът осигурява възможност на страните да се запознават с исканията и доводите на насрещната страна, с предмета на делото и неговото движение, както и да изразят становище по тях.
 • чл. 8, ал. 1 ГПКСъстезателно начало
  Чл. 8. (1) Всяка страна има право да бъде изслушана от съда, преди да бъде постановен акт, който има значение за нейните права и интереси.
 • чл. 8, ал. 2 ГПКСъстезателно начало
  Чл. 8. [...] (2) Страните посочват фактите, на които основават исканията си, и представят доказателства за тях.
 • чл. 8, ал. 3 ГПКСъстезателно начало
  Чл. 8. [...] (3) Съдът осигурява възможност на страните да се запознават с исканията и доводите на насрещната страна, с предмета на делото и неговото движение, както и да изразят становище по тях.
 • чл. 9 ГПКРавенство на страните
  Чл. 9. Съдът осигурява на страните равна възможност да упражняват предоставените им права. Той прилага закона еднакво спрямо всички.
 • чл. 10 ГПКУстановяване на истината
  Чл. 10. Съдът осигурява на страните възможност и им съдейства за установяване на фактите, които са от значение за решаването на делото.
 • чл. 11 ГПКПубличност и непосредственост
  Чл. 11. Разглеждането на делата става устно в открито заседание, освен ако в закон е предвидено това да стане в закрито заседание.
 • чл. 12 ГПКВътрешно убеждение
  Чл. 12. Съдът преценява всички доказателства по делото и доводите на страните по вътрешно убеждение.
 • чл. 13 ГПКРазглеждане и решаване на делата в разумен срок
  Чл. 13. Съдът разглежда и решава делата в разумен срок.
 • чл. 14 ГПКПодведомственост на гражданските дела
  Чл. 14. (1) На съдилищата са подведомствени всички граждански дела.
  (2) Съдът сам решава дали заведеното дело подлежи на разглеждане от него.
  (3) Никое друго учреждение няма право да приеме за разглеждане дело, което вече се разглежда от съда.
 • чл. 14, ал. 1 ГПКПодведомственост на гражданските дела
  Чл. 14. (1) На съдилищата са подведомствени всички граждански дела.
 • чл. 15 ГПКПроверка на подведомствеността
  Чл. 15. (1) Въпросът дали заведеното дело е подведомствено на съда може да бъде повдигнат от страните или служебно от съда при всяко положение на делото, освен когато в закон е определен срок за това.
  (2) Определението на съда по този въпрос може да се обжалва с частна жалба.
 • чл. 15, ал. 1 ГПКПроверка на подведомствеността
  Чл. 15. (1) Въпросът дали заведеното дело е подведомствено на съда може да бъде повдигнат от страните или служебно от съда при всяко положение на делото, освен когато в закон е определен срок за това.
 • чл. 15, ал. 2 ГПКПроверка на подведомствеността
  Чл. 15. [...] (2) Определението на съда по този въпрос може да се обжалва с частна жалба.
 • чл. 16 ГПКСпор за подведомственост
  Чл. 16. Когато съдилищата и другите учреждения са отказали да разгледат делото като неподведомствено на тях, ищецът може да повдигне спор за подведомственост пред Върховния касационен съд.
 • чл. 17 ГПККомпетентност по обуславящи въпроси
  Чл. 17. (1) Съдът взема становище по всички въпроси, които имат значение за решаването на делото, освен по въпроса дали е извършено престъпление.
  (2) Съдът се произнася инцидентно по валидността на административните актове независимо от това, дали те подлежат на съдебен контрол. Съдът не може да се произнася инцидентно по законосъобразността на административните актове, освен когато такъв акт се противопоставя на страна по делото, която не е била участник в административното производство по издаването и обжалването му.
 • чл. 17, ал. 1 ГПККомпетентност по обуславящи въпроси
  Чл. 17. (1) Съдът взема становище по всички въпроси, които имат значение за решаването на делото, освен по въпроса дали е извършено престъпление.
 • чл. 17, ал. 2 ГПККомпетентност по обуславящи въпроси
  Чл. 17. [...] (2) Съдът се произнася инцидентно по валидността на административните актове независимо от това, дали те подлежат на съдебен контрол. Съдът не може да се произнася инцидентно по законосъобразността на административните актове, освен когато такъв акт се противопоставя на страна по делото, която не е била участник в административното производство по издаването и обжалването му.
 • чл. 17, ал. 2, изр. 1 ГПККомпетентност по обуславящи въпроси
  Чл. 17. [...] (2) Съдът се произнася инцидентно по валидността на административните актове независимо от това, дали те подлежат на съдебен контрол. Съдът не може да се произнася инцидентно по законосъобразността на административните актове, освен когато такъв акт се противопоставя на страна по делото, която не е била участник в административното производство по издаването и обжалването му.
 • чл. 17, ал. 2, изр. 2 ГПККомпетентност по обуславящи въпроси
  Чл. 17. [...] (2) Съдът се произнася инцидентно по валидността на административните актове независимо от това, дали те подлежат на съдебен контрол. Съдът не може да се произнася инцидентно по законосъобразността на административните актове, освен когато такъв акт се противопоставя на страна по делото, която не е била участник в административното производство по издаването и обжалването му.
 • чл. 18 ГПКСъдебен имунитет
  Чл. 18. (1) Българският съд е компетентен по искове, по които страна е чужда държава, както и лице със съдебен имунитет, в следните случаи:
  1. при отказ от съдебен имунитет;
  2. по искове, основани на договорни отношения, когато изпълнението на задължението е в Република България;
  3. по искове за вреди от непозволено увреждане, извършено в Република България;
  4. по искове относно права върху наследствено имущество и незаето наследство в Република България;
  5. по дела, които са от изключителна подведомственост на българските съдилища.
  (2) Разпоредбите на ал. 1, т. 2, 3 и 4 не се прилагат за правни сделки и действия, извършени в изпълнение на официални функции на лицата, съответно във връзка с упражняване на суверенни права на чуждата държава.
 • чл. 19 ГПКАрбитражно споразумение
  Чл. 19. (1) Страните по имуществен спор могат да уговорят той да бъде решен от арбитражен съд, освен ако спорът има за предмет вещни права или владение върху недвижим имот, издръжка или права по трудово правоотношение или е спор, по който една от страните е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.
  (2) Арбитражът може да има седалище в чужбина, ако една от страните има обичайно местопребиваване, седалище според устройствения си акт или местонахождение на действителното си управление в чужбина.
 • чл. 19, ал. 1 ГПКАрбитражно споразумение
  Чл. 19. (1) Страните по имуществен спор могат да уговорят той да бъде решен от арбитражен съд, освен ако спорът има за предмет вещни права или владение върху недвижим имот, издръжка или права по трудово правоотношение или е спор, по който една от страните е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.
 • чл. 20 ГПКСъстав на съда
  Чл. 20. Първоинстанционните дела се разглеждат в състав от един съдия, а въззивните и касационните-в състав от трима съдии, единият от които е председател на състава.
 • чл. 21, ал. 5 ГПКСъвещание
  Чл. 21. [...] (5) Решенията на съда се приемат с мнозинство на гласовете на съдиите.
 • чл. 22 ГПКОснования за отвод
  Чл. 22. (1) Не може да участва като съдия по делото лице:
  1. което е страна по делото или заедно с някоя от страните по делото е субект на спорното или свързано с него правоотношение;
  2. което е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някоя от страните или на неин представител;
  3. което живее във фактическо съпружеско съжителство със страна по делото или с неин представител;
  4. което е било представител, съответно пълномощник, на страна по делото;
  5. което е взело участие при решаване на делото в друга инстанция или е било свидетел или вещо лице по делото;
  6. относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие.
  (2) Съдията е длъжен сам да се отстрани в случаите по ал. 1, т. 1-5, а когато не приеме отвода по ал. 1, т. 6, да обяви обстоятелствата.
 • чл. 22, ал. 1 ГПКОснования за отвод
  Чл. 22. (1) Не може да участва като съдия по делото лице:
  1. което е страна по делото или заедно с някоя от страните по делото е субект на спорното или свързано с него правоотношение;
  2. което е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някоя от страните или на неин представител;
  3. което живее във фактическо съпружеско съжителство със страна по делото или с неин представител;
  4. което е било представител, съответно пълномощник, на страна по делото;
  5. което е взело участие при решаване на делото в друга инстанция или е било свидетел или вещо лице по делото;
  6. относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие.
 • чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПКОснования за отвод
  Чл. 22. (1) Не може да участва като съдия по делото лице: [...]
  6. относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие.
 • чл. 23, ал. 3 ГПКПроцедура по отвода
  Чл. 23. [...] (3) Ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в съответния съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му за разглеждане в друг равен съд.
 • чл. 25 ГПКСъдебни поръчки
  Чл. 25. (1) Когато се налага събиране на доказателства вън от района на съда, той може да делегира събирането им на местния районен съд.
  (2) Съдът съобщава на делегирания съд срока, до който доказателствата трябва да бъдат събрани, и по възможност деня на следващото заседание по делото.
  (3) Делегираният съд уведомява незабавно делегиращия съд за всички обстоятелства, които забавят или препятстват изпълнението на поръчката.
  (4) Делегираният съд се произнася с определение по всички въпроси във връзка с изпълнението на делегацията.
 • чл. 26 ГПКСтрани
  Чл. 26. (1) Страни по граждански дела са лицата, от чието име и срещу които се води делото.
  (2) Освен в предвидените от закон случаи никой не може да предявява от свое име чужди права пред съд.
  (3) Прокурорът може да участва в производството с права на страна в предвидените от закон случаи. Той не може да извършва действия, които представляват разпореждане с предмета на делото.
  (4) По делото, по което е предявено чуждо право, се призовава като страна и лицето, чието право е предявено.
 • чл. 26, ал. 1 ГПКСтрани
  Чл. 26. (1) Страни по граждански дела са лицата, от чието име и срещу които се води делото.
 • чл. 26, ал. 2 ГПКСтрани
  Чл. 26. [...] (2) Освен в предвидените от закон случаи никой не може да предявява от свое име чужди права пред съд.
 • чл. 26, ал. 3 ГПКСтрани
  Чл. 26. [...] (3) Прокурорът може да участва в производството с права на страна в предвидените от закон случаи. Той не може да извършва действия, които представляват разпореждане с предмета на делото.
 • чл. 26, ал. 4 ГПКСтрани
  Чл. 26. [...] (4) По делото, по което е предявено чуждо право, се призовава като страна и лицето, чието право е предявено.
 • чл. 27, ал. 1 ГПКПроцесуална правоспособност
  Чл. 27. (1) Процесуално правоспособен е този, който е правоспособен по материалното право.
 • чл. 27, ал. 2 ГПКПроцесуална правоспособност
  Чл. 27. [...] (2) Процесуално правоспособни са и държавните учреждения, чиито ръководители са разпоредители с бюджет. Когато ръководителят на държавното учреждение не е разпоредител с бюджет, съдопроизводствените действия се извършват от и срещу висшестоящото учреждение, чийто ръководител е разпоредител с бюджет.
 • чл. 28, ал. 4 ГПКПроцесуална дееспособност
  Чл. 28. [...] (4) Малолетните и поставените под пълно запрещение се представляват от законните си представители-родители или настойници.
 • чл. 29 ГПКОсобено процесуално представителство
  Чл. 29. (1) Безвестно изчезналите се представляват от назначените от съда техни представители, а обявените за отсъстващи - от въведените във владение наследници.
  (2) Страната, която иска да извърши нетърпящо отлагане процесуално действие спрямо лице, което е процесуално недееспособно и което няма законен представител или попечител, може да иска от съда, пред който е висящо делото, да му назначи особен представител. В този случай разноските първоначално се понасят от нея.
  (3) Лице с неизвестен постоянен и настоящ адрес се представлява от лице, специално назначено от съда. В този случай разноските първоначално се понасят от насрещната страна.
  (4) При противоречие в интересите между представляван и представител съдът назначава особен представител. В този случай съдът според обстоятелствата определя дали първоначално разноските да се поемат от представлявания или от представителя.
  (5) Особеният представител може да извършва действия, за които се изисква изрично пълномощно, само с одобрението на съда, пред който се води делото.
 • чл. 29, ал. 3 ГПКОсобено процесуално представителство
  Чл. 29. [...] (3) Лице с неизвестен постоянен и настоящ адрес се представлява от лице, специално назначено от съда. В този случай разноските първоначално се понасят от насрещната страна.
 • чл. 29, ал. 4 ГПКОсобено процесуално представителство
  Чл. 29. [...] (4) При противоречие в интересите между представляван и представител съдът назначава особен представител. В този случай съдът според обстоятелствата определя дали първоначално разноските да се поемат от представлявания или от представителя.
 • чл. 29, ал. 5 ГПКОсобено процесуално представителство
  Чл. 29. [...] (5) Особеният представител може да извършва действия, за които се изисква изрично пълномощно, само с одобрението на съда, пред който се води делото.
 • чл. 30, ал. 1 ГПКПредставителство на юридически лица
  Чл. 30. (1) Юридическите лица се представляват пред съдилищата от лицата, които ги представляват по закон или според устройствените им правила.
 • чл. 31 ГПКПредставителство на държавата
  Чл. 31. (1) Държавата се представлява от министъра на финансите, освен когато в закон е предвидено друго.
  (2) По дела, които се отнасят до недвижими имоти-държавна собственост, държавата се представлява от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
 • чл. 31, ал. 1 ГПКПредставителство на държавата
  Чл. 31. (1) Държавата се представлява от министъра на финансите, освен когато в закон е предвидено друго.
 • чл. 31, ал. 2 ГПКПредставителство на държавата
  Чл. 31. [...] (2) По дела, които се отнасят до недвижими имоти-държавна собственост, държавата се представлява от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
 • чл. 32 ГПКПредставителство по пълномощие
  Чл. 32. Представители на страните по пълномощие могат да бъдат:
  1. адвокатите;
  2. родителите, децата или съпругът;
  3. юрисконсултите или други служители с юридическо образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на едноличния търговец;
  4. областните управители, упълномощени от министъра на финансите или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, в случаите по чл. 31;
  5. други лица, предвидени в закон.
 • чл. 32, т. 1 ГПКПредставителство по пълномощие
  Чл. 32. Представители на страните по пълномощие могат да бъдат:
  1. адвокатите;
 • чл. 32, т. 2 ГПКПредставителство по пълномощие
  Чл. 32. Представители на страните по пълномощие могат да бъдат: [...]
  2. родителите, децата или съпругът;
 • чл. 32, т. 2, предл. второ ГПКПредставителство по пълномощие
  Чл. 32. Представители на страните по пълномощие могат да бъдат: [...]
  2. родителите, децата или съпругът;
 • чл. 32, т. 3 ГПКПредставителство по пълномощие
  Чл. 32. Представители на страните по пълномощие могат да бъдат:
  3. юрисконсултите или други служители с юридическо образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на едноличния търговец;
 • чл. 32, т. 4 ГПКПредставителство по пълномощие
  Чл. 32. Представители на страните по пълномощие могат да бъдат: [...]
  4. областните управители, упълномощени от министъра на финансите или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, в случаите по чл. 31;
 • чл. 33, изр. 1 ГПКПълномощно
  Чл. 33. Пълномощниците се легитимират с пълномощно, подписано от страната или от нейния представител. В пълномощното се посочват трите имена, точният адрес и телефонът на пълномощника. Упълномощаването може да се направи и устно пред съда, като се отразява в протокола от съдебното заседание.
 • чл. 33, изр. 2 ГПКПълномощно
  Чл. 33. Пълномощниците се легитимират с пълномощно, подписано от страната или от нейния представител. В пълномощното се посочват трите имена, точният адрес и телефонът на пълномощника. Упълномощаването може да се направи и устно пред съда, като се отразява в протокола от съдебното заседание.
 • чл. 34 ГПКПредставителна власт
  Чл. 34. (1) Общото пълномощие дава право за извършване на всички съдопроизводствени действия, включително получаване на депозирани разноски и преупълномощаване.
  (2) За предявяване на искове за гражданско състояние, включително брачни искове, е необходимо изрично пълномощно.
  (3) За сключване на спогодба, за намаляване, оттегляне или отказ от иска, за признаване на исканията на другата страна, за получаване на пари или на други ценности, както и за действия, представляващи разпореждане с предмета на делото, е необходимо изрично пълномощно.
  (4) Пълномощното има сила до завършването на делото във всички инстанции, ако не е уговорено друго.
 • чл. 34, ал. 1 ГПКПредставителна власт
  Чл. 34. (1) Общото пълномощие дава право за извършване на всички съдопроизводствени действия, включително получаване на депозирани разноски и преупълномощаване.
 • чл. 34, ал. 2 ГПКПредставителна власт
  Чл. 34. [...] (2) За предявяване на искове за гражданско състояние, включително брачни искове, е необходимо изрично пълномощно.
 • чл. 34, ал. 3 ГПКПредставителна власт
  Чл. 34. [...] (3) За сключване на спогодба, за намаляване, оттегляне или отказ от иска, за признаване на исканията на другата страна, за получаване на пари или на други ценности, както и за действия, представляващи разпореждане с предмета на делото, е необходимо изрично пълномощно.
 • чл. 34, ал. 4 ГПКПредставителна власт
  Чл. 34. [...] (4) Пълномощното има сила до завършването на делото във всички инстанции, ако не е уговорено друго.
 • чл. 35 ГПКОттегляне на пълномощието
  Чл. 35. Доверителят има право да оттегли във всяко време пълномощието си, като уведоми съда, но това не спира разглеждането на делото. Всички действия, извършени законно от пълномощника до оттегляне на пълномощното, остават в сила.
 • чл. 36 ГПКОтлагане на делото при прекратяване на представителството
  Чл. 36. В случай на смърт, психично разстройство или лишаване от права на пълномощника, както и на отказ от пълномощието му, за което е уведомил съда, производството по делото не се спира, а разглеждането му може да се отложи за друго заседание, ако съдът прецени, че тези обстоятелства не са могли да станат известни на страната или пък че тя е узнала за тях толкова късно, че не е могла да замести своевременно пълномощника си с друг.
 • чл. 37 ГПКАдресат
  Чл. 37. Адресат е лицето, за което е предназначено съобщението.
 • чл. 38 ГПКАдрес за връчване
  Чл. 38. Съобщението се връчва на адреса, който е посочен по делото. Когато адресатът не е намерен на посочения адрес, съобщението се връчва на настоящия му адрес, а при липса на такъв-на постоянния.
 • чл. 38, изр. 1 ГПКАдрес за връчване
  Чл. 38. Съобщението се връчва на адреса, който е посочен по делото. Когато адресатът не е намерен на посочения адрес, съобщението се връчва на настоящия му адрес, а при липса на такъв-на постоянния.
 • чл. 39 ГПКВръчване на представител
  Чл. 39. (1) Когато страната е посочила в седалището на съда лице, на което да се връчат съобщенията-съдебен адресат, или има пълномощник по делото, връчването се извършва на това лице или на пълномощника.
  (2) Когато няколко ищци или ответници са посочили общ съдебен адресат или имат общ пълномощник в седалището на съда, за всички лица се издава едно съобщение, в което се вписват имената им.
  (3) При повече ищци или ответници, когато интересите им не са противоречиви, съдът по искане на насрещната страна или по своя преценка може да ги задължи да посочат един от тях или друго лице за общ съдебен адресат. При неизпълнение на това задължение съдът може да им назначи представител за получаване на книжа на техни разноски и риск.
  (4) Когато адресатът е процесуално недееспособен, съобщението се връчва на неговия законен представител.
 • чл. 39, ал. 1 ГПКВръчване на представител
  Чл. 39. (1) Когато страната е посочила в седалището на съда лице, на което да се връчат съобщенията-съдебен адресат, или има пълномощник по делото, връчването се извършва на това лице или на пълномощника.
 • чл. 40 ГПКСъдебен адресат
  Чл. 40. (1) Страната, която живее или замине за повече от един месец в чужбина, е длъжна да посочи лице в седалището на съда, на което да се връчват съобщенията-съдебен адресат, ако няма пълномощник по делото в Република България. Същото задължение имат законният представител, попечителят и пълномощникът на страната.
  (2) Когато лицата по ал. 1 не посочат съдебен адресат, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици те трябва да бъдат предупредени от съда при връчване на първото съобщение.
 • чл. 40, ал. 2 ГПКСъдебен адресат
  Чл. 40. [...] (2) Когато лицата по ал. 1 не посочат съдебен адресат, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици те трябва да бъдат предупредени от съда при връчване на първото съобщение.
 • чл. 41 ГПКЗадължение за уведомяване
  Чл. 41. (1) Страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж й е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си адрес. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и пълномощникът на страната.
  (2) При неизпълнение на задължението по ал. 1 всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици страната трябва да бъде предупредена от съда при връчване на първото съобщение.
 • чл. 41, ал. 1 ГПКЗадължение за уведомяване
  Чл. 41. (1) Страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж й е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си адрес. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и пълномощникът на страната.
 • чл. 41, ал. 2 ГПКЗадължение за уведомяване
  Чл. 41. [...] (2) При неизпълнение на задължението по ал. 1 всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици страната трябва да бъде предупредена от съда при връчване на първото съобщение.
 • чл. 41, ал. 2, изр. 1 ГПКЗадължение за уведомяване
  Чл. 41. [...] (2) При неизпълнение на задължението по ал. 1 всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици страната трябва да бъде предупредена от съда при връчване на първото съобщение.
 • чл. 42 ГПКВръчител
  Чл. 42. (1) Връчването на съобщенията се извършва от служител на съда, по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка. Когато в мястото на връчването няма съдебно учреждение, връчването може да се извърши чрез общината или кметството.
  (2) По искане на страната съдът може да разпореди съобщенията да се връчват от частен съдебен изпълнител. Разноските на частния съдебен изпълнител са за сметка на страната.
  (3) Когато съобщението не е връчено по друг начин, съдът може да разпореди по изключение връчването да стане от служител на съда по телефона, телекса, факса или с телеграма.
  (4) На страната могат да се връчват съобщения и на посочен от нея електронен адрес. Те се смятат за връчени с постъпването им в посочената информационна система.
 • чл. 42, ал. 1 ГПКВръчител
  Чл. 42. (1) Връчването на съобщенията се извършва от служител на съда, по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка. Когато в мястото на връчването няма съдебно учреждение, връчването може да се извърши чрез общината или кметството.
 • чл. 43 ГПКНачини на връчване
  Чл. 43. (1) Съобщението се връчва лично или чрез друго лице.
  (2) Съдът може да разпореди връчването да стане чрез прилагане на съобщението към делото или чрез залепване на уведомление.
  (3) Съдът може да разпореди връчването да стане чрез публично обявление.
 • чл. 44 ГПКУдостоверяване на връчването
  Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изиска от него удостоверяване на самоличността му чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция "Охрана" при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.
  (2) Връчването по телефона или по факса се удостоверява писмено от връчителя, връчването с телеграма-с известие за доставянето й, а когато връчването е извършено по телекса-с писмено потвърждение за изпратено съобщение. Връчването по пощата се удостоверява с обратната разписка.
  (3) Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от електронния запис за това.
  (4) Разписката, удостоверяваща връчването от служител на съда или от частен съдебен изпълнител, обратната разписка, удостоверяваща връчването от пощенски служител, известието за доставка на телеграма, както и писменото потвърждение за изпратено съобщение по телекс, се връщат в съда веднага след съставянето им.
 • чл. 44, ал. 1 ГПКУдостоверяване на връчването
  Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изиска от него удостоверяване на самоличността му чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция "Охрана" при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.
 • чл. 44, ал. 2, изр. 2 ГПКУдостоверяване на връчването
  Чл. 44. [...] (2) Връчването по телефона или по факса се удостоверява писмено от връчителя, връчването с телеграма-с известие за доставянето й, а когато връчването е извършено по телекса-с писмено потвърждение за изпратено съобщение. Връчването по пощата се удостоверява с обратната разписка.
 • чл. 45 ГПКЛично връчване
  Чл. 45. Съобщението се връчва лично на адресата. Връчването на представител се смята за лично връчване.
 • чл. 45, изр. 2 ГПКЛично връчване
  Чл. 45. Съобщението се връчва лично на адресата. Връчването на представител се смята за лично връчване.
 • чл. 46 ГПКВръчване на друго лице
  Чл. 46. (1) Когато съобщението не може да бъде връчено лично на адресата, то се връчва на друго лице, което е съгласно да го приеме.
  (2) Друго лице може да бъде всеки пълнолетен от домашните му или който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата. Лицето, чрез което става връчването, се подписва в разписката със задължение да предаде призовката на адресата. Не може да се връчва на лица, които участват по делото като насрещна страна на адресата.
  (3) Съдът изключва от кръга на другите лица тези, които са заинтересовани от изхода на делото или са изрично посочени в писмено изявление на адресата. Тези лица се посочват в съобщението и обратната разписка.
  (4) С получаването на съобщението от другото лице се смята, че връчването е извършено на адресата. Адресатът може да иска възстановяване на срока, ако е отсъствал от адреса и не е било възможно да узнае своевременно за връчването. Срокът по чл. 64, ал. 2 започва да тече от момента, в който адресатът е могъл да узнае за връчването.
 • чл. 46, ал. 1 ГПКВръчване на друго лице
  Чл. 46. (1) Когато съобщението не може да бъде връчено лично на адресата, то се връчва на друго лице, което е съгласно да го приеме.
 • чл. 46, ал. 2 ГПКВръчване на друго лице
  Чл. 46. [...] (2) Друго лице може да бъде всеки пълнолетен от домашните му или който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата. Лицето, чрез което става връчването, се подписва в разписката със задължение да предаде призовката на адресата. Не може да се връчва на лица, които участват по делото като насрещна страна на адресата.
 • чл. 47 ГПКВръчване чрез залепване на уведомление
  Чл. 47. (1) Когато ответникът не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп-на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея.
  (2) В уведомлението се посочва, че книжата са оставени в канцеларията на съда, когато връчването става чрез служител на съда или частен съдебен изпълнител, съответно в общината, когато връчването става чрез неин служител, както и че те могат да бъдат получени там в двуседмичен срок от залепването на уведомлението.
  (3) Когато ответникът не се яви да получи книжата, съдът указва на ищеца да представи справка за неговата адресна регистрация, освен в случаите на чл. 40, ал. 2 и чл. 41, ал. 1, в които съобщението се прилага към делото. Ако посоченият адрес не съвпада с постоянния и настоящия адрес на страната, съдът разпорежда връчване по настоящия или постоянния адрес по реда на ал. 1 и 2.
  (4) Когато връчителят установи, че ответникът не пребивава на посочения адрес, съдът указва на ищеца да представи справка за неговата адресна регистрация независимо от залепването на уведомлението по ал. 1.
  (5) Съобщението се смята за връчено с изтичането на срока за получаването му от канцеларията на съда или общината.
  (6) Когато установи редовността на връчването, съдът разпорежда съобщението да се приложи към делото и назначава особен представител на разноски на ищеца.
  (7) Разпоредбите на ал. 1-5 се прилагат съответно за връчването на съобщения на подпомагаща страна както и за връчване на заповед за изпълнение.
  (8) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат за връчването на съобщения на свидетел, вещо лице и неучастващо в делото лице, като съобщението се оставя в пощенската кутия, а когато до нея не е осигурен достъп-чрез залепване на уведомление.
 • чл. 47, ал. 1 ГПКВръчване чрез залепване на уведомление
  Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп-на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.
 • чл. 47, ал. 2 ГПКВръчване чрез залепване на уведомление
  Чл. 47. [...] (2) В уведомлението се посочва, че книжата са оставени в канцеларията на съда, когато връчването става чрез служител на съда или частен съдебен изпълнител, съответно в общината, когато връчването става чрез неин служител, както и че те могат да бъдат получени там в двуседмичен срок от залепването на уведомлението.
 • чл. 47, ал. 5 ГПКВръчване чрез залепване на уведомление
  Чл. 47. [...] (5) Съобщението се смята за връчено с изтичането на срока за получаването му от канцеларията на съда или общината.
 • чл. 47, ал. 6 ГПКВръчване чрез залепване на уведомление
  Чл. 47. [...] (6) Когато установи редовността на връчването, съдът разпорежда съобщението да се приложи към делото и назначава особен представител на разноски на ищеца.
 • чл. 47 ГПКВръчване чрез залепване на уведомление
  Чл. 47. [...] (7) Разпоредбите на ал. 1-5 се прилагат съответно за връчването на съобщения на подпомагаща страна както и за връчване на заповед за изпълнение.
 • чл. 48, ал. 1 ГПКВръчване чрез публично обявление
  Чл. 48. (1) Ако при завеждането на делото ответникът няма регистриран постоянен или настоящ адрес, по искане на ищеца съобщението до него за заведеното дело се извършва чрез публикация в неофициалния раздел на "Държавен вестник". Съдът разрешава връчването да стане по този ред, след като ищецът удостовери чрез справка, че ответникът няма адресна регистрация и ищецът потвърди с декларация, че не му е известен адресът на ответника в чужбина.
 • чл. 48, ал. 1, изр. 2 ГПКВръчване чрез публично обявление
  Чл. 48. (1) Ако при завеждането на делото ответникът няма регистриран постоянен или настоящ адрес, по искане на ищеца съобщението до него за заведеното дело се извършва чрез публикация в неофициалния раздел на "Държавен вестник". Съдът разрешава връчването да стане по този ред, след като ищецът удостовери чрез справка, че ответникът няма адресна регистрация и ищецът потвърди с декларация, че не му е известен адресът на ответника в чужбина.
 • чл. 48, ал. 2 ГПКВръчване чрез публично обявление
  Чл. 48. [...] (2) Ако въпреки публикацията ответникът не се яви в съда, за да получи преписи от исковата молба и приложенията, съдът му назначава особен представител на разноски на ищеца.
 • чл. 49 ГПКМясто на връчване
  Чл. 49. Място на връчване е жилището, вилата, местоработата, местослуженето, седалището, мястото за осъществяване на стопанска дейност или друго място, което се обитава от адресата, както и всяко друго място, на което адресатът може да бъде намерен.
 • чл. 50 ГПКВръчване на търговци и юридически лица
  Чл. 50. (1) Мястото на връчване на търговец и на юридическо лице, което е вписано в съответния регистър, е последният посочен в регистъра адрес.
  (2) Ако лицето е напуснало адреса си и в регистъра не е вписан новият му адрес, всички съобщения се прилагат по делото и се смятат за редовно връчени.
  (3) Връчването на търговци и на юридически лица става в канцелариите им и може да се извърши на всеки служител или работник, който е съгласен да ги приеме. При удостоверяване на връчването връчителят посочва имената и длъжността на получателя.
  (4) Когато връчителят не намери достъп до канцеларията или не намери някой, който е съгласен да получи съобщението, той залепва уведомление по чл. 47, ал. 1. Второ уведомление не се залепва.
 • чл. 50, ал. 2 ГПКВръчване на търговци и юридически лица
  Чл. 50. [...] (2) Ако лицето е напуснало адреса си и в регистъра не е вписан новият му адрес, всички съобщения се прилагат по делото и се смятат за редовно връчени.
 • чл. 50, ал. 4 ГПКВръчване на търговци и юридически лица
  Чл. 50. [...] (4) Когато връчителят не намери достъп до канцеларията или не намери някой, който е съгласен да получи съобщението, той залепва уведомление по чл. 47, ал. 1. Второ уведомление не се залепва.
 • чл. 50, ал. 4, предл. второ ГПКВръчване на търговци и юридически лица
  Чл. 50. [...] (4) Когато връчителят не намери достъп до канцеларията или не намери някой, който е съгласен да получи съобщението, той залепва уведомление по чл. 47, ал. 1. Второ уведомление не се залепва.
 • чл. 51, ал. 2 ГПКВръчване на адвокат
  Чл. 51. [...] (2) Когато в адвокатската кантора не може да бъде намерено лице, което да получи съобщението, връчителят залепва уведомление по чл. 47, ал. 1. Второ уведомление не се залепва.
 • чл. 51, ал. 3 ГПКВръчване на адвокат
  Чл. 51. [...] (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.
 • чл. 53 ГПКВръчване на пребиваващи в страната чужденци
  Чл. 53. Връчването на пребиваващите в страната чужденци се извършва на адреса, заявен в съответните административни служби.
 • чл. 55 ГПКОбразци
  Чл. 55. Министърът на правосъдието издава наредба, с която утвърждава образците на всички книжа, свързани с връчването.
 • чл. 56, ал. 2 ГПКПризовки
  Чл. 56. [...] (2) Страните, които са редовно призовани, при отлагане на делото не се призовават за следващото заседание, когато датата му е обявена в заседанието.
 • чл. 56, ал. 3 ГПКПризовки
  Чл. 56. [...] (3) Призоваването се извършва най-късно една седмица преди заседанието. Това правило не се прилага в изпълнителния процес.
 • чл. 56, ал. 3, изр. 1 ГПКПризовки
  Чл. 56. [...] (3) Призоваването се извършва най-късно една седмица преди заседанието. Това правило не се прилага в изпълнителния процес.
 • чл. 57 ГПКСъдържание на призовката
  Чл. 57. В призовката се посочват:
  1. съдът, който я издава;
  2. името и адресът на призовавания;
  3. по кое дело и в какво качество се призовава;
  4. мястото и времето на заседанието, и
  5. законните последици от неявяването.
 • чл. 58 ГПКРед за връчване на призовките
  Чл. 58. Призовките по делото се връчват по реда за връчване на съобщенията.
 • чл. 59 ГПКОпределяне на сроковете
  Чл. 59. Сроковете в процеса, когато не са установени от закона, се определят от съда.
 • чл. 59, ал. 1 ГПКОпределяне на сроковете
  Чл. 59. Сроковете в процеса, когато не са установени от закона, се определят от съда.
 • чл. 60, ал. 6 ГПКИзчисляване на сроковете
  Чл. 60. [...] (6) Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.
 • чл. 61, ал. 1 ГПКСпиране на срока
  Чл. 61. (1) При спиране на производството се спират и всички започнали да текат, но неизтекли още срокове. В този случай спирането на срока започва от онова събитие, по повод на което е било спряно производството.
 • чл. 62, ал. 1 ГПКИзтичане на срока
  Чл. 62. (1) Последният ден на срока продължава до края на двадесет и четвъртия час, но ако трябва да се извърши действие или представи нещо в съда, срокът изтича в момента на приключване на работното време.
 • чл. 62, ал. 2 ГПКИзтичане на срока
  Чл. 62. [...] (2) Срокът не се смята за пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата. Той не се смята за пропуснат и когато тя е подадена в друг съд или в прокуратурата в срока, освен ако е подадена по електронен път.
 • чл. 62, ал. 2, изр. 1 ГПКИзтичане на срока
  Чл. 62. [...] (2) Срокът не се смята за пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата. Той не се смята за пропуснат и когато тя е подадена в друг съд или в прокуратурата в срока, освен ако е подадена по електронен път.
 • чл. 62, ал. 2, изр. 2 ГПКИзтичане на срока
  Чл. 62. [...] (2) Срокът не се смята за пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата. Той не се смята за пропуснат и когато тя е подадена в друг съд или в прокуратурата в срока, освен ако е подадена по електронен път.
 • чл. 63 ГПКПродължаване на срока
  Чл. 63. (1) Законните и определените от съда срокове могат да бъдат продължавани от съда по молба на заинтересованата страна, подадена преди изтичането им, при наличие на уважителни причини.
  (2) Новоопределеният срок не може да бъде по-кратък от първоначалния. Продължаването на срока тече от изтичането на първоначалния.
  (3) Алинея 1 не се прилага за сроковете за обжалване и за подаване на молба за отмяна на влязло в сила решение.
 • чл. 63, ал. 1 ГПКПродължаване на срока
  Чл. 63. (1) Законните и определените от съда срокове могат да бъдат продължавани от съда по молба на заинтересованата страна, подадена преди изтичането им, при наличие на уважителни причини.
 • чл. 63, ал. 2, изр. 2 ГПКПродължаване на срока
  Чл. 63. [...] (2) Новоопределеният срок не може да бъде по-кратък от първоначалния. Продължаването на срока тече от изтичането на първоначалния.
 • чл. 63, ал. 3 ГПКПродължаване на срока
  Чл. 63. [...] (3) Алинея 1 не се прилага за сроковете за обжалване и за подаване на молба за отмяна на влязло в сила решение.
 • чл. 64 ГПКУсловия
  Чл. 64. (1) Процесуалните действия, извършени след като са изтекли установените срокове, не се вземат предвид от съда.
  (2) Страната, която е пропуснала установения от закона или определения от съда срок, може да поиска неговото възстановяване, ако докаже, че пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее.
  (3) Молбата за възстановяване се подава в едноседмичен срок от съобщението за пропускането му. Не се допуска възстановяване, ако е било възможно продължаване на срока за извършването на пропуснатото действие.
  (4) Не може да бъде продължаван срокът за подаване на молба за възстановяване на срок.
 • чл. 64, ал. 1 ГПКУсловия
  Чл. 64. (1) Процесуалните действия, извършени след като са изтекли установените срокове, не се вземат предвид от съда.
 • чл. 64, ал. 2 ГПКУсловия
  Чл. 64. [...] (2) Страната, която е пропуснала установения от закона или определения от съда срок, може да поиска неговото възстановяване, ако докаже, че пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее.
 • чл. 64, ал. 4 ГПКВъзстановяване на срокове - Условия
  Чл. 64. [...] (4) Не може да бъде продължаван срокът за подаване на молба за възстановяване на срок.
 • чл. 66, ал. 2 ГПКПроцедура
  Чл. 66. [...] (2) Срещу определението, с което се отказва възстановяване на срока, може да се подаде частна жалба.
 • чл. 68 ГПКЦена на иска
  Чл. 68. Паричната оценка на предмета на делото е цена на иска.
 • чл. 69 ГПКРазмер на цената на иска
  Чл. 69. (1) Размерът на цената на иска е:
  1. по искове за парични вземания-търсената сума;
  2. по искове за собственост и други вещни права върху имот-данъчната оценка, а ако няма такава-пазарната цена на вещното право;
  3. по искове за нарушено владение-една четвърт от размера по т. 2;
  4. по искове за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договор и за сключване на окончателен договор-стойността на договора, а когато договорът има за предмет вещни права върху имот-размерите по т. 2;
  5. по искове за съществуване или прекратяване на договор за наем-наемът за една година;
  6. по искове за периодични платежи за определено време-сборът на всички платежи;
  7. по искове за периодични платежи за неопределено време или за пожизнени платежи-сборът на платежите за три години.
  (2) По искове, които не са посочени в ал. 1, съдът определя първоначална цена на иска.
 • чл. 69, ал. 1 ГПКРазмер на цената на иска
  Чл. 69. (1) Размерът на цената на иска е:
  1. по искове за парични вземания-търсената сума;
  2. по искове за собственост и други вещни права върху имот-данъчната оценка, а ако няма такава-пазарната цена на вещното право;
  3. по искове за нарушено владение-една четвърт от размера по т. 2;
  4. по искове за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договор и за сключване на окончателен договор-стойността на договора, а когато договорът има за предмет вещни права върху имот-размерите по т. 2;
  5. по искове за съществуване или прекратяване на договор за наем-наемът за една година;
  6. по искове за периодични платежи за определено време-сборът на всички платежи;
  7. по искове за периодични платежи за неопределено време или за пожизнени платежи-сборът на платежите за три години.
 • чл. 69, ал. 1, т. 2 ГПКРазмер на цената на иска
  Чл. 69. (1) Размерът на цената на иска е: [...]
  2. по искове за собственост и други вещни права върху имот-данъчната оценка, а ако няма такава-пазарната цена на вещното право;
 • чл. 69, ал. 1, т. 4 ГПКРазмер на цената на иска
  Чл. 69. (1) Размерът на цената на иска е: [...]
  4. по искове за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договор и за сключване на окончателен договор-стойността на договора, а когато договорът има за предмет вещни права върху имот-размерите по т. 2;
 • чл. 69, ал. 2 ГПКРазмер на цената на иска
  Чл. 69. [...] (2) По искове, които не са посочени в ал. 1, съдът определя първоначална цена на иска.
 • чл. 70, ал. 1 ГПКОпределяне на цената на иска
  Чл. 70. (1) Цената на иска се посочва от ищеца. Въпрос за цената на иска може да се повдигне от ответника или служебно от съда най-късно в първото заседание за разглеждане на делото. В случай на несъответствие на указаната цена с действителната съдът определя цената на иска.
 • чл. 70, ал. 2 ГПКОпределяне на цената на иска
  Чл. 70. [...] (2) Определението на съда, с което се увеличава цената на иска, подлежи на обжалване с частна жалба.
 • чл. 70, ал. 3 ГПКОпределяне на цената на иска
  Чл. 70. [...] (3) По искове, по които оценката представлява затруднение в момента на предявяване на иска, цената на иска се определя приблизително от съда, като впоследствие се изиска допълнителна такса или се връща надвзетата съобразно цената, която съдът определя при решаване на делото.
 • чл. 71 ГПКЗадължение за такси и разноски
  Чл. 71. (1) По водене на делото се събират държавни такси върху цената на иска и разноски за производството. Когато искът е неоценяем, размерът на държавната такса се определя от съда.
  (2) Когато предмет на делото е право на собственост или други вещни права върху имот, както и по исковете за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договор с предмет вещни права върху имот и за сключване на окончателен договор с такъв предмет, размерът на държавната такса се определя върху една четвърт от цената на иска.
 • чл. 71, ал. 1 ГПКЗадължение за такси и разноски
  Чл. 71. (1) По водене на делото се събират държавни такси върху цената на иска и разноски за производството. Когато искът е неоценяем, размерът на държавната такса се определя от съда.
 • чл. 71, ал. 1, изр. 1 ГПКЗадължение за такси и разноски
  Чл. 71. (1) По водене на делото се събират държавни такси върху цената на иска и разноски за производството. Когато искът е неоценяем, размерът на държавната такса се определя от съда.
 • чл. 71, ал. 1, изр. 2 ГПКЗадължение за такси и разноски
  Чл. 71. (1) По водене на делото се събират държавни такси върху цената на иска и разноски за производството. Когато искът е неоценяем, размерът на държавната такса се определя от съда.
 • чл. 71, ал. 2 ГПКЗадължение за такси и разноски
  Чл. 71. [...] (2) Когато предмет на делото е право на собственост или други вещни права върху имот, както и по исковете за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договор с предмет вещни права върху имот и за сключване на окончателен договор с такъв предмет, размерът на държавната такса се определя върху една четвърт от цената на иска.
  [Редакция към ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г.:]
  (2) Когато предмет на делото е право на собственост или други вещни права върху имот, размерът на държавната такса се определя върху една четвърт от цената на иска.
 • чл. 72 ГПКДържавни такси при съединяване на искове
  Чл. 72. (1) За предявените с една молба искове в защита на един интерес се събира една държавна такса върху защитавания интерес независимо от броя на ответниците.
  (2) За предявените с една молба искове в защита на различни интереси минималната такса се събира от всички интереси.
 • чл. 72, ал. 1 ГПКДържавни такси при съединяване на искове
  Чл. 72. (1) За предявените с една молба искове в защита на един интерес се събира една държавна такса върху защитавания интерес независимо от броя на ответниците.
 • чл. 72, ал. 2 ГПКДържавни такси при съединяване на искове
  Чл. 72. [...] (2) За предявените с една молба искове в защита на различни интереси минималната такса се събира от всички интереси.
 • чл. 73 ГПКДържавни такси
  Чл. 73. (1) Държавните такси са прости и пропорционални.
  (2) Простите такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по производството. Пропорционалните такси се определят върху интереса.
  (3) Държавната такса се събира при предявяване на искането за защита или съдействие и при издаване на документа, за който се плаща такса, съгласно тарифа, приета от Министерския съвет.
  (4) Процентът на пропорционалната такса по изпълнителните дела намалява с увеличаване на интереса, като таксата не може да надвишава максималния размер, определен в тарифата по ал. 3. Пропорционална такса за опис се начислява върху по-малката сума от цената на описаната вещ и от паричното вземане. От таксата за изпълнение на парично вземане се приспада пропорционалната такса за опис, която не може да надвишава с повече от една втора размера на таксата за опис, определена към момента на извършване на описа. Сборът от всички пропорционални такси за сметка на длъжника или на взискателя в едно изпълнително производство не може да надвишава една десета от задължението, освен когато техният минимален размер, определен в тарифата, надвишава този размер. За задължение в размер над четиридесет и пет минимални работни заплати този сбор не може да надвишава една петнадесета от задължението, но не по-малко от три минимални работни заплати.

  [Редакция към ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г.:]
  (4) Процентът на пропорционалната такса по изпълнителните дела намалява с увеличаване на интереса, като таксата не може да надвишава максималния размер, определен в тарифата по ал. 3. Пропорционална такса за опис се начислява върху по-малката сума от цената на описаната вещ и от паричното вземане. Сборът от всички пропорционални такси за сметка на длъжника или взискателя в едно изпълнително производство не може да надвишава една десета от задължението, освен когато техният минимален размер, определен в тарифата, надвишава този размер.
 • чл. 73, ал. 3 ГПКОбжалване и влизане в сила на решението
  Чл. 73. [...] (3) Министърът на правосъдието може да обжалва решението и когато дисциплинарното производство е образувано по решение на Съвета на камарата.
 • чл. 74, изр. 1 ГПКИзменение на искането
  Чл. 74. При намаление на искането внесената такса не се връща. При увеличение на искането таксата върху разликата се довнася.
 • чл. 75 ГПКОпределяне на разноските
  Чл. 75. Възнаграждението на свидетелите се определя от съда с оглед на отделеното време и направените разноски, а възнаграждението на вещите лица се определя от съда с оглед на извършената работа и направените разноски.
 • чл. 76 ГПКПредварително внасяне на разноските
  Чл. 76. Всяка страна предварително внася в съда разноските по действията, които е поискала. Сумите за разноски по действия по искане на двете страни или по инициатива на съда се внасят от двете страни или от едната страна според обстоятелствата.
 • чл. 76, изр. 1 ГПКПредварително внасяне на разноските
  Чл. 76. Всяка страна предварително внася в съда разноските по действията, които е поискала. Сумите за разноски по действия по искане на двете страни или по инициатива на съда се внасят от двете страни или от едната страна според обстоятелствата.
 • чл. 77 ГПКПринудително събиране на разноски
  Чл. 77. Ако страната остане задължена за разноски, съдът постановява определение за принудителното им събиране.
 • чл. 78 ГПКПрисъждане на разноски
  Чл. 78. (1) Заплатените от ищеца такси, разноски по производството и възнаграждение за един адвокат, ако е имал такъв, се заплащат от ответника съразмерно с уважената част от иска.
  (2) Ако ответникът с поведението си не е дал повод за завеждане на делото и ако признае иска, разноските се възлагат върху ищеца.
  (3) Ответникът също има право да иска заплащане на направените от него разноски съразмерно с отхвърлената част от иска.
  (4) Ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото.
  (5) Ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата.
  (6) Когато делото е решено в полза на лице, освободено от държавна такса или от разноски по производството, осъденото лице е длъжно да заплати всички дължащи се такси и разноски. Съответните суми се присъждат в полза на съда.
  (7) Ако претенцията на лицето, което е получило правна помощ, бъде уважена, изплатеното адвокатско възнаграждение се присъжда в полза на Националното бюро за правна помощ съразмерно с уважената част от иска. В случаите на осъдително решение лицето, получило правна помощ, дължи разноски съразмерно с отхвърлената част от иска.
  (8) В полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт. Размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ.
  (9) При приключване на делото със спогодба половината от внесената държавна такса се връща на ищеца. Разноските по производството и по спогодбата остават върху страните, както са ги направили, ако не е уговорено друго.
  (10) На третото лице помагач не се присъждат разноски, но то дължи разноските, които е причинило със своите процесуални действия.
  (11) Когато в делото участва като страна прокурорът, дължащите се разноски се присъждат на държавата или се заплащат от нея.
 • чл. 78, ал. 1 ГПКПрисъждане на разноски
  Чл. 78. (1) Заплатените от ищеца такси, разноски по производството и възнаграждение за един адвокат, ако е имал такъв, се заплащат от ответника съразмерно с уважената част от иска.
 • чл. 78, ал. 2 ГПКПрисъждане на разноски
  Чл. 78. [...] (2) Ако ответникът с поведението си не е дал повод за завеждане на делото и ако признае иска, разноските се възлагат върху ищеца.
 • чл. 78, ал. 3 ГПКПрисъждане на разноски
  Чл. 78. [...] (3) Ответникът също има право да иска заплащане на направените от него разноски съразмерно с отхвърлената част от иска.
 • чл. 78, ал. 4 ГПКПрисъждане на разноски
  Чл. 78. [...] (4) Ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото.
 • чл. 78, ал. 5 ГПКПрисъждане на разноски
  Чл. 78. [...] (5) Ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата.
 • чл. 78, ал. 6 ГПКПрисъждане на разноски
  Чл. 78. [...] (6) Когато делото е решено в полза на лице, освободено от държавна такса или от разноски по производството, осъденото лице е длъжно да заплати всички дължащи се такси и разноски. Съответните суми се присъждат в полза на съда.
 • чл. 78, ал. 7 ГПКПрисъждане на разноски
  Чл. 78. [...] (7) Ако претенцията на лицето, което е получило правна помощ, бъде уважена, изплатеното адвокатско възнаграждение се присъжда в полза на Националното бюро за правна помощ съразмерно с уважената част от иска. В случаите на осъдително решение лицето, получило правна помощ, дължи разноски съразмерно с отхвърлената част от иска.
 • чл. 78, ал. 8 ГПКПрисъждане на разноски
  Чл. 78. [...] (8) В полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт. Размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ.

  [Редакция към ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г.:]
  (8) В полза на юридически лица и еднолични търговци се присъжда и адвокатско възнаграждение, ако те са били защитавани от юрисконсулт.
 • чл. 78, ал. 8, изр. 2 ГПКПрисъждане на разноски
  Чл. 78. [...] (8) В полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт. Размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ.

  [Редакция към ДВ, бр. 59/2007:]
  (8) В полза на юридически лица и еднолични търговци се присъжда и адвокатско възнаграждение, ако те са били защитавани от юрисконсулт.
 • чл. 78, ал. 9 ГПКПрисъждане на разноски
  Чл. 78. [...] (9) При приключване на делото със спогодба половината от внесената държавна такса се връща на ищеца. Разноските по производството и по спогодбата остават върху страните, както са ги направили, ако не е уговорено друго.
 • чл. 78, ал. 10 ГПКПрисъждане на разноски
  Чл. 78. [...] (10) На третото лице помагач не се присъждат разноски, но то дължи разноските, които е причинило със своите процесуални действия.
 • чл. 78, ал. 11 ГПКПрисъждане на разноски
  Чл. 78. [...] (11) Когато в делото участва като страна прокурорът, дължащите се разноски се присъждат на държавата или се заплащат от нея.
 • чл. 79 ГПКРазноски по изпълнението
  Чл. 79. (1) Разноските по изпълнението са за сметка на длъжника, освен в случаите, когато: 1. делото се прекрати съгласно чл. 433, освен поради плащане, направено след започване на изпълнителното производство, или 2. изпълнителните действия бъдат изоставени от взискателя или бъдат отменени от съда.
  (2) Когато таксите по изпълнението не са внесени от взискателя, се събират от длъжника.
  (3) За извършване на опис на имущество в срока за доброволно изпълнение такса не се събира.
 • чл. 79, ал. 1 ГПКРазноски по изпълнението
  Чл. 79. (1) Разноските по изпълнението са за сметка на длъжника, освен в случаите, когато:
  1. делото се прекрати съгласно чл. 433, освен поради плащане, направено след започване на изпълнителното производство, или
  2. изпълнителните действия бъдат изоставени от взискателя или бъдат отменени от съда.
 • чл. 79, ал. 1, т. 1 ГПКРазноски по изпълнението
  Чл. 79. (1) Разноските по изпълнението са за сметка на длъжника, освен в случаите, когато:
  1. делото се прекрати съгласно чл. 433, освен поради плащане, направено след започване на изпълнителното производство, или
 • чл. 79, ал. 2 ГПКРазноски по изпълнението
  Чл. 79. [...] (2) Когато таксите по изпълнението не са внесени от взискателя, се събират от длъжника.
 • чл. 80 ГПКСписък на разноските
  Чл. 80. Страната, която е поискала присъждане на разноски, представя на съда списък на разноските най-късно до приключване на последното заседание в съответната инстанция. В противен случай тя няма право да иска изменение на решението в частта му за разноските.
 • чл. 80, изр. 1 ГПКСписък на разноските
  Чл. 80. Страната, която е поискала присъждане на разноски, представя на съда списък на разноските най-късно до приключване на последното заседание в съответната инстанция. В противен случай тя няма право да иска изменение на решението в частта му за разноските.
 • чл. 80, изр. 2 ГПКСписък на разноските
  Чл. 80. Страната, която е поискала присъждане на разноски, представя на съда списък на разноските най-късно до приключване на последното заседание в съответната инстанция. В противен случай тя няма право да иска изменение на решението в частта му за разноските.
 • чл. 81 ГПКПрисъждане на разноски
  Чл. 81. Във всеки акт, с който приключва делото в съответната инстанция, съдът се произнася и по искането за разноски.
 • чл. 83 ГПКОсвобождаване от такси и разноски
  Чл. 83. (1) Такси и разноски по производството на делата не се внасят:
  1. от ищците-работници, служители и членове на кооперации, по искове, произтичащи от трудови правоотношения;
  2. от ищците-по искове за издръжка;
  3. по искове, заведени от прокурор;
  4. от ищеца-по искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за което има влязла в сила присъда;
  5. от назначените от съда особени представители на страна, чийто адрес не е известен.
  (2) Такси и разноски по производството не се внасят от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят. По молбата за освобождаване съдът взема предвид:
  1. доходите на лицето и на неговото семейство;
  2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;
  3. семейното положение;
  4. здравословното състояние;
  5. трудовата заетост;
  6. възрастта;
  7. други констатирани обстоятелства.
  (3) В случаите по ал. 1 и 2 разноските по производството се плащат от сумите, предвидени от бюджета на съда.
 • чл. 83, ал. 1 ГПКОсвобождаване от такси и разноски
  Чл. 83. (1) Такси и разноски по производството на делата не се внасят:
  1. от ищците-работници, служители и членове на кооперации, по искове, произтичащи от трудови правоотношения;
  2. от ищците-по искове за издръжка;
  3. по искове, заведени от прокурор;
  4. от ищеца-по искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за което има влязла в сила присъда;
  5. от назначените от съда особени представители на страна, чийто адрес не е известен.
 • чл. 83, ал. 1, т. 1 ГПКОсвобождаване от такси и разноски
  Чл. 83. (1) Такси и разноски по производството на делата не се внасят:
  1. от ищците-работници, служители и членове на кооперации, по искове, произтичащи от трудови правоотношения;
 • чл. 83, ал. 1, т. 2 ГПКОсвобождаване от такси и разноски
  Чл. 83. (1) Такси и разноски по производството на делата не се внасят: [...]
  2. от ищците-по искове за издръжка;
 • чл. 83, ал. 1, т. 3 ГПКОсвобождаване от такси и разноски
  Чл. 83. (1) Такси и разноски по производството на делата не се внасят: [...]
  3. по искове, заведени от прокурор;
 • чл. 83, ал. 1, т. 4 ГПКОсвобождаване от такси и разноски
  Чл. 83. (1) Такси и разноски по производството на делата не се внасят: [...]
  4. от ищеца-по искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за което има влязла в сила присъда;
 • чл. 83, ал. 1, т. 5 ГПКОсвобождаване от такси и разноски
  Чл. 83. (1) Такси и разноски по производството на делата не се внасят: [...]
  5. от назначените от съда особени представители на страна, чийто адрес не е известен.
 • чл. 83, ал. 2 ГПКОсвобождаване от такси и разноски
  Чл. 83. [...] (2) Такси и разноски по производството не се внасят от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят. По молбата за освобождаване съдът взема предвид:
  1. доходите на лицето и на неговото семейство;
  2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;
  3. семейното положение;
  4. здравословното състояние;
  5. трудовата заетост;
  6. възрастта;
  7. други констатирани обстоятелства.
 • чл. 83, ал. 2, т. 2 ГПКОсвобождаване от такси и разноски
  Чл. 83. [...] (2) Такси и разноски по производството не се внасят от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят. По молбата за освобождаване съдът взема предвид: [...]
  2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;
 • чл. 84 ГПКОсвобождаване в особени случаи
  Чл. 84. Освобождават се от заплащане на държавна такса, но не и от съдебни разноски:
  1. държавата и държавните учреждения;
  2. Българският червен кръст;
  3. общините, освен по искове за частни общински вземания и права върху вещи-частна общинска собственост.
 • чл. 84, т. 1 ГПКОсвобождаване в особени случаи
  Чл. 84. Освобождават се от заплащане на държавна такса, но не и от съдебни разноски:
  1. държавата и държавните учреждения;
 • чл. 91 ГПКРазмер на глобата
  Чл. 91. (1) Глобата за нарушения по чл. 85-90 е в размер от 50 до 300 лв.
  (2) За нарушения, които затрудняват хода на производството или са извършени повторно, глобата е в размер от 100 до 1200 лв.
 • чл. 91, ал. 2 ГПКОбжалване
  Чл. 92. [...] (2) Съдът разглежда молбата в закрито заседание и ако признае изложените причини за уважителни, намалява или отменя глобата, както и принудителното довеждане.
 • чл. 92, ал. 3 ГПКОбжалване
  Чл. 92. [...] (3) Определението подлежи на обжалване с частна жалба.
 • чл. 95 ГПКПредоставяне на правна помощ
  Чл. 95. (1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда, пред който делото е висящо.
  (2) В определението, с което се уважава молбата, съдът посочва вида и обема на предоставяната правна помощ.
  (3) Определението за предоставяне на правна помощ има действие от подаването на молбата, освен ако съдът постанови друго.
  (4) Определението се постановява в закрито заседание, освен ако съдът прецени за необходимо да изслуша страната за изясняване на всички обстоятелства.
  (5) Определението, с което се отказва правна помощ, подлежи на обжалване с частна жалба.
  (6) Определението на съда по частната жалба е окончателно.
 • чл. 97 ГПКЛишаване от правна помощ
  Чл. 97. (1) Съдът служебно или по искане на страна или на назначения служебен адвокат лишава страната от правна помощ изцяло или частично, ако се установи, че условията за нейното предоставяне не са съществували изобщо или отчасти.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) В случая по ал. 1 страната е длъжна да внесе или да върне всички суми, от плащането на които е била неоснователно освободена, както и да заплати определеното възнаграждение на назначения й служебен адвокат.
 • чл. 97, ал. 2 ГПКЛишаване от правна помощ
  Чл. 97. [...] (2) В случая по ал. 1 страната е длъжна да внесе или да върне всички суми, от плащането на които е била неоснователно освободена, както и да заплати определеното възнаграждение на назначения й служебен адвокат.
 • чл. 97, ал. 3 ГПКНередовност на процесуалното действие
  Чл. 97. [...] (3) Може да се предяви иск и за установяване истинността или неистинността на един документ. Иск за установяване съществуването или несъществуването на други факти с правно значение се допуска само в случаите, изрично предвидени в закона.
 • чл. 99 ГПКНапътване на страните за правната помощ
  Чл. 99. Съдът информира страните за техните законни права и задължения във връзка с правната помощ, както и за правните последици при неизпълнение на задълженията им.
 • чл. 100 ГПКФорма
  Чл. 100. Страните извършват процесуалните действия устно в съдебно заседание. Процесуалните действия извън съдебно заседание се извършват в писмена форма.
 • чл. 101 ГПКНередовност на процесуалното действие
  Чл. 101. (1) Съдът следи служебно за надлежното извършване на процесуалните действия. Той указва на страната в какво се състои нередовността на извършеното от нея процесуално действие и как тя може да бъде отстранена, като определя срок за поправката.
  (2) Поправеното процесуално действие се смята за редовно от момента на извършването му.
  (3) При неотстраняване на нередовността в указания срок процесуалното действие се смята за неизвършено.
 • чл. 101, ал. 1 ГПКНередовност на процесуалното действие
  Чл. 101. (1) Съдът следи служебно за надлежното извършване на процесуалните действия. Той указва на страната в какво се състои нередовността на извършеното от нея процесуално действие и как тя може да бъде отстранена, като определя срок за поправката.
 • чл. 101, ал. 1, изр. 1 ГПКНередовност на процесуалното действие
  Чл. 101. (1) Съдът следи служебно за надлежното извършване на процесуалните действия. Той указва на страната в какво се състои нередовността на извършеното от нея процесуално действие и как тя може да бъде отстранена, като определя срок за поправката.
 • чл. 101, ал. 1, изр. 2 ГПКНередовност на процесуалното действие
  Чл. 101. (1) Съдът следи служебно за надлежното извършване на процесуалните действия. Той указва на страната в какво се състои нередовността на извършеното от нея процесуално действие и как тя може да бъде отстранена, като определя срок за поправката.
 • чл. 101, ал. 2 ГПКНередовност на процесуалното действие
  Чл. 101. [...] (2) Поправеното процесуално действие се смята за редовно от момента на извършването му.
 • чл. 101, ал. 3 ГПКНередовност на процесуалното действие
  Чл. 101. [...] (3) При неотстраняване на нередовността в указания срок процесуалното действие се смята за неизвършено.
 • чл. 102 ГПКПисмени изявления
  Чл. 102. (1) Писмените изявления до съда съдържат:
  1. посочване на съда;
  2. името и адреса на страната, която прави изявлението, съответно-името и адреса на представителя, чрез който се извършва изявлението;
  3. в какво се състои изявлението;
  4. подпис.
  (2) Към писмените изявления се прилагат:
  1. пълномощно, когато изявлението се извършва чрез пълномощник;
  2. документ за внесени такси и разноски, когато такива се дължат;
  3. преписи от изявлението и приложенията според броя на насрещните страни.
 • чл. 103 ГПКОсновна подсъдност
  Чл. 103. На районния съд са подсъдни всички граждански дела, с изключение на тези, които са подсъдни на окръжния съд като първа инстанция.
 • чл. 104 ГПКПодсъдност на окръжен съд
  Чл. 104. На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни:
  1. исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или за отменянето му;
  2. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)
  3. исковете за собственост и други вещни права върху имот с цена на иска над 50 000 лв.;
  4. исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет;
  5. исковете за установяване на недопустимост или нищожност на вписване, както и за несъществуване на вписано обстоятелство, когато това е предвидено в закон;
  6. исковете, независимо от тяхната цена, съединени в една искова молба с иск, подсъден на окръжен съд, ако подлежат на разглеждане по реда на същото производство;
  7. исковете, които по други закони подлежат на разглеждане от окръжния съд.
 • чл. 104, т. 3 ГПКПодсъдност на окръжен съд
  Чл. 104. На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни: [...]
  3. исковете за собственост и други вещни права върху имот с цена на иска над 50 000 лв.;
 • чл. 104, т. 4 ГПКПодсъдност на окръжен съд
  Чл. 104. На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни: [...]
  4. исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет;
 • чл. 104, т. 6 ГПКПодсъдност на окръжен съд
  Чл. 104. На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни: [...]
  6. исковете, независимо от тяхната цена, съединени в една искова молба с иск, подсъден на окръжен съд, ако подлежат на разглеждане по реда на същото производство;
 • чл. 105 ГПКОбща местна подсъдност
  Чл. 105. Искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника.
 • чл. 107, ал. 2 ГПКИскове срещу лица с неизвестен адрес
  Чл. 107. [...] (2) Правилата по ал. 1 се прилагат и към ответник, който не живее в пределите на Република България на постоянния си адрес.
 • чл. 108, ал. 1 ГПКИскове срещу държавни учреждения и юридически лица
  Чл. 108. (1) Искове срещу държавни учреждения и юридически лица се предявяват пред съда, в чийто район се намира тяхното управление или седалище. По спорове, възникнали от преки отношения с техни поделения или клонове, исковете могат да се предявяват и по тяхното местонахождение.
 • чл. 109 ГПКПодсъдност по местонахождение на недвижим имот
  Чл. 109. Исковете за вещни права върху недвижим имот, за делба на съсобствен недвижим имот, за граници и за защита на нарушено владение върху недвижим имот се предявяват по мястото, където се намира имотът. По местонахождението на имота се предявяват и искове за сключване на окончателен договор за учредяване и прехвърляне на вещни права върху недвижим имот, както и за разваляне, унищожаване и обявяване нищожност на договори за вещни права върху недвижим имот.
 • чл. 110, ал. 1 ГПКПодсъдност по местооткриване на наследство
  Чл. 110. (1) Исковете за наследство, за унищожаване или намаление на завещания, за делба на наследство и за унищожаване на доброволна делба се предявяват по мястото, където е открито наследството.
 • чл. 113 ГПКИскове на потребители
  Чл. 113. Иск на потребител може да бъде предявен и по неговия настоящ или постоянен адрес.
 • чл. 114 ГПКИскове по трудови дела
  Чл. 114. Работникът може да предяви иск срещу работодателя си и по мястото, където той обичайно полага своя труд.
 • чл. 115 ГПКИскове за непозволено увреждане
  Чл. 115. (1) Иск за вреди от непозволено увреждане може да се предяви и по местоизвършването на деянието.
  (2) Исковете за обезщетение по Кодекса за застраховането на увреденото лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи се предявяват пред съда, в чийто район към момента на настъпване на застрахователното събитие се намира настоящият или постоянният адрес на ищеца, неговото седалище, или по местонастъпване на застрахователното събитие.
 • чл. 115, ал. 2 ГПКИскове за непозволено увреждане
  Чл. 115. [...] (2) Исковете за обезщетение по Кодекса за застраховането на увреденото лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи се предявяват пред съда, в чийто район към момента на настъпване на застрахователното събитие се намира настоящият или постоянният адрес на ищеца, неговото седалище, или по местонастъпване на застрахователното събитие.
 • чл. 116 ГПКМножество подсъдности
  Чл. 116. Иск срещу ответници от различни съдебни райони или за имот, който се намира в различни съдебни райони, се предявява по избор на ищеца в съда на един от тези райони.
 • чл. 117 ГПКДоговорна подсъдност
  Чл. 117. (1) Определената от закона подсъдност не може да бъде изменяна по съгласие на страните.
  (2) С писмен договор страните по имуществен спор могат да посочат друг съд, а не онзи, на който делото е подсъдно съобразно правилата на местната подсъдност. Тази разпоредба не се прилага за подсъдността по чл. 109.
  (3) Договор за избор на съд по искове на потребители и по трудови спорове поражда действие само ако е сключен след възникването на спора.
 • чл. 117, ал. 1 ГПКДоговорна подсъдност
  Чл. 117. (1) Определената от закона подсъдност не може да бъде изменяна по съгласие на страните.
 • чл. 117, ал. 2 ГПКДоговорна подсъдност
  Чл. 117. [...] (2) С писмен договор страните по имуществен спор могат да посочат друг съд, а не онзи, на който делото е подсъдно съобразно правилата на местната подсъдност. Тази разпоредба не се прилага за подсъдността по чл. 109.
 • чл. 117, ал. 2, изр. 1 ГПКДоговорна подсъдност
  Чл. 117. [...] (2) С писмен договор страните по имуществен спор могат да посочат друг съд, а не онзи, на който делото е подсъдно съобразно правилата на местната подсъдност. Тази разпоредба не се прилага за подсъдността по чл. 109.
 • чл. 117, ал. 2, изр. 2 ГПКДоговорна подсъдност
  Чл. 117. [...] (2) С писмен договор страните по имуществен спор могат да посочат друг съд, а не онзи, на който делото е подсъдно съобразно правилата на местната подсъдност. Тази разпоредба не се прилага за подсъдността по чл. 109.
 • чл. 117, ал. 3 ГПКДоговорна подсъдност
  Чл. 117. [...] (3) Договор за избор на съд по искове на потребители и по трудови спорове поражда действие само ако е сключен след възникването на спора.
 • чл. 118 ГПКПроверка на подсъдността
  Чл. 118. (1) Всеки съд сам решава дали започнатото пред него дело му е подсъдно.
  (2) Ако съдът прецени, че делото не му е подсъдно, той го изпраща на надлежния съд. В този случай делото се смята за висящо пред този съд от деня на подаване молбата пред ненадлежния съд, като извършените от последния действия запазват силата си.
 • чл. 118, ал. 1 ГПКПроверка на подсъдността
  Чл. 118. (1) Всеки съд сам решава дали започнатото пред него дело му е подсъдно.
 • чл. 118, ал. 2 ГПКПроверка на подсъдността
  Чл. 118. [...] (2) Ако съдът прецени, че делото не му е подсъдно, той го изпраща на надлежния съд. В този случай делото се смята за висящо пред този съд от деня на подаване молбата пред ненадлежния съд, като извършените от последния действия запазват силата си.
 • чл. 119, ал. 3 ГПКВъзражение за неподсъдност
  Чл. 119. [...] (3) Във всички други случаи извън тези по ал. 1 и 2 възражение за неподсъдност на делото може да се прави само от ответника и най-късно в срока за отговор на исковата молба.
 • чл. 119, ал. 4 ГПКВъзражение за неподсъдност
  Чл. 119. [...] (4) Във всички други случаи извън тези по ал. 1-3 възражение за неподсъдност на делото може да се прави само от ответника и най-късно в срока за отговор на исковата молба.
 • чл. 120 ГПКСтабилизиране на подсъдността
  Чл. 120. Настъпилите след подаването на исковата молба промени във фактическите обстоятелства, обуславящи местната подсъдност, не са основание за препращане на делото.
 • чл. 121 ГПКОбжалване на определението по подсъдността
  Чл. 121. Заинтересованата страна може да обжалва определението във връзка с подсъдността.
 • чл. 122 ГПКСпорове за подсъдност
  Чл. 122. Спорове за подсъдност между съдилищата се разрешават от общия им по-горен по степен съд. Ако те принадлежат към районите на различни по-горни съдилища, спорът се разрешава от онзи по-горен съд, в чийто район се намира съдът, който последен е приел или отказал да разгледа делото. Спорове за подсъдност, в които участва апелативен съд, се разрешават от Върховния касационен съд. По спора за подсъдност съдът се произнася в закрито заседание.
 • чл. 123 ГПКОпределяне на подсъдност от Върховния касационен съд
  Чл. 123. Когато по правилата на тази глава не може да бъде определен компетентният съд, по искане на страната Върховният касационен съд в закрито заседание определя съда, пред който трябва да се предяви искът.
 • чл. 124 ГПКВидове искове
  Чл. 124. (1) Всеки може да предяви иск, за да възстанови правото си, когато то е нарушено, или за да установи съществуването или несъществуването на едно правно отношение или на едно право, когато има интерес от това.
  (2) Може да се предяви иск за осъждане на ответника да изпълни повтарящи се задължения, дори тяхната изискуемост да настъпва след постановяване на решението.
  (3) Иск за пораждане, изменение или прекратяване на граждански правоотношения може да се предяви само в предвидените в закон случаи.
  (4) Може да се предяви иск за установяване истинността или неистинността на един документ. Иск за установяване съществуването или несъществуването на други факти с правно значение се допуска само в случаите, предвидени в закон.
  (5) Иск за установяване на престъпно обстоятелство от значение за едно гражданско правоотношение или за отмяна на влязло в сила решение се допуска в случаите, когато наказателно преследване не може да бъде възбудено или е прекратено на някое от основанията по чл. 24, ал. 1, т. 2-5 или е спряно на някое от основанията по чл. 25, ал. 1, т. 2 или чл. 26 от Наказателно-процесуалния кодекс, и в случаите, когато извършителят на деянието е останал неоткрит.
 • чл. 124, ал. 1 ГПКВидове искове
  Чл. 124. (1) Всеки може да предяви иск, за да възстанови правото си, когато то е нарушено, или за да установи съществуването или несъществуването на едно правно отношение или на едно право, когато има интерес от това.
 • чл. 124, ал. 2 ГПКВидове искове
  Чл. 124. [...] (2) Може да се предяви иск за осъждане на ответника да изпълни повтарящи се задължения, дори тяхната изискуемост да настъпва след постановяване на решението.
 • чл. 124, ал. 3 ГПКВидове искове
  Чл. 124. [...] (3) Иск за пораждане, изменение или прекратяване на граждански правоотношения може да се предяви само в предвидените в закон случаи.
 • чл. 124, ал. 4 ГПКВидове искове
  Чл. 124. [...] (4) Може да се предяви иск за установяване истинността или неистинността на един документ. Иск за установяване съществуването или несъществуването на други факти с правно значение се допуска само в случаите, предвидени в закон.
 • чл. 124, ал. 4, изр. 1 ГПКВидове искове
  Чл. 124. [...] (4) Може да се предяви иск за установяване истинността или неистинността на един документ. Иск за установяване съществуването или несъществуването на други факти с правно значение се допуска само в случаите, предвидени в закон.
 • чл. 124, ал. 4, изр. 2 ГПКВидове искове
  Чл. 124. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) [...] (4) Може да се предяви иск за установяване истинността или неистинността на един документ. Иск за установяване съществуването или несъществуването на други факти с правно значение се допуска само в случаите, предвидени в закон.
 • чл. 124, ал. 5 ГПКВидове искове
  Чл. 124. [...] (5) Иск за установяване на престъпно обстоятелство от значение за едно гражданско правоотношение или за отмяна на влязло в сила решение се допуска в случаите, когато наказателно преследване не може да бъде възбудено или е прекратено на някое от основанията по чл. 24, ал. 1, т. 2-5 или е спряно на някое от основанията по чл. 25, ал. 1, т. 2 или чл. 26 от Наказателно-процесуалния кодекс, и в случаите, когато извършителят на деянието е останал неоткрит.
  [Редакция към ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г.:] (5) Иск за установяване на престъпно обстоятелство от значение за едно гражданско правоотношение или за отмяна на влязло в сила решение се допуска в случаите, когато наказателно преследване не може да бъде възбудено или е прекратено на някое от основанията по чл. 24, ал. 1, т. 2-5 или е спряно на някое от основанията по чл. 25, т. 2 или чл. 26 от Наказателно-процесуалния кодекс, и в случаите, когато извършителят на деянието е останал неоткрит.
 • чл. 125 ГПКПредявяване на иска
  Чл. 125. Искът е предявен с постъпването на исковата молба в съда.
 • чл. 126 ГПКПрекратяване при висящ процес
  Чл. 126. (1) Когато в един и същ съд или в различни съдилища има висящи две дела между същите страни, на същото основание и за същото искане, по-късно заведеното дело се прекратява служебно от съда.
  (2) Когато прекратяването се постановява от въззивния съд, той обезсилва решението на първата инстанция.
 • чл. 126, ал. 1 ГПКПрекратяване при висящ процес
  Чл. 126. (1) Когато в един и същ съд или в различни съдилища има висящи две дела между същите страни, на същото основание и за същото искане, по-късно заведеното дело се прекратява служебно от съда с изключение на делата за присъждане на първоначално непредявената част от вземане, предмет на дело по вече висящ частичен иск.
 • чл. 126, ал. 2 ГПКПрекратяване при висящ процес
  Чл. 126. [...] (2) Когато прекратяването се постановява от въззивния съд, той обезсилва решението на първата инстанция.
 • чл. 127 ГПКСъдържание на исковата молба
  Чл. 127. (1) Исковата молба трябва да бъде написана на български език и да съдържа:
  1. посочване на съда;
  2. името и адреса на ищеца и ответника, на техните законни представители или пълномощници, ако имат такива, както и единния граждански номер на ищеца и номера на факса и телекса, ако има такива;
  3. цената на иска, когато той е оценяем;
  4. изложение на обстоятелствата, на които се основава искът;
  5. в какво се състои искането;
  6. подпис на лицето, което подава молбата.
  (2) В исковата молба ищецът е длъжен да посочи доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, и да представи заедно с нея всички писмени доказателства.
  (3) Ако подателят на молбата не знае или не може да я подпише, тя се подписва от лицето, на което той е възложил това, като се посочва причината, поради която сам не е подписал.
 • чл. 127, ал. 1 ГПКСъдържание на исковата молба
  Чл. 127. (1) Исковата молба трябва да бъде написана на български език и да съдържа:
  1. посочване на съда;
  2. името и адреса на ищеца и ответника, на техните законни представители или пълномощници, ако имат такива, както и единния граждански номер на ищеца и номера на факса и телекса, ако има такива;
  3. цената на иска, когато той е оценяем;
  4. изложение на обстоятелствата, на които се основава искът;
  5. в какво се състои искането;
  6. подпис на лицето, което подава молбата.
 • чл. 127, ал. 1, т. 1 ГПКСъдържание на исковата молба
  Чл. 127. (1) Исковата молба трябва да бъде написана на български език и да съдържа:
  1. посочване на съда;
 • чл. 127, ал. 1, т. 2 ГПКСъдържание на исковата молба
  Чл. 127. (1) Исковата молба трябва да бъде написана на български език и да съдържа: [...]
  2. името и адреса на ищеца и ответника, на техните законни представители или пълномощници, ако имат такива, както и единния граждански номер на ищеца и номера на факса и телекса, ако има такива;
 • чл. 127, ал. 1, т. 3 ГПКСъдържание на исковата молба
  Чл. 127. (1) Исковата молба трябва да бъде написана на български език и да съдържа: [...]
  3. цената на иска, когато той е оценяем;
 • чл. 127, ал. 1, т. 4 ГПКСъдържание на исковата молба
  Чл. 127. (1) Исковата молба трябва да бъде написана на български език и да съдържа: [...]
  4. изложение на обстоятелствата, на които се основава искът;
 • чл. 127, ал. 1, т. 4 ГПКСъдържание на исковата молба
  Чл. 127. (1) Исковата молба трябва да бъде написана на български език и да съдържа: [...]
  4. изложение на обстоятелствата, на които се основава искът;
 • чл. 127, ал. 1, т. 5 ГПКСъдържание на исковата молба
  Чл. 127. (1) Исковата молба трябва да бъде написана на български език и да съдържа: [...]
  5. в какво се състои искането;
 • чл. 127, ал. 1, т. 6 ГПКСъдържание на исковата молба
  Чл. 127. (1) Исковата молба трябва да бъде написана на български език и да съдържа: [...]
  6. подпис на лицето, което подава молбата.
 • чл. 127, ал. 2 ГПКСъдържание на исковата молба
  Чл. 127. [...] (2) В исковата молба ищецът е длъжен да посочи доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, и да представи заедно с нея всички писмени доказателства.
 • чл. 127, ал. 3 ГПКСъдържание на исковата молба
  Чл. 127. [...] (3) Ако подателят на молбата не знае или не може да я подпише, тя се подписва от лицето, на което той е възложил това, като се посочва причината, поради която сам не е подписал.
 • чл. 128 ГПКПриложения към исковата молба
  Чл. 128. Към исковата молба се представят:
  1. пълномощното, когато молбата се подава от пълномощник;
  2. документ за внесените държавни такси и разноски, когато такива се дължат;
  3. преписи от исковата молба и от приложенията към нея според броя на ответниците.
 • чл. 128, т. 1 ГПКПриложения към исковата молба
  Чл. 128. Към исковата молба се представят:
  1. пълномощното, когато молбата се подава от пълномощник;
 • чл. 128, ал. 1, т. 1 ГПКПриложения към исковата молба
  Чл. 128. Към исковата молба се представят:
  1. пълномощното, когато молбата се подава от пълномощник;
 • чл. 128, т. 2 ГПКПриложения към исковата молба
  Чл. 128. Към исковата молба се представят: [...]
  2. документ за внесените държавни такси и разноски, когато такива се дължат;
 • чл. 129 ГПКПроверка на исковата молба
  Чл. 129. (1) Съдът проверява редовността на исковата молба.
  (2) Когато исковата молба не отговаря на изискванията по чл. 127, ал. 1 и по чл. 128, на ищеца се съобщава да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности, както и за възможността да ползва правна помощ, ако има необходимост и право на това. Когато адресът на ищеца не е посочен и не е известен на съда, съобщението се прави чрез поставяне на обявление на определеното за това място в съда в продължение на една седмица.
  (3) Когато ищецът не отстрани в срока нередовностите, исковата молба заедно с приложенията се връща, а ако адресът не е известен, се оставя в канцеларията на съда на разположение на ищеца. Против връщането на исковата молба може да се подаде частна жалба, от която препис за връчване не се представя.
  (4) По същия начин се постъпва и когато нередовностите в исковата молба се забележат по време на производството.
  (5) Поправената искова молба се смята за редовна от деня на подаването.
  (6) Длъжностно лице, което даде ход на молбата, без да е внесена напълно държавната такса, отговаря по чл. 6 от Закона за държавните такси.
  (7) При невнасяне на таксата по чл. 73, ал. 4, изречение трето се прилага чл. 77.
 • чл. 129, ал. 1 ГПКПроверка на исковата молба
  Чл. 129. (1) Съдът проверява редовността на исковата молба.
 • чл. 129, ал. 2 ГПКПроверка на исковата молба
  Чл. 129. [...] (2) Когато исковата молба не отговаря на изискванията по чл. 127, ал. 1 и по чл. 128, на ищеца се съобщава да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности, както и за възможността да ползва правна помощ, ако има необходимост и право на това. Когато адресът на ищеца не е посочен и не е известен на съда, съобщението се прави чрез поставяне на обявление на определеното за това място в съда в продължение на една седмица.
 • чл. 129, ал. 3 ГПКПроверка на исковата молба
  Чл. 129. [...] (3) Когато ищецът не отстрани в срока нередовностите, исковата молба заедно с приложенията се връща, а ако адресът не е известен, се оставя в канцеларията на съда на разположение на ищеца. Против връщането на исковата молба може да се подаде частна жалба, от която препис за връчване не се представя.
 • чл. 129, ал. 3, изр. 1 ГПКПроверка на исковата молба
  Чл. 129. [...] (3) Когато ищецът не отстрани в срока нередовностите, исковата молба заедно с приложенията се връща, а ако адресът не е известен, се оставя в канцеларията на съда на разположение на ищеца. Против връщането на исковата молба може да се подаде частна жалба, от която препис за връчване не се представя.
 • чл. 129, ал. 3, изр. 2 ГПКПроверка на исковата молба
  Чл. 129. [...] (3) Когато ищецът не отстрани в срока нередовностите, исковата молба заедно с приложенията се връща, а ако адресът не е известен, се оставя в канцеларията на съда на разположение на ищеца. Против връщането на исковата молба може да се подаде частна жалба, от която препис за връчване не се представя.
 • чл. 129, ал. 4 ГПКПроверка на исковата молба
  Чл. 129. [...] (4) По същия начин се постъпва и когато нередовностите в исковата молба се забележат по време на производството.
 • чл. 129, ал. 5 ГПКПроверка на исковата молба
  Чл. 129. [...] (5) Поправената искова молба се смята за редовна от деня на подаването.
 • чл. 129, ал. 6 ГПКПроверка на исковата молба
  Чл. 129. [...] (6) Длъжностно лице, което даде ход на молбата, без да е внесена напълно държавната такса, отговаря по чл. 6 от Закона за държавните такси.
 • чл. 130 ГПКПроверка за допустимост на иска
  Чл. 130. Когато при проверка на исковата молба съдът констатира, че предявеният иск е недопустим, той връща исковата молба. Против връщането на исковата молба може да се подаде частна жалба, от която препис за връчване не се представя.
 • чл. 130, изр. 2 ГПКПроверка за допустимост на иска
  Чл. 130. Когато при проверка на исковата молба съдът констатира, че предявеният иск е недопустим, той връща исковата молба. Против връщането на исковата молба може да се подаде частна жалба, от която препис за връчване не се представя.
 • чл. 131 ГПКОтговор на исковата молба
  Чл. 131. (1) След като приеме исковата молба, съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията на ответника, на когото указва да подаде писмен отговор в едномесечен срок, задължителното съдържание на отговора и последиците от неподаването на отговор или неупражняването на права, както и за възможността да ползва правна помощ, ако има необходимост и право на това.
  (2) Писменият отговор на ответника трябва да съдържа:
  1. посочване на съда и номера на делото;
  2. името и адреса на ответника, както и на неговия законен представител или пълномощник, ако има такива;
  3. становище по допустимостта и основателността на иска;
  4. становище по обстоятелствата, на които се основава искът;
  5. възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават;
  6. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) подпис на лицето, което подава отговора.
  (3) В отговора на исковата молба ответникът е длъжен да посочи доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, и да представи всички писмени доказателства, с които разполага.
 • чл. 131, ал. 1 ГПКОтговор на исковата молба
  Чл. 131. (1) След като приеме исковата молба, съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията на ответника, на когото указва да подаде писмен отговор в едномесечен срок, задължителното съдържание на отговора и последиците от неподаването на отговор или неупражняването на права, както и за възможността да ползва правна помощ, ако има необходимост и право на това.
 • чл. 131, ал. 2 ГПКОтговор на исковата молба
  Чл. 131. [...] (2) Писменият отговор на ответника трябва да съдържа:
  1. посочване на съда и номера на делото;
  2. името и адреса на ответника, както и на неговия законен представител или пълномощник, ако има такива;
  3. становище по допустимостта и основателността на иска;
  4. становище по обстоятелствата, на които се основава искът;
  5. възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават;
  6. подпис на лицето, което подава отговора.
 • чл. 131, ал. 2, т. 5 ГПКОтговор на исковата молба
  Чл. 131. [...] (2) Писменият отговор на ответника трябва да съдържа: [...]
  5. възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават;
 • чл. 133 ГПКПоследици от неподаването на отговор
  Чл. 133. Когато в установения срок ответникът не подаде писмен отговор, не вземе становище, не направи възражения, не оспори истинността на представен документ или не упражни правата си по чл. 211, ал. 1, чл. 212 и чл. 219, той губи възможността да направи това по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.
 • чл. 134, ал. 2 ГПКВидове заседания
  Чл. 134. [...] (2) Закрити заседания се провеждат в предвидените от закона случаи без участие на страните.
 • чл. 140 ГПКПодготовка на делото в закрито заседание
  Чл. 140. (1) След като провери редовността и допустимостта на предявените искове, както и другите искания и възражения на страните, съдът се произнася с определение по всички предварителни въпроси и по допускане на доказателствата.
  (2) Когато в отговора са предявени насрещни искания, съдът може да се произнесе по тях и по допускането на някои от доказателствата в първото заседание по делото.
  (3) Съдът насрочва делото в открито заседание, за което призовава страните, на които връчва препис от определението по ал. 1. Съдът може да съобщи на страните и проекта си за доклад по делото, както и да ги напъти към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.
 • чл. 140, ал. 1 ГПКПодготовка на делото в закрито заседание
  Чл. 140. (1) След като провери редовността и допустимостта на предявените искове, както и другите искания и възражения на страните, съдът се произнася с определение по всички предварителни въпроси и по допускане на доказателствата.
 • чл. 140, ал. 2 ГПКПодготовка на делото в закрито заседание
  Чл. 140. [...] (2) Когато в отговора са предявени насрещни искания, съдът може да се произнесе по тях и по допускането на някои от доказателствата в първото заседание по делото.
 • чл. 140, ал. 3 ГПКПодготовка на делото в закрито заседание
  Чл. 140. [...] (3) Съдът насрочва делото в открито заседание, за което призовава страните, на които връчва препис от определението по ал. 1. Съдът може да съобщи на страните и проекта си за доклад по делото, както и да ги напъти към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.
 • чл. 142 ГПКДаване ход и отлагане на делото
  Чл. 142. (1) Неявяването на някоя от страните, която е редовно призована, не е пречка за разглеждането на делото. Съдът пристъпва към разглеждането му, след като разгледа делата, по които страните са се явили.
  (2) Съдът отлага делото, ако страната и пълномощникът й не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани.
  (3) При отлагане на делото съдът обявява датата на следващото заседание, за което страните и явилите се по делото свидетели и вещи лица се смятат призовани.
  (4) Когато се налага определяне на друга дата за провеждане на заседанието, съдът я определя в закрито заседание и призовава страните, свидетелите и вещите лица.
 • чл. 142, ал. 1 ГПКДаване ход и отлагане на делото
  Чл. 142. (1) Неявяването на някоя от страните, която е редовно призована, не е пречка за разглеждането на делото. Съдът пристъпва към разглеждането му, след като разгледа делата, по които страните са се явили.
 • чл. 142, ал. 2 ГПКДаване ход и отлагане на делото
  Чл. 142. [...] (2) Съдът отлага делото, ако страната и пълномощникът й не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани.
 • чл. 143 ГПКРазглеждане на делото в открито заседание
  Чл. 143. (1) В откритото заседание след разрешаване на предварителните въпроси съдът пристъпва към изясняване на фактическата страна на спора.
  (2) Ищецът може да поясни и допълни исковата молба, както и да посочи и представи доказателства във връзка с направените оспорвания от ответника, а ответникът-да посочи и представи нови доказателства, които не е могъл да посочи и представи с отговора на исковата молба.
  (3) Страните са длъжни да направят и обосноват всичките си искания и възражения и да вземат становище по твърдените от насрещната страна обстоятелства.
 • чл. 143, ал. 1 ГПКРазглеждане на делото в открито заседание
  Чл. 143. (1) В откритото заседание след разрешаване на предварителните въпроси съдът пристъпва към изясняване на фактическата страна на спора.
 • чл. 143, ал. 2 ГПКРазглеждане на делото в открито заседание
  Чл. 143. [...] (2) Ищецът може да поясни и допълни исковата молба, както и да посочи и представи доказателства във връзка с направените оспорвания от ответника, а ответникът-да посочи и представи нови доказателства, които не е могъл да посочи и представи с отговора на исковата молба.
 • чл. 143, ал. 3 ГПКРазглеждане на делото в открито заседание
  Чл. 143. [...] (3) Страните са длъжни да направят и обосноват всичките си искания и възражения и да вземат становище по твърдените от насрещната страна обстоятелства.
 • чл. 144 ГПКДопълнителен срок
  Чл. 144. (1) Ответникът може да поиска допълнителен срок, за да вземе становище по направените в това заседание доказателствени искания от ищеца и да посочи допълнителни доказателства във връзка с направените оспорвания.
  (2) Когато искането по ал. 1 бъде уважено, съдът се произнася по направените оспорвания и искания в закрито заседание с определение, което се съобщава на страните.
 • чл. 144, ал. 1 ГПКДопълнителен срок
  Чл. 144. (1) Ответникът може да поиска допълнителен срок, за да вземе становище по направените в това заседание доказателствени искания от ищеца и да посочи допълнителни доказателства във връзка с направените оспорвания.
 • чл. 144, ал. 2 ГПКДопълнителен срок
  Чл. 144. [...] (2) Когато искането по ал. 1 бъде уважено, съдът се произнася по направените оспорвания и искания в закрито заседание с определение, което се съобщава на страните.
 • чл. 145 ГПКУказания на съда
  Чл. 145. (1) Съдът поставя въпроси на страните за изясняване на фактите, като указва значението им по делото.
  (2) Съдът указва на страните да конкретизират твърденията си и да отстранят противоречията в тях.
  (3) След това съдът приканва страните към спогодба и посочва нейните последици. Ако спогодба не се постигне, съдът прави доклад, който се отразява в протокола.
 • чл. 145, ал. 1 ГПКУказания на съда
  Чл. 145. (1) Съдът поставя въпроси на страните за изясняване на фактите, като указва значението им по делото.
 • чл. 145, ал. 2 ГПКУказания на съда
  Чл. 145. [...] (2) Съдът указва на страните да конкретизират твърденията си и да отстранят противоречията в тях.
 • чл. 145, ал. 3 ГПКУказания на съда
  Чл. 145. [...] (3) След това съдът приканва страните към спогодба и посочва нейните последици. Ако спогодба не се постигне, съдът прави доклад, който се отразява в протокола.
 • чл. 146 ГПКДоклад по делото
  Чл. 146. (1) Докладът по делото съдържа:
  1. обстоятелствата, от които произтичат претендираните права и възражения;
  2. правната квалификация на правата, претендирани от ищеца, на насрещните права и възраженията на ответника;
  3. кои права и кои обстоятелства се признават;
  4. кои обстоятелства не се нуждаят от доказване;
  5. как се разпределя доказателствената тежест за подлежащите на доказване факти.
  (2) Съдът указва на страните за кои от твърдените от тях факти не сочат доказателства.
  (3) Съдът предоставя възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия. Ако в изпълнение на предоставената им възможност страните не направят доказателствени искания, те губят възможността да направят това по-късно, освен в случаите по чл. 147.
  (4) Съдът се произнася с определение по доказателствените искания на страните, като допуска доказателствата, които са относими, допустими и необходими.
 • чл. 146, ал. 1 ГПКДоклад по делото
  Чл. 146. (1) Докладът по делото съдържа:
  1. обстоятелствата, от които произтичат претендираните права и възражения;
  2. правната квалификация на правата, претендирани от ищеца, на насрещните права и възраженията на ответника;
  3. кои права и кои обстоятелства се признават;
  4. кои обстоятелства не се нуждаят от доказване;
  5. как се разпределя доказателствената тежест за подлежащите на доказване факти.
 • чл. 146, ал. 1, т. 1 ГПКДоклад по делото
  Чл. 146. (1) Докладът по делото съдържа:
  1. обстоятелствата, от които произтичат претендираните права и възражения;
 • чл. 146, ал. 1, т. 2 ГПКДоклад по делото
  Чл. 146. (1) Докладът по делото съдържа:
  [...] 2. правната квалификация на правата, претендирани от ищеца, на насрещните права и възраженията на ответника;
 • чл. 146, ал. 1, т. 3 ГПКДоклад по делото
  Чл. 146. (1) Докладът по делото съдържа: [...]
  3. кои права и кои обстоятелства се признават;
 • чл. 146, ал. 1, т. 4 ГПКДоклад по делото
  Чл. 146. (1) Докладът по делото съдържа: [...]
  4. кои обстоятелства не се нуждаят от доказване;
 • чл. 146, ал. 1, т. 5 ГПКДоклад по делото
  Чл. 146. (1) Докладът по делото съдържа: [...]
  5. как се разпределя доказателствената тежест за подлежащите на доказване факти.
 • чл. 146, ал. 2 ГПКДоклад по делото
  Чл. 146. [...] (2) Съдът указва на страните за кои от твърдените от тях факти не сочат доказателства.
 • чл. 146, ал. 3 ГПКДоклад по делото
  Чл. 146. [...] (3) Съдът предоставя възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия. Ако в изпълнение на предоставената им възможност страните не направят доказателствени искания, те губят възможността да направят това по-късно, освен в случаите по чл. 147.
 • чл. 146, ал. 3, изр. 2 ГПКДоклад по делото
  Чл. 146. [...] (3) Съдът предоставя възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия. Ако в изпълнение на предоставената им възможност страните не направят доказателствени искания, те губят възможността да направят това по-късно, освен в случаите по чл. 147.
 • чл. 146, ал. 4 ГПКДоклад по делото
  Чл. 146. [...] (4) Съдът се произнася с определение по доказателствените искания на страните, като допуска доказателствата, които са относими, допустими и необходими.
 • чл. 147 ГПКНови факти и обстоятелства
  Чл. 147. До приключване на съдебното дирене страните могат:
  1. да твърдят нови обстоятелства и да посочват и представят нови доказателства само ако не са могли да ги узнаят, посочат и представят своевременно;
  2. да твърдят нововъзникнали обстоятелства, които са от значение за делото, и да посочат и представят доказателства за тях.
 • чл. 147, т. 1 ГПКНови факти и обстоятелства
  Чл. 147. До приключване на съдебното дирене страните могат:
  1. да твърдят нови обстоятелства и да посочват и представят нови доказателства само ако не са могли да ги узнаят, посочат и представят своевременно;
 • чл. 147, т. 2 ГПКНови факти и обстоятелства
  Чл. 147. До приключване на съдебното дирене страните могат: [...]
  2. да твърдят нововъзникнали обстоятелства, които са от значение за делото, и да посочат и представят доказателства за тях.
 • чл. 148 ГПКСъбиране на доказателствата
  Чл. 148. Съдът събира всички допуснати доказателства с участието на страните. Ако е необходимо, той насрочва ново заседание за събиране на доказателства, които не са събрани по независещи от страните причини.
 • чл. 148, изр. 1 ГПКСъбиране на доказателствата
  Чл. 148. Съдът събира всички допуснати доказателства с участието на страните. Ако е необходимо, той насрочва ново заседание за събиране на доказателства, които не са събрани по независещи от страните причини.
 • чл. 149 ГПКПриключване на съдебното дирене
  Чл. 149. (1) След събиране на доказателствата съдът отново приканва страните към спогодба. Ако спогодба не се постигне, съдът дава ход на устните състезания.
  (2) Когато делото е разяснено, съдът обявява устните състезания за приключени и посочва деня, в който ще обяви решението.
  (3) При фактическа и правна сложност на делото по искане на някоя от страните съдът може да определи подходящ срок за представяне на писмени защити. Писмените защити се представят с преписи според броя на страните.
 • чл. 149, ал. 1 ГПКПриключване на съдебното дирене
  Чл. 149. (1) След събиране на доказателствата съдът отново приканва страните към спогодба. Ако спогодба не се постигне, съдът дава ход на устните състезания.
 • чл. 149, ал. 2 ГПКПриключване на съдебното дирене
  Чл. 149. [...] (2) Когато делото е разяснено, съдът обявява устните състезания за приключени и посочва деня, в който ще обяви решението.
 • чл. 149, ал. 3 ГПКПриключване на съдебното дирене
  Чл. 149. [...] (3) При фактическа и правна сложност на делото по искане на някоя от страните съдът може да определи подходящ срок за представяне на писмени защити. Писмените защити се представят с преписи според броя на страните.
 • чл. 150, ал. 1 ГПКПротокол от заседанието
  Чл. 150. (1) За разглеждането на делото се съставя протокол, в който се вписват мястото и времето на заседанието, съставът на съда, името на секретаря, явилите се страни и техните представители, същността на изявленията, исканията и изказванията на страните, представените писмени доказателства, показанията на свидетелите и на другите лица по делото и констатациите и определенията на съда.
 • чл. 151 ГПКПоправка и допълване на протокола
  Чл. 151. (1) В едноседмичен срок от предоставянето на протокола на разположение на страните всеки участник в процеса може да поиска неговото допълване или поправяне.
  (2) Ако в заседанието е направен звукозапис, поправки и допълване на протокола се допускат само въз основа на звукозаписа.
  (3) Ако в заседанието не е направен звукозапис, поправки и допълване на протокола се допускат само въз основа на направени бележки по съдържанието му.
  (4) Съдът се произнася по искането за поправки и допълване на протокола, след като призове страните и молителя и изслуша звукозаписа, съответно обясненията на секретаря.
  (5) Звукозаписът се пази до изтичането на срока за искане на поправки и допълване на протокола, а ако е направено такова искане-до влизането в сила на решението по делото.
 • чл. 151, ал. 2 ГПКПоправка и допълване на протокола
  Чл. 151. [...] (2) Ако в заседанието е направен звукозапис, поправки и допълване на протокола се допускат само въз основа на звукозаписа.
 • чл. 152 ГПКДоказателствена сила на протокола
  Чл. 152. Протоколът от заседанието е доказателство за извършените в съдебното заседание съдопроизводствени действия. Неудостоверените в протокола действия се смятат за неизвършени.
 • чл. 153 ГПКПредмет на доказване
  Чл. 153. На доказване подлежат спорните факти от значение за решаване на делото и връзките между тях.
 • чл. 154 ГПКДоказателствена тежест
  Чл. 154.  (1) Всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.
  (2) Не е необходимо да се доказват факти, за които съществува установено от закон предположение. Оборване на такива предположения се допуска във всички случаи, освен когато закон забранява това.
 • чл. 154, ал. 1 ГПКДоказателствена тежест
  Чл. 154. (1) Всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.
 • чл. 154, ал. 2 ГПКДоказателствена тежест
  Чл. 154. [...] (2) Не е необходимо да се доказват факти, за които съществува установено от закон предположение. Оборване на такива предположения се допуска във всички случаи, освен когато закон забранява това.
 • чл. 155 ГПКНеподлежащи на доказване факти
  Чл. 155. Не подлежат на доказване общоизвестните и служебно известните на съда факти, за които съдът е длъжен да съобщи на страните.
 • чл. 156, ал. 2 ГПКДоказателствено искане
  Чл. 156. [...] (2) В искането за допускане разпит на свидетел страната посочва за кои факти ще бъде разпитван, трите му имена и адреса, когато иска призоваването му.
 • чл. 157 ГПКДопускане на доказателства
  Чл. 157. По допускане на доказателствата съдът се произнася с определение, като определя и срока за събирането им. Срокът започва да тече от деня на съдебното заседание, в което е определен, включително за страната, която не се е явила.
 • чл. 159, ал. 1 ГПКНедопускане на доказателствата
  Чл. 159. (1) Исканията на страните за допускане на доказателства за факти, които нямат значение за решаване на делото, както и несвоевременните искания за допускане на доказателства се отхвърлят от съда с определение.
 • чл. 159, ал. 2 ГПКНедопускане на доказателствата
  Чл. 159. [...] (2) Когато за установяване на един и същ факт страната сочи повече свидетели, съдът може да допусне само някои от тях. Останалите свидетели се допускат, ако призованите не установят спорния факт.
 • чл. 161 ГПКПоследици от възпрепятстване на доказването
  Чл. 161. С оглед на обстоятелствата по делото съдът може да приеме за доказани фактите, относно които страната е създала пречки за събиране на допуснати доказателства.
 • чл. 162 ГПКПраво на преценка
  Чл. 162. Когато искът е установен в своето основание, но няма достатъчно данни за неговия размер, съдът определя размера по своя преценка или взема заключението на вещо лице.
 • чл. 163 ГПКЗадължение за свидетелстване
  Чл. 163. (1) Свидетелят е длъжен да се яви пред съда, за да даде показания.
  (2) При наличие на важна причина разпитът на свидетеля може да се проведе и преди определения за заседанието ден, както и извън помещението на съда. За този разпит се призовават страните.
 • чл. 163, ал. 1 ГПКЗадължение за свидетелстване
  Чл. 163. (1) Свидетелят е длъжен да се яви пред съда, за да даде показания.
 • чл. 164 ГПКДопустимост на свидетелските показания
  Чл. 164. (1) Свидетелски показания се допускат във всички случаи, освен ако се отнася за:
  1. установяване на правни сделки, за действителността на които закон изисква писмен акт;
  2. опровергаване съдържанието на официален документ;
  3. установяване на обстоятелства, за доказването на които закон изисква писмен акт, както и за установяване на договори на стойност, по-голяма от 5000 лв., освен ако са сключени между съпрузи или роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително;
  4. погасяване на установени с писмен акт парични задължения;
  5. установяване на писмени съглашения, в които страната, която иска свидетелите, е участвала, както и за тяхното изменение или отмяна;
  6. опровергаване на съдържанието на изходящ от страната частен документ.
  (2) В случаите на ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 свидетелски показания се допускат само при изрично съгласие на страните.
 • чл. 164, ал. 1 ГПКДопустимост на свидетелските показания
  Чл. 164. (1) Свидетелски показания се допускат във всички случаи, освен ако се отнася за:
  1. установяване на правни сделки, за действителността на които закон изисква писмен акт;
  2. опровергаване съдържанието на официален документ;
  3. установяване на обстоятелства, за доказването на които закон изисква писмен акт, както и за установяване на договори на стойност, по-голяма от 5000 лв., освен ако са сключени между съпрузи или роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително;
  4. погасяване на установени с писмен акт парични задължения;
  5. установяване на писмени съглашения, в които страната, която иска свидетелите, е участвала, както и за тяхното изменение или отмяна;
  6. опровергаване на съдържанието на изходящ от страната частен документ.
 • чл. 164, ал. 1, т. 1 ГПКДопустимост на свидетелските показания
  Чл. 164. (1) Свидетелски показания се допускат във всички случаи, освен ако се отнася за:
  1. установяване на правни сделки, за действителността на които закон изисква писмен акт;
 • чл. 164, ал. 1, т. 2 ГПКДопустимост на свидетелските показания
  Чл. 164.  (1) Свидетелски показания се допускат във всички случаи, освен ако се отнася за: [...]
  2. опровергаване съдържанието на официален документ;
 • чл. 164, ал. 1, т. 3 ГПКДопустимост на свидетелските показания
  Чл. 164. (1) Свидетелски показания се допускат във всички случаи, освен ако се отнася за: [...]
  3. установяване на обстоятелства, за доказването на които закон изисква писмен акт, както и за установяване на договори на стойност, по-голяма от 5000 лв., освен ако са сключени между съпрузи или роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително;
 • чл. 164, ал. 1, т. 3, предл. второ ГПКДопустимост на свидетелските показания
  Чл. 164. (1) Свидетелски показания се допускат във всички случаи, освен ако се отнася за: [...]
  3. установяване на обстоятелства, за доказването на които закон изисква писмен акт, както и за установяване на договори на стойност, по-голяма от 5000 лв., освен ако са сключени между съпрузи или роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително;
 • чл. 164, ал. 1, т. 4 ГПКДопустимост на свидетелските показания
  Чл. 164. (1) Свидетелски показания се допускат във всички случаи, освен ако се отнася за: [...]
  4. погасяване на установени с писмен акт парични задължения;
 • чл. 164, ал. 1, т. 5 ГПКДопустимост на свидетелските показания
  Чл. 164. (1) Свидетелски показания се допускат във всички случаи, освен ако се отнася за: [...]
  5. установяване на писмени съглашения, в които страната, която иска свидетелите, е участвала, както и за тяхното изменение или отмяна;
 • чл. 164, ал. 1, т. 6 ГПКДопустимост на свидетелските показания
  Чл. 164.  (1) Свидетелски показания се допускат във всички случаи, освен ако се отнася за: [...]
  6. опровергаване на съдържанието на изходящ от страната частен документ.
 • чл. 164, ал. 2 ГПКДопустимост на свидетелските показания
  Чл. 164. [...] (2) В случаите на ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 свидетелски показания се допускат само при изрично съгласие на страните.
 • чл. 165 ГПКИзключения от недопустимостта
  Чл. 165. (1) В случаите, в които законът изисква писмен документ, свидетелски показания се допускат, ако бъде доказано, че документът е загубен или унищожен не по вина на страната.
  (2) Свидетелски показания се допускат и когато страната се домогва да докаже, че изразеното в документа съгласие е привидно, и то ако в делото има писмени доказателства, изходящи от другата страна или пък удостоверяващи нейни изявления пред държавен орган, които правят вероятно твърдението й, че съгласието е привидно. Това ограничение не се отнася до третите лица, както и до наследниците, когато сделката е насочена срещу тях.
 • чл. 165, ал. 1 ГПКИзключения от недопустимостта
  Чл. 165. (1) В случаите, в които законът изисква писмен документ, свидетелски показания се допускат, ако бъде доказано, че документът е загубен или унищожен не по вина на страната.
 • чл. 165, ал. 2 ГПКИзключения от недопустимостта
  Чл. 165. [...] (2) Свидетелски показания се допускат и когато страната се домогва да докаже, че изразеното в документа съгласие е привидно, и то ако в делото има писмени доказателства, изходящи от другата страна или пък удостоверяващи нейни изявления пред държавен орган, които правят вероятно твърдението й, че съгласието е привидно. Това ограничение не се отнася до третите лица, както и до наследниците, когато сделката е насочена срещу тях.
 • чл. 165, ал. 2, изр. 1 ГПКИзключения от недопустимостта
  Чл. 165. [...] (2) Свидетелски показания се допускат и когато страната се домогва да докаже, че изразеното в документа съгласие е привидно, и то ако в делото има писмени доказателства, изходящи от другата страна или пък удостоверяващи нейни изявления пред държавен орган, които правят вероятно твърдението й, че съгласието е привидно. Това ограничение не се отнася до третите лица, както и до наследниците, когато сделката е насочена срещу тях.
 • чл. 165, ал. 2, предл. второ ГПКИзключения от недопустимостта
  Чл. 165. [...] (2) Свидетелски показания се допускат и когато страната се домогва да докаже, че изразеното в документа съгласие е привидно, и то ако в делото има писмени доказателства, изходящи от другата страна или пък удостоверяващи нейни изявления пред държавен орган, които правят вероятно твърдението й, че съгласието е привидно. Това ограничение не се отнася до третите лица, както и до наследниците, когато сделката е насочена срещу тях.
 • чл. 166, ал. 1 ГПКОтказ от свидетелстване
  Чл. 166. (1) Никой няма право да се отказва от свидетелстване освен:
  1. пълномощниците на страните по същото дело и лицата, които са били медиатори по същия спор;
  2. роднините на страните по права линия, братята и сестрите и роднините по сватовство от първа степен, съпругът и бившият съпруг, както и лицето, с което страна е във фактическо съпружеско съжителство.
 • чл. 171 ГПКПровеждане на разпита
  Чл. 171. (1) Всеки свидетел се разпитва отделно в присъствието на страните, които са се явили. Свидетели, които още не са дали показания, не могат да присъстват при разпита на другите свидетели.
  (2) Свидетелят може да бъде разпитан повторно в същото или в друго заседание по негово искане, по молба на страната или по инициатива на съда.
  (3) По искане на страна или по свой почин съдът може да отрази в протокола конкретни особености в поведението на свидетеля при разпита.
 • чл. 172 ГПКПреценка на свидетелските показания
  Чл. 172. Показанията на роднините, на настойника или на попечителя на посочилата го страна, на осиновителите, на осиновените, на тези, които се намират с насрещната страна или с роднините й в граждански или наказателен спор, на пълномощниците, посочени от техните доверители, както и на всички други, които са заинтересовани в полза или във вреда на една от страните, се преценяват от съда с оглед на всички други данни по делото, като се има предвид възможната тяхна заинтересованост.
 • чл. 174 ГПКОчна ставка
  Чл. 174. При различие между показанията на свидетелите съдът може да постанови извършването на очна ставка. Такава може да се постанови и между свидетел и страните.
 • чл. 175 ГПКСъдебно признание на факт
  Чл. 175. Направеното от страна или от неин представител признание на факт се преценява от съда с оглед на всички обстоятелства по делото.
 • чл. 176 ГПКОбяснения на страната
  Чл. 176. (1) Съдът може да разпореди страната да се яви лично, за да даде обяснения за обстоятелствата по делото.
  (2) На страната, задължена да се яви лично, съдът съобщава въпросите, на които трябва да отговори, като я предупреждава за последиците от неизпълнението на това задължение.
  (3) Съдът може да приеме за доказани обстоятелствата, за изясняването на които страната не се е явила или е отказала да отговори без основателна причина, както и когато е дала уклончиви или неясни отговори.
  (4) Когато страната не може да се яви пред съда поради трудно преодолима пречка, обясненията й може да бъдат дадени пред делегиран съд.
 • чл. 176, ал. 1 ГПКОбяснения на страната
  Чл. 176. (1) Съдът може да разпореди страната да се яви лично, за да даде обяснения за обстоятелствата по делото.
 • чл. 176, ал. 2 ГПКОбяснения на страната
  Чл. 176. [...] (2) На страната, задължена да се яви лично, съдът съобщава въпросите, на които трябва да отговори, като я предупреждава за последиците от неизпълнението на това задължение.
 • чл. 176, ал. 3 ГПКОбяснения на страната
  Чл. 176. [..] (3) Съдът може да приеме за доказани обстоятелствата, за изясняването на които страната не се е явила или е отказала да отговори без основателна причина, както и когато е дала уклончиви или неясни отговори.
 • чл. 177 ГПКПриложно поле
  Чл. 177. (1) Като страни по делото дават обяснения:
  1. физическите лица;
  2. законните представители на юридическите лица;
  3. длъжникът и синдикът по дела, свързани с масата на несъстоятелността;
  4. съдружниците в събирателно дружество;
  5. лично отговорният съдружник в командитно дружество.
  (2) Когато страната е малолетна или поставена под пълно запрещение, съдът може да изслуша нейния законен представител. Когато страната е непълнолетна или поставена под ограничено запрещение, съдът може да я разпита в присъствието на родителя или попечителя ѝ.
 • чл. 177, ал. 1, т. 2 ГПКПриложно поле
  Чл. 177. (1) Като страни по делото дават обяснения: [...]
  2. законните представители на юридическите лица;
 • чл. 178 ГПКДоказателствена сила
  Чл. 178. (1) Доказателствената сила на документите се определя съобразно закона, който е бил в сила по времето и мястото, където те са съставени.
  (2) Съдът оценява доказателствената сила на документа, в който има зачерквания, изтривания, добавки между редовете и други външни недостатъци, с оглед на всички обстоятелства по делото. Това правило не се прилага за подписания електронен документ.
 • чл. 178, ал. 1 ГПКПисмени доказателства Доказателствена сила
  Чл. 178. (1) Доказателствената сила на документите се определя съобразно закона, който е бил в сила по времето и мястото, където те са съставени.
 • чл. 178, ал. 2 ГПКДоказателствена сила
  Чл. 178. [...] (2) Съдът оценява доказателствената сила на документа, в който има зачерквания, изтривания, добавки между редовете и други външни недостатъци, с оглед на всички обстоятелства по делото. Това правило не се прилага за подписания електронен документ.
 • чл. 179 ГПКОфициален документ
  Чл. 179.  (1) Официален документ, издаден от длъжностно лице в кръга на службата му по установените форма и ред, съставлява доказателство за изявленията пред него и за извършените от него и пред него действия.
  (2) Официално заверени преписи или извлечения от официални документи имат същата доказателствена сила, както и оригиналите.
 • чл. 179, ал. 1 ГПКОфициален документ
  Чл. 179. (1) Официален документ, издаден от длъжностно лице в кръга на службата му по установените форма и ред, съставлява доказателство за изявленията пред него и за извършените от него и пред него действия.
 • чл. 179, ал. 2 ГПКОфициален документ
  Чл. 179. [...] (2) Официално заверени преписи или извлечения от официални документи имат същата доказателствена сила, както и оригиналите.
 • чл. 180 ГПКЧастен документ
  Чл. 180. Частни документи, подписани от лицата, които са ги издали, съставляват доказателство, че изявленията, които се съдържат в тях, са направени от тези лица.
 • чл. 181 ГПКДостоверна дата на частния документ
  Чл. 181.  (1) Частният документ има достоверна дата за трети лица от деня, в който е заверен, или от деня на смъртта, или от настъпилата физическа невъзможност за подписване на лицето, което е подписало документа, или от деня, в който съдържанието на документа е възпроизведено в официален документ, или от деня, в който настъпи друг факт, установяващ по безсъмнен начин предхождащото го съставяне на документа.
  (2) За установяване датата на разписки за извършено плащане съдът може да допусне всякакви доказателствени средства, като има предвид обстоятелствата по делото.
 • чл. 181, ал. 1 ГПКДостоверна дата на частния документ
  Чл. 181. (1) Частният документ има достоверна дата за трети лица от деня, в който е заверен, или от деня на смъртта, или от настъпилата физическа невъзможност за подписване на лицето, което е подписало документа, или от деня, в който съдържанието на документа е възпроизведено в официален документ, или от деня, в който настъпи друг факт, установяващ по безсъмнен начин предхождащото го съставяне на документа.
 • чл. 181, ал. 2 ГПКДостоверна дата на частния документ
  Чл. 181. [...] (2) За установяване датата на разписки за извършено плащане съдът може да допусне всякакви доказателствени средства, като има предвид обстоятелствата по делото.
 • чл. 182 ГПКВписвания в счетоводни книги
  Чл. 182. Вписвания в счетоводни книги се преценяват от съда според тяхната редовност и с оглед на другите обстоятелства по делото. Те могат да служат като доказателство на лицето или организацията, които са водили книгите.
 • чл. 183 ГПКПредставяне на документи на хартиен носител
  Чл. 183. Когато по делото се прилага документ, той може да бъде представен и в заверен от страната препис, но в такъв случай при поискване тя е длъжна да представи оригинала на документа или официално заверен препис от него. Ако не стори това, представеният препис се изключва от доказателствата по делото.
 • чл. 183, изр. 2 ГПКПредставяне на документи на хартиен носител
  Чл. 183. Когато по делото се прилага документ, той може да бъде представен и в заверен от страната препис, но в такъв случай при поискване тя е длъжна да представи оригинала на документа или официално заверен препис от него. Ако не стори това, представеният препис се изключва от доказателствата по делото.
 • чл. 184 ГПКПредставяне на електронен документ
  Чл. 184. (1) Електронният документ може да бъде представен възпроизведен на хартиен носител като препис, заверен от страната. При поискване страната е длъжна да представи документа на електронен носител.
  (2) Ако съдът не разполага с технически средства и специалисти, даващи възможност възпроизвеждането на електронния документ и надлежната проверка на електронния подпис да бъдат извършени в съдебната зала в присъствието на явилите се страни, електронни копия на документа се предоставят и на всяка от страните по делото. В този случай истинността на електронния документ може да бъде оспорена в следващото съдебно заседание.
 • чл. 184, ал. 1 ГПКПредставяне на електронен документ
  Чл. 184. (1) Електронният документ може да бъде представен възпроизведен на хартиен носител като препис, заверен от страната. При поискване страната е длъжна да представи документа на електронен носител.
 • чл. 184, ал. 1, изр. 1 ГПКПредставяне на електронен документ
  Чл. 184. (1) Електронният документ може да бъде представен възпроизведен на хартиен носител като препис, заверен от страната. При поискване страната е длъжна да представи документа на електронен носител.
 • чл. 184, ал. 1, изр. 2 ГПКПредставяне на електронен документ
  Чл. 184. (1) Електронният документ може да бъде представен възпроизведен на хартиен носител като препис, заверен от страната. При поискване страната е длъжна да представи документа на електронен носител.
 • чл. 186 ГПКПредставяне на официални документи
  Чл. 186. Официалните документи и удостоверения се представят от страните. Съдът може да ги изиска от съответното учреждение или да снабди страната със съдебно удостоверение, въз основа на което тя да се снабди с тях. Учреждението е длъжно да издаде исканите документи или да обясни причините за неиздаването им.
 • чл. 188 ГПККонверсия на официален документ
  Чл. 188. Документ, издаден от некомпетентен орган или не в предписаната форма, има значение на частен документ, ако е подписан от страните.
 • чл. 189 ГПКДокумент, издаден от неграмотно или незрящо лице
  Чл. 189. (1) Частен документ, издаден от неграмотен, трябва да носи вместо подпис отпечатък на десния му палец и да бъде приподписан от двама свидетели. Ако отпечатъкът на десния палец не може да бъде сложен, в документа трябва да се отбележи причината за това, както и с кой друг пръст е сложен отпечатъкът.
  (2) Частен документ, издаден от сляп, но грамотен, трябва да бъде приподписан от двама свидетели.
 • чл. 189, ал. 1 ГПКДокумент, издаден от неграмотно или незрящо лице
  Чл. 189. (1) Частен документ, издаден от неграмотен, трябва да носи вместо подпис отпечатък на десния му палец и да бъде приподписан от двама свидетели. Ако отпечатъкът на десния палец не може да бъде сложен, в документа трябва да се отбележи причината за това, както и с кой друг пръст е сложен отпечатъкът.
 • чл. 189, ал. 2 ГПКДокумент, издаден от неграмотно или незрящо лице
  Чл. 189. [...] (2) Частен документ, издаден от сляп, но грамотен, трябва да бъде приподписан от двама свидетели.
 • чл. 190 ГПКЗадължение на страната за представяне на документ
  Чл. 190. (1) Всяка страна може да иска от съда да задължи другата страна да представи намиращ се у нея документ, като обясни значението му за спора.
  (2) Непредставянето на документа се преценява съгласно чл. 161.
 • чл. 190, ал. 1 ГПКЗадължение на страната за представяне на документ
  Чл. 190. (1) Всяка страна може да иска от съда да задължи другата страна да представи намиращ се у нея документ, като обясни значението му за спора.
 • чл. 190, ал. 2 ГПКЗадължение на страната за представяне на документ
  Чл. 190. [...] (2) Непредставянето на документа се преценява съгласно чл. 161.
 • чл. 192 ГПКЗадължение на трето лице да представи документ
  Чл. 192. (1) Всяка страна може да иска с писмена молба от съда да задължи неучастващо в делото лице да представи намиращ се у него документ.
  (2) Препис от молбата се изпраща на третото лице, като му се определя срок за представяне на документа.
  (3) Третото лице, което неоснователно не представи искания документ, освен отговорността по чл. 87, носи отговорност и пред страната за причинените й вреди.
 • чл. 193 ГПКОспорване на истинността на документ
  Чл. 193. (1) Заинтересованата страна може да оспори истинността на документ най-късно с отговора на съдопроизводственото действие, с което той е представен. Когато документът е представен в съдебно заседание, оспорването може да бъде направено най-късно до края на заседанието.
  (2) Съдът постановява да се извърши проверка на истинността на документа, ако другата страна заяви, че желае да се ползва от него.
  (3) Тежестта за доказване неистинността на документа пада върху страната, която го оспорва. Когато се оспорва истинността на частен документ, който не носи подписа на страната, която го оспорва, тежестта за доказване истинността пада върху страната, която го е представила.
 • чл. 193, ал. 1 ГПКОспорване на истинността на документ
  Чл. 193. (1) Заинтересованата страна може да оспори истинността на документ най-късно с отговора на съдопроизводственото действие, с което той е представен. Когато документът е представен в съдебно заседание, оспорването може да бъде направено най-късно до края на заседанието.
 • чл. 193, ал. 1, изр. 1 ГПКОспорване на истинността на документ
  Чл. 193. (1) Заинтересованата страна може да оспори истинността на документ най-късно с отговора на съдопроизводственото действие, с което той е представен. Когато документът е представен в съдебно заседание, оспорването може да бъде направено най-късно до края на заседанието.
 • чл. 193, ал. 1, изр. 2 ГПКОспорване на истинността на документ
  Чл. 193. (1) Заинтересованата страна може да оспори истинността на документ най-късно с отговора на съдопроизводственото действие, с което той е представен. Когато документът е представен в съдебно заседание, оспорването може да бъде направено най-късно до края на заседанието.
 • чл. 193, ал. 2 ГПКОспорване на истинността на документ
  Чл. 193. [...] (2) Съдът постановява да се извърши проверка на истинността на документа, ако другата страна заяви, че желае да се ползва от него.
 • чл. 193, ал. 3 ГПКОспорване на истинността на документ
  Чл. 193. [...] (3) Тежестта за доказване неистинността на документа пада върху страната, която го оспорва. Когато се оспорва истинността на частен документ, който не носи подписа на страната, която го оспорва, тежестта за доказване истинността пада върху страната, която го е представила.
 • чл. 193, ал. 3, изр. 1 ГПКОспорване на истинността на документ
  Чл. 193. [...] (3) Тежестта за доказване неистинността на документа пада върху страната, която го оспорва. Когато се оспорва истинността на частен документ, който не носи подписа на страната, която го оспорва, тежестта за доказване истинността пада върху страната, която го е представила.
 • чл. 193, ал. 3, изр. 2 ГПКОспорване на истинността на документ
  Чл. 193. [...] (3) Тежестта за доказване неистинността на документа пада върху страната, която го оспорва. Когато се оспорва истинността на частен документ, който не носи подписа на страната, която го оспорва, тежестта за доказване истинността пада върху страната, която го е представила.
 • чл. 194 ГПКПроверка на документ
  Чл. 194. (1) Съдът извършва проверката чрез сравняване с други безспорни документи, чрез разпит на свидетели или чрез вещи лица.
  (2) След проверката съдът с определение признава или че оспорването не е доказано, или че документът е неистински. В последния случай той го изключва от доказателствата, като го изпраща на прокурора заедно със своето определение.
  (3) Съдът може да се произнесе по оспорването на документа и с решението по делото. В този случай документът заедно с препис от решението се изпраща на прокурора.
 • чл. 194, ал. 1 ГПКПроверка на документ
  Чл. 194. (1) Съдът извършва проверката чрез сравняване с други безспорни документи, чрез разпит на свидетели или чрез вещи лица.
 • чл. 194, ал. 2 ГПКПроверка на документ
  Чл. 194. [...] (2) След проверката съдът с определение признава или че оспорването не е доказано, или че документът е неистински. В последния случай той го изключва от доказателствата, като го изпраща на прокурора заедно със своето определение.
 • чл. 194, ал. 3 ГПКПроверка на документ
  Чл. 194. [...] (3) Съдът може да се произнесе по оспорването на документа и с решението по делото. В този случай документът заедно с препис от решението се изпраща на прокурора.
 • чл. 195 ГПКНазначаване на вещо лице
  Чл. 195. (1) Вещо лице се назначава по искане на страната или служебно, когато за изясняване на някои възникнали по делото въпроси са необходими специални знания из областта на науката, изкуството, занаятите и други.
  (2) Съдът може да назначи и повече вещи лица, когато това се налага с оглед на обстоятелствата по делото.
 • чл. 195, ал. 1 ГПКНазначаване на вещо лице
  Чл. 195. (1) Вещо лице се назначава по искане на страната или служебно, когато за изясняване на някои възникнали по делото въпроси са необходими специални знания из областта на науката, изкуството, занаятите и други.
  (2) Съдът може да назначи и повече вещи лица, когато това се налага с оглед на обстоятелствата по делото.
 • чл. 195, ал. 2 ГПКНазначаване на вещо лице
  Чл. 195. [...] (2) Съдът може да назначи и повече вещи лица, когато това се налага с оглед на обстоятелствата по делото.
 • чл. 196 ГПКОтстраняване на вещо лице
  Чл. 196. (1) Разпоредбите на чл. 22, ал. 1 се прилагат съответно и за вещите лица.
  (2) Всяка от страните може да иска отстраняване на вещото лице, ако е налице някое от основанията по ал. 1.
  (3) Вещото лице е длъжно незабавно да съобщи на съда всички обстоятелства, които могат да бъдат основание за отстраняване. То е длъжно да вземе отношение по твърденията в молбата за отстраняването му.
  (4) Съдът се произнася с определение по искането за отстраняване на вещото лице.
 • чл. 196, ал. 1 ГПКОтстраняване на вещо лице
  Чл. 196. (1) Разпоредбите на чл. 22, ал. 1 се прилагат съответно и за вещите лица.
 • чл. 197 ГПКВъзлагане на експертиза
  Чл. 197. (1) В определението, с което съдът назначава вещото лице, се посочват: предметът и задачата на експертизата; материалите, които се предоставят на вещото лице, името, образованието и специалността на вещото лице.
  (2) Съдът дава на вещото лице подходящ срок за изготвяне на заключението. Вещото лице уведомява съда, когато не може да изготви заключението в определения срок, и посочва какъв срок му е необходим.
 • чл. 197, ал. 1 ГПКВъзлагане на експертиза
  Чл. 197. (1) В определението, с което съдът назначава вещото лице, се посочват: предметът и задачата на експертизата; материалите, които се предоставят на вещото лице, името, образованието и специалността на вещото лице.
 • чл. 200, ал. 3 ГПКИзслушване на вещото лице
  Чл. 200. [...] (3) При оспорване на заключението съдът може да назначи друго или повече вещи лица. Оспорването може да бъде направено докато трае изслушването.
 • чл. 201 ГПКДопълнително и повторно заключение
  Чл. 201. Допълнително заключение се възлага, когато заключението не е достатъчно пълно и ясно, а повторно - когато не е обосновано и възниква съмнение за неговата правилност.
 • чл. 202 ГПКОценка на заключението
  Чл. 202. Съдът не е длъжен да възприема заключението на вещото лице, а го обсъжда заедно с другите доказателства по делото.
 • чл. 203, изр. 2 ГПКРазногласие между вещи лица
  Чл. 203. При разногласие между вещите лица всяка група излага своите отделни мнения. Когато съдът не може да вземе становище по разногласието, той изисква от същите вещи лица допълнителни изследвания или назначава други вещи лица.
 • чл. 204 ГПКДопускане на оглед и освидетелстване
  Чл. 204. (1) По молба на страните или по своя преценка съдът може да назначи оглед на движими или недвижими вещи или освидетелстване на лица с участие или без участие на свидетели и вещи лица.
  (2) Огледът и освидетелстването са способи за събиране и проверка на доказателства. Те се извършват от целия състав на съда, от делегиран член на съда или от друг делегиран съд.
  (3) Съдът уведомява страните за мястото и времето на огледа. За извършения оглед се съставя протокол, в който се отразяват констатациите при огледа, обясненията на вещите лица и показанията на свидетелите, които са разпитани на мястото на огледа.
 • чл. 205 ГПКЗадължение за съдействие
  Чл. 205. За задължението за представяне, предаване или осигуряване на достъп до предмета на огледа се прилагат разпоредбите относно документите.
 • чл. 207 ГПКОбезпечение на доказателства
  Чл. 207. Когато съществува опасност някое доказателство да се изгуби или неговото събиране да се затрудни, страната може да поиска събирането му предварително.
 • чл. 208 ГПКПроизводство по обезпечение на доказателства
  Чл. 208. (1) Молбата за обезпечение на доказателства се подава в съда, който разглежда делото, а ако делото не е още заведено-в районния съд по постоянния адрес на лицето, което ще се разпитва, или по местонахождението на имота, върху който ще се извърши огледът.
  (2) Препис от молбата за обезпечение се връчва на другата страна.
  (3) Определението на съда, с което не се уважава молбата, подлежи на обжалване с частна жалба.
  (4) Съдът може да събере в същото производство доказателствата, посочени от другата страна, ако те са тясно свързани с тези на молителя.
  (5) Когато молителят не е в състояние да посочи името и адреса на другата страна, съдът й назначава представител.
  (6) Относно реда за събиране на доказателства и тяхната сила се прилагат общите правила.
 • чл. 208, ал. 3 ГПКПроизводство по обезпечение на доказателства
  Чл. 208. [...] (3) Определението на съда, с което не се уважава молбата, подлежи на обжалване с частна жалба.
 • чл. 209 ГПКРазноски
  Чл. 209. Разноските по събиране на доказателства не се присъждат на страната в производството по обезпечението. Те се вземат предвид впоследствие при решаването на спора.
 • чл. 210 ГПКПървоначално съединяване на искове
  Чл. 210. (1) Ищецът може да предяви с една искова молба срещу същия ответник няколко иска, ако те са подсъдни на същия съд и подлежат на разглеждане по реда на едно и също производство.
  (2) Когато предявените искове не подлежат на разглеждане по реда на едно и също производство или когато съдът прецени, че съвместното им разглеждане ще бъде значително затруднено, той постановява исковете да бъдат разделени. Не се допуска разделяне на искове, които се намират във връзка с предмета на делото, освен ако подлежат на разглеждане по реда на различни производства.
 • чл. 210, ал. 1 ГПКПървоначално съединяване на искове
  Чл. 210. (1) Ищецът може да предяви с една искова молба срещу същия ответник няколко иска, ако те са подсъдни на същия съд и подлежат на разглеждане по реда на едно и също производство.
 • чл. 210, ал. 2 ГПКПървоначално съединяване на искове
  Чл. 210. [...] (2) Когато предявените искове не подлежат на разглеждане по реда на едно и също производство или когато съдът прецени, че съвместното им разглеждане ще бъде значително затруднено, той постановява исковете да бъдат разделени. Не се допуска разделяне на искове, които се намират във връзка с предмета на делото, освен ако подлежат на разглеждане по реда на различни производства.
 • чл. 211 ГПКНасрещен иск
  Чл. 211. (1) В срока за отговор на исковата молба ответникът може да предяви насрещен иск, ако той по рода си е подсъден на същия съд и има връзка с първоначалния иск или ако може да стане прихващане с него.
  (2) Предявяването на насрещния иск става по правилата за предявяване на иск. Когато съдът прецени, че съвместното разглеждане на насрещния иск ще бъде значително затруднено, той постановява отделянето му.
 • чл. 211, ал. 1 ГПКНасрещен иск
  Чл. 211. (1) В срока за отговор на исковата молба ответникът може да предяви насрещен иск, ако той по рода си е подсъден на същия съд и има връзка с първоначалния иск или ако може да стане прихващане с него.
 • чл. 211, ал. 2, изр. 2 ГПКНасрещен иск
  Чл. 211. [...] (2) Предявяването на насрещния иск става по правилата за предявяване на иск. Когато съдът прецени, че съвместното разглеждане на насрещния иск ще бъде значително затруднено, той постановява отделянето му.
 • чл. 212 ГПКИнцидентен иск
  Чл. 212. В първото заседание за разглеждане на делото ищецът, а с отговора на исковата молба-ответникът, може да поиска съдът да се произнесе в решението си и относно съществуването или несъществуването на едно оспорено правоотношение, от което зависи изцяло или отчасти изходът на делото.
 • чл. 213 ГПКСлужебно съединяване на искове
  Чл. 213. Когато в съда има висящи няколко дела, в които участват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях.
 • чл. 214 ГПКИзменение на иска
  Чл. 214. (1) В първото заседание за разглеждане на делото ищецът може да измени основанието на своя иск, ако с оглед защитата на ответника съдът прецени това за уместно. Той може също, без да измени основанието, да измени своето искане. До приключване на съдебното дирене в първата инстанция той може да измени само размера на предявения иск, както и да премине от установителен иск към осъдителен и обратно.
  (2) Не се смята за увеличение на иска прибавянето на изтекли лихви или на събрани добиви от вещта след неговото предявяване.
 • чл. 214, ал. 1 ГПКИзменение на иска
  Чл. 214. (1) В първото заседание за разглеждане на делото ищецът може да измени основанието на своя иск, ако с оглед защитата на ответника съдът прецени това за уместно. Той може също, без да измени основанието, да измени своето искане. До приключване на съдебното дирене в първата инстанция той може да измени само размера на предявения иск, както и да премине от установителен иск към осъдителен и обратно.
 • чл. 214, ал. 1, изр. 1 ГПКИзменение на иска
  Чл. 214. (1) В първото заседание за разглеждане на делото ищецът може да измени основанието на своя иск, ако с оглед защитата на ответника съдът прецени това за уместно. Той може също, без да измени основанието, да измени своето искане. До приключване на съдебното дирене в първата инстанция той може да измени само размера на предявения иск, както и да премине от установителен иск към осъдителен и обратно.
 • чл. 214, ал. 1, изр. 2 ГПКИзменение на иска
  Чл. 214. (1) В първото заседание за разглеждане на делото ищецът може да измени основанието на своя иск, ако с оглед защитата на ответника съдът прецени това за уместно. Той може също, без да измени основанието, да измени своето искане. До приключване на съдебното дирене в първата инстанция той може да измени само размера на предявения иск, както и да премине от установителен иск към осъдителен и обратно.
 • чл. 214, ал. 1, изр. 3 ГПКИзменение на иска
  Чл. 214. (1) В първото заседание за разглеждане на делото ищецът може да измени основанието на своя иск, ако с оглед защитата на ответника съдът прецени това за уместно. Той може също, без да измени основанието, да измени своето искане. До приключване на съдебното дирене в първата инстанция той може да измени само размера на предявения иск, както и да премине от установителен иск към осъдителен и обратно.
 • чл. 214, ал. 1, изр. 3, предл. първо ГПКИзменение на иска
  Чл. 214. (1) В първото заседание за разглеждане на делото ищецът може да измени основанието на своя иск, ако с оглед защитата на ответника съдът прецени това за уместно. Той може също, без да измени основанието, да измени своето искане. До приключване на съдебното дирене в първата инстанция той може да измени само размера на предявения иск, както и да премине от установителен иск към осъдителен и обратно.
 • чл. 214, ал. 2 ГПКИзменение на иска
  Чл. 214. [...] (2) Не се смята за увеличение на иска прибавянето на изтекли лихви или на събрани добиви от вещта след неговото предявяване.
 • чл. 215 ГПКДопустимост
  Чл. 215. Иск може да бъде предявен от няколко ищци или срещу няколко ответници, ако предмет на спора са:
  1. общи техни права или задължения, или
  2. права или задължения, които почиват на едно и също основание.
 • чл. 216 ГПКПроцесуални действия
  Чл. 216. (1) Всеки от другарите действа самостоятелно. Неговите процесуални действия и бездействия нито ползват, нито вредят на останалите.
  (2) Когато с оглед на естеството на спорното правоотношение или по разпореждане на закона решението на съда трябва да бъде еднакво спрямо всички другари (необходимо другарство), извършените от някои от тях действия имат значение и за неявилите се или неизвършилите тези действия другари. И в този случай обаче за сключване на спогодба и за оттегляне или отказ от иска е необходимо съгласието на всички другари.
 • чл. 216, ал. 1 ГПКПроцесуални действия
  Чл. 216. (1) Всеки от другарите действа самостоятелно. Неговите процесуални действия и бездействия нито ползват, нито вредят на останалите.
 • чл. 216, ал. 2 ГПКПроцесуални действия
  Чл. 216. [...] (2) Когато с оглед на естеството на спорното правоотношение или по разпореждане на закона решението на съда трябва да бъде еднакво спрямо всички другари (необходимо другарство), извършените от някои от тях действия имат значение и за неявилите се или неизвършилите тези действия другари. И в този случай обаче за сключване на спогодба и за оттегляне или отказ от иска е необходимо съгласието на всички другари.
 • чл. 216, ал. 2, изр. 1 ГПКПроцесуални действия
  Чл. 216. [...] (2) Когато с оглед на естеството на спорното правоотношение или по разпореждане на закона решението на съда трябва да бъде еднакво спрямо всички другари (необходимо другарство), извършените от някои от тях действия имат значение и за неявилите се или неизвършилите тези действия другари. И в този случай обаче за сключване на спогодба и за оттегляне или отказ от иска е необходимо съгласието на всички другари.
 • чл. 216, ал. 2, изр. 2 ГПКПроцесуални действия
  Чл. 216. [...] (2) Когато с оглед на естеството на спорното правоотношение или по разпореждане на закона решението на съда трябва да бъде еднакво спрямо всички другари (необходимо другарство), извършените от някои от тях действия имат значение и за неявилите се или неизвършилите тези действия другари. И в този случай обаче за сключване на спогодба и за оттегляне или отказ от иска е необходимо съгласието на всички другари.
 • чл. 217 ГПКТвърдения за общите факти
  Чл. 217. Ако фактическите твърдения на другарите относно общите факти си противоречат, съдът ги преценява във връзка с всички обстоятелства по делото.
 • чл. 218 ГПКВстъпване на трето лице
  Чл. 218. Трето лице може да встъпи в делото до приключване на съдебното дирене в първата инстанция, за да помага на една от страните, ако има интерес решението да бъде постановено в нейна полза.
 • чл. 219 ГПКПривличане на трето лице
  Чл. 219. (1) В първото заседание за разглеждане на делото ищецът, а с отговора на исковата молба-ответникът, може да привлече трето лице, когато това лице има право да встъпи, за да помага.
  (2) Привличането не се допуска, ако третото лице няма постоянен адрес в Република България или живее в чужбина.
  (3) Страната, която има обратен иск срещу третото лице, може да го предяви за съвместно разглеждане едновременно с искането за привличане.
 • чл. 219, ал. 1 ГПКПривличане на трето лице
  Чл. 219. (1) В първото заседание за разглеждане на делото ищецът, а с отговора на исковата молба-ответникът, може да привлече трето лице, когато това лице има право да встъпи, за да помага.
 • чл. 219, ал. 3 ГПКПривличане на трето лице
  Чл. 219. [...] (3) Страната, която има обратен иск срещу третото лице, може да го предяви за съвместно разглеждане едновременно с искането за привличане.
 • чл. 220 ГПКДопускане на участието
  Чл. 220. По допускане на третото лице съдът се произнася с определение. Определението, с което не се допуска третото лице, подлежи на обжалване с частна жалба.
 • чл. 221 ГПКПрава на трето лице
  Чл. 221. (1) Третото лице има право да извършва всички съдопроизводствени действия, с изключение на действията, представляващи разпореждане с предмета на спора.
  (2) В случай на противоречие между действията и обясненията на страната и на третото лице съдът ги преценява във връзка с всички обстоятелства по делото.
 • чл. 222 ГПКЗаместване на подпомаганата страна
  Чл. 222. Със съгласието на двете страни встъпилият или привлеченият в делото може да замести и освободи страната, на която помага.
 • чл. 223 ГПКДействие на решението
  Чл. 223. (1) Постановеното решение има установително действие в отношенията на третото лице и насрещната страна.
  (2) Това, което съдът е установил в мотивите на решението си, е задължително за третото лице в отношенията му със страната, на която помага или която го е привлякла. То не може да го оспорва под предлог, че страната зле е водила делото, освен ако последната умишлено или поради груба небрежност е пропуснала да предяви неизвестни на третото лице обстоятелства или доказателства.
 • чл. 223, ал. 1 ГПКДействие на решението
  Чл. 223. (1) Постановеното решение има установително действие в отношенията на третото лице и насрещната страна.
 • чл. 223, ал. 2 ГПКДействие на решението
  Чл. 223. [...] (2) Това, което съдът е установил в мотивите на решението си, е задължително за третото лице в отношенията му със страната, на която помага или която го е привлякла. То не може да го оспорва под предлог, че страната зле е водила делото, освен ако последната умишлено или поради груба небрежност е пропуснала да предяви неизвестни на третото лице обстоятелства или доказателства.
 • чл. 223, ал. 2, изр. 1 ГПКДействие на решението
  Чл. 223. [...] (2) Това, което съдът е установил в мотивите на решението си, е задължително за третото лице в отношенията му със страната, на която помага или която го е привлякла. То не може да го оспорва под предлог, че страната зле е водила делото, освен ако последната умишлено или поради груба небрежност е пропуснала да предяви неизвестни на третото лице обстоятелства или доказателства.
 • чл. 225 ГПКГлавно встъпване
  Чл. 225. (1) Третото лице, което има самостоятелни права върху предмета на спора, може да встъпи в делото, като предяви иск против двете страни.
  (2) Предявяването на иск от трето лице се допуска до приключване на съдебното дирене в първата инстанция.
 • чл. 225, ал. 1 ГПКГлавно встъпване
  Чл. 225. (1) Третото лице, което има самостоятелни права върху предмета на спора, може да встъпи в делото, като предяви иск против двете страни.
 • чл. 226 ГПКПрехвърляне на спорното право
  Чл. 226. (1) Ако в течение на производството спорното право бъде прехвърлено върху другиго, делото следва своя ход между първоначалните страни.
  (2) Приобретателят може да встъпи или да бъде привлечен в делото като трето лице. Той може да замести своя праводател само при условията на чл. 222.
  (3) Постановеното решение във всички случаи съставлява пресъдено нещо и спрямо приобретателя, с изключение на действията на вписването, когато се отнася за недвижим имот (чл. 114 от Закона за собствеността), и за придобиване на собственост чрез добросъвестно владение (чл. 78 от Закона за собствеността), когато се отнася за движими вещи.
 • чл. 226, ал. 1 ГПКПрехвърляне на спорното право
  Чл. 226. (1) Ако в течение на производството спорното право бъде прехвърлено върху другиго, делото следва своя ход между първоначалните страни.
 • чл. 226, ал. 2 ГПКПрехвърляне на спорното право
  Чл. 226. [...] (2) Приобретателят може да встъпи или да бъде привлечен в делото като трето лице. Той може да замести своя праводател само при условията на чл. 222.
 • чл. 226, ал. 2, изр. 2 ГПКПрехвърляне на спорното право
  Чл. 226. [...] (2) Приобретателят може да встъпи или да бъде привлечен в делото като трето лице. Той може да замести своя праводател само при условията на чл. 222.
 • чл. 226, ал. 3 ГПКПрехвърляне на спорното право
  Чл. 226. [...] (3) Постановеното решение във всички случаи съставлява пресъдено нещо и спрямо приобретателя, с изключение на действията на вписването, когато се отнася за недвижим имот (чл. 114 от Закона за собствеността), и за придобиване на собственост чрез добросъвестно владение (чл. 78 от Закона за собствеността), когато се отнася за движими вещи.
 • чл. 227 ГПКПриемство в процеса
  Чл. 227. Когато страната умре или юридическото лице престане да съществува, производството по делото продължава с участието на правоприемника.
 • чл. 227, предл. първо ГПКПриемство в процеса
  Чл. 227. Когато страната умре или юридическото лице престане да съществува, производството по делото продължава с участието на правоприемника.
 • чл. 228 ГПКЗаменяне на страна
  Чл. 228. (1) Изменяне на иска чрез заменяне на някоя от страните с друго лице е допустимо при всяко положение на делото в първата инстанция със съгласието на двете страни и на лицето, което встъпва като страна по делото.
  (2) Съгласието на ответника не е необходимо, когато ищецът се отказва от иска си спрямо него.
  (3) Ищецът може да насочи иска си срещу ответник, който не е съгласен да встъпи в делото. Но в този случай искът срещу новия ответник се смята за предявен от деня, в който исковата молба срещу него е постъпила в съда.
 • чл. 228, ал. 2 ГПКЗаменяне на страна
  Чл. 228. [...] (2) Съгласието на ответника не е необходимо, когато ищецът се отказва от иска си спрямо него.
 • чл. 228, ал. 3 ГПКЗаменяне на страна
  Чл. 228. [...] (3) Ищецът може да насочи иска си срещу ответник, който не е съгласен да встъпи в делото. Но в този случай искът срещу новия ответник се смята за предявен от деня, в който исковата молба срещу него е постъпила в съда.
 • чл. 229 ГПКСпиране на производството
  Чл. 229. (1) Съдът спира производството:
  1. по съгласие на страните;
  2. в случай на смърт на някоя от страните;
  3. когато е необходимо да се учреди настойничество или попечителство на някоя от страните;
  4. когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора;
  5. когато при разглеждането на едно гражданско дело се разкрият престъпни обстоятелства, от установяването на които зависи изходът на гражданския спор;
  6. когато Конституционният съд е допуснал разглеждането по същество на искане, с което се оспорва конституционосъобразността на приложим по делото закон;
  7. в изрично предвидените в закон случаи.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 1, ако прокурорът взема участие в делото заедно с някоя от страните, за спирането е необходимо и неговото съгласие. В случаите по ал. 1, т. 2 и 3, ако е било завършено съдебното дирене, производството се спира след постановяване на решението по делото.
  (3) Спиране на делото по съгласие на страните се допуска само веднъж в производството в една инстанция.
 • чл. 229, ал. 1 ГПКСпиране на производството
  Чл. 229. (1) Съдът спира производството:
  1. по съгласие на страните;
  2. в случай на смърт на някоя от страните;
  3. когато е необходимо да се учреди настойничество или попечителство на някоя от страните;
  4. когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора;
  5. когато при разглеждането на едно гражданско дело се разкрият престъпни обстоятелства, от установяването на които зависи изходът на гражданския спор;
  6. когато Конституционният съд е допуснал разглеждането по същество на искане, с което се оспорва конституционосъобразността на приложим по делото закон;
  7. в изрично предвидените в закон случаи.
 • чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПКСпиране на производството
  Чл. 229. (1) Съдът спира производството:
  1. по съгласие на страните;
 • чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПКСпиране на производството
  Чл. 229. (1) Съдът спира производството: [...]
  2. в случай на смърт на някоя от страните;
 • чл. 229, ал. 1, т. 3 ГПКСпиране на производството
  Чл. 229. (1) Съдът спира производството: [...]
  3. когато е необходимо да се учреди настойничество или попечителство на някоя от страните;
 • чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПКСпиране на производството
  Чл. 229.  (1) Съдът спира производството: [...]
  4. когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора;
 • чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПКСпиране на производството
  Чл. 229. (1) Съдът спира производството: [...]
  5. когато при разглеждането на едно гражданско дело се разкрият престъпни обстоятелства, от установяването на които зависи изходът на гражданския спор;
 • чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПКСпиране на производството
  Чл. 229. (1) Съдът спира производството: [...]
  6. когато Конституционният съд е допуснал разглеждането по същество на искане, с което се оспорва конституционосъобразността на приложим по делото закон;
 • чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПКСпиране на производството
  Чл. 229. (1) Съдът спира производството: [...]
  7. в изрично предвидените в закон случаи.
 • чл. 229, ал. 2 ГПКСпиране на производството
  Чл. 229. [...] (2) В случаите по ал. 1, т. 1, ако прокурорът взема участие в делото заедно с някоя от страните, за спирането е необходимо и неговото съгласие. В случаите по ал. 1, т. 2 и 3, ако е било завършено съдебното дирене, производството се спира след постановяване на решението по делото.
 • чл. 229, ал. 2, изр. 2 ГПКСпиране на производството
  Чл. 229. [...] (2) В случаите по ал. 1, т. 1, ако прокурорът взема участие в делото заедно с някоя от страните, за спирането е необходимо и неговото съгласие. В случаите по ал. 1, т. 2 и 3, ако е било завършено съдебното дирене, производството се спира след постановяване на решението по делото.
 • чл. 230 ГПКВъзобновяване на производството
  Чл. 230. (1) Производството се възобновява служебно или по искане на една от страните, след като бъдат отстранени пречките за движението му, за което съдът в случаите на смърт на ищеца и по чл. 229, ал. 1, т. 3-6 и сам взема необходимите мерки.
  (2) При смърт на ответника ищецът е длъжен в шестмесечен срок от съобщението да посочи неговите правоприемници и адресите им или да вземе мерки за назначаване на управител на незаетото наследство или за призоваване на наследниците по реда на чл. 48. При неизпълнение на това задължение делото се прекратява.
  (3) При възобновяването производството започва от онова действие, при което е било спряно.
 • чл. 230, ал. 1 ГПКВъзобновяване на производството
  Чл. 230. (1) Производството се възобновява служебно или по искане на една от страните, след като бъдат отстранени пречките за движението му, за което съдът в случаите на смърт на ищеца и по чл. 229, ал. 1, т. 3-6 и сам взема необходимите мерки.
 • чл. 230, ал. 2 ГПКВъзобновяване на производството
  Чл. 230. [...] (2) При смърт на ответника ищецът е длъжен в шестмесечен срок от съобщението да посочи неговите правоприемници и адресите им или да вземе мерки за назначаване на управител на незаетото наследство или за призоваване на наследниците по реда на чл. 48. При неизпълнение на това задължение делото се прекратява.
 • чл. 231, ал. 1 ГПКПрекратяване на производството
  Чл. 231. (1) Спряното по общо съгласие на страните производство се прекратява, ако в шестмесечен срок от спирането му никоя от страните не е поискала възобновяването му. Ако е постановено решение, то се обезсилва.
 • чл. 232 ГПКОттегляне на иска
  Чл. 232. Ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото заседание по делото. Ако ищецът предяви отново същия иск, той може да използва събраните доказателства в новото дело само ако за тяхното повторно събиране има трудно преодолима пречка.
 • чл. 232, изр. 2 ГПКОттегляне на иска
  Чл. 232. Ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото заседание по делото. Ако ищецът предяви отново същия иск, той може да използва събраните доказателства в новото дело само ако за тяхното повторно събиране има трудно преодолима пречка.
 • чл. 233 ГПКОтказ от иска
  Чл. 233. Ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото. В този случай той не може да предяви отново същия иск. Когато отказът е направен пред въззивната или касационната инстанция, обжалваното решение се обезсилва.
 • чл. 233, изр. 2 ГПКОтказ от иска
  Чл. 233. Ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото. В този случай той не може да предяви отново същия иск. Когато отказът е направен пред въззивната или касационната инстанция, обжалваното решение се обезсилва.
 • чл. 234 ГПКСъдебна спогодба
  Чл. 234. (1) За всяка спогодба, която не противоречи на закона и на добрите нрави, се съставя протокол, който се одобрява от съда и се подписва от него и от страните.
  (2) Когато прокурорът участва като страна в делото, съдът одобрява спогодбата, след като вземе и неговото мнение.
  (3) Съдебната спогодба има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.
  (4) Когато спогодбата се отнася само за част от спора, съдът продължава разглеждането на делото за неспогодената част.
 • чл. 234, ал. 1 ГПКСъдебна спогодба
  Чл. 234. (1) За всяка спогодба, която не противоречи на закона и на добрите нрави, се съставя протокол, който се одобрява от съда и се подписва от него и от страните.
 • чл. 234, ал. 3 ГПКСъдебна спогодба
  Чл. 234. [...] (3) Съдебната спогодба има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.
 • чл. 235 ГПКПостановяване на решение
  Чл. 235. (1) Решението се постановява от съдебния състав, участвал в заседанието, в което е завършено разглеждането на делото.
  (2) Съдът основава решението си върху приетите от него за установени обстоятелства по делото и върху закона.
  (3) Съдът взема предвид и фактите, настъпили след предявяване на иска, които са от значение за спорното право.
  (4) Решението заедно с мотивите към него се изготвя в писмена форма.
  (5) Съдът обявява решението си с мотивите най-късно в едномесечен срок след заседанието, в което е завършено разглеждането на делото. Решението се обявява в регистъра на съдебните решения, който е публичен и всеки има право на свободен достъп до него.
 • чл. 235, ал. 1 ГПКПостановяване на решение
  Чл. 235. (1) Решението се постановява от съдебния състав, участвал в заседанието, в което е завършено разглеждането на делото.
 • чл. 235, ал. 2 ГПКПостановяване на решение
  Чл. 235. [...] (2) Съдът основава решението си върху приетите от него за установени обстоятелства по делото и върху закона.
 • чл. 235, ал. 3 ГПКПостановяване на решение
  Чл. 235. [...] (3) Съдът взема предвид и фактите, настъпили след предявяване на иска, които са от значение за спорното право.
 • чл. 235, ал. 4 ГПКПостановяване на решение
  Чл. 235. [...] (4) Решението заедно с мотивите към него се изготвя в писмена форма.
 • чл. 235, ал. 5 ГПКПостановяване на решение
  Чл. 235. [...] (5) Съдът обявява решението си с мотивите най-късно в едномесечен срок след заседанието, в което е завършено разглеждането на делото. Решението се обявява в регистъра на съдебните решения, който е публичен и всеки има право на свободен достъп до него.
 • чл. 236 ГПКСъдържание на решението
  Чл. 236. (1) Решението трябва да съдържа:
  1. датата и мястото на постановяването му;
  2. посочване на съда, имената на съдиите, на секретаря и на прокурора, когато той е взел участие в делото;
  3. номера на делото, по което се постановява решението;
  4. имената, съответно наименованието и адреса на страните;
  5. какво постановява съдът по съществото на спора;
  6. в тежест на кого се възлагат разноските;
  7. банковата сметка, по която да се преведат присъдените суми, или друг посочен от ищеца начин за плащане;
  8. подлежи ли решението на обжалване, пред кой съд и в какъв срок.
  (2) Към решението си съдът излага мотиви, в които се посочват исканията и възраженията на страните, преценката на доказателствата, фактическите констатации и правните изводи на съда.
  (3) Решението се подписва от всички съдии, взели участие в постановяването му. Когато някой от съдиите не може да го подпише, председателят или старшият съдия отбелязва върху решението причините за това.
 • чл. 236, ал. 1 ГПКСъдържание на решението
  Чл. 236. (1) Решението трябва да съдържа:
  1. датата и мястото на постановяването му;
  2. посочване на съда, имената на съдиите, на секретаря и на прокурора, когато той е взел участие в делото;
  3. номера на делото, по което се постановява решението;
  4. имената, съответно наименованието и адреса на страните;
  5. какво постановява съдът по съществото на спора;
  6. в тежест на кого се възлагат разноските;
  7. банковата сметка, по която да се преведат присъдените суми, или друг посочен от ищеца начин за плащане;
  8. подлежи ли решението на обжалване, пред кой съд и в какъв срок.
 • чл. 236, ал. 1, т. 2 ГПКСъдържание на решението
  Чл. 236. (1) Решението трябва да съдържа: [...]
  2. посочване на съда, имената на съдиите, на секретаря и на прокурора, когато той е взел участие в делото;
 • чл. 236, ал. 1, т. 4 ГПКСъдържание на решението
  Чл. 236. (1) Решението трябва да съдържа: [...]
  4. имената, съответно наименованието и адреса на страните;
 • чл. 236, ал. 1, т. 5 ГПКСъдържание на решението
  Чл. 236. (1) Решението трябва да съдържа: [...]
  5. какво постановява съдът по съществото на спора;
 • чл. 236, ал. 1, т. 6 ГПКСъдържание на решението
  Чл. 236. (1) Решението трябва да съдържа: [...]
  6. в тежест на кого се възлагат разноските;
 • чл. 236, ал. 2 ГПКСъдържание на решението
  Чл. 236. [...] (2) Към решението си съдът излага мотиви, в които се посочват исканията и възраженията на страните, преценката на доказателствата, фактическите констатации и правните изводи на съда.
 • чл. 236, ал. 3 ГПКСъдържание на решението
  Чл. 236. [...] (3) Решението се подписва от всички съдии, взели участие в постановяването му. Когато някой от съдиите не може да го подпише, председателят или старшият съдия отбелязва върху решението причините за това.
 • чл. 236, ал. 3, изр. 2 ГПКСъдържание на решението
  Чл. 236. [...] (3) Решението се подписва от всички съдии, взели участие в постановяването му. Когато някой от съдиите не може да го подпише, председателят или старшият съдия отбелязва върху решението причините за това.
 • чл. 237 ГПКРешение при признание на иска
  Чл. 237. (1) Когато ответникът признае иска, по искане на ищеца съдът прекратява съдебното дирене и се произнася с решение съобразно признанието.
  (2) В мотивите на решението е достатъчно да се укаже, че то се основава на признанието на иска.
  (3) Съдът не може да постанови решение при признание на иска, когато:
  1. признатото право противоречи на закона или на добрите нрави;
  2. е признато право, с което страната не може да се разпорежда.
  (4) Признанието на иска не може да бъде оттеглено.
 • чл. 237, ал. 1 ГПКРешение при признание на иска
  Чл. 237. (1) Когато ответникът признае иска, по искане на ищеца съдът прекратява съдебното дирене и се произнася с решение съобразно признанието.
 • чл. 237, ал. 2 ГПКРешение при признание на иска
  Чл. 237. [...] (2) В мотивите на решението е достатъчно да се укаже, че то се основава на признанието на иска.
 • чл. 237, ал. 3 ГПКРешение при признание на иска
  Чл. 237. [...] (3) Съдът не може да постанови решение при признание на иска, когато:
  1. признатото право противоречи на закона или на добрите нрави;
  2. е признато право, с което страната не може да се разпорежда.
 • чл. 237, ал. 3, т. 2 ГПКРешение при признание на иска
  Чл. 237. [...] (3) Съдът не може да постанови решение при признание на иска, когато: [...]
  2. е признато право, с което страната не може да се разпорежда.
 • чл. 238 ГПКНеприсъствено решение
  Чл. 238. (1) Ако ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника или да оттегли иска.
  (2) Ответникът може да поиска прекратяване на делото и присъждане на разноски или постановяване на неприсъствено решение срещу ищеца, ако той не се яви в първото заседание по делото, не е взел становище по отговора на исковата молба и не е поискал разглеждане на делото в негово отсъствие. Ако ищецът предяви отново същия иск, прилага се чл. 232, изречение второ.
  (3) Ако ищецът не е посочил и не е представил доказателства с исковата си молба и ответникът не е подал в срок отговор, и двете страни не се явят в първото заседание по делото, без да са направили искане делото да се гледа в тяхно отсъствие, делото се прекратява.
 • чл. 238, ал. 1 ГПКНеприсъствено решение
  Чл. 238. (1) Ако ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника или да оттегли иска.
 • чл. 238, ал. 2 ГПКНеприсъствено решение
  Чл. 238. [...] (2) Ответникът може да поиска прекратяване на делото и присъждане на разноски или постановяване на неприсъствено решение срещу ищеца, ако той не се яви в първото заседание по делото, не е взел становище по отговора на исковата молба и не е поискал разглеждане на делото в негово отсъствие. Ако ищецът предяви отново същия иск, прилага се чл. 232, изречение второ.
 • чл. 239 ГПКПостановяване на неприсъствено решение
  Чл. 239. (1) Съдът постановява неприсъствено решение, когато:
  1. на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание;
  2. искът вероятно е основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства или вероятно е неоснователен с оглед на направените възражения и подкрепящите ги доказателства.
  (2) Неприсъственото решение не се мотивира по същество. В него е достатъчно да се укаже, че то се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.
  (3) Когато съдът прецени, че не са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, той отхвърля искането с определение и продължава разглеждането на делото.
  (4) Неприсъственото решение не подлежи на обжалване.
 • чл. 239, ал. 2 ГПКПостановяване на неприсъствено решение
  Чл. 239. [...] (2) Неприсъственото решение не се мотивира по същество. В него е достатъчно да се укаже, че то се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.
 • чл. 239, ал. 4 ГПКПостановяване на неприсъствено решение
  Чл. 239. [...] (4) Неприсъственото решение не подлежи на обжалване.
 • чл. 240 ГПКЗащита срещу неприсъственото решение
  Чл. 240. (1) В едномесечен срок от връчването на неприсъственото решение страната, срещу която то е постановено, може да поиска от въззивния съд неговата отмяна, ако е била лишена от възможност да участва в делото поради:
  1. ненадлежно връчване на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание;
  2. невъзможност да узнае своевременно за връчването на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание поради особени непредвидени обстоятелства;
  3. невъзможност да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее.
  (2) Страната, срещу която е постановено неприсъствено решение, може да предяви с иск същото право или да го оспори, когато се намерят новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да й бъдат известни при решаването му или с които не е могла да се снабди своевременно.
  (3) Искът по ал. 2 може да бъде предявен в тримесечен срок от деня, в който на страната е станало известно новото обстоятелство, или от деня, в който тя е могла да се снабди с новото писмено доказателство, но не по-късно от една година от погасяване на вземането.
 • чл. 240, ал. 1 ГПКЗащита срещу неприсъственото решение
  Чл. 240. (1) В едномесечен срок от връчването на неприсъственото решение страната, срещу която то е постановено, може да поиска от въззивния съд неговата отмяна, ако е била лишена от възможност да участва в делото поради:
  1. ненадлежно връчване на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание;
  2. невъзможност да узнае своевременно за връчването на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание поради особени непредвидени обстоятелства;
  3. невъзможност да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее.
 • чл. 240, ал. 1, т. 3 ГПКЗащита срещу неприсъственото решение
  Чл. 240. (1) В едномесечен срок от връчването на неприсъственото решение страната, срещу която то е постановено, може да поиска от въззивния съд неговата отмяна, ако е била лишена от възможност да участва в делото поради: [...]
  3. невъзможност да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее.
 • чл. 240, ал. 2 ГПКЗащита срещу неприсъственото решение
  Чл. 240. [...] (2) Страната, срещу която е постановено неприсъствено решение, може да предяви с иск същото право или да го оспори, когато се намерят новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да й бъдат известни при решаването му или с които не е могла да се снабди своевременно.
 • чл. 241 ГПКОтсрочване и разсрочване на изпълнението
  Чл. 241. (1) При постановяване на решението съдът може да отсрочи или да разсрочи неговото изпълнение с оглед имотното състояние на страната или на други обстоятелства.
  (2) Съдът не може да разсрочва изпълнение на решение, за което е предвидено разсрочване по закон.
 • чл. 242 ГПКДопускане на предварително изпълнение
  Чл. 242. (1) Съдът постановява предварително изпълнение на решението, когато присъжда издръжка, възнаграждение и обезщетение за работа.
  (2) Съдът може да допусне по искане на ищеца предварително изпълнение на решението и когато:
  1. присъжда вземане, основано на официален документ;
  2. присъжда вземане, което е признато от ответника;
  3. от закъснението на изпълнението може да последват значителни и непоправими вреди за ищеца или самото изпълнение би станало невъзможно, или значително би се затруднило.
  (3) В случаите по ал. 2 съдът може да задължи ищеца да представи предварително надлежно обезпечение.
 • чл. 242, ал. 1 ГПКДопускане на предварително изпълнение
  Чл. 242. (1) Съдът постановява предварително изпълнение на решението, когато присъжда издръжка, възнаграждение и обезщетение за работа.
 • чл. 242, ал. 2 ГПКДопускане на предварително изпълнение
  Чл. 242. [...] (2) Съдът може да допусне по искане на ищеца предварително изпълнение на решението и когато:
  1. присъжда вземане, основано на официален документ;
  2. присъжда вземане, което е признато от ответника;
  3. от закъснението на изпълнението може да последват значителни и непоправими вреди за ищеца или самото изпълнение би станало невъзможно, или значително би се затруднило.
 • чл. 243, ал. 1, изр. 1 ГПКНедопустимост на предварително изпълнение
  Чл. 243. (1) Предварително изпълнение не се допуска и срещу обезпечение, ако вследствие на изпълнението може да се причини на ответника непоправима вреда или вреда, която не подлежи на точна парична оценка. Изречение първо не се прилага за решения, с които се присъжда издръжка или възнаграждение за работа.
 • чл. 244 ГПКОбжалване на определението
  Чл. 244. Определението, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение на решението, може да се обжалва с частна жалба.
 • чл. 245 ГПКСпиране и прекратяване на предварителното изпълнение
  Чл. 245. (1) Длъжникът, срещу когото е допуснато предварително изпълнение, може, освен в случаите на чл. 242, ал. 1, да спре изпълнението, като представи обезпечение за взискателя съгласно чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите.
  (2) Изпълнението се спира и когато обжалваното решение бъде отменено.
  (3) Ако след това искът бъде отхвърлен с влязло в сила решение, изпълнението се прекратява. В този случай съдът, който е постановил решението, издава изпълнителен лист на длъжника срещу взискателя за връщане на сумите или вещите, получени въз основа на допуснатото предварително изпълнение на отмененото решение както и за събраните от длъжника такси и разноски в изпълнителното производство.
 • чл. 245, ал. 2 ГПКСпиране и прекратяване на предварителното изпълнение
  Чл. 245. [...] (2) Изпълнението се спира и когато обжалваното решение бъде отменено.
 • чл. 245, ал. 3 ГПКСпиране и прекратяване на предварителното изпълнение
  Чл. 245. [...] (3) Ако след това искът бъде отхвърлен с влязло в сила решение, изпълнението се прекратява. В този случай съдът, който е постановил решението, издава изпълнителен лист на длъжника срещу взискателя за връщане на сумите или вещите, получени въз основа на допуснатото предварително изпълнение на отмененото решение.
 • чл. 245, ал. 3, изр. 2 ГПКСпиране и прекратяване на предварителното изпълнение
  Чл. 245. [...] (3) Ако след това искът бъде отхвърлен с влязло в сила решение, изпълнението се прекратява. В този случай съдът, който е постановил решението, издава изпълнителен лист на длъжника срещу взискателя за връщане на сумите или вещите, получени въз основа на допуснатото предварително изпълнение на отмененото решение.
 • чл. 246 ГПКНеоттегляемост на решението Чл. 246. След като обяви решението по делото, съдът не може сам да го отмени или измени.
 • чл. 247 ГПКПоправка на очевидна фактическа грешка
  Чл. 247. (1) Съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки.
  (2) Съдът съобщава на страните за исканата поправка с указание за представяне на отговор в едноседмичен срок.
  (3) Съдът призовава страните в открито заседание, когато прецени това за необходимо.
  (4) Решението за поправката се връчва на страните и може да се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване решението.
 • чл. 247, ал. 1 ГПКПоправка на очевидна фактическа грешка
  Чл. 247. (1) Съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки.
 • чл. 247, ал. 3 ГПКПоправка на очевидна фактическа грешка
  Чл. 247. [...] (3) Съдът призовава страните в открито заседание, когато прецени това за необходимо.
 • чл. 247, ал. 4 ГПКПоправка на очевидна фактическа грешка
  Чл. 247. [...] (4) Решението за поправката се връчва на страните и може да се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване решението.
 • чл. 248 ГПКИзменяне на решението в частта за разноските
  Чл. 248. (1) В срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо-в едномесечен срок от постановяването му, съдът по искане на страните може да допълни или да измени постановеното решение в частта му за разноските.
  (2) Съдът съобщава на насрещната страна за исканото допълване или изменяне с указание за представяне на отговор в едноседмичен срок.
  (3) Определението за разноските се постановява в закрито заседание и се връчва на страните. То може да се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване решението.
 • чл. 248, ал. 1 ГПКИзменяне на решението в частта за разноските
  Чл. 248. (1) В срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо-в едномесечен срок от постановяването му, съдът по искане на страните може да допълни или да измени постановеното решение в частта му за разноските.
 • чл. 248, ал. 1, предл. първо ГПКИзменяне на решението в частта за разноските
  Чл. 248. (1) В срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо-в едномесечен срок от постановяването му, съдът по искане на страните може да допълни или да измени постановеното решение в частта му за разноските.
 • чл. 248, ал. 2 ГПКИзменяне на решението в частта за разноските
  Чл. 248. [...] (2) Съдът съобщава на насрещната страна за исканото допълване или изменяне с указание за представяне на отговор в едноседмичен срок.
 • чл. 248, ал. 3 ГПКИзменяне на решението в частта за разноските
  Чл. 248. [...] (3) Определението за разноските се постановява в закрито заседание и се връчва на страните. То може да се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване решението.
 • чл. 249 ГПКСпогодба след приключване на съдебното дирене
  Чл. 249. Съдът обезсилва постановеното от него решение, ако преди влизането му в сила страните заявят, че са се спогодили и молят да се прекрати делото.
 • чл. 250 ГПКДопълване на решението
  Чл. 250. (1) Страната може да поиска да бъде допълнено решението, ако съдът не се е произнесъл по цялото й искане. Молба за това може да се подаде в едномесечен срок от връчването на решението или от влизането му в сила.
  (2) Съдът съобщава на насрещната страна за исканото допълване с указание за представяне на отговор в едноседмичен срок. Молбата се разглежда с призоваване на страните в открито заседание, когато съдът прецени това за необходимо с оглед изясняване на неразрешената част от спора.
  (3) Съдът се произнася с допълнително решение, което подлежи на обжалване по общия ред.
 • чл. 250, ал. 1 ГПКДопълване на решението
  Чл. 250. (1) Страната може да поиска да бъде допълнено решението, ако съдът не се е произнесъл по цялото й искане. Молба за това може да се подаде в едномесечен срок от връчването на решението или от влизането му в сила.
 • чл. 250, ал. 2 ГПКДопълване на решението
  Чл. 250. [...] (2) Съдът съобщава на насрещната страна за исканото допълване с указание за представяне на отговор в едноседмичен срок. Молбата се разглежда с призоваване на страните в открито заседание, когато съдът прецени това за необходимо с оглед изясняване на неразрешената част от спора.
 • чл. 250, ал. 3 ГПКДопълване на решението
  Чл. 250. [...] (3) Съдът се произнася с допълнително решение, което подлежи на обжалване по общия ред.
 • чл. 251 ГПКТълкуване на решението
  Чл. 251. (1) Споровете по тълкуване на влязло в сила решение се разглеждат от съда, който го е постановил.
  (2) Тълкуване не може да се иска, след като решението е изпълнено.
  (3) Съдът съобщава на страните за исканото тълкуване, като им указва, че могат да представят отговор в едноседмичен срок.
  (4) Съдът призовава страните в открито заседание, когато прецени това за необходимо.
  (5) Решението по тълкуването подлежи на обжалване по реда, по който се обжалва решението, което се тълкува.
 • чл. 251, ал. 1 ГПКТълкуване на решението
  Чл. 251. (1) Споровете по тълкуване на влязло в сила решение се разглеждат от съда, който го е постановил.
 • чл. 251, ал. 2 ГПКТълкуване на решението
  Чл. 251. [...] (2) Тълкуване не може да се иска, след като решението е изпълнено.
 • чл. 252 ГПКПриложно поле
  Чл. 252. Съдът постановява определение, когато се произнася по въпроси, с които не се решава спорът по същество.
 • чл. 253 ГПКОттегляемост на определенията
  Чл. 253. Определенията, които не слагат край на делото, могат да бъдат изменяни или отменяни от същия съд вследствие на изменение на обстоятелствата, грешка или пропуск.
 • чл. 253, предл. второ ГПКОттегляемост на определенията
  Чл. 253. Определенията, които не слагат край на делото, могат да бъдат изменяни или отменяни от същия съд вследствие на изменение на обстоятелствата, грешка или пропуск.
 • чл. 254 ГПКСъдържание на определението
  Чл. 254. (1) Определението, с което съдът се произнася по противоречащи искания на страните, както и определението, с което се отхвърля искане, се мотивира. Исканията на страните и обстоятелствата по делото във връзка с тях се посочват в мотивите, доколкото това е необходимо.
  (2) Когато определението се постановява в закрито заседание, то трябва да съдържа:
  1. датата и мястото на постановяването му;
  2. посочване на съда, имената на съдиите от съдебния състав и на страните;
  3. номера на делото, по което се постановява определението;
  4. какво постановява съдът;
  5. в тежест на кого се възлагат разноските;
  6. подлежи ли на обжалване, пред кой съд и в какъв срок;
  7. подписи на съдиите.
 • чл. 254, ал. 1 ГПКСъдържание на определението
  Чл. 254. (1) Определението, с което съдът се произнася по противоречащи искания на страните, както и определението, с което се отхвърля искане, се мотивира. Исканията на страните и обстоятелствата по делото във връзка с тях се посочват в мотивите, доколкото това е необходимо.
 • чл. 255 ГПКМолба за определяне на срок при бавност
  Чл. 255. (1) Когато съдът не извърши своевременно определено процесуално действие, страната може във всяко положение на делото да подаде молба за определяне на подходящ срок за извършването му.
  (2) Молбата се подава чрез същия съд до горестоящия съд. Съдът, който разглежда делото, изпраща незабавно молбата заедно със своето становище до горестоящия съд.
 • чл. 258 ГПКПредмет на обжалване и компетентен съд
  Чл. 258. (1) Решенията на районните съдилища подлежат на обжалване пред окръжните съдилища, а решенията на окръжните съдилища като първа инстанция-пред апелативните съдилища.
  (2) Жалба може да се подаде срещу цялото решение или срещу отделни негови части.
 • чл. 258, ал. 2 ГПКПредмет на обжалване и компетентен съд
  Чл. 258. [...] (2) Жалба може да се подаде срещу цялото решение или срещу отделни негови части.
 • чл. 259 ГПКСрок за въззивно обжалване
  Чл. 259. (1) Жалбата се подава чрез съда, който е постановил решението, в двуседмичен срок от връчването му на страната.
  (2) Срокът за въззивно обжалване се прекъсва с подаването на молба за правна помощ и не тече, докато молбата се разглежда.
  (3) От влизането в сила на решението за отхвърляне на молбата по ал. 2 започва да тече нов срок, а в случай на уважаването й новият срок започва да тече от връчването на първоинстанционното решение на назначения служебен адвокат.
  (4) Подаването на следваща молба за правна помощ не спира и не прекъсва срока за въззивно обжалване.
 • чл. 259, ал. 1 ГПКСрок за въззивно обжалване
  Чл. 259. (1) Жалбата се подава чрез съда, който е постановил решението, в двуседмичен срок от връчването му на страната.
 • чл. 260 ГПКСъдържание на въззивната жалба
  Чл. 260. Жалбата съдържа:
  1. името и адреса на страната, която я подава;
  2. означение на обжалваното решение;
  3. указание в какво се състои порочността на решението;
  4. в какво се състои искането;
  5. новооткритите и новонастъпилите факти, които жалбоподателят иска да се вземат предвид при решаването на делото от въззивната инстанция, и точно посочване на причините, които са му попречили да посочи новооткритите факти;
  6. новите доказателства, които жалбоподателят иска да се съберат при разглеждане на делото във въззивната инстанция, и излагане на причините, които са му попречили да ги посочи или представи;
  7. подпис на жалбоподателя
 • чл. 260, т. 3 ГПКСъдържание на въззивната жалба
  Чл. 260. Жалбата съдържа: [...]
  3. указание в какво се състои порочността на решението;
 • чл. 260, т. 6 ГПКСъдържание на въззивната жалба
  Чл. 260. Жалбата съдържа: [...]
  6. новите доказателства, които жалбоподателят иска да се съберат при разглеждане на делото във въззивната инстанция, и излагане на причините, които са му попречили да ги посочи или представи;
 • чл. 261 ГПКПриложения към жалбата
  Чл. 261. Към жалбата се прилагат:
  1. преписи от нея и от приложенията й според броя на лицата, които участват в делото като насрещна страна;
  2. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
  3. новите писмени доказателства, посочени в жалбата;
  4. документ за внесена такса.
 • чл. 261, т. 4 ГПКПриложения към жалбата
  Чл. 261. Към жалбата се прилагат: [...]
  4. документ за внесена такса.
 • чл. 262 ГПКПроверка от първоинстанционния съд
  Чл. 262. (1) Ако жалбата не отговаря на изискванията на чл. 260, т. 1, 2, 4 и 7 и чл. 261, на страната се съобщава да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности.
  (2) Жалбата се връща, когато:
  1. е подадена след изтичането на срока за обжалване, и
  2. не се отстранят в срок допуснатите нередовности.
  (3) Разпореждането за връщане може да се обжалва с частна жалба.
 • чл. 262, ал. 1 ГПКПроверка от първоинстанционния съд
  Чл. 262. (1) Ако жалбата не отговаря на изискванията на чл. 260, т. 1, 2, 4 и 7 и чл. 261, на страната се съобщава да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности.
 • чл. 262, ал. 2 ГПКПроверка от първоинстанционния съд
  Чл. 262. [...] (2) Жалбата се връща, когато:
  1. е подадена след изтичането на срока за обжалване, и
  2. не се отстранят в срок допуснатите нередовности.
 • чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПКПроверка от първоинстанционния съд
  Чл. 262. [...] (2) Жалбата се връща, когато: [...]
  2. не се отстранят в срок допуснатите нередовности.
 • чл. 263 ГПКОтговор на въззивната жалба и насрещна въззивна жалба
  Чл. 263. (1) След като приеме жалбата, съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията на другата страна, която в двуседмичен срок от получаването им може да подаде отговор на жалбата. За отговора се прилагат съответно разпоредбите на чл. 259, ал. 2-4, чл. 260, т. 1, 2, 4 и 7 и чл. 261.
  (2) В срока за отговор насрещната страна може да подаде насрещна въззивна жалба. Насрещната въззивна жалба трябва да отговаря на изискванията за въззивна жалба.
  (3) Съдът проверява редовността на насрещната въззивна жалба съгласно чл. 262. След като я приеме, съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията на другата страна, която може да подаде отговор в едноседмичен срок от получаването им.
  (4) Насрещната въззивна жалба не се разглежда, ако въззивната жалба бъде оттеглена или върната.
  (5) След изтичането на сроковете по ал. 1 и 3 делото заедно с жалбите и отговорите се изпраща на горестоящия съд.
 • чл. 263, ал. 1 ГПКОтговор на въззивната жалба и насрещна въззивна жалба
  Чл. 263. (1) След като приеме жалбата, съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията на другата страна, която в двуседмичен срок от получаването им може да подаде отговор на жалбата. За отговора се прилагат съответно разпоредбите на чл. 259, ал. 2 - 4 , чл. 260, т. 1, 2, 4 и 7 и чл. 261 .
 • чл. 263, ал. 2 ГПКОтговор на въззивната жалба и насрещна въззивна жалба
  Чл. 263. [...] (2) В срока за отговор насрещната страна може да подаде насрещна въззивна жалба. Насрещната въззивна жалба трябва да отговаря на изискванията за въззивна жалба.
 • чл. 263, ал. 4 ГПКОтговор на въззивната жалба и насрещна въззивна жалба
  Чл. 263. [...] (4) Насрещната въззивна жалба не се разглежда, ако въззивната жалба бъде оттеглена или върната.
 • чл. 265 ГПКПрисъединяване към въззивната жалба
  Чл. 265. (1) Всеки от другарите по делото може не по-късно от първото заседание във въззивната инстанция да се присъедини към жалбата, подадена от неговия съищец или съответник. Присъединяването става чрез подаване на писмена молба с преписи според броя на страните.
  (2) В случаите на необходимо другарство съдът служебно конституира другарите на жалбоподателя.
 • чл. 265, ал. 1 ГПКПрисъединяване към въззивната жалба
  Чл. 265. (1) Всеки от другарите по делото може не по-късно от първото заседание във въззивната инстанция да се присъедини към жалбата, подадена от неговия съищец или съответник. Присъединяването става чрез подаване на писмена молба с преписи според броя на страните.
 • чл. 265, ал. 2 ГПКПрисъединяване към въззивната жалба
  Чл. 265. [...] (2) В случаите на необходимо другарство съдът служебно конституира другарите на жалбоподателя.
 • чл. 266 ГПКЗабрана за посочване на нови факти и доказателства
  Чл. 266.  (1) Във въззивното производство страните не могат да твърдят нови обстоятелства, да сочат и представят доказателства, които са могли да посочат и представят в срок в първоинстанционното производство.
  (2) До приключване на съдебното дирене страните могат да:
  1. твърдят нови обстоятелства и да сочат и представят нови доказателства само ако не са могли да ги узнаят, посочат и представят до подаване на жалбата съответно в срока за отговор;
  2. твърдят нововъзникнали след подаването на жалбата, съответно след изтичане на срока за отговора, обстоятелства, които са от значение за делото, и да посочат и представят доказателства за тях.
  (3) Във въззивното производство може да се иска събиране на доказателствата, които не са били допуснати от първоинстанционния съд поради процесуални нарушения.
 • чл. 266, ал. 1 ГПКЗабрана за посочване на нови факти и доказателства
  Чл. 266. (1) Във въззивното производство страните не могат да твърдят нови обстоятелства, да сочат и представят доказателства, които са могли да посочат и представят в срок в първоинстанционното производство.
 • чл. 266, ал. 2 ГПКЗабрана за посочване на нови факти и доказателства
  Чл. 266. [...] (2) До приключване на съдебното дирене страните могат да:
  1. твърдят нови обстоятелства и да сочат и представят нови доказателства само ако не са могли да ги узнаят, посочат и представят до подаване на жалбата съответно в срока за отговор;
  2. твърдят нововъзникнали след подаването на жалбата, съответно след изтичане на срока за отговора, обстоятелства, които са от значение за делото, и да посочат и представят доказателства за тях.та за производството пред първата инстанция.
 • чл. 266, ал. 2, т. 1 ГПКЗабрана за посочване на нови факти и доказателства
  Чл. 266. [...] (2) До приключване на съдебното дирене страните могат да:
  1. твърдят нови обстоятелства и да сочат и представят нови доказателства само ако не са могли да ги узнаят, посочат и представят до подаване на жалбата съответно в срока за отговор;
 • чл. 266, ал. 2, т. 2 ГПКЗабрана за посочване на нови факти и доказателства
  Чл. 266. [...] (2) До приключване на съдебното дирене страните могат да: [...]
  2. твърдят нововъзникнали след подаването на жалбата, съответно след изтичане на срока за отговора, обстоятелства, които са от значение за делото, и да посочат и представят доказателства за тях.
 • чл. 266, ал. 3 ГПКЗабрана за посочване на нови факти и доказателства
  Чл. 266. [...] (3) Във въззивното производство може да се иска събиране на доказателствата, които не са били допуснати от първоинстанционния съд поради процесуални нарушения.
 • чл. 267 ГПКПодготвително заседание
  Чл. 267. (1) В закрито заседание въззивният съд извършва проверка на допустимостта на жалбите при съответно прилагане на чл. 262, произнася се по допускане на посочените от страните нови доказателства и насрочва делото за разглеждане в открито заседание. Разрешаването на въпросите по допустимостта на жалбите и доказателствените искания може да стане и в първото заседание по делото, ако съдът прецени, че е необходимо да се изслушат и устните обяснения на страните.
  (2) Съдът може да изслуша отново свидетели и вещи лица, ако прецени това за необходимо.
 • чл. 267, ал. 1 ГПКПодготвително заседание
  Чл. 267. (1) В закрито заседание въззивният съд извършва проверка на допустимостта на жалбите при съответно прилагане на чл. 262, произнася се по допускане на посочените от страните нови доказателства и насрочва делото за разглеждане в открито заседание. Разрешаването на въпросите по допустимостта на жалбите и доказателствените искания може да стане и в първото заседание по делото, ако съдът прецени, че е необходимо да се изслушат и устните обяснения на страните.
 • чл. 267, ал. 1, изр. 1 ГПКПодготвително заседание
  Чл. 267. (1) В закрито заседание въззивният съд извършва проверка на допустимостта на жалбите при съответно прилагане на чл. 262, произнася се по допускане на посочените от страните нови доказателства и насрочва делото за разглеждане в открито заседание. Разрешаването на въпросите по допустимостта на жалбите и доказателствените искания може да стане и в първото заседание по делото, ако съдът прецени, че е необходимо да се изслушат и устните обяснения на страните.
 • чл. 267, ал. 1, изр. 2 ГПКПодготвително заседание
  Чл. 267. (1) В закрито заседание въззивният съд извършва проверка на допустимостта на жалбите при съответно прилагане на чл. 262, произнася се по допускане на посочените от страните нови доказателства и насрочва делото за разглеждане в открито заседание. Разрешаването на въпросите по допустимостта на жалбите и доказателствените искания може да стане и в първото заседание по делото, ако съдът прецени, че е необходимо да се изслушат и устните обяснения на страните.
 • чл. 268 ГПКОткрито заседание на въззивния съд
  Чл. 268. (1) Въззивният съд разглежда жалбите в открито заседание с призоваване на страните, на което се докладват жалбите и отговорите.
  (2) Събирането на доказателствата става по общите правила, като при необходимост гледането на делото се отлага.
  (3) След решаване на въпросите по чл. 267 и събиране на доказателствата съдът дава ход на устните състезания, за които се прилага съответно чл. 149, ал. 3.
 • чл. 268, ал. 1 ГПКОткрито заседание на въззивния съд
  Чл. 268. (1) Въззивният съд разглежда жалбите в открито заседание с призоваване на страните, на което се докладват жалбите и отговорите.
 • чл. 268, ал. 2 ГПКОткрито заседание на въззивния съд
  Чл. 268. [...] (2) Събирането на доказателствата става по общите правила, като при необходимост гледането на делото се отлага.
 • чл. 269 ГПКПравомощия на въззивния съд
  Чл. 269. Въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта-в обжалваната му част. По останалите въпроси той е ограничен от посоченото в жалбата.
 • чл. 269, изр. 1 ГПКПравомощия на въззивния съд
  Чл. 269. Въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта-в обжалваната му част. По останалите въпроси той е ограничен от посоченото в жалбата.
 • чл. 269, изр. 2 ГПКПравомощия на въззивния съд
  Чл. 269. Въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта-в обжалваната му част. По останалите въпроси той е ограничен от посоченото в жалбата.
 • чл. 270 ГПКРешение при нищожно и недопустимо първоинстанционно решение
  Чл. 270. (1) Когато първоинстанционното решение е нищожно, въззивният съд прогласява нищожността и ако делото не подлежи на прекратяване, го връща на първоинстанционния съд за постановяване на ново решение.
  (2) Нищожността на решението може да се предяви по исков ред безсрочно или чрез възражение.
  (3) Когато решението е недопустимо, въззивният съд го обезсилва, като прекратява делото. Когато основанието за обезсилване е неподсъдност на спора, делото се изпраща на компетентния съд. Ако е разгледан непредявен иск, решението се обезсилва и делото се връща на първоинстанционния съд за произнасяне по предявения иск.
  (4) Решението на окръжния съд не може да бъде обезсилено само поради това, че искът е бил подсъден на районния съд.
 • чл. 270, ал. 1 ГПКРешение при нищожно и недопустимо първоинстанционно решение
  Чл. 270. (1) Когато първоинстанционното решение е нищожно, въззивният съд прогласява нищожността и ако делото не подлежи на прекратяване, го връща на първоинстанционния съд за постановяване на ново решение.
 • чл. 270, ал. 2 ГПКРешение при нищожно и недопустимо първоинстанционно решение
  Чл. 270. [...] (2) Нищожността на решението може да се предяви по исков ред безсрочно или чрез възражение.
 • чл. 270, ал. 3 ГПКРешение при нищожно и недопустимо първоинстанционно решение
  Чл. 270. [...] (3) Когато решението е недопустимо, въззивният съд го обезсилва, като прекратява делото. Когато основанието за обезсилване е неподсъдност на спора, делото се изпраща на компетентния съд. Ако е разгледан непредявен иск, решението се обезсилва и делото се връща на първоинстанционния съд за произнасяне по предявения иск.
 • чл. 270, ал. 3, изр. 1 ГПКРешение при нищожно и недопустимо първоинстанционно решение
  Чл. 270. [...] (3) Когато решението е недопустимо, въззивният съд го обезсилва, като прекратява делото. Когато основанието за обезсилване е неподсъдност на спора, делото се изпраща на компетентния съд. Ако е разгледан непредявен иск, решението се обезсилва и делото се връща на първоинстанционния съд за произнасяне по предявения иск.
 • чл. 270, ал. 3, изр. 2 ГПКРешение при нищожно и недопустимо първоинстанционно решение
  Чл. 270. [...] (3) Когато решението е недопустимо, въззивният съд го обезсилва, като прекратява делото. Когато основанието за обезсилване е неподсъдност на спора, делото се изпраща на компетентния съд. Ако е разгледан непредявен иск, решението се обезсилва и делото се връща на първоинстанционния съд за произнасяне по предявения иск.
 • чл. 270, ал. 3, изр. 3 ГПКРешение при нищожно и недопустимо първоинстанционно решение
  Чл. 270. [...] (3) Когато решението е недопустимо, въззивният съд го обезсилва, като прекратява делото. Когато основанието за обезсилване е неподсъдност на спора, делото се изпраща на компетентния съд. Ако е разгледан непредявен иск, решението се обезсилва и делото се връща на първоинстанционния съд за произнасяне по предявения иск.
 • чл. 270, ал. 4 ГПКРешение при нищожно и недопустимо първоинстанционно решение
  Чл. 270. [...] (4) Решението на окръжния съд не може да бъде обезсилено само поради това, че искът е бил подсъден на районния съд.
 • чл. 271 ГПКРешение при неправилно първоинстанционно решение
  Чл. 271. (1) Когато първоинстанционното решение е валидно и допустимо, въззивният съд решава спора по същество, като потвърждава или отменя изцяло или отчасти първоинстанционното решение. Ако решението не е обжалвано от другата страна, положението на жалбоподателя не може да бъде влошено с новото решение.
  (2) При отмяна на решението по главния иск се възстановява висящността и по евентуално съединените с него искове, по които първоинстанционният съд не се е произнесъл.
  (3) Съдът отменя решението и по отношение на необжалвалите необходими другари на жалбоподателя.
 • чл. 271, ал. 1 ГПКРешение при неправилно първоинстанционно решение
  Чл. 271. (1) Когато първоинстанционното решение е валидно и допустимо, въззивният съд решава спора по същество, като потвърждава или отменя изцяло или отчасти първоинстанционното решение. Ако решението не е обжалвано от другата страна, положението на жалбоподателя не може да бъде влошено с новото решение.
 • чл. 271, ал. 1, изр. 1 ГПКРешение при неправилно първоинстанционно решение
  Чл. 271. (1) Когато първоинстанционното решение е валидно и допустимо, въззивният съд решава спора по същество, като потвърждава или отменя изцяло или отчасти първоинстанционното решение. Ако решението не е обжалвано от другата страна, положението на жалбоподателя не може да бъде влошено с новото решение.
 • чл. 271, ал. 1, изр. 2 ГПКРешение при неправилно първоинстанционно решение
  Чл. 271. (1) Когато първоинстанционното решение е валидно и допустимо, въззивният съд решава спора по същество, като потвърждава или отменя изцяло или отчасти първоинстанционното решение. Ако решението не е обжалвано от другата страна, положението на жалбоподателя не може да бъде влошено с новото решение.
 • чл. 271, ал. 2 ГПКРешение при неправилно първоинстанционно решение
  Чл. 271. [...] (2) При отмяна на решението по главния иск се възстановява висящността и по евентуално съединените с него искове, по които първоинстанционният съд не се е произнесъл.
 • чл. 271, ал. 3 ГПКРешение при неправилно първоинстанционно решение
  Чл. 271. [...] (3) Съдът отменя решението и по отношение на необжалвалите необходими другари на жалбоподателя.
 • чл. 272 ГПКРешение при правилно първоинстанционно решение
  Чл. 272. Когато въззивният съд потвърди първоинстанционното решение, той мотивира своето решение, като може да препрати и към мотивите на първоинстанционния съд.
 • чл. 273 ГПКПриложимост на правилата за първоинстанционното производство
  Чл. 273. Доколкото няма особени правила за производството пред въззивната инстанция, се прилагат съответно правилата за производството пред първата инстанция.
 • чл. 274 ГПКОбжалване с частна жалба
  Чл. 274. (1) Срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби: 1. когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото, и 2. в случаите, изрично посочени в закона.
  (2) Когато определенията по ал. 1 са постановени от апелативен съд, те подлежат на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд, а когато са постановени от окръжен съд като въззивна инстанция - пред съответния апелативен съд. Определенията по ал. 1, постановени от състав на Върховния касационен съд, подлежат на обжалване пред друг състав на същия съд.
  (3) Когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 и ал. 2, на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд подлежат:
  1. определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото;
  2. определения, с които се дава разрешение по същество на други производства или се прегражда тяхното развитие.
  (4) Не подлежат на обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване.
 • чл. 274, ал. 1 ГПКОбжалване с частна жалба
  Чл. 274. (1) Срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби:
  1. когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото, и
  2. в случаите, изрично посочени в закона.
 • чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПКОбжалване с частна жалба
  Чл. 274. (1) Срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби:
  1. когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото, и
 • чл. 274, ал. 1, т. 2 ГПКОбжалване с частна жалба
  Чл. 274. (1) Срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби: [...]
  2. в случаите, изрично посочени в закона.
 • чл. 274, ал. 2 ГПКОбжалване с частна жалба
  Чл. 274. [...] (2) Когато определенията по ал. 1 са постановени от апелативен съд, те подлежат на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд, а когато са постановени от окръжен съд като въззивна инстанция - пред съответния апелативен съд. Определенията по ал. 1, постановени от състав на Върховния касационен съд, подлежат на обжалване пред друг състав на същия съд.
 • чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПКОбжалване с частна жалба
  Чл. 274. [..] (2) Когато определенията по ал. 1 са постановени от апелативен съд, те подлежат на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд, а когато са постановени от окръжен съд като въззивна инстанция - пред съответния апелативен съд. Определенията по ал. 1, постановени от състав на Върховния касационен съд, подлежат на обжалване пред друг състав на същия съд.
 • чл. 274, ал. 2, изр. 1, предл. второ ГПКОбжалване с частна жалба
  Чл. 274. [...] (2) Когато определенията по ал. 1 са постановени от апелативен съд, те подлежат на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд, а когато са постановени от окръжен съд като въззивна инстанция - пред съответния апелативен съд. Определенията по ал. 1, постановени от състав на Върховния касационен съд, подлежат на обжалване пред друг състав на същия съд.
 • чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПКОбжалване с частна жалба
  Чл. 274. [...] (2) Когато определенията по ал. 1 са постановени от апелативен съд, те подлежат на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд, а когато са постановени от окръжен съд като въззивна инстанция - пред съответния апелативен съд. Определенията по ал. 1, постановени от състав на Върховния касационен съд, подлежат на обжалване пред друг състав на същия съд.
 • чл. 274, ал. 3 ГПКОбжалване с частна жалба
  Чл. 274. [...] (3) Когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд подлежат:
  1. определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото;
  2. определения, с които се дава разрешение по същество на други производства или се прегражда тяхното развитие.
 • чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПКОбжалване с частна жалба
  Чл. 274. [...] (3) Когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд подлежат:
  1. определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото;
 • чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПКОбжалване с частна жалба
  Чл. 274. [...] (3) Когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд подлежат: [...]
  2. определения, с които се дава разрешение по същество на други производства или се прегражда тяхното развитие.
 • чл. 274, ал. 3, т. 2, предл. първо ГПКОбжалване с частна жалба
  Чл. 274. [...] (3) Когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 и ал. 2, на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд подлежат: [...]
  2. определения, с които се дава разрешение по същество на други производства или се прегражда тяхното развитие.
 • чл. 274, ал. 3, т. 2, предл. второ ГПКОбжалване с частна жалба
  Чл. 274. [...] (3) Когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 и ал. 2, на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд подлежат: [...]
  2. определения, с които се дава разрешение по същество на други производства или се прегражда тяхното развитие.
 • чл. 274, ал. 4 ГПКОбжалване с частна жалба
  Чл. 274. [...] (4) Не подлежат на обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване.
 • чл. 275 ГПКСрок за обжалване и съдържание на частната жалба
  Чл. 275. (1) Частните жалби се подават в едноседмичен срок от съобщаване на определението. Ако се обжалва определение, постановено в съдебно заседание, за страната, която е присъствала, този срок тече от деня на заседанието.
  (2) По отношение на частните жалби се прилагат съответно разпоредбите на чл. 259, ал. 2-4, чл. 260, 261, 262 и 273.
 • чл. 275, ал. 1 ГПКСрок за обжалване и съдържание на частната жалба
  Чл. 275. (1) Частните жалби се подават в едноседмичен срок от съобщаване на определението. Ако се обжалва определение, постановено в съдебно заседание, за страната, която е присъствала, този срок тече от деня на заседанието.
 • чл. 275, ал. 1, изр. 1 ГПКСрок за обжалване и съдържание на частната жалба
  Чл. 275. (1) Частните жалби се подават в едноседмичен срок от съобщаване на определението. Ако се обжалва определение, постановено в съдебно заседание, за страната, която е присъствала, този срок тече от деня на заседанието.
 • чл. 275, ал. 2 ГПКСрок за обжалване и съдържание на частната жалба
  Чл. 275. [...] (2) По отношение на частните жалби се прилагат съответно разпоредбите на чл. 259, ал. 2-4, чл. 260, 261, 262 и 273.
 • чл. 276 ГПКОтговор на частната жалба
  Чл. 276. (1) След като приеме жалбата, съдът изпраща препис на другата страна, която в едноседмичен срок от получаването му може да подаде отговор.
  (2) След изтичане на срока по ал. 1 жалбата заедно с отговора и неговите приложения, ако такива са подадени, се изпраща на горестоящия съд. Съдът прилага препис от обжалваното определение.
 • чл. 276, ал. 1 ГПКОтговор на частната жалба
  Чл. 276. (1) След като приеме жалбата, съдът изпраща препис на другата страна, която в едноседмичен срок от получаването му може да подаде отговор.
 • чл. 278 ГПКРазглеждане и решаване на частната жалба
  Чл. 278. (1) Частните жалби се разглеждат в закрито заседание. Съдът, ако прецени за необходимо, може да разгледа жалбата в открито заседание.
  (2) Ако отмени обжалваното определение, съдът сам решава въпроса по жалбата. Той може да събира и доказателства, ако прецени това за необходимо.
  (3) Постановеното определение по частната жалба е задължително за долустоящия съд.
  (4) Доколкото в този раздел няма особени правила, за производството по частните жалби се прилагат съответно правилата за обжалване на решенията.
 • чл. 278, ал. 1 ГПКРазглеждане и решаване на частната жалба
  Чл. 278. (1) Частните жалби се разглеждат в закрито заседание. Съдът, ако прецени за необходимо, може да разгледа жалбата в открито заседание.
 • чл. 278, ал. 2 ГПКРазглеждане и решаване на частната жалба
  Чл. 278. [...] (2) Ако отмени обжалваното определение, съдът сам решава въпроса по жалбата. Той може да събира и доказателства, ако прецени това за необходимо.
 • чл. 278, ал. 2, изр. 1 ГПКРазглеждане и решаване на частната жалба
  Чл. 278. (1) Частните жалби се разглеждат в закрито заседание. Съдът, ако прецени за необходимо, може да разгледа жалбата в открито заседание.
 • чл. 278, ал. 2, изр. 2 ГПКРазглеждане и решаване на частната жалба
  Чл. 278. [...] (2) Ако отмени обжалваното определение, съдът сам решава въпроса по жалбата. Той може да събира и доказателства, ако прецени това за необходимо.
 • чл. 278, ал. 3 ГПКРазглеждане и решаване на частната жалба
  Чл. 278. [...] (3) Постановеното определение по частната жалба е задължително за долустоящия съд.
 • чл. 278, ал. 4 ГПКРазглеждане и решаване на частната жалба
  Чл. 278. [...] (4) Доколкото в този раздел няма особени правила, за производството по частните жалби се прилагат съответно правилата за обжалване на решенията.
 • чл. 279 ГПКОбжалване на разпорежданията
  Чл. 279. Разпоредбите на чл. 274-278 се прилагат съответно и за частните жалби срещу разпорежданията на съда.
 • чл. 280 ГПКПриложно поле
  Чл. 280. (1) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по съществен материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е:
  1. решен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд;
  2. решаван противоречиво от съдилищата;
  3. от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.
  (2) Не подлежат на касационно обжалване:
  1. решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лв. - за граждански дела, и до 20 000 лв. - за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост;
  2. решенията по въззивни дела по искове за издръжка, брачни искове, искове по чл. 322, ал. 2 от този кодекс с изключение на въпросите по чл. 59, ал. 2 от Семейния кодекс в случаите, в които към датата на обявяване на въззивното решение от брака има ненавършило пълнолетие дете, производства по чл. 126, ал. 2, чл. 127а и чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс, искове по чл. 11, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по чл. 13, ал. 2 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, производства за разпределяне ползването на съсобствен имот по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността, искове по чл. 40 от Закона за управление на етажната собственост, молби за промяна на име по чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и искове по чл. 17, ал. 1 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове;
  3. решенията по въззивни дела по трудови спорове, с изключение на решенията по исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Кодекса на труда и по искове за трудово възнаграждение и обезщетения по трудово правоотношение с цена на иска над 5000 лв.
 • чл. 280, ал. 1 ГПКПриложно поле
  Чл. 280. На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е:
  1. решен в противоречие със задължителната практика на Върховния касационен съд и Върховния съд в тълкувателни решения и постановления, както и в противоречие с практиката на Върховния касационен съд;
  2. решен в противоречие с актове на Конституционния съд на Република България или на Съда на Европейския съюз;
  3. от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.
 • чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПКПриложно поле
  Чл. 280. (1) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е:
  1. решен в противоречие със задължителната практика на Върховния касационен съд и Върховния съд в тълкувателни решения и постановления, както и в противоречие с практиката на Върховния касационен съд;
 • чл. 280, ал. 1, т. 1, предл. последно ГПКПриложно поле
  Чл. 280. (1) (Изм. ДВ, бр. 47 от 23.06.2009 г. - обявена за противоконституционна в частта относно думата "съществен" с РЕШЕНИЕ № 4 на КС от 16.06.2009 г.; изм., бр. 86 от 2017 г.) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е:
  1. решен в противоречие със задължителната практика на Върховния касационен съд и Върховния съд в тълкувателни решения и постановления, както и в противоречие с практиката на Върховния касационен съд;

  [Редакция към ДВ, бр. 47 от 23.06.2009 г.:]
  (1) (Изм. ДВ, бр. 47 от 23.06.2009 г. - обявена за противоконституционна в частта относно думата "съществен" с РЕШЕНИЕ № 4 на КС от 16.06.2009 г. ) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по съществен материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е: 1. решен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд;

  [Редакция към ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г.:]
  (1) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по съществен материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е:
  1. решен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд;
 • чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПКПриложно поле
  Чл. 280. (1) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е: [...]
  2. решен в противоречие с актове на Конституционния съд на Република България или на Съда на Европейския съюз;
 • чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПКПриложно поле
  Чл. 280. (1) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е: [...]
  3. от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.
 • чл. 280, ал. 2 ГПКПриложно поле
  Чл. 280. [...] (2) Независимо от предпоставките по ал. 1 въззивното решение се допуска до касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост, както и при очевидна неправилност.
 • чл. 280, ал. 2, предл. първо ГПКПриложно поле
  Чл. 280. [...] (2) Независимо от предпоставките по ал. 1 въззивното решение се допуска до касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост, както и при очевидна неправилност.
 • чл. 280, ал. 2, предл. второ ГПКПриложно поле
  Чл. 280. [...] (2) Независимо от предпоставките по ал. 1 въззивното решение се допуска до касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост, както и при очевидна неправилност.
 • чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПКПриложно поле
  Чл. 280. [...] (2) Независимо от предпоставките по ал. 1 въззивното решение се допуска до касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост, както и при очевидна неправилност.
 • чл. 280, ал. 2 /нова/, предл. първо ГПКПриложно поле
  Чл. 280. [...] (2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Независимо от предпоставките по ал. 1 въззивното решение се допуска до касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост, както и при очевидна неправилност.
 • чл. 280, ал. 2 /нова/, предл. второ ГПКПриложно поле
  Чл. 280. [...] (2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Независимо от предпоставките по ал. 1 въззивното решение се допуска до касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост, както и при очевидна неправилност.
 • чл. 280, ал. 2 /нова/, предл. трето ГПКПриложно поле
  Чл. 280. [...] (2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Независимо от предпоставките по ал. 1 въззивното решение се допуска до касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост, както и при очевидна неправилност.
 • чл. 280, ал. 3 ГПКПриложно поле
  Чл. 280. [...] (3) Не подлежат на касационно обжалване:
  1. решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лв. - за граждански дела, и до 20 000 лв. - за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост;
  2. решенията по въззивни дела по искове за издръжка, брачни искове, искове по чл. 322, ал. 2 от този кодекс с изключение на въпросите по чл. 59, ал. 2 от Семейния кодекс в случаите, в които към датата на обявяване на въззивното решение от брака има ненавършило пълнолетие дете, производства по чл. 126, ал. 2, чл. 127а и чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс, искове по чл. 11, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по чл. 13, ал. 2 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, производства за разпределяне ползването на съсобствен имот по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността, искове по чл. 40 от Закона за управление на етажната собственост, молби за промяна на име по чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и искове по чл. 17, ал. 1 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове;
  3. решенията по въззивни дела по трудови спорове, с изключение на решенията по исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Кодекса на труда и по искове за трудово възнаграждение и обезщетения по трудово правоотношение с цена на иска над 5000 лв.
 • чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПКПриложно поле
  Чл. 280. [...] (3) Не подлежат на касационно обжалване:
  1. решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лв. - за граждански дела, и до 20 000 лв. - за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост;
 • чл. 281 ГПКОснования за касационно обжалване
  Чл. 281. Касационната жалба се подава, когато:
  1. решението е нищожно;
  2. решението е недопустимо;
  3. решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила или необоснованост.
 • чл. 281, т. 1 ГПКОснования за касационно обжалване
  Чл. 281. Касационната жалба се подава, когато:
  1. решението е нищожно;
 • чл. 281, т. 2 ГПКОснования за касационно обжалване
  Чл. 281. Касационната жалба се подава, когато: [...]
  2. решението е недопустимо;
 • чл. 281, т. 3 ГПКОснования за касационно обжалване
  Чл. 281. Касационната жалба се подава, когато: [...]
  3. решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила или необоснованост.
 • чл. 281, т. 3, предл. първо ГПКОснования за касационно обжалване
  Чл. 281. Касационната жалба се подава, когато: [...]
  3. решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила или необоснованост.
 • чл. 281, т. 3, предл. второ ГПКОснования за касационно обжалване
  Чл. 281. Касационната жалба се подава, когато: [...]
  3. решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила или необоснованост.
 • чл. 281, т. 3, предл. трето ГПКОснования за касационно обжалване
  Чл. 281. Касационната жалба се подава, когато: [...]
  3. решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила или необоснованост.
 • чл. 282 ГПКСпиране на изпълнението на въззивното решение
  Чл. 282. (1) Подаването на касационна жалба не спира изпълнението на решението.
  (2) Жалбоподателят може да поиска спиране изпълнението на въззивното решение. В този случай той е длъжен да представи надлежно обезпечение. Размерът на обезпечението се определя:
  1. по решения за парични вземания-присъдената сума;
  2. по решения относно вещни права-обжалваемият интерес.
  (3) Във всички останали случаи размерът на обезпечението се определя от съда.
  (4) Когато обезпечението е дадено във връзка с изпълнение на решение относно вещни права върху недвижими имоти или движими вещи, то се задържа, ако в двуседмичен срок, след като касационната жалба е оставена без уважение, носителят на вземането е предявил иск за обезщетение за вредите от забавянето на изпълнението.
  (5) Когато е обезпечено изпълнението на присъденото вземане, обезпечението се освобождава, след като искът бъде отхвърлен или производството бъде прекратено.
  (6) Ако въззивното решение бъде отменено, изпълнението му се спира. В случай че новото решение е различно от предишното, прилага се съответно разпоредбата на чл. 245, ал. 3, изречение второ.
 • чл. 282, ал. 1 ГПКСпиране на изпълнението на въззивното решение
  Чл. 282. (1) Подаването на касационна жалба не спира изпълнението на решението.
 • чл. 282, ал. 2 ГПКСпиране на изпълнението на въззивното решение
  Чл. 282. [...] (2) Жалбоподателят може да поиска спиране изпълнението на въззивното решение. В този случай той е длъжен да представи надлежно обезпечение. Размерът на обезпечението се определя:
  1. по решения за парични вземания-присъдената сума;
  2. по решения относно вещни права-обжалваемият интерес.
 • чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПКСпиране на изпълнението на въззивното решение
  Чл. 282. [...] (2) Жалбоподателят може да поиска спиране изпълнението на въззивното решение. В този случай той е длъжен да представи надлежно обезпечение. Размерът на обезпечението се определя:
  1. по решения за парични вземания-присъдената сума;
 • чл. 282, ал. 3 ГПКСпиране на изпълнението на въззивното решение
  Чл. 282. [...] (3) Във всички останали случаи размерът на обезпечението се определя от съда.
 • чл. 282, ал. 5 ГПКСпиране на изпълнението на въззивното решение
  Чл. 282. [...] (5) Когато е обезпечено изпълнението на присъденото вземане, обезпечението се освобождава, след като искът бъде отхвърлен или производството бъде прекратено.
 • чл. 282, ал. 6 ГПКСпиране на изпълнението на въззивното решение
  Чл. 282. [...] (6) Ако въззивното решение бъде отменено, изпълнението му се спира. В случай че новото решение е различно от предишното, прилага се съответно разпоредбата на чл. 245, ал. 3, изречение второ.
 • чл. 283 ГПКСрок за касационно обжалване
  Чл. 283. Жалбата се подава чрез съда, който е постановил въззивното решение, в едномесечен срок от връчването му на страната. Срокът за касационно обжалване се прекъсва съгласно чл. 259, ал. 2, 3 и 4.
 • чл. 283, изр. 1 ГПКСрок за касационно обжалване
  Чл. 283. Жалбата се подава чрез съда, който е постановил въззивното решение, в едномесечен срок от връчването му на страната. Срокът за касационно обжалване се прекъсва съгласно чл. 259, ал. 2, 3 и 4.
 • чл. 284 ГПКСъдържание на касационната жалба
  Чл. 284. (1) Жалбата трябва да съдържа:
  1. името и адреса на страната, която я подава;
  2. означение на обжалваното решение;
  3. точно и мотивирано изложение на касационните основания;
  4. в какво се състои искането;
  5. подпис на жалбоподателя.
  (2) Касационната жалба се приподписва от адвокат или юрисконсулт, освен когато жалбоподателят или неговият представител има юридическа правоспособност. Към жалбата се прилага пълномощно за приподписването или удостоверение за юридическа правоспособност.
  (3) Към жалбата се прилагат:
  1. изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1;
  2. преписи от жалбата и от приложенията й според броя на лицата, които участват в делото като насрещна страна;
  3. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
  4. документ за внесена такса.
 • чл. 284, ал. 1 ГПКСъдържание на касационната жалба
  Чл. 284. (1) Жалбата трябва да съдържа:
  1. името и адреса на страната, която я подава;
  2. означение на обжалваното решение;
  3. точно и мотивирано изложение на касационните основания;
  4. в какво се състои искането;
  5. подпис на жалбоподателя.
 • чл. 284, ал. 1, т. 1 ГПКСъдържание на касационната жалба
  Чл. 284. (1) Жалбата трябва да съдържа:
  1. името и адреса на страната, която я подава;
 • чл. 284, ал. 1, т. 3 ГПКСъдържание на касационната жалба
  Чл. 284. (1) Жалбата трябва да съдържа: [...]
  3. точно и мотивирано изложение на касационните основания;
 • чл. 284, ал. 1, т. 4 ГПКСъдържание на касационната жалба
  Чл. 284. (1) Жалбата трябва да съдържа: [...]
  4. в какво се състои искането;
 • чл. 284, ал. 2 ГПКСъдържание на касационната жалба
  Чл. 284. [...] (2) Касационната жалба се приподписва от адвокат или юрисконсулт, освен когато жалбоподателят или неговият представител има юридическа правоспособност. Към жалбата се прилага пълномощно за приподписването или удостоверение за юридическа правоспособност.
 • чл. 284, ал. 3 ГПКСъдържание на касационната жалба
  Чл. 284. [...] (3) Към жалбата се прилагат:
  1. изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1;
  2. преписи от жалбата и от приложенията й според броя на лицата, които участват в делото като насрещна страна;
  3. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
  4. документ за внесена такса.
 • чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПКСъдържание на касационната жалба
  Чл. 284. [...] (3) Към жалбата се прилагат: [...]
  1. изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1;
 • чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПКСъдържание на касационната жалба
  Чл. 284. [...] (3) Към жалбата се прилагат: [...]
  4. документ за внесена такса.
 • чл. 285 ГПКПроверка на редовността на касационната жалба
  Чл. 285. (1) Въззивният съд проверява редовността на жалбата и ако тя не отговаря на изискванията на чл. 284, съобщава на страната да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности.
  (2) Ако жалбата е редовна, въззивният съд я изпраща заедно с разменените книжа и делото на Върховния касационен съд.
 • чл. 285, ал. 1 ГПКПроверка на редовността на касационната жалба
  Чл. 285. (1) Въззивният съд проверява редовността на жалбата и ако тя не отговаря на изискванията на чл. 284, съобщава на страната да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности.
 • чл. 286 ГПКВръщане на касационната жалба
  Чл. 286. (1) Жалбата се връща от въззивния съд, когато:
  1. е подадена след изтичането на срока за обжалване;
  2. не се отстранят в срок допуснатите нередовности;
  3. въззивното решение не подлежи на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2.
  (2) Разпореждането за връщане може да се обжалва с частна жалба.
 • чл. 286, ал. 1 ГПКВръщане на касационната жалба
  Чл. 286. (1) Жалбата се връща от въззивния съд, когато:
  1. е подадена след изтичането на срока за обжалване;
  2. не се отстранят в срок допуснатите нередовности;
  3. въззивното решение не подлежи на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2.
 • чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПКВръщане на касационната жалба
  Чл. 286. (1) Жалбата се връща от въззивния съд, когато: [...]
  2. не се отстранят в срок допуснатите нередовности;
 • чл. 286, ал. 2 ГПКВръщане на касационната жалба
  Чл. 286. [...] (2) Разпореждането за връщане може да се обжалва с частна жалба.
 • чл. 287 ГПКОтговор на касационната жалба и насрещна касационна жалба
  Чл. 287. (1) След като приеме жалбата, въззивният съд изпраща препис от нея заедно с приложенията на другата страна, която в едномесечен срок от получаването им може да подаде отговор на жалбата. За отговора се прилагат съответно разпоредбите на чл. 259, ал. 2-4 и чл. 284.
  (2) Насрещната страна по жалбата може да подаде насрещна касационна жалба в срока за отговор. Насрещната касационна жалба трябва да отговаря на изискванията за касационна жалба.
  (3) Ако насрещна касационна жалба бъде подадена в срок, въззивният съд проверява редовността й и изпраща препис от нея заедно с приложенията й на другата страна, която може да подаде отговор в двуседмичен срок от получаването им.
  (4) Насрещната касационна жалба не се разглежда, ако не бъде разгледана касационната жалба.
 • чл. 287, ал. 1 ГПКОтговор на касационната жалба и насрещна касационна жалба
  Чл. 287. (1) След като приеме жалбата, въззивният съд изпраща препис от нея заедно с приложенията на другата страна, която в едномесечен срок от получаването им може да подаде отговор на жалбата. За отговора се прилагат съответно разпоредбите на чл. 259, ал. 2-4 и чл. 284.
 • чл. 287, ал. 2 ГПКОтговор на касационната жалба и насрещна касационна жалба
  Чл. 287. [...] (2) Насрещната страна по жалбата може да подаде насрещна касационна жалба в срока за отговор. Насрещната касационна жалба трябва да отговаря на изискванията за касационна жалба.
 • чл. 287, ал. 3 ГПКОтговор на касационната жалба и насрещна касационна жалба
  Чл. 287. [...] (3) Ако насрещна касационна жалба бъде подадена в срок, въззивният съд проверява редовността й и изпраща препис от нея заедно с приложенията й на другата страна, която може да подаде отговор в двуседмичен срок от получаването им.
 • чл. 288 ГПКДопускане на касационното обжалване
  Чл. 288. Върховният касационен съд се произнася по допускане на касационното обжалване с определение в закрито заседание в състав от трима съдии.
 • чл. 289 ГПКПризоваване на страните в касационното производство
  Чл. 289. До всяко първо число на месеца Върховният касационен съд обнародва в "Държавен вестник" дните, в които ще заседава през следващия месец, и подлежащите на разглеждане дела. Когато обстоятелствата налагат отклонения от този ред, страните се уведомяват чрез съобщение.
 • чл. 289, изр. 2 ГПКПризоваване на страните в касационното производство
  Чл. 289. До всяко първо число на месеца Върховният касационен съд обнародва в "Държавен вестник" дните, в които ще заседава през следващия месец, и подлежащите на разглеждане дела. Когато обстоятелствата налагат отклонения от този ред, страните се уведомяват чрез съобщение.
 • чл. 290 ГПКРазглеждане на касационната жалба
  Чл. 290. (1) Жалбата се разглежда от тричленен състав на Върховния касационен съд в открито заседание.
  (2) Върховният касационен съд проверява правилността на въззивното решение само по посочените в жалбата основания.
 • чл. 290, ал. 1 ГПКРазглеждане на касационната жалба
  Чл. 290. (1) Жалбата се разглежда от тричленен състав на Върховния касационен съд в открито заседание.
 • чл. 290, ал. 2 ГПКРазглеждане на касационната жалба
  Чл. 290. [...] (2) Върховният касационен съд проверява правилността на въззивното решение само по посочените в жалбата основания.
 • чл. 291 ГПКУеднаквяване на практиката
  Чл. 291. Когато въззивното решение е постановено при противоречива практика, Върховният касационен съд:
  1. посочва с мотивирано решение практиката в кое от противоречивите решения смята за правилна; в този случай той постановява решение по делото въз основа на тази практика;
  2. когато приеме, че в решенията практиката е неправилна, посочва с мотивирано решение защо е неправилна; в този случай той постановява решение, като тълкува закона въз основа на обстоятелствата по делото;
  3. когато приеме, че практиката в противоречивите решения е неприложима към висящия спор, посочва с мотивирано решение защо е неприложима; в този случай той постановява решение, като тълкува закона въз основа на обстоятелствата по делото.
 • чл. 291, т. 1 ГПКУеднаквяване на практиката
  Чл. 291. Когато въззивното решение е постановено при противоречива практика, Върховният касационен съд:
  1. посочва с мотивирано решение практиката в кое от противоречивите решения смята за правилна; в този случай той постановява решение по делото въз основа на тази практика;
 • чл. 291, т. 2 ГПКУеднаквяване на практиката
  Чл. 291. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Когато въззивното решение е постановено при противоречива практика, Върховният касационен съд: [...]
  2. когато приеме, че в решенията практиката е неправилна, посочва с мотивирано решение защо е неправилна; в този случай той постановява решение, като тълкува закона въз основа на обстоятелствата по делото;
 • чл. 291, т. 3 ГПКУеднаквяване на практиката
  Чл. 291. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Когато въззивното решение е постановено при противоречива практика, Върховният касационен съд: [...]
  3. когато приеме, че практиката в противоречивите решения е неприложима към висящия спор, посочва с мотивирано решение защо е неприложима; в този случай той постановява решение, като тълкува закона въз основа на обстоятелствата по делото.
 • чл. 292 ГПКПредложение за тълкувателно решение
  Чл. 292. При противоречиво разрешавани въпроси от Върховния касационен съд съставът предлага на общото събрание да постанови тълкувателно решение, като спира производството по делото.
 • чл. 293 ГПККасационно решение
  Чл. 293. (1) Върховният касационен съд оставя в сила или отменя частично или изцяло обжалваното решение.
  (2) Решението се отменя като неправилно, когато е нарушен материалният закон или са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила или решението е необосновано.
  (3) Съдът връща делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд само ако се налага повтарянето или извършването на нови съдопроизводствени действия.
  (4) Когато обжалваното решение е нищожно или недопустимо, прилагат се правилата на чл. 270.
 • чл. 293, ал. 1 ГПККасационно решение
  Чл. 293. (1) Върховният касационен съд оставя в сила или отменя частично или изцяло обжалваното решение.
 • чл. 293, ал. 1, предл. първо ГПККасационно решение
  Чл. 293. (1) Върховният касационен съд оставя в сила или отменя частично или изцяло обжалваното решение.
 • чл. 293, ал. 1, предл. второ ГПККасационно решение
  Чл. 293. (1) Върховният касационен съд оставя в сила или отменя частично или изцяло обжалваното решение.
 • чл. 293, ал. 1, предл. трето ГПККасационно решение
  Чл. 293. (1) Върховният касационен съд оставя в сила или отменя частично или изцяло обжалваното решение.
 • чл. 293, ал. 2 ГПККасационно решение
  Чл. 293. [...] (2) Решението се отменя като неправилно, когато е нарушен материалният закон или са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила или решението е необосновано.
 • чл. 293, ал. 2, предл. второ ГПККасационно решение
  Чл. 293. [...] (2) Решението се отменя като неправилно, когато е нарушен материалният закон или са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила или решението е необосновано.
 • чл. 293, ал. 3 ГПККасационно решение
  Чл. 293. [..] (3) Съдът връща делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд само ако се налага повтарянето или извършването на нови съдопроизводствени действия.
 • чл. 293, ал. 3, предл. второ ГПККасационно решение
  Чл. 293. [...] (3) Съдът връща делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд само ако се налага повтарянето или извършването на нови съдопроизводствени действия.
 • чл. 293, ал. 4 ГПККасационно решение
  Чл. 293. [...] (4) Когато обжалваното решение е нищожно или недопустимо, прилагат се правилата на чл. 270.
 • чл. 293, ал. 4, предл. второ ГПККасационно решение
  Чл. 293. [...] (4) Когато обжалваното решение е нищожно или недопустимо, прилагат се правилата на чл. 270.
 • чл. 294 ГПКПовторно разглеждане на делото
  Чл. 294. (1) Съдът, на който е изпратено делото, го разглежда по общия ред, като производството започва от незаконосъобразното действие, което е послужило като основание за отмяна на решението. Указанията на Върховния касационен съд по прилагането и тълкуването на закона са задължителни за съда, на който е върнато делото.
  (2) При повторното разглеждане на делото съдът се произнася и по разноските за водене на делото във Върховния касационен съд.
 • чл. 294, ал. 1 ГПКПовторно разглеждане на делото
  Чл. 294. (1) Съдът, на който е изпратено делото, го разглежда по общия ред, като производството започва от незаконосъобразното действие, което е послужило като основание за отмяна на решението. Указанията на Върховния касационен съд по прилагането и тълкуването на закона са задължителни за съда, на който е върнато делото.
 • чл. 294, ал. 1, изр. 2 ГПКПовторно разглеждане на делото
  Чл. 294.  (1) Съдът, на който е изпратено делото, го разглежда по общия ред, като производството започва от незаконосъобразното действие, което е послужило като основание за отмяна на решението. Указанията на Върховния касационен съд по прилагането и тълкуването на закона са задължителни за съда, на който е върнато делото.
 • чл. 294, ал. 2 ГПКПовторно разглеждане на делото
  Чл. 294. [...] (2) При повторното разглеждане на делото съдът се произнася и по разноските за водене на делото във Върховния касационен съд.
 • чл. 295 ГПККасационно обжалване на решението при повторно разглеждане на делото
  Чл. 295.  (1) Когато са налице предпоставките по чл. 280, ал. 1, второто решение на въззивната инстанция може да бъде обжалвано за нарушения, допуснати при повторното разглеждане на делото. Жалбата се разглежда от друг тричленен състав на Върховния касационен съд, който при отмяна решава спора по същество.
  (2) Когато основанието за отмяна налага извършването на съдопроизводствени действия, Върховният касационен съд отменя въззивното решение и постановява ново решение, след като извърши необходимите действия. В този случай се прилагат съответно правилата за въззивното производство.
 • чл. 295, ал. 1 ГПККасационно обжалване на решението при повторно разглеждане на делото
  Чл. 295. (1) Когато са налице предпоставките по чл. 280, ал. 1, второто решение на въззивната инстанция може да бъде обжалвано за нарушения, допуснати при повторното разглеждане на делото. Жалбата се разглежда от друг тричленен състав на Върховния касационен съд, който при отмяна решава спора по същество.
 • чл. 295, ал. 1, изр. 2 ГПККасационно обжалване на решението при повторно разглеждане на делото
  Чл. 295.  (1) Когато са налице предпоставките по чл. 280, ал. 1, второто решение на въззивната инстанция може да бъде обжалвано за нарушения, допуснати при повторното разглеждане на делото. Жалбата се разглежда от друг тричленен състав на Върховния касационен съд, който при отмяна решава спора по същество.
 • чл. 295, ал. 2 ГПККасационно обжалване на решението при повторно разглеждане на делото
  Чл. 295. [...] (2) Когато основанието за отмяна налага извършването на съдопроизводствени действия, Върховният касационен съд отменя въззивното решение и постановява ново решение, след като извърши необходимите действия. В този случай се прилагат съответно правилата за въззивното производство.
 • чл. 296 ГПКВлизане в сила
  Чл. 296. В сила влизат решенията:
  1. които не подлежат на обжалване;
  2. срещу които не е подадена въззивна или касационна жалба в определения от закона срок или подадената жалба е оттеглена; в последния случай решението влиза в сила от деня на влизане в сила на определението, с което се прекратява делото;
  3. по които касационна жалба не е допусната за разглеждане или не е уважена.
 • чл. 296, т. 1 ГПКВлизане в сила
  Чл. 296. В сила влизат решенията:
  1. които не подлежат на обжалване;
 • чл. 296, т. 2 ГПКВлизане в сила
  Чл. 296. В сила влизат решенията: [...]
  2. срещу които не е подадена въззивна или касационна жалба в определения от закона срок или подадената жалба е оттеглена; в последния случай решението влиза в сила от деня на влизане в сила на определението, с което се прекратява делото;
 • чл. 296, т. 2, предл. първо ГПКВлизане в сила
  Чл. 296. В сила влизат решенията: [...]
  2. срещу които не е подадена въззивна или касационна жалба в определения от закона срок или подадената жалба е оттеглена; в последния случай решението влиза в сила от деня на влизане в сила на определението, с което се прекратява делото;
 • чл. 296, т. 2, предл. второ ГПКВлизане в сила
  Чл. 296. В сила влизат решенията: [...]
  2. срещу които не е подадена въззивна или касационна жалба в определения от закона срок или подадената жалба е оттеглена; в последния случай решението влиза в сила от деня на влизане в сила на определението, с което се прекратява делото;
 • чл. 296, т. 3 ГПКВлизане в сила
  Чл. 296. В сила влизат решенията: [...]
  3. по които касационна жалба не е допусната за разглеждане или не е уважена.
 • чл. 296, т. 3, предл. първо ГПКВлизане в сила
  Чл. 296. В сила влизат решенията: [...]
  3. по които касационна жалба не е допусната за разглеждане или не е уважена.
 • чл. 297 ГПКЗачитане на решението
  Чл. 297. Влязлото в сила решение е задължително за съда, който го е постановил, и за всички съдилища, учреждения и общини в Република България.
 • чл. 298 ГПКПредели
  Чл. 298. (1) Решението влиза в сила само между същите страни, за същото искане и на същото основание.
  (2) Влязлото в сила решение има действие и за наследниците на страните, както и за техните правоприемници.
  (3) Решението, постановено по искове за гражданско състояние, включително по брачни искове, има действие по отношение на всички.
  (4) Решението влиза в сила и по отношение на разрешените с него искания и възражения за право на задържане и прихващане.
 • чл. 298, ал. 1 ГПКПредели
  Чл. 298. (1) Решението влиза в сила само между същите страни, за същото искане и на същото основание.
 • чл. 298, ал. 2 ГПКПредели
  Чл. 298. [...] (2) Влязлото в сила решение има действие и за наследниците на страните, както и за техните правоприемници.
 • чл. 298, ал. 3 ГПКПредели
  Чл. 298. [...] (3) Решението, постановено по искове за гражданско състояние, включително по брачни искове, има действие по отношение на всички.
 • чл. 298, ал. 4 ГПКПредели
  Чл. 298. [...] (4) Решението влиза в сила и по отношение на разрешените с него искания и възражения за право на задържане и прихващане.
 • чл. 299 ГПКНепререшаемост
  Чл. 299. (1) Спор, разрешен с влязло в сила решение, не може да бъде пререшаван освен в случаите, когато законът разпорежда друго.
  (2) Повторно заведеното дело се прекратява служебно от съда.
  (3) Влязлото в сила решение не може да бъде оспорвано от страната като постановено по привиден процес.
 • чл. 299, ал. 1 ГПКНепререшаемост
  Чл. 299. (1) Спор, разрешен с влязло в сила решение, не може да бъде пререшаван освен в случаите, когато законът разпорежда друго.
 • чл. 299, ал. 2 ГПКНепререшаемост
  Чл. 299. [...] (2) Повторно заведеното дело се прекратява служебно от съда.
 • чл. 300 ГПКЗадължителна сила на присъда
  Чл. 300. Влязлата в сила присъда на наказателния съд е задължителна за гражданския съд, който разглежда гражданските последици от деянието, относно това, дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца.
 • чл. 301 ГПКРазпростиране на действието по иск на прокурора
  Чл. 301. Когато делото е започнало по иск на прокурора, влязлото в сила решение е задължително и за страната, в интерес на която прокурорът е предявил иска.
 • чл. 302 ГПКЗадължителна сила на решение по административен спор
  Чл. 302. Влязлото в сила решение на административен съд е задължително за гражданския съд относно това дали административният акт е валиден и законосъобразен.
 • чл. 303 ГПКОснования за отмяна
  Чл. 303. (1) Заинтересованата страна може да поиска отмяна на влязло в сила решение, когато:
  1. се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни при решаването му или с които страната не е могла да се снабди своевременно;
  2. по надлежния съдебен ред се установи неистинност на документ, на показания на свидетел, на заключение на вещо лице, върху които е основано решението, или престъпно действие на страната, на нейния представител, на член от състава на съда или на връчител във връзка с решаването на делото;
  3. решението е основано на постановление на съд или на друго държавно учреждение, което впоследствие е било отменено;
  4. между същите страни, за същото искане и на същото основание е постановено преди него друго влязло в сила решение, което му противоречи;
  5. страната вследствие на нарушаване на съответните правила е била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана, или когато не е могла да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее;
  6. страната при нарушаване на съответните правила е била или съответно не е била представлявана от лице по чл. 29 ГПК.
  7. Европейският съд по правата на човека с окончателно решение е установил нарушение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (ратифицирана със закон-ДВ, бр. 66 от 1992 г.) (ДВ, бр. 80 от 1992 г.; изм. с Протокол № 11 от 1994 г.), или на протоколите към нея и новото разглеждане на делото е необходимо, за да се отстранят последиците от нарушението.
  (2) Не се допуска отмяна на решение, с което е постановен развод, унищожаване на брака или бракът е признат за несъществуващ.
  (3) Не може да се иска отмяна на влязло в сила неприсъствено решение по причина, по която е могло да се иска или е искана отмяната му по чл. 240, ал. 1 ГПК, или е могло да се предяви или е предявен иск по чл. 240, ал. 2 ГПК.
 • чл. 303, ал. 1 ГПКОснования за отмяна
  Чл. 303. (1) Заинтересованата страна може да поиска отмяна на влязло в сила решение, когато:
  1. се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни при решаването му или с които страната не е могла да се снабди своевременно;
  2. по надлежния съдебен ред се установи неистинност на документ, на показания на свидетел, на заключение на вещо лице, върху които е основано решението, или престъпно действие на страната, на нейния представител, на член от състава на съда или на връчител във връзка с решаването на делото;
  3. решението е основано на постановление на съд или на друго държавно учреждение, което впоследствие е било отменено;
  4. между същите страни, за същото искане и на същото основание е постановено преди него друго влязло в сила решение, което му противоречи;
  5. страната вследствие на нарушаване на съответните правила е била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана, или когато не е могла да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее;
  6. страната при нарушаване на съответните правила е била или съответно не е била представлявана от лице по чл. 29.
  7. Европейският съд по правата на човека с окончателно решение е установил нарушение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (ратифицирана със закон-ДВ, бр. 66 от 1992 г.) (ДВ, бр. 80 от 1992 г.; изм. с Протокол № 11 от 1994 г.), или на протоколите към нея и новото разглеждане на делото е необходимо, за да се отстранят последиците от нарушението.
 • чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПКОснования за отмяна
  Чл. 303. (1) Заинтересованата страна може да поиска отмяна на влязло в сила решение, когато:
  1. се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни при решаването му или с които страната не е могла да се снабди своевременно;
 • чл. 303, ал. 1, т. 2 ГПКОснования за отмяна
  Чл. 303. (1) Заинтересованата страна може да поиска отмяна на влязло в сила решение, когато: [...]
  2. по надлежния съдебен ред се установи неистинност на документ, на показания на свидетел, на заключение на вещо лице, върху които е основано решението, или престъпно действие на страната, на нейния представител, на член от състава на съда или на връчител във връзка с решаването на делото;
 • чл. 303, ал. 1, т. 3 ГПКОснования за отмяна
  Чл. 303. (1) Заинтересованата страна може да поиска отмяна на влязло в сила решение, когато: [...]
  3. решението е основано на постановление на съд или на друго държавно учреждение, което впоследствие е било отменено;
 • чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПКОснования за отмяна
  Чл. 303. (1) Заинтересованата страна може да поиска отмяна на влязло в сила решение, когато: [...]
  4. между същите страни, за същото искане и на същото основание е постановено преди него друго влязло в сила решение, което му противоречи;
 • чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПКОснования за отмяна
  Чл. 303. (1) Заинтересованата страна може да поиска отмяна на влязло в сила решение, когато: [...]
  5. страната вследствие на нарушаване на съответните правила е била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана, или когато не е могла да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее;
 • чл. 303, ал. 1, т. 5, предл. първо ГПКОснования за отмяна
  Чл. 303. (1) Заинтересованата страна може да поиска отмяна на влязло в сила решение, когато: [...]
  5. страната вследствие на нарушаване на съответните правила е била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана, или когато не е могла да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее;
 • чл. 303, ал. 1, т. 6 ГПКОснования за отмяна
  Чл. 303. (1) Заинтересованата страна може да поиска отмяна на влязло в сила решение, когато: [...]
  6. страната при нарушаване на съответните правила е била или съответно не е била представлявана от лице по чл. 29.
 • чл. 303, ал. 2 ГПКОснования за отмяна
  Чл. 303. [...] (2) Не се допуска отмяна на решение, с което е постановен развод, унищожаване на брака или бракът е признат за несъществуващ.
 • чл. 303, ал. 3 ГПКОснования за отмяна
  Чл. 303. [...] (3) Не може да се иска отмяна на влязло в сила неприсъствено решение по причина, по която е могло да се иска или е искана отмяната му по чл. 240, ал. 1, или е могло да се предяви или е предявен иск по чл. 240, ал. 2.
 • чл. 304 ГПКОтмяна по молба на трето лице
  Чл. 304. Отмяна на решението може да иска и лицето, спрямо което решението има сила, независимо че то не е било страна по делото (чл. 216, ал. 2).
 • чл. 305 ГПКСрок за отмяна
  Чл. 305. (1) Молбата за отмяна се подава в тримесечен срок, считано от деня:
  1. в който на молителя е станало известно новото обстоятелство, или от деня, в който молителят е могъл да се снабди с новото писмено доказателство-в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 1;
  2. на влизане в сила на решението или узнаване на присъдата, но не по-късно от една година от влизането й в сила-в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 2;
  3. на узнаване на акта за отмяна, но не по-късно от една година от влизането му в сила-в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 3;
  4. на влизане в сила на последното решение-в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 4;
  5. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) на узнаване на решението в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 304.
  (2) В случаите по чл. 303, ал. 1, т. 7 молбата за отмяна се подава в 6-месечен срок от деня, в който решението на Европейския съд по правата на човека е станало окончателно.
 • чл. 305, ал. 1 ГПКСрок за отмяна
  Чл. 305. (1) Молбата за отмяна се подава в тримесечен срок, считано от деня:
  1. в който на молителя е станало известно новото обстоятелство, или от деня, в който молителят е могъл да се снабди с новото писмено доказателство-в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 1;
  2. на влизане в сила на решението или узнаване на присъдата, но не по-късно от една година от влизането й в сила-в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 2;
  3. на узнаване на акта за отмяна, но не по-късно от една година от влизането му в сила-в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 3;
  4. на влизане в сила на последното решение-в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 4;
  5. на узнаване на решението в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 304.
 • чл. 305, aл. 1, т. 1 ГПКСрок за отмяна
  Чл. 305. (1) Молбата за отмяна се подава в тримесечен срок, считано от деня:
  1. в който на молителя е станало известно новото обстоятелство, или от деня, в който молителят е могъл да се снабди с новото писмено доказателство-в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 1;
 • чл. 305, ал. 1, т. 3 ГПКСрок за отмяна
  Чл. 305. (1) Молбата за отмяна се подава в тримесечен срок, считано от деня: [...]
  3. на узнаване на акта за отмяна, но не по-късно от една година от влизането му в сила-в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 3;
 • чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПКСрок за отмяна
  Чл. 305. (1) Молбата за отмяна се подава в тримесечен срок, считано от деня: [...]
  5. на узнаване на решението в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 304.
 • чл. 305, ал. 1, т. 5, предл. първо ГПКСрок за отмяна
  Чл. 305. (1) Молбата за отмяна се подава в тримесечен срок, считано от деня: [...]
  5. на узнаване на решението в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 304.
 • чл. 305, ал. 2 ГПКСрок за отмяна
  Чл. 305. [...] (2) В случаите по чл. 303, ал. 1, т. 7 молбата за отмяна се подава в 6-месечен срок от деня, в който решението на Европейския съд по правата на човека е станало окончателно.
 • чл. 306 ГПКСъдържание на молбата за отмяна
  Чл. 306. (1) Молбата за отмяна трябва да отговаря на изискванията на чл. 260 и 261 и да съдържа точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна. Ако молбата не отговаря на тези изисквания, на страната се изпраща съобщение за отстраняването им в едноседмичен срок.
  (2) При неотстраняване в срок на нередовностите на молбата за отмяна се прилагат разпоредбите на чл. 286.
  (3) Молбата се подава чрез първоинстанционния съд. Към молбата се прилага препис, който се връчва на насрещната страна. Тя може да даде отговор в едноседмичен срок от получаване на преписа.
 • чл. 306, ал. 1 ГПКСъдържание на молбата за отмяна
  Чл. 306. (1) Молбата за отмяна трябва да отговаря на изискванията на чл. 260 и 261 и да съдържа точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна. Ако молбата не отговаря на тези изисквания, на страната се изпраща съобщение за отстраняването им в едноседмичен срок.
 • чл. 306, ал. 1, изр. 1 ГПКСъдържание на молбата за отмяна
  Чл. 306. (1) Молбата за отмяна трябва да отговаря на изискванията на чл. 260 и 261 и да съдържа точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна. Ако молбата не отговаря на тези изисквания, на страната се изпраща съобщение за отстраняването им в едноседмичен срок.
 • чл. 306, ал. 2 ГПКСъдържание на молбата за отмяна
  Чл. 306. [...] (2) При неотстраняване в срок на нередовностите на молбата за отмяна се прилагат разпоредбите на чл. 286.
 • чл. 306, ал. 3 ГПКСъдържание на молбата за отмяна
  Чл. 306. [...] (3) Молбата се подава чрез първоинстанционния съд. Към молбата се прилага препис, който се връчва на насрещната страна. Тя може да даде отговор в едноседмичен срок от получаване на преписа.
 • чл. 306, ал. 3, изр. 2 ГПКСъдържание на молбата за отмяна
  Чл. 306. [...] (3) Молбата се подава чрез първоинстанционния съд. Към молбата се прилага препис, който се връчва на насрещната страна. Тя може да даде отговор в едноседмичен срок от получаване на преписа.
 • чл. 307 ГПКРазглеждане и решаване на молбата за отмяна
  Чл. 307. (1) По допустимостта на молбата за отмяна Върховният касационен съд се произнася в закрито заседание.
  (2) Молбата за отмяна се разглежда от Върховния касационен съд в открито заседание, в което се изслушват страните и се събират необходимите доказателства. Когато се иска отмяна на решение на Върховния касационен съд, молбата се разглежда от друг тричленен състав на Върховния касационен съд.
  (3) Ако прецени молбата за основателна, Върховният касационен съд отменя решението изцяло или отчасти и връща делото за ново разглеждане в надлежния съд от друг състав, като посочва и откъде да започне новото разглеждане на делото.
  (4) В случая по чл. 303, ал. 1, т. 4 съдът отменя неправилното решение.
 • чл. 307, ал. 1 ГПКРазглеждане и решаване на молбата за отмяна
  Чл. 307. (1) По допустимостта на молбата за отмяна Върховният касационен съд се произнася в закрито заседание.
 • чл. 307, ал. 2 ГПКРазглеждане и решаване на молбата за отмяна
  Чл. 307. [...] (2) Молбата за отмяна се разглежда от Върховния касационен съд в открито заседание, в което се изслушват страните и се събират необходимите доказателства. Когато се иска отмяна на решение на Върховния касационен съд, молбата се разглежда от друг тричленен състав на Върховния касационен съд.
 • чл. 307, ал. 2, изр. първо ГПКРазглеждане и решаване на молбата за отмяна
  Чл. 307. [...] (2) Молбата за отмяна се разглежда от Върховния касационен съд в открито заседание, в което се изслушват страните и се събират необходимите доказателства. Когато се иска отмяна на решение на Върховния касационен съд, молбата се разглежда от друг тричленен състав на Върховния касационен съд.
 • чл. 307, ал. 3 ГПКРазглеждане и решаване на молбата за отмяна
  Чл. 307. [...] (3) Ако прецени молбата за основателна, Върховният касационен съд отменя решението изцяло или отчасти и връща делото за ново разглеждане в надлежния съд от друг състав, като посочва и откъде да започне новото разглеждане на делото.
 • чл. 307, ал. 4 ГПКРазглеждане и решаване на молбата за отмяна
  Чл. 307. [...] (4) В случая по чл. 303, ал. 1, т. 4 съдът отменя неправилното решение.
 • чл. 309 ГПКСпиране на изпълнението
  Чл. 309. (1) Подаването на молба за отмяна не спира изпълнението на решението. По искане на страната съдът може да спре изпълнението при условията на чл. 282, ал. 2-6.
  (2) Ако решението бъде отменено, изпълнението му се спира. В случай че новото решение е различно от предишното, прилага се съответно разпоредбата на чл. 245, ал. 3, изречение второ.
 • чл. 310 ГПК[Бързо производство] Приложно поле
  Чл. 310. (1) По реда на тази глава се разглеждат искове:
  1. за трудово възнаграждение, за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, за възстановяване на предишната работа, за обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа поради уволнението, и за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи;
  2. за опразване на наети и заети за послужванe помещения;
  3. за установяване и преустановяване на нарушение на права по Закона за авторското право и сродните му права, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн, Закона за топологията на интегралните схеми и Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни;
  4. за установяване и преустановяване на нарушение на права по Закона за защита на потребителите;
  5. (отм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.);
  6. други искове, чието разглеждане в бързо производство е уредено в закон.
  (2) При обективно съединяване на иск, предвиден в ал. 1, с иск, който подлежи на разглеждане по общия исков ред, не се допуска бързо производство.
  (3) При съединяване в една искова молба на иск от посочените в ал. 1 с иск, който подлежи на разглеждане по общия ред, бързо производство не се допуска.
 • чл. 310, ал. 1, т. 2 ГПК[Бързо производство] Приложно поле
  Чл. 310. (1) По реда на тази глава се разглеждат искове: [...]
  2. за опразване на наети и заети за послужванe помещения;
 • чл. 310, ал. 1, т. 3 ГПК[Бързо производство] Приложно поле
  Чл. 310. (1) По реда на тази глава се разглеждат искове: [....]
  3. за установяване и преустановяване на нарушение на права по Закона за авторското право и сродните му права, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн, Закона за топологията на интегралните схеми и Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни;
 • чл. 310, ал. 1, т. 4 ГПКПриложно поле
  Чл. 310. (1) По реда на тази глава се разглеждат искове: [...]
  4. за установяване и преустановяване на нарушение на права по Закона за защита на потребителите;
 • чл. 310, т. 4 ГПК[Бързо производство] Приложно поле
  Чл. 310. (1) По реда на тази глава се разглеждат искове: [...]
  4. за установяване и преустановяване на нарушение на права по Закона за защита на потребителите;
 • чл. 312 ГПКПодготовка на делото в закрито заседание
  Чл. 312. (1) В деня на постъпване на отговора на ответника или на изтичане на срока за това съдът в закрито заседание:
  1. насрочва делото за дата не по-късно от три седмици;
  2. изготвя писмен доклад по делото;
  3. приканва страните към спогодба и им разяснява преимуществата на различните способи за доброволно уреждане на спора;
  4. произнася се по доказателствените искания, като допуска доказателствата, които са относими, допустими и необходими;
  5. определя размер и срок за внасянето на разноски за събиране на доказателства.
  (2) Съдът връчва на страните препис от разпореждането, а на ищеца-и от писмения отговор и доказателствата към него, като им указва в едноседмичен срок да вземат становище във връзка с дадените указания и доклада по делото и да предприемат съответните процесуални действия, както и за последиците от неизпълнение на указанията.
  (3) По направените своевременно искания във връзка с указанията и доклада по делото съдът се произнася в деня на постъпването им. Разпореждането по направените искания се съобщава на страните.
 • чл. 312, ал. 1 ГПКПодготовка на делото в закрито заседание
  Чл. 312. (1) В деня на постъпване на отговора на ответника или на изтичане на срока за това съдът в закрито заседание:
  1. насрочва делото за дата не по-късно от три седмици;
  2. изготвя писмен доклад по делото;
  3. приканва страните към спогодба и им разяснява преимуществата на различните способи за доброволно уреждане на спора;
  4. произнася се по доказателствените искания, като допуска доказателствата, които са относими, допустими и необходими;
  5. определя размер и срок за внасянето на разноски за събиране на доказателства.
 • чл. 312, ал. 1, т. 2 ГПК Подготовка на делото в закрито заседание
  Чл. 312. (1) В деня на постъпване на отговора на ответника или на изтичане на срока за това съдът в закрито заседание: [...]
  2. изготвя писмен доклад по делото;
 • чл. 312, ал. 1, т. 4 ГПКПодготовка на делото в закрито заседание
  Чл. 312. (1) В деня на постъпване на отговора на ответника или на изтичане на срока за това съдът в закрито заседание: [...]
  4. произнася се по доказателствените искания, като допуска доказателствата, които са относими, допустими и необходими;
 • чл. 312, ал. 2 ГПКПодготовка на делото в закрито заседание
  Чл. 312. [...] (2) Съдът връчва на страните препис от разпореждането, а на ищеца-и от писмения отговор и доказателствата към него, като им указва в едноседмичен срок да вземат становище във връзка с дадените указания и доклада по делото и да предприемат съответните процесуални действия, както и за последиците от неизпълнение на указанията.
 • чл. 312, ал. 3 ГПКПодготовка на делото в закрито заседание
  Чл. 312. [...] (3) По направените своевременно искания във връзка с указанията и доклада по делото съдът се произнася в деня на постъпването им. Разпореждането по направените искания се съобщава на страните.
 • чл. 313 ГПКПоследици от неизпълнение на указанията
  Чл. 313. Когато в установения срок страните не изпълнят указанията на съда, те губят възможността да направят това по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.
 • чл. 314, ал. 1 ГПКСъединяване на искове
  Чл. 314. (1) Ищецът може със становището си по доклада на съда, а ответникът с писмения отговор, да поиска съдът да се произнесе с решението си относно съществуването или несъществуването на едно оспорено правоотношение, от което зависи изцяло или отчасти изходът на делото.
 • чл. 314, ал. 2 ГПКСъединяване на искове
  Чл. 314. [...] (2) По реда на това производство не може да се предявяват насрещни искове, да се привличат трети лица и да се предявяват искове срещу тях.
 • чл. 314, ал. 3 ГПКСъединяване на искове
  Чл. 314. [...] (3) По искове за опразване на наети и заети за послужване помещения не се допускат възражения за собственост и за извършени подобрения в имота.
 • чл. 318 ГПКБрачни искове
  Чл. 318. По реда на тази глава се разглеждат исковете за развод, за унищожаване на брака и за установяване на съществуването или несъществуването на брак между страните.
 • чл. 318, предл. трето ГПКБрачни искове
  Чл. 318. По реда на тази глава се разглеждат исковете за развод, за унищожаване на брака и за установяване на съществуването или несъществуването на брак между страните.
 • чл. 321, ал. 1, изр. 2 ГПКРазглеждане на делото
  Чл. 321. (1) В първото заседание за разглеждане на делото по иск за развод страните трябва да се явят лично. При неявяване на ищеца без уважителни причини производството се прекратява.
 • чл. 322, ал. 2 ГПКИзчерпателност на основанията
  Чл. 322. [...] (2) Всички брачни искове може да се съединяват помежду си. С тях задължително се предявяват и разглеждат исковете за упражняване на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име.
 • чл. 322, ал. 2, изр. 2 ГПКИзчерпателност на основанията
  Чл. 322. [...] (2) Всички брачни искове може да се съединяват помежду си. С тях задължително се предявяват и разглеждат исковете за упражняване на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име.
 • чл. 327 ГПКПродължаване на делото при смърт на ищеца
  Чл. 327. (1) Когато съпругът-ищец, умре и искът за развод се основава на вината на преживелия го съпруг, съдът дава двуседмичен срок на призованите към наследяване низходящи или родители да заявят дали желаят да продължат делото. Това правило се прилага и при иск за унищожаване на брака, ако преживелият съпруг е бил недобросъвестен.
  (2) Ако в дадения срок никой не заяви, че желае да продължи делото, то се прекратява. Делото се прекратява и ако искът за развод не се основава на вината на преживелия съпруг или ако той при иск за унищожаване на брака е бил добросъвестен.
  (3) При продължаване на делото съдът се произнася само по посоченото от починалия съпруг като основание за прекратяване на брака виновно поведение на преживелия.
 • чл. 328 ГПКПродължаване на делото при смърт на ответника
  Чл. 328. При смърт на ответника продължаването на делото от лицата по чл. 327 е възможно, ако предявеният иск е във връзка с чл. 13 от Семейния кодекс и ищецът е недобросъвестна страна при сключване на брака.
 • чл. 329 ГПКРазноски по делото
  Чл. 329. (1) Съдебните разноски по брачните дела се възлагат върху виновния или недобросъвестния съпруг. Когато няма вина или недобросъвестност или когато и двамата съпрузи са виновни или недобросъвестни, разноските остават в тежест на всеки от тях, както са ги направили.
  (2) При отхвърляне на иска за развод разноските се определят по реда на чл. 78. По този ред се определят разноските и при обжалване на решението.
 • чл. 330 ГПКРазвод по взаимно съгласие
  Чл. 330. (1) При искане за развод по взаимно съгласие съпрузите се явяват лично в съдебното заседание.
  (2) Когато някой от съпрузите не се яви без уважителна причина, делото се прекратява.
  (3) След като се убеди, че съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо, и прецени, че постигнатото споразумение по чл. 101 от Семейния кодекс не противоречи на закона и е в интерес на децата, съдът допуска развода и утвърждава споразумението с решение.
  (4) Разглеждането на молбата се отлага само ако е необходимо да се съберат допълнителни доказателства.
  (5) Решението, с което се допуска разводът по взаимно съгласие, не подлежи на обжалване.
 • чл. 330, ал. 2 ГПКРазвод по взаимно съгласие Чл. 330. [...] (2) Когато някой от съпрузите не се яви без уважителна причина, делото се прекратява.
 • чл. 331 ГПКПриложима уредба
  Чл. 331. (1) По реда на тази глав се разглеждат исковете за установяване или за оспорване на произход, както и исковете за прекратяване на осиновяване.
  (2) По исковете по ал. 1 се прилагат съответно чл. 319 и 327 относно продължаване на делото от наследниците на осиновителя за установяване на неговата основателност.
 • чл. 335 ГПКПрекратяване на производството при смърт на детето
  Чл. 335. По дела за оспорване на бащинство производството се прекратява при смърт на детето.
 • чл. 336 ГПКЗапочване на производството
  Чл. 336. (1) Поставяне на едно лице под пълно или ограничено запрещение може да бъде поискано с искова молба от съпруга, от близки роднини, от прокурора и от всеки, който има правен интерес от това.
  (2) В производствата по ал. 1 участието на прокурора е задължително.
 • чл. 336, ал. 1 ГПКЗапочване на производството
  Чл. 336. (1) Поставяне на едно лице под пълно или ограничено запрещение може да бъде поискано с искова молба от съпруга, от близки роднини, от прокурора и от всеки, който има правен интерес от това.
 • чл. 340 ГПКОтмяна на запрещението
  Чл. 340. (1) Разпоредбите на тази глава се прилагат и за отмяна на запрещението.
  (2) Отмяната на запрещението може да бъде поискана и от органа по настойничество и по попечителство или от настойника както и самостоятелно от поставения под ограничено запрещение.
 • чл. 341 ГПКЗапочване на производството
  Чл. 341. (1) Сънаследник, който иска делба, подава до районния съд писмена молба, към която прилага:
  1. удостоверение за смъртта на наследодателя и за неговите наследници;
  2. удостоверение или други писмени доказателства за наследствените имоти;
  3. преписи от молбата и приложенията за другите сънаследници.
  (2) Всеки от останалите сънаследници може в първото заседание по делото да поиска с писмена молба да бъдат включени в наследствената маса и други имоти.
 • чл. 341, ал. 2 ГПКЗапочване на производството
  Чл. 341. [...] (2) Всеки от останалите сънаследници може в първото заседание по делото да поиска с писмена молба да бъдат включени в наследствената маса и други имоти.
 • чл. 342 ГПКПърво заседание
  Чл. 342. В първото заседание всеки от сънаследниците може да възрази против правото на някой от тях да участва в делбата, против размера на неговия дял, както и против включването в наследствената маса на някои имоти.
 • чл. 343 ГПКПреюдициални въпроси
  Чл. 343. В производството за делба се разглеждат оспорвания на произход, на осиновявания, на завещания и на истинността на писмени доказателства, както и искания за намаляване на завещателни разпореждания и на дарения.
 • чл. 344 ГПКРешение по допускане на делбата
  Чл. 344.  (1) В решението, с което се допуска делба, съдът се произнася по въпросите между кои лица и за кои имоти ще се извърши тя, както и каква е частта на всеки сънаследник. Когато се допуска делба на движими вещи, съдът се произнася и по въпроса кой от съделителите ги държи.
  (2) В решението по ал. 1 или по-късно, ако всички наследници не използват наследствените имоти съобразно правата си, съдът по искане на някой от тях постановява кои от наследниците от кои имоти ще се ползват до окончателното извършване на делбата или какви суми едните трябва да плащат на другите срещу ползването.
  (3) Определението по ал. 2 може да бъде изменено от същия съд. То може да се обжалва и с частна жалба.
 • чл. 344, ал. 1 ГПКРешение по допускане на делбата
  Чл. 344. (1) В решението, с което се допуска делба, съдът се произнася по въпросите между кои лица и за кои имоти ще се извърши тя, както и каква е частта на всеки сънаследник. Когато се допуска делба на движими вещи, съдът се произнася и по въпроса кой от съделителите ги държи.
 • чл. 344, ал. 1, изр. 1 ГПКРешение по допускане на делбата
  Чл. 344. (1) В решението, с което се допуска делба, съдът се произнася по въпросите между кои лица и за кои имоти ще се извърши тя, както и каква е частта на всеки сънаследник. Когато се допуска делба на движими вещи, съдът се произнася и по въпроса кой от съделителите ги държи.
 • чл. 344, ал. 2 ГПКРешение по допускане на делбата
  Чл. 344. [...] (2) В решението по ал. 1 или по-късно, ако всички наследници не използват наследствените имоти съобразно правата си, съдът по искане на някой от тях постановява кои от наследниците от кои имоти ще се ползват до окончателното извършване на делбата или какви суми едните трябва да плащат на другите срещу ползването.
 • чл. 345 ГПКИзключване на имоти от делбата
  Чл. 345. Когато в наследството има имоти, които наследодателят е притежавал в съсобственост с трети лица, тези имоти се изключват от поделяемата маса, ако между наследниците, от една страна, и третите лица-от друга, не се извърши делба преди съставянето на разделителния протокол.
 • чл. 346 ГПКИскания за сметки
  Чл. 346. В първото заседание след допускане на делбата сънаследниците могат да предявят искания за сметки помежду си, като посочат и доказателствата си.
 • чл. 347 ГПКРазделителен протокол
  Чл. 347. Съдът съставя разделителния протокол въз основа на заключението на вещо лице при спазване правилата на Закона за наследството.
 • чл. 348 ГПКИзнасяне на публична продан
  Чл. 348. Когато някой имот е неподеляем и не може да бъде поставен в един от дяловете, съдът постановява той да бъде изнесен на публична продан. Страните в делбата могат да участват при наддаването в публичната продан.
 • чл. 349 ГПКВъзлагане на неподеляемо жилище
  Чл. 349. (1) Ако неподеляемият имот е жилище, което е било съпружеска имуществена общност, прекратена със смъртта на единия съпруг или с развод, и преживелият или бившият съпруг, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на децата от брака, няма собствено жилище, съдът по негово искане може да го постави в дял, като уравнява дяловете на останалите съделители с други имоти или с пари.
  (2) Ако неподеляемият имот е жилище, всеки от съделителите, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска то да бъде поставено в неговия дял, като дяловете на останалите съделители се уравнят с друг имот или с пари. Когато няколко съделители, отговарящи на условията по изречение първо, предявят претенции за поставяне на имота в техния дял, предпочита се онзи, който предложи по-висока цена.
  (3) За вземанията за уравнение на дяловете заинтересованите могат да впишат законна ипотека.
  (4) Искането за възлагане може да се направи най-късно в първото заседание след влизането в сила на решението за допускане на делбата по чл. 344, ал. 1. Имотът се оценява по действителната му стойност.
  (5) Когато уравнението е парично, то заедно със законната лихва трябва да се изплати в 6-месечен срок от влизането в сила на решението за възлагане.
  (6) Съделителят, в чийто дял е поставен имотът по реда на ал. 1 и 2, става негов собственик, след като изплати в срока по ал. 5 определеното парично уравнение заедно със законната лихва. Ако уравнението не бъде изплатено в този срок, решението за възлагане се обезсилва по право и имотът се изнася на публична продан. Имотът може да не бъде изнесен на публична продан и да се възложи на друг съделител, който отговаря на условията по ал. 2 и е направил искане за възлагане в срока по ал. 4, ако той заплати веднага цената, по която е оценен имотът при делбата, намалена със стойността на дела му в него. Получената сума се разпределя между останалите съделители съобразно с квотите им.
 • чл. 349, ал. 1 ГПКВъзлагане на неподеляемо жилище
  Чл. 349. (1) Ако неподеляемият имот е жилище, което е било съпружеска имуществена общност, прекратена със смъртта на единия съпруг или с развод, и преживелият или бившият съпруг, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на децата от брака, няма собствено жилище, съдът по негово искане може да го постави в дял, като уравнява дяловете на останалите съделители с други имоти или с пари.
 • чл. 349, ал. 2 ГПКВъзлагане на неподеляемо жилище
  Чл. 349. [...] (2) Ако неподеляемият имот е жилище, всеки от съделителите, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска то да бъде поставено в неговия дял, като дяловете на останалите съделители се уравнят с друг имот или с пари. Когато няколко съделители, отговарящи на условията по изречение първо, предявят претенции за поставяне на имота в техния дял, предпочита се онзи, който предложи по-висока цена.
 • чл. 349, ал. 4 ГПКВъзлагане на неподеляемо жилище
  Чл. 349. [...] (4) Искането за възлагане може да се направи най-късно в първото заседание след влизането в сила на решението за допускане на делбата по чл. 344, ал. 1. Имотът се оценява по действителната му стойност.
 • чл. 349, ал. 5 ГПКВъзлагане на неподеляемо жилище
  Чл. 349. [...] (5) Когато уравнението е парично, то заедно със законната лихва трябва да се изплати в 6-месечен срок от влизането в сила на решението за възлагане.
 • чл. 349, ал. 6 ГПКВъзлагане на неподеляемо жилище
  Чл. 349. [...] (6) Съделителят, в чийто дял е поставен имотът по реда на ал. 1 и 2, става негов собственик, след като изплати в срока по ал. 5 определеното парично уравнение заедно със законната лихва. Ако уравнението не бъде изплатено в този срок, решението за възлагане се обезсилва по право и имотът се изнася на публична продан. Имотът може да не бъде изнесен на публична продан и да се възложи на друг съделител, който отговаря на условията по ал. 2 и е направил искане за възлагане в срока по ал. 4, ако той заплати веднага цената, по която е оценен имотът при делбата, намалена със стойността на дела му в него. Получената сума се разпределя между останалите съделители съобразно с квотите им.
 • чл. 350 ГПКОкончателен разделителен протокол
  Чл. 350. След като състави проекта за разделителния протокол, съдът призовава страните, за да им го предяви и да изслуша възраженията им по него. След това той съставя и обявява окончателния разделителен протокол.
 • чл. 352 ГПКТеглене на жребий
  Чл. 352. След като решението по разделителния протокол влезе в сила, съдът призовава страните за теглене на жребий.
 • чл. 353 ГПКРазпределяне на имотите
  Чл. 353. Съдът може да извърши делбата, като разпредели наследствените имоти между съделителите, без да тегли жребий, когато съставянето на дялове и тегленето на жребий се оказва невъзможно или много неудобно.
 • чл. 354 ГПКИзкупуване от съделител
  Чл. 354. (1) Когато имотът се изнася на публична продан като неподеляем, всеки от съделителите в делбата може да го изкупи при условията на чл. 505, ал. 2.
  (2) Ако няколко съделители желаят да изкупят имота при условията на ал. 1, се извършва нова продан само между тях при първоначална цена-предложената най-висока при първата продан. Тя продължава една седмица и се извършва по общите правила.
  (3) Ако при проданта по ал. 2 никой от съделителите не изкупи имота, той се възлага на наддавача-трето лице на делбата, предложило най-високата цена при първата продан.
 • чл. 355 ГПКРазноски по производството
  Чл. 355. Страните заплащат разноските съобразно стойността на дяловете им. По присъединените искове в делбеното производство разноските се определят по чл. 78.
 • чл. 358 ГПКПроверка за законосъобразност
  Чл. 358. Когато владението е отнето по нареждане или със съдействие на съдебен изпълнител или друг държавен орган, съдът проверява законосъобразността на нареждането, съответно на извършените действия, независимо дали подлежат на обжалване и дали са обжалвани.
 • чл. 359 ГПКНедопустимост при предявен иск за собственост
  Чл. 359. Лицето, което е предявило иск за собственост върху недвижим имот, не може да предяви иск за владение срещу същия ответник за същия имот, докато е висящо делото за собствеността, освен ако владението е отнето след предявяването на иска по насилствен или скрит начин.
 • чл. 362 ГПКОбявяване на договора за окончателен при насрещно задължение
  Чл. 362. (1) При иск по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите, ако според предварителния договор ищецът трябва да изпълни свое насрещно задължение при сключването на окончателния договор, съдът постановява решение, което замества окончателния договор, при условие ищецът да изпълни задължението си. В този случай ищецът трябва да изпълни задължението си в двуседмичен срок от влизането в сила на решението, включително чрез прихващане на платените от него за сметка на ответника задължения към държавата.
  (2) Ако в срока по ал. 1 ищецът не изпълни задължението си, първоинстанционният съд по искане на ответника обезсилва решението.
 • чл. 362, ал. 1 ГПКОбявяване на договора за окончателен при насрещно задължение
  Чл. 362. (1) При иск по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите, ако според предварителния договор ищецът трябва да изпълни свое насрещно задължение при сключването на окончателния договор, съдът постановява решение, което замества окончателния договор, при условие ищецът да изпълни задължението си. В този случай ищецът трябва да изпълни задължението си в двуседмичен срок от влизането в сила на решението, включително чрез прихващане на платените от него за сметка на ответника задължения към държавата.
 • чл. 362, ал. 1, изр. 2 ГПКОбявяване на договора за окончателен при насрещно задължение
  Чл. 362. (1) При иск по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите, ако според предварителния договор ищецът трябва да изпълни свое насрещно задължение при сключването на окончателния договор, съдът постановява решение, което замества окончателния договор, при условие ищецът да изпълни задължението си. В този случай ищецът трябва да изпълни задължението си в двуседмичен срок от влизането в сила на решението, включително чрез прихващане на платените от него за сметка на ответника задължения към държавата.
 • чл. 362, ал. 2 ГПКОбявяване на договора за окончателен при насрещно задължение
  Чл. 362. [...] (2) Ако в срока по ал. 1 ищецът не изпълни задължението си, първоинстанционният съд по искане на ответника обезсилва решението.
 • чл. 363 ГПКПроверка на собствеността
  Чл. 363. Когато задължението е за прехвърляне на право на собственост върху имот, съдът проверява и дали са налице предпоставките за прехвърляне на собствеността по нотариален ред, включително дали отчуждителят е собственик на имота.
 • чл. 364 ГПКТакси и разноски
  Чл. 364. (1) С решението си съдът осъжда ищеца да заплати на държавата следващите се разноски по прехвърлянето на имота и нарежда да се впише възбрана върху имота до изплащането на тези разноски.
  (2) Съдът не издава препис от решението, докато ищецът не докаже, че са заплатени разноските по прехвърлянето и дължимите данъци и такси за имота.
 • чл. 364, ал. 1 ГПКТакси и разноски
  Чл. 364. (1) С решението си съдът осъжда ищеца да заплати на държавата следващите се разноски по прехвърлянето на имота и нарежда да се впише възбрана върху имота до изплащането на тези разноски.
 • чл. 364, ал. 2 ГПКТакси и разноски
  Чл. 364. [...] (2) Съдът не издава препис от решението, докато ищецът не докаже, че са заплатени разноските по прехвърлянето и дължимите данъци и такси за имота.
 • чл. 365, т. 1 ГПКПриложима уредба
  Чл. 365. По реда на тази глава окръжният съд разглежда като първа инстанция искове с предмет право или правно отношение, породено или отнасящо се до:
  1. търговска сделка, включително сключването, тълкуването, действителността, изпълнението, неизпълнението или прекратяването й, последиците от прекратяването й, както и за попълване на празноти в търговска сделка или приспособяването й към нововъзникнали обстоятелства;
 • чл. 365, т. 3 ГПКПриложима уредба
  Чл. 365. По реда на тази глава окръжният съд разглежда като първа инстанция искове с предмет право или правно отношение, породено или отнасящо се до: [...]
  3. участие в търговско дружество или в друго юридическо лице-търговец, както и за установяване недопустимост или нищожност на вписването и за несъществуване на обстоятелство, вписано в търговския регистър;
 • чл. 367 ГПКОтговор на исковата молба
  Чл. 367. (1) След като приеме исковата молба, съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията на ответника, на който указва да подаде писмен отговор в двуседмичен срок, задължителното съдържание на отговора и последиците от неподаването на отговор или неупражняването на права.
  (2) Писменият отговор на ответника трябва да съдържа:
  1. посочване на съда и номера на делото;
  2. името и адреса на ответника, както и на неговия законен представител или пълномощник, ако има такива;
  3. становище по допустимостта и основателността на иска;
  4. становище по обстоятелствата, на които се основава искът;
  5. възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават;
  6. подпис на лицето, което подава отговора.
  (3) В отговора на исковата молба ответникът е длъжен да посочи точно доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, както и да представи всички писмени доказателства, с които разполага.
  (4) В срока за отговор ответникът може да предяви насрещен иск, да привлече трети лица и да предяви искове срещу тях.
 • чл. 370 ГПКПоследици от неподаването на отговор
  Чл. 370. Когато в установения срок ответникът не подаде писмен отговор, не вземе становище, не направи възражения не оспори истинността на представен документ, не посочи доказателства или не представи писмени доказателства, той губи възможността да направи това по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.
 • чл. 371 ГПКВъзражение за прихващане след срока за отговор
  Чл. 371. Възражението за прихващане може да се направи до приключване на съдебното дирене в първата инстанция, когато за доказването му не се налага събирането на нови доказателства, или до приключване на съдебното дирене във въззивната инстанция, когато съществуването или неоспорването му са установени с влязло в сила съдебно решение или заповед за изпълнение.
 • чл. 372 ГПКДопълнителна искова молба
  Чл. 372. (1) След като приеме отговора, съдът изпраща препис от него заедно с приложенията на ищеца, който може в двуседмичен срок да подаде допълнителна искова молба.
  (2) В допълнителната искова молба ищецът може да поясни и допълни първоначалната. В срока за допълнителна искова молба той може да измени предявения иск, да привлече трети лица и да предяви искове срещу тях, да поиска съдът да се произнесе със самото решение и относно съществуването или несъществуването на едно оспорено в отговора на исковата молба правоотношение, от което зависи изцяло или отчасти изходът на делото, както и да посочи и представи нови доказателства, които не е могъл да посочи и представи с исковата молба.
 • чл. 372, ал. 1 ГПКДопълнителна искова молба
  Чл. 372. (1) След като приеме отговора, съдът изпраща препис от него заедно с приложенията на ищеца, който може в двуседмичен срок да подаде допълнителна искова молба.
 • чл. 372, ал. 2 ГПКДопълнителна искова молба
  Чл. 372. [...] (2) В допълнителната искова молба ищецът може да поясни и допълни първоначалната. В срока за допълнителна искова молба той може да измени предявения иск, да привлече трети лица и да предяви искове срещу тях, да поиска съдът да се произнесе със самото решение и относно съществуването или несъществуването на едно оспорено в отговора на исковата молба правоотношение, от което зависи изцяло или отчасти изходът на делото, както и да посочи и представи нови доказателства, които не е могъл да посочи и представи с исковата молба.
 • чл. 373 ГПКДопълнителен отговор
  Чл. 373. (1) След като приеме допълнителната искова молба, съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията на ответника, който може в двуседмичен срок да подаде отговор.
  (2) В допълнителния отговор ответникът е длъжен да отговори на допълнителната искова молба. В срока за допълнителен отговор той може да поиска съдът да се произнесе със самото решение и относно съществуването или несъществуването на едно оспорено в допълнителната искова молба правоотношение, от което зависи изцяло или отчасти изходът на делото, както и да сочи и представя нови доказателства, които не е могъл да посочи и представи с отговора на исковата молба.
 • чл. 373, ал. 2 ГПКДопълнителен отговор
  Чл. 373. [...] (2) В допълнителния отговор ответникът е длъжен да отговори на допълнителната искова молба. В срока за допълнителен отговор той може да поиска съдът да се произнесе със самото решение и относно съществуването или несъществуването на едно оспорено в допълнителната искова молба правоотношение, от което зависи изцяло или отчасти изходът на делото, както и да сочи и представя нови доказателства, които не е могъл да посочи и представи с отговора на исковата молба.
 • чл. 374, ал. 1 ГПКПодготовка на делото в закрито заседание
  Чл. 374. (1) След като провери редовността на разменените книжа и допустимостта на предявените искове, включително тяхната цена, както и другите искания и възражения на страните, съдът се произнася с определение по всички предварителни въпроси и по допускане на доказателствата. Съдът може да се произнесе по допускането на някои доказателства в открито заседание само ако прецени, че е необходимо да се изслушат и устните обяснения на страните.
 • чл. 375 ГПКРазглеждане на делото в открито заседание
  Чл. 375. (1) В откритото заседание съдът прави устен доклад, дава указания на страните и им предоставя възможност да изложат становището си във връзка с доклада по делото и дадените указания, както и да предприемат желаните от тях процесуални действия, след което събира допуснатите доказателства и изслушва устните състезания.
  (2) При фактическа и правна сложност на делото съдът може да определи срок за всяка от страните да представи писмена защита и реплика.
 • чл. 375, ал. 1 ГПКРазглеждане на делото в открито заседание
  Чл. 375. (1) В откритото заседание съдът прави устен доклад, дава указания на страните и им предоставя възможност да изложат становището си във връзка с доклада по делото и дадените указания, както и да предприемат желаните от тях процесуални действия, след което събира допуснатите доказателства и изслушва устните състезания.
 • чл. 379 ГПККолективни искове
  Чл. 379. (1) Колективен иск може да бъде предявен от името на лица, увредени от едно нарушение, когато според характера на нарушението техният кръг не може да бъде определен точно, но е определяем.
  (2) Лица, които претендират да са увредени от нарушение по ал. 1, или организация за защита на увредените лица или за защита срещу такива нарушения, могат да предявят от името на всички увредени иск срещу нарушителя за установяване на увреждащото действие или бездействие, неговата противоправност и вината.
  (3) Лица, които претендират колективният им интерес да е увреден или застрашен от нарушение по ал. 1, или организация за защита на увредените лица, на увредения колективен интерес или за защита срещу такива нарушения могат да предявят от името на всички увредени иск срещу нарушителя за преустановяване на нарушението, за поправяне на последиците от нарушението на увредения колективен интерес или за обезщетение на вредите, причинени на този интерес.
 • чл. 379, ал. 2 ГПККолективни искове
  Чл. 379. [...] (2) Лица, които претендират да са увредени от нарушение по ал. 1, или организация за защита на увредените лица или за защита срещу такива нарушения, могат да предявят от името на всички увредени иск срещу нарушителя за установяване на увреждащото действие или бездействие, неговата противоправност и вината.
 • чл. 379, ал. 3 ГПККолективни искове
  Чл. 379. [...] (3) Лица, които претендират колективният им интерес да е увреден или застрашен от нарушение по ал. 1, или организация за защита на увредените лица, на увредения колективен интерес или за защита срещу такива нарушения могат да предявят от името на всички увредени иск срещу нарушителя за преустановяване на нарушението, за поправяне на последиците от нарушението на увредения колективен интерес или за обезщетение на вредите, причинени на този интерес.
 • чл. 383 ГПКПриемане на нови участници и изключване от участие
  Чл. 383. (1) В закрито заседание съдът:
  1. приема за участие в процеса други увредени лица, организации за защита на увредените лица, на увредения колективен интерес или за защита срещу такива нарушения, които в определения срок са заявили искане за участие в процеса;
  2. изключва увредените лица, които в определения срок са заявили, че ще осъществят защитата си самостоятелно в отделен процес.
  (2) Определението, с което се отказва включване на нови участници или изключване от участие, подлежи на обжалване с частна жалба.
  (3) Съдът издава препис от определението за изключване на лицата, които в установения срок са заявили, че ще осъществят защитата си самостоятелно в отделен процес.
 • чл. 383, ал. 1, т. 1 ГПКПриемане на нови участници и изключване от участие
  Чл. 383. (1) В закрито заседание съдът:
  1. приема за участие в процеса други увредени лица, организации за защита на увредените лица, на увредения колективен интерес или за защита срещу такива нарушения, които в определения срок са заявили искане за участие в процеса;
 • чл. 386, ал. 3 ГПКРешение по колективния иск
  Чл. 386. [...] (3) Решението подлежи на въззивно и на касационно обжалване, независимо от предпоставките за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1.
 • чл. 388 ГПКОбщо събрание и комитет на увредените лица
  Чл. 388. (1) Първоинстанционният съд може да свика общо събрание на увредените лица, като разгласи поканата по начина, по който е разгласено предявяването на иска. Общото събрание на увредените лица се ръководи от съдията и може да приеме решения, ако се явят поне 6 увредени лица.
  (2) Общото събрание на увредените лица избира комитет, който да се разпорежда със средствата по специалната сметка, и може да вземе решение за действията, които възлага на комитета да извърши.
 • чл. 389 ГПКОбезпечение на предявен иск
  Чл. 389. (1) Във всяко положение на делото до приключване на съдебното дирене във въззивното производство ищецът може да иска от съда, пред който делото е висящо, да допусне обезпечение на иска.
  (2) Обезпечение се допуска по всички видове искове.
 • чл. 390 ГПКОбезпечение на бъдещ иск
  Чл. 390. (1) Обезпечение може да се иска и преди предявяване на иска от родово компетентния съд по постоянния адрес на ищеца или по местонахождението на имота, който ще служи за обезпечение.
  (2) При искове, при които родовата компетентност се определя от размера на данъчната оценка на недвижим имот, компетентен е окръжният съд по местонахождението на имота, независимо от цената на иска.
  (3) В случая по ал. 1 съдът определя срок за предявяване на иска, който не може да бъде по-дълъг от един месец. Ако не бъдат представени доказателства за предявяването на иск в определения срок, съдът служебно отменя обезпечението.
  (4) Молбата за обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на изпълнението се подава до родово компетентния съд по мястото на изпълнението. Спиране на изпълнението се допуска само срещу представяне на гаранция.
 • чл. 390, ал. 3 ГПКОбезпечение на бъдещ иск
  Чл. 390. [...] (3) В случая по ал. 1 съдът определя срок за предявяване на иска, който не може да бъде по-дълъг от един месец. Ако не бъдат представени доказателства за предявяването на иск в определения срок, съдът служебно отменя обезпечението.
 • чл. 390, ал. 3, изр. 1 ГПКОбезпечение на бъдещ иск
  Чл. 390. [...] (3) В случая по ал. 1 съдът определя срок за предявяване на иска, който не може да бъде по-дълъг от един месец. Ако не бъдат представени доказателства за предявяването на иск в определения срок, съдът служебно отменя обезпечението.
 • чл. 390, ал. 3, изр. 2 ГПКОбезпечение на бъдещ иск
  Чл. 390. [...] (3) В случая по ал. 1 съдът определя срок за предявяване на иска, който не може да бъде по-дълъг от един месец. Ако не бъдат представени доказателства за предявяването на иск в определения срок, съдът служебно отменя обезпечението.
 • чл. 390, ал. 4 ГПКОбезпечение на бъдещ иск
  Чл. 390. [...] (4) Молбата за обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на изпълнението се подава до родово компетентния съд по мястото на изпълнението. Спиране на изпълнението се допуска само срещу представяне на гаранция.
 • чл. 390, ал. 4, изр. 2 ГПКОбезпечение на бъдещ иск Чл. 390. [...] (4) Молбата за обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на изпълнението се подава до родово компетентния съд по мястото на изпълнението. Спиране на изпълнението се допуска само срещу представяне на гаранция.
 • чл. 391 ГПКПредпоставки за допускане на обезпечението
  Чл. 391. (1) Обезпечение на иска се допуска, когато без него за ищеца ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата по решението и ако: 1. искът е подкрепен с убедителни писмени доказателства, или
  2. бъде представена гаранция в определения от съда размер съгласно чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите.
  (2) Съдът може да задължи ищеца да представи парична или имотна гаранция в определен от него размер и в случая по ал. 1, т. 1.
  (3) Размерът на гаранцията се определя от размера на преките и непосредствени вреди, които ответникът ще претърпи, ако обезпечението е неоснователно.
  (4) Държавата, държавните учреждения и лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се освобождават от представяне на гаранция.
  (5) Обезпечение на иска се допуска и когато делото бъде спряно.
 • чл. 391, ал. 1, т. 1 ГПКПредпоставки за допускане на обезпечението
  Чл. 391. (1) Обезпечение на иска се допуска, когато без него за ищеца ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата по решението и ако:
  1. искът е подкрепен с убедителни писмени доказателства, или
 • чл. 391, ал. 1, т. 2 ГПКПредпоставки за допускане на обезпечението
  Чл. 391. (1) Обезпечение на иска се допуска, когато без него за ищеца ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата по решението и ако: [...]
  2. бъде представена гаранция в определения от съда размер съгласно чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите.
 • чл. 391, ал. 3 ГПКПредпоставки за допускане на обезпечението
  Чл. 391. [...] (3) Размерът на гаранцията се определя от размера на преките и непосредствени вреди, които ответникът ще претърпи, ако обезпечението е неоснователно.
 • чл. 392 ГПКОбезпечение на иск за издръжка
  Чл. 392. По искове за издръжка се допуска обезпечение и без да се спазват изискванията на чл. 391. В този случай съдът може и служебно да вземе мерки за обезпечение на иска.
 • чл. 393 ГПКНедопустимост на обезпечението
  Чл. 393. (1) Обезпечение на иск за парично вземане срещу държавата, държавните учреждения, общините и лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения както и върху вземания на лечебни заведения от Националната здравноосигурителна каса не се допуска.
  (2) Не се допуска обезпечение на иск за парично вземане чрез налагане на запор върху вземания, върху които не се допуска принудително изпълнение.
 • чл. 393, ал. 2 ГПКНедопустимост на обезпечението
  Чл. 393. [...] (2) Не се допуска обезпечение на иск за парично вземане чрез налагане на запор върху вземания, върху които не се допуска принудително изпълнение.
 • чл. 395, ал. 2 ГПКМолба за допускане на обезпечението
  Чл. 395. [...] (2) Молбата се разрешава в закрито заседание в деня на подаването й.
 • чл. 395, ал. 3 ГПКМолба за допускане на обезпечението
  Чл. 395. [...] (3) Въз основа на определението, с което молбата се уважава, съдът издава обезпечителна заповед. Когато е определена гаранция, съдът издава обезпечителната заповед след внасянето ѝ.
 • чл. 396, ал. 1 ГПКОбжалване
  Чл. 396. (1) Определението на съда по обезпечение на иска може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок, който за молителя тече от връчването му, а за ответника-от деня, в който му е връчено съобщение за наложената обезпечителна мярка от съдебния изпълнител, от службата по вписванията или от съда в случаите по чл. 397, ал. 1, т. 3.
 • чл. 396, ал. 2 ГПКОбжалване
  Чл. 396. [...] (2) Препис от частната жалба се връчва на насрещната страна за отговор в едноседмичен срок. При обжалване на определение, с което е отказано обезпечение на иска, препис от частната жалба на молителя не се връчва на ответника. В случай че въззивният съд допусне обезпечението, определението му подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд, ако са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1.
 • чл. 396, ал. 2, изр. 3 ГПКОбжалване
  Чл. 396. [...] (2) Препис от частната жалба се връчва на насрещната страна за отговор в едноседмичен срок. При обжалване на определение, с което е отказано обезпечение на иска, препис от частната жалба на молителя не се връчва на ответника. В случай че въззивният съд допусне обезпечението, определението му подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд, ако са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1.
 • чл. 397, ал. 1, т. 1 ГПКВидове мерки
  Чл. 397. (1) Обезпечението се извършва:
  1. с налагане на възбрана върху недвижим имот;
 • чл. 397, ал. 1, т. 3 ГПКВидове мерки
  Чл. 397. (1) Обезпечението се извършва: [...]
  3. чрез други подходящи мерки, определени от съда, включително чрез спиране на моторно превозно средство от движение и чрез спиране на изпълнението.
 • чл. 397, ал. 2 ГПКВидове мерки
  Чл. 397. [...] (2) Съдът може да допусне няколко вида обезпечения до размера на цената на иска по чл. 69, ал. 1.
 • чл. 398 ГПКЗамяна на обезпечението
  Чл. 398. (1) Съдът може по искане на една от страните, след като уведоми другата страна и вземе предвид възраженията й, направени в тридневен срок от съобщението, да допусне замяна на един вид обезпечение с друг.
  (2) При обезпечение на оценим в пари иск ответникът може винаги да замени без съгласието на другата страна допуснатото от съда обезпечение със залог в пари или в ценни книжа съгласно чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Това не се отнася до обезпечение на искове за собственост.
  (3) В случаите по ал. 1 и 2 запорът и възбраната се отменят.
 • чл. 398, ал. 2 ГПКЗамяна на обезпечението
  Чл. 398. [...] (2) При обезпечение на оценим в пари иск ответникът може винаги да замени без съгласието на другата страна допуснатото от съда обезпечение със залог в пари или в ценни книжа съгласно чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Това не се отнася до обезпечение на искове за собственост.
 • чл. 401 ГПКДействие на обезпечителната мярка
  Чл. 401. Запорът и възбраната, наложени за обезпечение на иска, произвеждат действието, предвидено в чл. 451-453, чл. 456, ал. 1, чл. 508, 509 и чл. 512-514. Обезпеченият кредитор може да предяви срещу третото задължено лице иск за сумите или вещите, които то отказва да предаде доброволно. За случая се прилагат чл. 435, ал. 4 и чл. 440.
 • чл. 401, изр. 1 ГПКДействие на обезпечителната мярка
  Чл. 401. Запорът и възбраната, наложени за обезпечение на иска, произвеждат действието, предвидено в чл. 451-453, чл. 456, ал. 1, чл. 508, 509 и чл. 512-514. Обезпеченият кредитор може да предяви срещу третото задължено лице иск за сумите или вещите, които то отказва да предаде доброволно. За случая се прилагат чл. 435, ал. 4 и чл. 440.
 • чл. 402 ГПКОтмяна на обезпечението
  Чл. 402. (1) Отмяна на обезпечението се постановява по молба на заинтересованата страна. Препис от молбата се връчва на лицето, по чието искане е наложено обезпечението. То може да подаде възражения в тридневен срок от получаване на преписа.
  (2) Съдът в закрито заседание отменя обезпечението, след като се увери, че вече не съществува причината, поради която е било допуснато, или че са налице условията по чл. 398, ал. 2. Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба.
  (3) Вдигането на запора, заличаването на възбраната, както и отменянето на другите обезпечителни мерки става въз основа на влязлото в сила определение на съда.
 • чл. 402, ал. 2 ГПКОтмяна на обезпечението
  Чл. 402. [...] (2) Съдът в закрито заседание отменя обезпечението, след като се увери, че вече не съществува причината, поради която е било допуснато, или че са налице условията по чл. 398, ал. 2. Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба.
 • чл. 402, ал. 3 ГПКОтмяна на обезпечението
  Чл. 402. [...] (3) Вдигането на запора, заличаването на възбраната, както и отменянето на другите обезпечителни мерки става въз основа на влязлото в сила определение на съда.
 • чл. 403 ГПКОбезщетение за вреди
  Чл. 403. (1) Ако искът, по който е допуснато обезпечението, бъде отхвърлен или ако не бъде предявен в дадения на ищеца срок, или ако делото бъде прекратено, ответникът може да иска от ищеца да му заплати причинените вследствие на обезпечението вреди.
  (2) В случаите по ал. 1, за да бъде освободена представената гаранция, заинтересованият подава молба с препис за ответната страна. В едноседмичен срок от връчването на молбата ответникът може да подаде възражение против освобождаване на гаранцията и в едномесечен срок да предяви иск за причинените му вреди. Ако в тези срокове ответникът не подаде възражение и не предяви такъв иск, гаранцията се освобождава.
 • чл. 403, ал. 1 ГПКОбезщетение за вреди
  Чл. 403. (1) Ако искът, по който е допуснато обезпечението, бъде отхвърлен или ако не бъде предявен в дадения на ищеца срок, или ако делото бъде прекратено, ответникът може да иска от ищеца да му заплати причинените вследствие на обезпечението вреди.
 • чл. 403, ал. 1, предл. първо ГПКОбезщетение за вреди
  Чл. 403. (1) Ако искът, по който е допуснато обезпечението, бъде отхвърлен или ако не бъде предявен в дадения на ищеца срок, или ако делото бъде прекратено, ответникът може да иска от ищеца да му заплати причинените вследствие на обезпечението вреди.
 • чл. 404 ГПКИзпълнителни основания
  Чл. 404. Подлежат на принудително изпълнение:
  1. влезлите в сила решения и определения на съдилищата, осъдителните решения на въззивните съдилища, заповедите за изпълнение, съдебно-спогодителните протоколи, решенията и заповедите за изпълнение, които подлежат или по които е допуснато предварително или незабавно изпълнение, както и решенията и определенията на арбитражните съдилища и сключените пред тях спогодби по арбитражни дела;
  2. решенията, актовете и съдебно-спогодителните протоколи на чуждестранните съдилища, които подлежат на изпълнение на територията на Република България без нарочно производство;
  3. решенията, актовете и съдебно-спогодителните протоколи на чуждестранните съдилища, както и решенията на чуждестранните арбитражни съдилища и сключените пред тях спогодби по арбитражни дела, по които е допуснато изпълнение на територията на Република България.
 • чл. 404, т. 1 ГПКИзпълнителни основания
  Чл. 404. Подлежат на принудително изпълнение:
  1. влезлите в сила решения и определения на съдилищата, осъдителните решения на въззивните съдилища, заповедите за изпълнение, съдебно-спогодителните протоколи, решенията и заповедите за изпълнение, които подлежат или по които е допуснато предварително или незабавно изпълнение, както и решенията и определенията на арбитражните съдилища и сключените пред тях спогодби по арбитражни дела;
 • чл. 404, т. 2 ГПКИзпълнителни основания
  Чл. 404. Подлежат на принудително изпълнение: [...]
  2. решенията, актовете и съдебно-спогодителните протоколи на чуждестранните съдилища, които подлежат на изпълнение на територията на Република България без нарочно производство;
 • чл. 404, т. 3 ГПКИзпълнителни основания
  Чл. 404. Подлежат на принудително изпълнение: [...]
  3. решенията, актовете и съдебно-спогодителните протоколи на чуждестранните съдилища, както и решенията на чуждестранните арбитражни съдилища и сключените пред тях спогодби по арбитражни дела, по които е допуснато изпълнение на територията на Република България.
 • чл. 405 ГПКПроизводство по издаване на изпълнителен лист
  Чл. 405. (1) Изпълнителен лист се издава по писмена молба въз основа на някой от посочените в чл. 404 актове. Препис от молбата не се връчва на длъжника.
  (2) Молбата въз основа на актовете по чл. 404, т. 1 се подава до първоинстанционния съд, който е разглеждал делото, или до съда, който е издал заповедта за изпълнение, а когато актът подлежи на незабавно изпълнение-до съда, който е постановил решението или заповедта за изпълнение.
  (3) Молбата въз основа на решенията на местните арбитражни съдилища и сключените пред тях спогодби по арбитражни дела се подава в окръжния съд, в района на който е постоянният адрес или седалището на длъжника.
  (4) Съдът по допускането на изпълнението издава изпълнителен лист въз основа на актовете по чл. 404, т. 2 и 3. Изпълнителният лист, издаден въз основа на актовете по чл. 404, т. 3, не се предава на кредитора, докато решението по допускането на изпълнението не влезе в сила.
  (5) Съдът отказва издаване на изпълнителен лист въз основа на нищожни по смисъла на чл. 47, ал. 2 от Закона за международния търговски арбитраж решения.
  (6) За присъдени суми в полза на държавата съдът издава служебно изпълнителен лист.
  (7) Молбата въз основа на актовете по чл. 404, т. 1 се разглежда в 7-дневен срок в закрито заседание от съдия в съответния съд.
 • чл. 405, ал. 1 ГПКПроизводство по издаване на изпълнителен лист
  Чл. 405. (1) Изпълнителен лист се издава по писмена молба въз основа на някой от посочените в чл. 404 актове. Препис от молбата не се връчва на длъжника.
 • чл. 406, ал. 1 ГПКРазпореждане за издаване на изпълнителен лист
  Чл. 406. (1) Изпълнителният лист се издава, след като съдът провери дали актът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащото на изпълнение вземане срещу длъжника.
 • чл. 406, ал. 2 ГПКРазпореждане за издаване на изпълнителен лист
  Чл. 406. [...] (2) В случаите по чл. 404, т. 2 и 3 съдът проверява и дали вземането може да бъде изпълнено със способите на българския закон. Когато това е невъзможно, той постановява заместващо изпълнение, което може да удовлетвори кредитора.
 • чл. 406, ал. 3 ГПКРазпореждане за издаване на изпълнителен лист
  Чл. 406. [...] (3) За издаването на изпълнителния лист съдията прави надлежна бележка върху акта.
 • чл. 406, ал. 4 ГПКРазпореждане за издаване на изпълнителен лист
  Чл. 406. [...] (4) В производството по издаване на изпълнителен лист се прилагат съответно чл. 247, 250 и 251.
 • чл. 407 ГПКОбжалване на разпореждането за издаване на изпълнителен лист
  Чл. 407. (1) Разпореждането, с което се уважава или отхвърля изцяло или отчасти молбата за издаване на изпълнителен лист, може да се обжалва с частна жалба в двуседмичен срок, който за молителя тече от връчването на разпореждането, а за ответника-от връчването на поканата за доброволно изпълнение.
  (2) Обжалването на разпореждането, с което молбата се уважава, не спира изпълнението.
  (3) Когато изпълнителният лист е издаден при условията на чл. 406, ал. 2, разпореждането се обжалва по общия ред.
 • чл. 407, ал. 1 ГПКОбжалване на разпореждането за издаване на изпълнителен лист
  Чл. 407. (1) Разпореждането, с което се уважава или отхвърля изцяло или отчасти молбата за издаване на изпълнителен лист, може да се обжалва с частна жалба в двуседмичен срок, който за молителя тече от връчването на разпореждането, а за ответника-от връчването на поканата за доброволно изпълнение.
 • чл. 407, ал. 3 ГПКОбжалване на разпореждането за издаване на изпълнителен лист
  Чл. 407. [...] (3) Когато изпълнителният лист е издаден при условията на чл. 406, ал. 2, разпореждането се обжалва по общия ред.
 • чл. 408 ГПКПървообразен изпълнителен лист
  Чл. 408. (1) Изпълнителният лист се издава в един екземпляр, подписан от съдия от съответния съд.
  (2) Когато трябва да се предадат няколко отделни имота или когато решението е постановено в полза или срещу няколко лица, може да се издадат отделни изпълнителни листове, като се означи коя част от решението подлежи на изпълнение по всеки лист.
 • чл. 409 ГПКДубликат от изпълнителен лист
  Чл. 409. (1) Ако първообразният изпълнителен лист бъде изгубен или унищожен, съдът, който го е издал, по писмена молба на молителя издава дубликат от него въз основа на акта, по който е издаден първообразът.
  (2) Молбата се разглежда в открито заседание, след като се връчи препис от нея на длъжника.
  (3) Длъжникът може да противопостави освен липсата на условията по ал. 1 и възражения за погасяване на дълга въз основа на обстоятелства, настъпили след установяване на съществуването му.
  (4) Постановеното решение подлежи на обжалване по общия ред. След като то влезе в сила, длъжникът не може да оспорва съществуването на дълга на основания, които е могъл да предяви в производството по издаване на дубликата.
  (5) Ако самият акт е бил изгубен или унищожен и няма възможност да бъде възстановено неговото съдържание чрез официални документи, молителят може да предяви иск за осъждане на длъжника.
 • чл. 409, ал. 3 ГПКДубликат от изпълнителен лист
  Чл. 409. [...] (3) Длъжникът може да противопостави освен липсата на условията по ал. 1 и възражения за погасяване на дълга въз основа на обстоятелства, настъпили след установяване на съществуването му.
 • чл. 409, ал. 4 ГПКДубликат от изпълнителен лист
  Чл. 409. [...] (4) Постановеното решение подлежи на обжалване по общия ред. След като то влезе в сила, длъжникът не може да оспорва съществуването на дълга на основания, които е могъл да предяви в производството по издаване на дубликата.
 • чл. 410 ГПКЗаявление за издаване на заповед за изпълнение
  Чл. 410. (1) Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение:
  1. за вземания за парични суми или за заместими вещи, когато искът е подсъден на районния съд;
  2. за предаването на движима вещ, която длъжникът е получил със задължение да я върне или е обременена със залог или е прехвърлена от длъжника със задължение да предаде владението, когато искът е подсъден на районния съд.
  (2) Заявлението съдържа искане за издаване на изпълнителен лист и трябва да отговаря на изискванията на чл. 127, ал. 1 и 3 и чл. 128, т. 1 и 2.
 • чл. 410, ал. 1 ГПКЗаявление за издаване на заповед за изпълнение
  Чл. 410. (1) Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение:
  1. за вземания за парични суми или за заместими вещи, когато искът е подсъден на районния съд;
  2. за предаването на движима вещ, която длъжникът е получил със задължение да я върне или е обременена със залог или е прехвърлена от длъжника със задължение да предаде владението, когато искът е подсъден на районния съд.
 • чл. 410, ал. 1, т. 1 ГПКЗаявление за издаване на заповед за изпълнение
  Чл. 410. (1) Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение:
  1. за вземания за парични суми или за заместими вещи, когато искът е подсъден на районния съд;
 • чл. 410, ал. 2 ГПКЗаявление за издаване на заповед за изпълнение
  Чл. 410. [...] (2) Заявлението съдържа искане за издаване на изпълнителен лист и трябва да отговаря на изискванията на чл. 127, ал. 1 и 3 и чл. 128, т. 1 и 2.
 • чл. 411 ГПКИздаване на заповед за изпълнение
  Чл. 411. (1) Заявлението се подава до районния съд по постоянния адрес или по седалището на длъжника, който в тридневен срок извършва служебна проверка на местната подсъдност. Ако съдът прецени, че делото не му е подсъдно, той го изпраща на надлежния съд.
  (2) Съдът разглежда заявлението в разпоредително заседание и издава заповед за изпълнение в срока по ал. 1, освен когато: 1. искането не отговаря на изискванията на чл. 410; 2. искането е в противоречие със закона или с добрите нрави; 3. длъжникът няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България; 4. длъжникът няма обичайно местопребиваване или място на дейност на територията на Република България.
  (3) При уважаване на заявлението съдът издава заповед за изпълнение, препис от която се връчва на длъжника.
 • чл. 411, ал. 1 ГПКИздаване на заповед за изпълнение
  Чл. 411. (1) Заявлението се подава до районния съд по постоянния адрес или по седалището на длъжника, който в тридневен срок извършва служебна проверка на местната подсъдност. Ако съдът прецени, че делото не му е подсъдно, той го изпраща на надлежния съд.
 • чл. 411, ал. 2 ГПКИздаване на заповед за изпълнение
  Чл. 411. [...] (2) Съдът разглежда заявлението в разпоредително заседание и издава заповед за изпълнение в срока по ал. 1, освен когато:
  1. искането не отговаря на изискванията на чл. 410;
  2. искането е в противоречие със закона или с добрите нрави;
  3. длъжникът няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България;
  4. длъжникът няма обичайно местопребиваване или място на дейност на територията на Република България.
 • чл. 411, ал. 2, т. 1 ГПКИздаване на заповед за изпълнение
  Чл. 411. [...] (2) Съдът разглежда заявлението в разпоредително заседание и издава заповед за изпълнение в срока по ал. 1, освен когато:
  1. искането не отговаря на изискванията на чл. 410;
 • чл. 411, ал. 2, т. 3 ГПКИздаване на заповед за изпълнение
  Чл. 411. [...] (2) Съдът разглежда заявлението в разпоредително заседание и издава заповед за изпълнение в срока по ал. 1, освен когато: [...]
  3. длъжникът няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България;
 • чл. 411, ал. 2, т. 4 ГПКИздаване на заповед за изпълнение
  Чл. 411. [...] (2) Съдът разглежда заявлението в разпоредително заседание и издава заповед за изпълнение в срока по ал. 1, освен когато: [...]
  4. длъжникът няма обичайно местопребиваване или място на дейност на територията на Република България.
 • чл. 411, ал. 3 ГПКИздаване на заповед за изпълнение
  Чл. 411. [...] (3) При уважаване на заявлението съдът издава заповед за изпълнение, препис от която се връчва на длъжника.
 • чл. 412 ГПКСъдържание на заповедта за изпълнение
  Чл. 412. Заповедта за изпълнение съдържа:
  1. означението "заповед за изпълнение";
  2. дата и място на постановяване;
  3. посочване на съда и името на съдията, постановил заповедта;
  4. трите имена и адресите на страните;
  5. делото, по което се издава заповедта;
  6. задължението, което длъжникът трябва да изпълни, и разноските, които трябва да плати;
  7. банковата сметка, по която да се преведат присъдените суми, или друг начин за плащане;
  8. покана до длъжника да изпълни в двуседмичен срок от връчването на заповедта;
  9. указание, че длъжникът може да подаде възражение в срока по т. 8;
  10. указание, че ако длъжникът не направи възражения пред издалия заповедта съд или не изпълни, заповедта за изпълнение влиза в сила и ще се пристъпи към принудително изпълнение;
  11. пределите на обжалване, пред кой съд и в какъв срок може да се обжалва;
  12. подпис на съдията.
 • чл. 412, т. 6 ГПКСъдържание на заповедта за изпълнение
  Чл. 412. Заповедта за изпълнение съдържа: [...]
  6. задължението, което длъжникът трябва да изпълни, и разноските, които трябва да плати;
 • чл. 413 ГПКОбжалване
  Чл. 413. (1) Заповедта за изпълнение не подлежи на обжалване от страните, освен в частта за разноските.
  (2) Разпореждането, с което се отхвърля изцяло или отчасти заявлението, може да се обжалва от заявителя с частна жалба, от която не се представя препис за връчване.
 • чл. 413, ал. 1 ГПКОбжалване
  Чл. 413. (1) Заповедта за изпълнение не подлежи на обжалване от страните, освен в частта за разноските.
 • чл. 413, ал. 2 ГПКОбжалване
  Чл. 413. [...] (2) Разпореждането, с което се отхвърля изцяло или отчасти заявлението, може да се обжалва от заявителя с частна жалба, от която не се представя препис за връчване.
 • чл. 414 ГПКВъзражение
  Чл. 414. (1) Длъжникът може да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея. Обосноваване на възражението не се изисква.
  (2) Възражението се прави в двуседмичен срок от връчването на заповедта, който не може да бъде продължаван.
 • чл. 414, ал. 1 ГПКВъзражение
  Чл. 414. (1) Длъжникът може да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея. Обосноваване на възражението не се изисква.
 • чл. 414, ал. 1, изр. 2 ГПКВъзражение
  Чл. 414. (1) Длъжникът може да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея. Обосноваване на възражението не се изисква.
 • чл. 414, ал. 2 ГПКВъзражение
  Чл. 414. [...] (2) Възражението се прави в двуседмичен срок от връчването на заповедта, който не може да бъде продължаван.
 • чл. 414а ГПКВъзражение при изпълнение в срока за доброволно изпълнение
  Чл. 414а. (1) Длъжник, който е изпълнил задължението си по заповедта за изпълнение в срока по чл. 412, т. 8, може да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение с твърдение, че е изпълнил изцяло или частично задължението си. Към възражението се прилагат доказателства за изпълнението на задължението с препис за заявителя.
  (2) Ако с поведението си длъжникът не е дал повод за предявяване на вземането, той може да възрази, че не дължи разноски за производството.
  (3) Възражението заедно с приложенията се изпраща на заявителя с указания, че може да подаде становище в тридневен срок, като се посочват и последиците от неподаването на становище.
  (4) Ако заявителят не подаде становище в указания срок, съдът обезсилва изцяло или частично заповедта за изпълнение, включително в частта за разноските. Ако становището е подадено в срок, съдът се произнася по възражението и постъпилото становище.
  (5) Пропускът на заявителя да подаде становище и обезсилването на заповедта не е пречка заявителят да предяви иск за цялото вземане по реда на чл. 422.
  (6) Ако въз основа на заповедта за изпълнение е издаден изпълнителен лист съгласно чл. 418, съдът го обезсилва в частта, в която е обезсилена заповедта за изпълнение.
 • чл. 415 ГПКДействие на възражението
  Чл. 415. (1) Съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за вземането си в следните случаи:
  1. когато възражението е подадено в срок;
  2. когато заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5;
  3. когато съдът е отказал да издаде заповед за изпълнение.
  (2) Когато дава указания за предявяване на иск в случаите по ал. 1, т. 2, съдът постановява спиране на изпълнението, ако е издаден изпълнителен лист по чл. 418.
  (3) Искът по ал. 1, т. 1 и 2 е установителен, а по т. 3 – осъдителен.
  (4) Искът се предявява в едномесечен срок от съобщението, като заявителят довнася дължимата държавна такса.
  (5) Когато заявителят не представи доказателства, че е предявил иска в посочения срок, съдът обезсилва заповедта за изпълнение частично или изцяло, както и изпълнителния лист, издаден по чл. 418.
 • чл. 415, ал. 1 ГПКДействие на възражението
  Чл. 415. (1) Съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за вземането си в следните случаи:
  1. когато възражението е подадено в срок;
  2. когато заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5;
  3. когато съдът е отказал да издаде заповед за изпълнение.
 • чл. 415, ал. 1, т. 1 ГПКДействие на възражението
  Чл. 415. (1) Съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за вземането си в следните случаи:
  1. когато възражението е подадено в срок;
 • чл. 415, ал. 1, т. 2 ГПКДействие на възражението
  Чл. 415. (1) Съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за вземането си в следните случаи: [...]
  2. когато заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 и връчителят е събрал данни, че длъжникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението;
 • чл. 415, ал. 1, т. 3 ГПКДействие на възражението
  Чл. 415. (1) Съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за вземането си в следните случаи: [...]
  3. когато съдът е отказал да издаде заповед за изпълнение.
 • чл. 415, ал. 2 ГПКДействие на възражението
  Чл. 415. [...] (2) Когато дава указания за предявяване на иск в случаите по ал. 1, т. 2, съдът постановява спиране на изпълнението, ако е издаден изпълнителен лист по чл. 418.
 • чл. 415, ал. 3 ГПКДействие на възражението
  Чл. 415. [...] (3) Искът по ал. 1, т. 1 и 2 е установителен, а по т. 3 – осъдителен.
 • чл. 415, ал. 4 ГПКДействие на възражениет
  Чл. 415. [...] (4) Искът се предявява в едномесечен срок от съобщението, като заявителят довнася дължимата държавна такса.
 • чл. 415, ал. 5 ГПКДействие на възражението
  Чл. 415. [...] (5) Когато заявителят не представи доказателства, че е предявил иска в посочения срок, съдът обезсилва заповедта за изпълнение частично или изцяло, както и изпълнителния лист, издаден по чл. 418.
 • чл. 416 ГПКВлизане в сила на заповедта за изпълнение
  Чл. 416. Когато възражение не е подадено в срок или е оттеглено или след влизане в сила на съдебното решение за установяване на вземането, заповедта за изпълнение влиза в сила. Въз основа на нея съдът издава изпълнителен лист и отбелязва това върху заповедта.
 • чл. 416, предл. първо ГПКВлизане в сила на заповедта за изпълнение
  Чл. 416. Когато възражение не е подадено в срок или е оттеглено или след влизане в сила на съдебното решение за установяване на вземането, заповедта за изпълнение влиза в сила. Въз основа на нея съдът издава изпълнителен лист и отбелязва това върху заповедта.
 • чл. 417 ГПКЗаповед за изпълнение въз основа на документ
  Чл. 417. Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение и когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на:
  1. акт на административен орган, по който допускането на изпълнението е възложено на гражданските съдилища;
  2. документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките;
  3. нотариален акт, спогодба или друг договор, с нотариална заверка на подписите относно съдържащите се в тях задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи;
  4. извлечение от регистъра на особените залози за вписано обезпечение и за започване на изпълнението-относно предаването на заложени вещи;
  5. извлечение от регистъра на особените залози за вписан договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената или договор за лизинг-относно връщането на продадени или отдадени на лизинг вещи;
  6. договор за залог или ипотечен акт по чл. 160 и чл. 173, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите;
  7. влязъл в сила акт за установяване на частно държавно или общинско вземане, когато изпълнението му става по реда на този кодекс;
  8. акт за начет;
  9. запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
 • чл. 417, т. 2 ГПКЗаповед за изпълнение въз основа на документ
  Чл. 417. Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение и когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на: [...]
  2. документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките;
 • чл. 417, т. 3 ГПКЗаповед за изпълнение въз основа на документ
  Чл. 417. Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение и когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на: [...]
  3. нотариален акт, спогодба или друг договор, с нотариална заверка на подписите относно съдържащите се в тях задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи;
 • чл. 417, т. 4 ГПКЗаповед за изпълнение въз основа на документ
  Чл. 417. Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение и когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на: [...]
  4. извлечение от регистъра на особените залози за вписано обезпечение и за започване на изпълнението-относно предаването на заложени вещи;
 • чл. 417, т. 5 ГПКЗаповед за изпълнение въз основа на документ
  Чл. 417. Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение и когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на: [...]
  5. извлечение от регистъра на особените залози за вписан договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената или договор за лизинг-относно връщането на продадени или отдадени на лизинг вещи;
 • чл. 417, т. 8 ГПКЗаповед за изпълнение въз основа на документ
  Чл. 417. Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение и когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на: [...]
  8. влезли в сила задължителни предписания на органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" до работодател за изплащане на забавени повече от два месеца парични задължения по трудови правоотношения;
 • чл. 417, т. 9 ГПКЗаповед за изпълнение въз основа на документ
  Чл. 417. Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение и когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на: [...]
  9. запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
 • чл. 417, т. 10 ГПКЗаповед за изпълнение въз основа на документ
  Чл. 417. Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение и когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на: [...]
  10. запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
 • чл. 418 ГПКНезабавно изпълнение
  Чл. 418. (1) Когато със заявлението е представен документ по чл. 417, на който се основава вземането, кредиторът може да поиска от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист.
  (2) Изпълнителният лист се издава, след като съдът провери дали документът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. За издаването на изпълнителния лист съдът прави надлежна бележка върху представения документ и върху заповедта за изпълнение.
  (3) Когато според представения документ изискуемостта на вземането е в зависимост от изпълнението на насрещно задължение или от настъпването на друго обстоятелство, изпълнението на задължението или настъпването на обстоятелството трябва да бъдат удостоверени с официален или с изходящ от длъжника документ.
  (4) Разпореждането, с което се отхвърля изцяло или отчасти молбата за издаване на изпълнителен лист, може да се обжалва от молителя в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба, от която не се представя препис за връчване.
  (5) Заповедта за изпълнение с отбелязването за издаден изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител. Съдебният изпълнител незабавно изпраща до съда копие от съобщението, с което е връчена заповедта за изпълнение.
 • чл. 418, ал. 1 ГПКНезабавно изпълнение
  Чл. 418. (1) Когато със заявлението е представен документ по чл. 417, на който се основава вземането, кредиторът може да поиска от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист.
 • чл. 418, ал. 2 ГПКНезабавно изпълнение
  Чл. 418. [...] (2) Изпълнителният лист се издава, след като съдът провери дали документът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. За издаването на изпълнителния лист съдът прави надлежна бележка върху представения документ и върху заповедта за изпълнение.
 • чл. 418, ал. 3 ГПКНезабавно изпълнение
  Чл. 418. [...] (3) Когато според представения документ изискуемостта на вземането е в зависимост от изпълнението на насрещно задължение или от настъпването на друго обстоятелство, изпълнението на задължението или настъпването на обстоятелството трябва да бъдат удостоверени с официален или с изходящ от длъжника документ.
 • чл. 418, ал. 4 ГПКНезабавно изпълнение
  Чл. 418. [...] (4) Разпореждането, с което се отхвърля изцяло или отчасти молбата за издаване на изпълнителен лист, може да се обжалва от молителя в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба, от която не се представя препис за връчване.
 • чл. 418, ал. 5 ГПКНезабавно изпълнение
  Чл. 418. [...] (5) Заповедта за изпълнение с отбелязването за издаден изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител. Съдебният изпълнител незабавно изпраща до съда копие от съобщението, с което е връчена заповедта за изпълнение.
 • чл. 419 ГПКОбжалване на разпореждането за незабавно изпълнение
  Чл. 419. (1) Разпореждането, с което се уважава молбата за незабавно изпълнение, може да се обжалва с частна жалба в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
  (2) Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед за изпълнение и може да се основе само на съображения, извлечени от актове по чл. 417.
  (3) Обжалването на разпореждането за незабавно изпълнение не спира изпълнението.
 • чл. 419, ал. 1 ГПКОбжалване на разпореждането за незабавно изпълнение
  Чл. 419. (1) Разпореждането, с което се уважава молбата за незабавно изпълнение, може да се обжалва с частна жалба в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.
 • чл. 419, ал. 3 ГПКОбжалване на разпореждането за незабавно изпълнение
  Чл. 419. [...] (3) Обжалването на разпореждането за незабавно изпълнение не спира изпълнението.
 • чл. 420 ГПКСпиране на изпълнението
  Чл. 420. (1) Възражението срещу заповедта за изпълнение не спира принудителното изпълнение в случаите по чл. 417, т. 1-8, освен когато длъжникът представи надлежно обезпечение за кредитора по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите.
  (2) Когато в срока за възражение е направено искане за спиране, подкрепено с убедителни писмени доказателства, съдът, постановил незабавно изпълнение, може да го спре.
  (3) Определението по искането за спиране може да се обжалва с частна жалба.
 • чл. 420, ал. 1 ГПКСпиране на изпълнението
  Чл. 420. (1) Възражението срещу заповедта за изпълнение не спира принудителното изпълнение в случаите по чл. 417, т. 1-9, освен когато длъжникът представи надлежно обезпечение за кредитора по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Когато длъжникът е потребител, обезпечението е в размер до една трета от вземането.
 • чл. 420, ал. 3 ГПКСпиране на изпълнението
  Чл. 420. [...] (3) Определението по искането за спиране може да се обжалва с частна жалба.
 • чл. 422 ГПКИск за съществуване на вземането
  Чл. 422. (1) Искът за съществуване на вземането се смята предявен от момента на подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, когато е спазен срокът по чл. 415, ал. 1.
  (2) Предявяването на иск по ал. 1 не спира допуснатото незабавно изпълнение, освен в случаите по чл. 420.
  (3) Ако искът бъде отхвърлен с влязло в сила решение, изпълнението се прекратява и се прилага чл. 245, ал. 3, изречение второ.
 • чл. 422, ал. 1 ГПКИск за съществуване на вземането
  Чл. 422. (1) Искът за съществуване на вземането се смята предявен от момента на подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, когато е спазен срокът по чл. 415, ал. 1.
 • чл. 422, ал. 3 ГПКИск за съществуване на вземането
  Чл. 422. [...] (3) Ако искът бъде отхвърлен с влязло в сила решение, изпълнението се прекратява и се прилага чл. 245, ал. 3, изречение второ.
 • чл. 423 ГПКВъзражение пред въззивния съд
  Чл. 423. (1) В едномесечен срок от узнаването на заповедта за изпълнение длъжникът, който е бил лишен от възможност да оспори вземането, може да подаде възражение до въззивния съд, когато:
  1. заповедта за изпълнение не му е била връчена надлежно;
  2. заповедта за изпълнение не му е била връчена лично и в деня на връчването той не е имал обичайно местопребиваване на територията на Република България;
  3. длъжникът не е могъл да узнае своевременно за връчването поради особени непредвидени обстоятелства;
  4. длъжникът не е могъл да подаде възражението си поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее. Едновременно с възражението длъжникът може да упражни и правата си по чл. 413, ал. 1 и чл. 419, ал. 1.
  (2) Подаването на възражение пред въззивния съд не спира изпълнението на заповедта. По искане на длъжника съдът може да спре изпълнението при условията на чл. 282, ал. 2.
  (3) Съдът приема възражението, когато установи, че са налице предпоставките по ал. 1. Ако възражението бъде прието, изпълнението на издадената заповед по чл. 410 се спира. Когато възражението е прието, съдът разглежда и подадените с възражението частни жалби по чл. 413, ал. 1 и чл. 419, ал. 1. Когато възражението е прието, защото не са били налице предпоставките на чл. 411, ал. 2, т. 3 и 4, съдът служебно обезсилва заповедта за изпълнение и издадения въз основа на нея изпълнителен лист.
  (4) Разглеждането на делото от първоинстанционния съд продължава с указания по чл. 415, ал. 1. В това производство съдът разглежда и подаденото с възражението искане по чл. 420, ал. 2.
 • чл. 423, ал. 1 ГПКВъзражение пред въззивния съд
  Чл. 423. (1) В едномесечен срок от узнаването на заповедта за изпълнение длъжникът, който е бил лишен от възможност да оспори вземането, може да подаде възражение до въззивния съд, когато:
  1. заповедта за изпълнение не му е била връчена надлежно;
  2. заповедта за изпълнение не му е била връчена лично и в деня на връчването той не е имал обичайно местопребиваване на територията на Република България;
  3. длъжникът не е могъл да узнае своевременно за връчването поради особени непредвидени обстоятелства;
  4. длъжникът не е могъл да подаде възражението си поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее. Едновременно с възражението длъжникът може да упражни и правата си по чл. 413, ал. 1 и чл. 419, ал. 1.
 • чл. 423, ал. 1, т. 1 ГПКВъзражение пред въззивния съд
  Чл. 423. (1) В едномесечен срок от узнаването на заповедта за изпълнение длъжникът, който е бил лишен от възможност да оспори вземането, може да подаде възражение до въззивния съд, когато:
  1. заповедта за изпълнение не му е била връчена надлежно;
 • чл. 423, ал. 3 ГПКВъзражение пред въззивния съд
  Чл. 423. [...] (3) Съдът приема възражението, когато установи, че са налице предпоставките по ал. 1. Ако възражението бъде прието, изпълнението на издадената заповед по чл. 410 се спира. Когато възражението е прието, съдът разглежда и подадените с възражението частни жалби по чл. 413, ал. 1 и чл. 419, ал. 1. Когато възражението е прието, защото не са били налице предпоставките на чл. 411, ал. 2, т. 3 и 4, съдът служебно обезсилва заповедта за изпълнение и издадения въз основа на нея изпълнителен лист.
 • чл. 423, ал. 3, изр. 3 ГПКВъзражение пред въззивния съд
  Чл. 423. [...] (3) Съдът приема възражението, когато установи, че са налице предпоставките по ал. 1. Ако възражението бъде прието, изпълнението на издадената заповед по чл. 410 се спира. Когато възражението е прието, съдът разглежда и подадените с възражението частни жалби по чл. 413, ал. 1 и чл. 419, ал. 1. Когато възражението е прието, защото не са били налице предпоставките на чл. 411, ал. 2, т. 3 и 4, съдът служебно обезсилва заповедта за изпълнение и издадения въз основа на нея изпълнителен лист.
 • чл. 423, ал. 3, изр. 4 ГПКВъзражение пред въззивния съд
  Чл. 423. [...] (3) Съдът приема възражението, когато установи, че са налице предпоставките по ал. 1. Ако възражението бъде прието, изпълнението на издадената заповед по чл. 410 се спира. Когато възражението е прието, съдът разглежда и подадените с възражението частни жалби по чл. 413, ал. 1 и чл. 419, ал. 1. Когато възражението е прието, защото не са били налице предпоставките на чл. 411, ал. 2, т. 3 и 4, съдът служебно обезсилва заповедта за изпълнение и издадения въз основа на нея изпълнителен лист.
 • чл. 424 ГПКИск за оспорване на вземането
  Чл. 424. (1) Длъжникът може да оспори вземането по исков ред, когато се намерят новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да му бъдат известни до изтичането на срока за подаване на възражението или с които не е могъл да се снабди в същия срок.
  (2) Искът може да бъде предявен в тримесечен срок от деня, в който на длъжника е станало известно новото обстоятелство, или от деня, в който длъжникът е могъл да се снабди с новото писмено доказателство, но не по-късно от една година от погасяване на вземането.
 • чл. 424, ал. 1 ГПКИск за оспорване на вземането
  Чл. 424. (1) Длъжникът може да оспори вземането по исков ред, когато се намерят новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да му бъдат известни до изтичането на срока за подаване на възражението или с които не е могъл да се снабди в същия срок.
 • чл. 424, ал. 2 ГПКИск за оспорване на вземането
  Чл. 424. [...] (2) Искът може да бъде предявен в тримесечен срок от деня, в който на длъжника е станало известно новото обстоятелство, или от деня, в който длъжникът е могъл да се снабди с новото писмено доказателство, но не по-късно от една година от погасяване на вземането.
 • чл. 425 ГПКОбразци
  Чл. 425. (1) Министърът на правосъдието издава наредба, с която утвърждава образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и другите книжа във връзка със заповедното производство.
  (2) Когато заявителят не е използвал образец или е използвал неправилен образец, съдът в писменото си указание за отстраняване на нередовността прилага съответния образец.
 • чл. 425, ал. 2 ГПКОбразци
  Чл. 425. [...] (2) Когато заявителят не е използвал образец или е използвал неправилен образец, съдът в писменото си указание за отстраняване на нередовността прилага съответния образец.
 • чл. 426 ГПКЗапочване на изпълнението
  Чл. 426. (1) Съдебният изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение.
  (2) В молбата си взискателят посочва начина на изпълнението. Той може да посочи едновременно няколко начина само ако това е нужно за удовлетворяване на вземането му. В течение на производството той може да посочва и други начини на изпълнение.
  (3) Редовността на молбата по ал. 1 се проверява по чл. 129.
  (4) Взискателят може да поиска от съдебния изпълнител да проучи имущественото състояние на длъжника, да прави справки и да изисква преписи от документи.
 • чл. 426, ал. 1 ГПКЗапочване на изпълнението
  Чл. 426. (1) Съдебният изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение.
 • чл. 426, ал. 2 ГПКЗапочване на изпълнението
  Чл. 426. [...] (2) В молбата си взискателят посочва начина на изпълнението. Той може да посочи едновременно няколко начина. В течение на производството той може да посочва и други начини на изпълнение.
 • чл. 426, ал. 3 ГПКЗапочване на изпълнението
  Чл. 426. [...] (3) Редовността на молбата по ал. 1 се проверява по чл. 129.
 • чл. 426, ал. 4 ГПКЗапочване на изпълнението
  Чл. 426. [...] (4) Взискателят може да поиска от съдебния изпълнител да проучи имущественото състояние на длъжника, да прави справки и да изисква преписи от документи.
 • чл. 427 ГПКМестна компетентност
  Чл. 427. (1) Молбата за изпълнение се подава до съдебния изпълнител, в чийто район се намират: 1. недвижимите имоти, върху които е насочено изпълнението;
  2. движимите вещи, когато следва да се извърши тяхното предаване от длъжника;
  3. постоянният или настоящият адрес на взискателя или длъжника - по избор на взискателя, по вземане за издръжка, възнаграждение и обезщетение за работа или обезщетение за вреди от непозволено увреждане;
  4. местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се иска изпълнение на такива задължения;
  5. постоянният или настоящият адрес или седалището на длъжника;
  6. имуществото на длъжника, върху което е насочено изпълнението, когато той няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България.
  (2) След образуване на изпълнителното дело по правилата на ал. 1 взискателят може да поиска от съдебния изпълнител налагане на запор или възбрана върху вещи на длъжника, намиращи се в района на друг съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната съдебният изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния съдебен изпълнител, който да извърши опис и продан на вещите, намиращи се в неговия район.
  (3) В случаите по ал. 2, когато изпълнението е насочено към парични вземания на длъжника от трето задължено лице с постоянен адрес или седалище в друг съдебен район, изпълнителното дело не се препраща.
  (4) Настъпилите след подаването на молбата за изпълнение промени в обстоятелствата по ал. 1, т. 5, обуславящи местната компетентност, не са основание за препращане на делото.
  (5) По искане на взискателя изпълнителното производство може да бъде продължено от друг съдебен изпълнител в същия район на действие. В този случай извършените действия запазват силата си. Ако поискано изпълнително действие не е извършено, внесените авансово такси се изплащат на съдебния изпълнител, на когото е препратено делото. За изпратеното изпълнително дело се уведомяват длъжникът и третото задължено лице. Разноските, свързани с препращането на делото, остават в тежест на взискателя.
 • чл. 427, ал. 2 ГПКМестна компетентност
  Чл. 427. [...] (2) Взискателят може да поиска от съдебния изпълнител по своя постоянен адрес налагане на запор или възбрана върху вещи и вземания на длъжника, независимо че по правилата на ал. 1 изпълнителните действия подлежат на извършване от друг съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната съдебният изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния съдебен изпълнител, който да извърши опис и продан на вещите.
 • чл. 427, ал. 3 ГПКМестна компетентност
  Чл. 427. [...] (3) В случаите по ал. 2, когато изпълнението е насочено към парични вземания на длъжника от трето задължено лице с постоянен адрес или седалище в друг съдебен район, изпълнителното дело не се препраща.
 • чл. 428 ГПКПокана за доброволно изпълнение
  Чл. 428. (1) Съдебният изпълнител е длъжен да покани длъжника да изпълни доброволно задължението си в двуседмичен срок. Когато пристъпва към изпълнение въз основа на заповед за изпълнение, съдебният изпълнител кани длъжника с връчването й, а когато заповедта е била връчена на длъжника, нов срок за доброволното й изпълнение не се дава. В този случай вместо покана за доброволно изпълнение се изпраща съобщение за образуваното изпълнително дело, както и копие от изпълнителния лист.
  (2) Поканата съдържа името и адреса на взискателя и предупреждение към длъжника, че ако в дадения му срок не изпълни задължението си, ще се пристъпи към принудително изпълнение. В поканата се съобщават наложените запори и възбрани. Към поканата за доброволно изпълнение се прилага копие от подлежащия на изпълнение акт.
  (3) При смърт на длъжника, след като е получил поканата за доброволно изпълнение, но преди да са извършени други изпълнителни действия, съдебният изпълнител, преди да продължи действията си, изпраща на наследниците нова покана за доброволно изпълнение.
  (4) Когато съдебният изпълнител преминава от един начин на изпълнение към друг, изпраща на длъжника съобщения за наложения запор и възбрана.
 • чл. 428, ал. 1 ГПКПокана за доброволно изпълнение
  Чл. 428. (1) Съдебният изпълнител е длъжен да покани длъжника да изпълни доброволно задължението си в двуседмичен срок. Когато пристъпва към изпълнение въз основа на заповед за изпълнение, съдебният изпълнител кани длъжника с връчването й, а когато заповедта е била връчена на длъжника, нов срок за доброволното й изпълнение не се дава. В този случай вместо покана за доброволно изпълнение се изпраща съобщение за образуваното изпълнително дело, както и копие от изпълнителния лист.
 • чл. 428, ал. 2 ГПКПокана за доброволно изпълнение
  Чл. 428. [...] (2) Поканата съдържа името и адреса на взискателя и предупреждение към длъжника, че ако в дадения му срок не изпълни задължението си, ще се пристъпи към принудително изпълнение. В поканата се съобщават наложените запори и възбрани. Към поканата за доброволно изпълнение се прилага копие от подлежащия на изпълнение акт.
 • чл. 428, ал. 2, изр. 1 ГПКПокана за доброволно изпълнение
  Чл. 428. [...] (2) Поканата съдържа името и адреса на взискателя и предупреждение към длъжника, че ако в дадения му срок не изпълни задължението си, ще се пристъпи към принудително изпълнение. В поканата се съобщават наложените запори и възбрани. Към поканата за доброволно изпълнение се прилага копие от подлежащия на изпълнение акт.
 • чл. 428, ал. 2, изр. 2 ГПКПокана за доброволно изпълнение
  Чл. 428. [...] (2) Поканата съдържа името и адреса на взискателя и предупреждение към длъжника, че ако в дадения му срок не изпълни задължението си, ще се пристъпи към принудително изпълнение. В поканата се съобщават наложените запори и възбрани. Към поканата за доброволно изпълнение се прилага копие от подлежащия на изпълнение акт.
 • чл. 428, ал. 2, изр. 3 ГПКПокана за доброволно изпълнение
  Чл. 428. [...] (2) Поканата съдържа името и адреса на взискателя и предупреждение към длъжника, че ако в дадения му срок не изпълни задължението си, ще се пристъпи към принудително изпълнение. В поканата се съобщават наложените запори и възбрани. Към поканата за доброволно изпълнение се прилага копие от подлежащия на изпълнение акт.
 • чл. 428, ал. 4 ГПКПокана за доброволно изпълнение
  Чл. 428. [...] (4) Когато съдебният изпълнител преминава от един начин на изпълнение към друг, изпраща на длъжника съобщения за наложения запор и възбрана.
 • чл. 429 ГПКСубективни предели на изпълнителния лист
  Чл. 429. (1) Наследниците и частните правоприемници на взискателя, както и поръчителят и солидарният съдлъжник, които са платили дълга, могат да искат изпълнение въз основа на издадения в полза на взискателя изпълнителен лист. Приемството, съответно плащането от поръчителя или съдлъжника, се установява с писмени доказателства.
  (2) Издаденият изпълнителен лист срещу наследодателя може да бъде изпълняван и върху имуществото на неговите наследници, освен ако те установят, че са се отказали от наследството или че са го приели по опис. Когато наследникът не е приел наследството, съдебният изпълнител определя срока по чл. 51 от Закона за наследството, като съобщава изявлението на наследника на съответния районен съдия, за да бъде надлежно вписано.
  (3) Изпълнителният лист срещу длъжника има сила и срещу третото лице, дало своя вещ в залог или ипотека за обезпечение на дълга, когато взискателят насочва изпълнението върху тази вещ.
 • чл. 429, ал. 1 ГПКСубективни предели на изпълнителния лист
  Чл. 429. (1) Наследниците и частните правоприемници на взискателя, както и поръчителят и солидарният съдлъжник, които са платили дълга, могат да искат изпълнение въз основа на издадения в полза на взискателя изпълнителен лист. Приемството, съответно плащането от поръчителя или съдлъжника, се установява с писмени доказателства.
 • чл. 429, ал. 1, изр. 1 ГПКСубективни предели на изпълнителния лист
  Чл. 429. (1) Наследниците и частните правоприемници на взискателя, както и поръчителят и солидарният съдлъжник, които са платили дълга, могат да искат изпълнение въз основа на издадения в полза на взискателя изпълнителен лист. Приемството, съответно плащането от поръчителя или съдлъжника, се установява с писмени доказателства.
 • чл. 429, ал. 1, изр. 2 ГПКСубективни предели на изпълнителния лист
  Чл. 429. (1) Наследниците и частните правоприемници на взискателя, както и поръчителят и солидарният съдлъжник, които са платили дълга, могат да искат изпълнение въз основа на издадения в полза на взискателя изпълнителен лист. Приемството, съответно плащането от поръчителя или съдлъжника, се установява с писмени доказателства.
 • чл. 429, ал. 1, изр. 2, предл. второ ГПКСубективни предели на изпълнителния лист
  Чл. 429. (1) Наследниците и частните правоприемници на взискателя, както и поръчителят и солидарният съдлъжник, които са платили дълга, могат да искат изпълнение въз основа на издадения в полза на взискателя изпълнителен лист. Приемството, съответно плащането от поръчителя или съдлъжника, се установява с писмени доказателства.
 • чл. 429, ал. 2 ГПКСубективни предели на изпълнителния лист
  Чл. 429. [...] (2) Издаденият изпълнителен лист срещу наследодателя може да бъде изпълняван и върху имуществото на неговите наследници, освен ако те установят, че са се отказали от наследството или че са го приели по опис. Когато наследникът не е приел наследството, съдебният изпълнител определя срока по чл. 51 от Закона за наследството, като съобщава изявлението на наследника на съответния районен съдия, за да бъде надлежно вписано.
 • чл. 429, ал. 3 ГПКСубективни предели на изпълнителния лист
  Чл. 429. [...] (3) Изпълнителният лист срещу длъжника има сила и срещу третото лице, дало своя вещ в залог или ипотека за обезпечение на дълга, когато взискателят насочва изпълнението върху тази вещ.
 • чл. 430 ГПКОсобен представител на длъжника
  Чл. 430. Районният съд по местоизпълнението назначава особен представител на длъжника по искане на взискателя, ако при пристъпването към изпълнение длъжникът няма регистриран постоянен или настоящ адрес.
 • чл. 431 ГПКПравомощия на съдебния изпълнител
  Чл. 431. (1) Съдебният изпълнител, ако това е необходимо за изпълнението, може да нареди да се отворят сгради на длъжника и да претърсва неговите вещи, жилище и други помещения.
  (2) Държавните учреждения, общините, организациите и гражданите са длъжни да оказват съдействие на съдебния изпълнител. При поискване полицейските органи са длъжни да окажат съдействие на съдебния изпълнител при възпрепятстване на изпълнението на неговите функции.
  (3) Съдебният изпълнител има право на достъп до информация в съдебните и административните служби, в т. ч. органите на Националната агенция за приходите, поделенията на Националния осигурителен институт, на Централния депозитар, на лицата, водещи регистър на държавни ценни книжа, на контролните органи по Закона за движението по пътищата и на други лица, които водят регистри за имущество или разполагат с данни за неговото имущество. Той може да прави справки и да получава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи.
  (4) За информацията по ал. 3, необходима за съответното изпълнително производство, както и за вписване на обезпечителни мерки по него се дължи съответната държавна или местна такса, освен в случаите по чл. 83, ал. 1 и чл. 84. Таксата се заплаща от взискателя и е за сметка на длъжника.
  (5) В случаите, когато личното присъствие на длъжника е необходимо и той не се явява, въпреки че е получил призовка за това, съдебният изпълнител може да нареди на полицейските органи неговото довеждане.
  (6) При необходимост съдебният изпълнител може да поиска от органите на Министерството на вътрешните работи спиране от движение на моторно превозно средство, върху което е насочено изпълнение за срок до три месеца.
 • чл. 431, ал. 2 ГПКПравомощия на съдебния изпълнител
  Чл. 431. [...] (2) Държавните учреждения, общините, организациите и гражданите са длъжни да оказват съдействие на съдебния изпълнител. При поискване полицейските органи са длъжни да окажат съдействие на съдебния изпълнител при възпрепятстване на изпълнението на неговите функции.
 • чл. 432 ГПКСпиране на изпълнението
  Чл. 432. (1) Изпълнителното производство се спира:
  1. от съда в случаите по чл. 245, ал. 1 и 2, чл. 309, ал. 1, чл. 397, ал. 1, т. 3, чл. 438 и 524;
  2. по искане на взискателя;
  3. в случаите по чл. 229, ал. 1, т. 2 и 3, с изключение на проданта на недвижим имот, за която е било вече направено обявление;
  4. в случаите по чл. 282, ал. 2, както и когато обжалваното въззивно решение бъде отменено от Върховния касационен съд;
  5. в случаите по чл. 624б;
  6. в случаите по чл. 627б, ал. 2;
  7. в други случаи, предвидени в закон.
  (2) За времето на спиране на изпълнителното производство не се правят удръжки върху трудово възнаграждение, друго възнаграждение за труд или обезщетение или върху пенсия. Това правило не се прилага за вземания за издръжка или вземания, произтичащи от непозволено увреждане.
 • чл. 432, ал. 1 ГПКСпиране на изпълнението
  Чл. 432. (1) Изпълнителното производство се спира:
  1. от съда в случаите по чл. 245, ал. 1 и 2, чл. 309, ал. 1, чл. 397, ал. 1, т. 3, чл. 438 и 524;
  2. по искане на взискателя;
  3. в случаите по чл. 229, ал. 1, т. 2 и 3, с изключение на проданта на недвижим имот, за която е било вече направено обявление;
  4. в случаите по чл. 282, ал. 2, както и когато обжалваното въззивно решение бъде отменено от Върховния касационен съд;
  5. в случаите по чл. 624б;
  6. в случаите по чл. 627б, ал. 2;
  7. в други случаи, предвидени в закон.
  (2) За времето на спиране на изпълнителното производство не се правят удръжки върху трудово възнаграждение, друго възнаграждение за труд или обезщетение или върху пенсия. Това правило не се прилага за вземания за издръжка или вземания, произтичащи от непозволено увреждане.
 • чл. 432, ал. 1, т. 1 ГПКСпиране на изпълнението
  Чл. 432. (1) Изпълнителното производство се спира:
  1. от съда в случаите по чл. 245, ал. 1 и 2, чл. 309, ал. 1, чл. 397, ал. 1, т. 3, чл. 438 и 524;
 • чл. 432, ал. 1, т. 2 ГПКСпиране на изпълнението
  Чл. 432. (1) Изпълнителното производство се спира: [...]
  2. по искане на взискателя;
 • чл. 432, ал. 1, т. 7 ГПКСпиране на изпълнението
  Чл. 432. (1) Изпълнителното производство се спира: [...]
  7. в други случаи, предвидени в закон.
 • чл. 433 ГПКПрекратяване и приключване на изпълнението
  Чл. 433. (1) Изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато:
  1. длъжникът представи разписка от взискателя, надлежно заверена, или квитанция от пощенската станция, или писмо от банка, от които се вижда, че сумата по изпълнителния лист е платена или внесена за взискателя преди образуване на изпълнителното производство; ако длъжникът представи разписка с незаверен подпис на взискателя, последният при спор е длъжен да декларира писмено, че разписката не е издадена от него, в противен случай тя се приема за истинска;
  2. взискателят е поискал това писмено;
  3. изпълнителният лист бъде обезсилен;
  4. с влязъл в сила съдебен акт бъде отменен актът, въз основа на който е издаден изпълнителният лист, или този акт се признае за подправен;
  5. посоченото от взискателя имущество не може да бъде продадено и не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество;
  6. не са заплатени дължимите авансово такси и разноски по изпълнението, освен в случаите на чл. 83;
  7. бъде представено влязло в сила решение, с което е уважен искът по чл. 439 или 440;
  8. взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка.
  (2) Изпълнителното производство се приключва с изпълнение на задължението и събиране на разноските по изпълнението.
  (3) Във всички случаи по ал. 1 и ал. 2 съдебният изпълнител вдига служебно наложените възбрани и запори незабавно, след като постановлението за прекратяване или разпореждането за приключване влезе в сила.
  (4) Прекратяването и приключването на производството не засяга правата, които трети лица са придобили преди това въз основа на изпълнителните действия, както и редовността на извършеното от третото задължено лице плащане на съдебния изпълнител.
 • чл. 433, ал. 1 ГПКПрекратяване и приключване на изпълнението
  Чл. 433. (1) Изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато:
  1. длъжникът представи разписка от взискателя, надлежно заверена, или квитанция от пощенската станция, или писмо от банка, от които се вижда, че сумата по изпълнителния лист е платена или внесена за взискателя преди образуване на изпълнителното производство; ако длъжникът представи разписка с незаверен подпис на взискателя, последният при спор е длъжен да декларира писмено, че разписката не е издадена от него, в противен случай тя се приема за истинска;
  2. взискателят е поискал това писмено;
  3. изпълнителният лист бъде обезсилен;
  4. с влязъл в сила съдебен акт бъде отменен актът, въз основа на който е издаден изпълнителният лист, или този акт се признае за подправен;
  5. посоченото от взискателя имущество не може да бъде продадено и не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество;
  6. не са заплатени дължимите авансово такси и разноски по изпълнението, освен в случаите на чл. 83;
  7. бъде представено влязло в сила решение, с което е уважен искът по чл. 439 или 440;
  8. взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка.
 • чл. 433, ал. 1, т. 1 ГПКПрекратяване и приключване на изпълнението
  Чл. 433. (1) Изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато:
  1. длъжникът представи разписка от взискателя, надлежно заверена, или квитанция от пощенската станция, или писмо от банка, от които се вижда, че сумата по изпълнителния лист е платена или внесена за взискателя преди образуване на изпълнителното производство; ако длъжникът представи разписка с незаверен подпис на взискателя, последният при спор е длъжен да декларира писмено, че разписката не е издадена от него, в противен случай тя се приема за истинска;
 • чл. 433, ал. 1, т. 3 ГПКПрекратяване и приключване на изпълнението
  Чл. 433. (1) Изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато: [...]
  3. изпълнителният лист бъде обезсилен;
 • чл. 433, ал. 1, т. 4 ГПКПрекратяване и приключване на изпълнението
  Чл. 433. (1) Изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато: [...]
  4. с влязъл в сила съдебен акт бъде отменен актът, въз основа на който е издаден изпълнителният лист, или този акт се признае за подправен;
 • чл. 433, ал. 1, т. 6 ГПКПрекратяване на изпълнението
  Чл. 433. (1) Изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато: [...]
  6. не са заплатени дължимите авансово такси и разноски по изпълнението, освен в случаите на чл. 83;
 • чл. 433, ал. 1, т. 7 ГПКПрекратяване на изпълнението
  Чл. 433. (1) Изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато: [...] 7. бъде представено влязло в сила решение, с което е уважен искът по чл. 439 или 440;
 • чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПКПрекратяване на изпълнението
  Чл. 433. (1) Изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато: [...]
  8. взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка.
 • чл. 433, ал. 2 ГПКПрекратяване и приключване на изпълнението
  Чл. 433.[...] (2) Изпълнителното производство се приключва с изпълнение на задължението и събиране на разноските по изпълнението.
 • чл. 433, ал. 3 ГПКПрекратяване и приключване на изпълнението
  Чл. 433. [...] (3) Във всички случаи по ал. 1 и ал. 2 съдебният изпълнител вдига служебно наложените възбрани и запори незабавно, след като постановлението за прекратяване или разпореждането за приключване влезе в сила.
 • чл. 433, ал. 4 ГПКПрекратяване и приключване на изпълнението
  Чл. 433. [...] (4) Прекратяването и приключването на производството не засяга правата, които трети лица са придобили преди това въз основа на изпълнителните действия, както и редовността на извършеното от третото задължено лице плащане на съдебния изпълнител.
 • чл. 434 ГПКУдостоверяване на изпълнителните действия
  Чл. 434. За всяко предприето и извършено от него действие съдебният изпълнител съставя протокол, в който посочва деня и мястото на извършването му, направените от страните искания и заявления, събраната сума и направените разноски по изпълнението.
 • чл. 435 ГПКПодлежащи на обжалване действия
  Чл. 435. (1) Взискателят може да обжалва:
  1. отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие;
  2. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485;
  3. спирането, прекратяването и приключването на принудителното изпълнение.
  (2) Длъжникът може да обжалва:
  1. постановлението за глоба;
  2. насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо;
  3. отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението;
  4. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485;
  5. определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл. 470, както и в случаите по чл. 486, ал. 2;
  6. отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение;
  7. разноските по изпълнението.
  (3) Постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.
  (4) Трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на запора или възбраната.
  (5) Въвод във владение на недвижим имот може да се обжалва само от трето лице, което е било във владение на имота преди предявяване на иска, решението по който се изпълнява. Ако пропусне срока за обжалване, третото лице може да предяви владелчески иск.
 • чл. 435, ал. 1 ГПКПодлежащи на обжалване действия
  Чл. 435. (1) Взискателят може да обжалва:
  1. отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие;
  2. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485;
  3. спирането, прекратяването и приключването на принудителното изпълнение.
 • чл. 435, ал. 1, т. 1 ГПКПодлежащи на обжалване действия
  Чл. 435. (1) Взискателят може да обжалва:
  1. отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие;
 • чл. 435, ал. 1, т. 2 ГПКПодлежащи на обжалване действия
  Чл. 435. (1) Взискателят може да обжалва: [...]
  2. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485;
 • чл. 435, ал. 2 ГПКПодлежащи на обжалване действия
  Чл. 435. [...] (2) Длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските.
 • чл. 435, ал. 2, т. 2 ГПКПодлежащи на обжалване действия
  Чл. 435. [...] (2) Длъжникът може да обжалва: [...]
  2. насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо;
 • чл. 435, ал. 3 ГПКПодлежащи на обжалване действия
  Чл. 435. [...] (3) Постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.
 • чл. 435, ал. 4 ГПКПодлежащи на обжалване действия
  Чл. 435. [...] (4) Трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на запора или възбраната.
 • чл. 435, ал. 5 ГПКПодлежащи на обжалване действия
  Чл. 435. [...] (5) Въвод във владение на недвижим имот може да се обжалва само от трето лице, което е било във владение на имота преди предявяване на иска, решението по който се изпълнява. Ако пропусне срока за обжалване, третото лице може да предяви владелчески иск.
 • чл. 436 ГПКПодаване на жалбата
  Чл. 436. (1) Жалбата се подава чрез съдебния изпълнител до окръжния съд по мястото на изпълнението в едноседмичен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била призована, а в останалите случаи-от деня на съобщението. За третите лица срокът започва да тече от узнаване на действието.
  (2) Препис от жалбата се връчва на другата страна, а когато жалбата е подадена от трето лице, преписи от нея се връчват на длъжника и на взискателя, по молба на който е образувано изпълнителното дело.
  (3) Страната, която е получила препис от жалбата, може в тридневен срок да подаде писмени възражения. След изтичането на този срок съдебният изпълнител изпраща на окръжния съд жалбата заедно с възраженията, ако има такива, и копие от изпълнителното дело, като излага мотиви по обжалваните действия.
  (4) По отношение на жалбите се прилагат съответно разпоредбите на чл. 260, 261 и 262.
 • чл. 436, ал. 1 ГПКПодаване на жалбата
  Чл. 436. (1) Жалбата се подава чрез съдебния изпълнител до окръжния съд по мястото на изпълнението в едноседмичен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била призована, а в останалите случаи-от деня на съобщението. За третите лица срокът започва да тече от узнаване на действието.
 • чл. 437 ГПКРазглеждане на жалбите
  Чл. 437. (1) Жалбите, подадени от страните, се разглеждат в закрито заседание, освен когато трябва да се изслушат свидетели или вещи лица.
  (2) Подадените от трети лица жалби се разглеждат в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, длъжника и взискателя, по молба на който е образувано изпълнителното дело.
  (3) Съдът разглежда жалбата въз основа на данните в изпълнителното дело и представените от страните доказателства.
  (4) Съдът обявява решението с мотивите си най-късно в едномесечен срок от постъпване на жалбата в съда. Решението не подлежи на обжалване.
 • чл. 437, ал. 1 ГПКРазглеждане на жалбите
  Чл. 437. (1) Жалбите, подадени от страните, се разглеждат в закрито заседание, освен когато трябва да се изслушат свидетели или вещи лица.
 • чл. 437, ал. 2 ГПКРазглеждане на жалбите
  Чл. 437. [...] (2) Подадените от трети лица жалби се разглеждат в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, длъжника и взискателя, по молба на който е образувано изпълнителното дело.
 • чл. 438 ГПКСпиране на изпълнението при обжалване
  Чл. 438. Подаването на жалбата не спира действията по изпълнението, но съдът може да постанови спирането. В този случай съдът незабавно изпраща на съдебния изпълнител препис от определението за спиране.
 • чл. 439 ГПКОспорване на вземането
  Чл. 439. (1) Длъжникът може да оспорва чрез иск изпълнението.
  (2) Искът на длъжника може да се основава само на факти, настъпили след приключването на съдебното дирене в производството, по което е издадено изпълнителното основание.
 • чл. 439, ал. 1 ГПКОспорване на вземането
  Чл. 439. (1) Длъжникът може да оспорва чрез иск изпълнението.
 • чл. 439, ал. 2 ГПКОспорване на вземането
  Чл. 439. [...] (2) Искът на длъжника може да се основава само на факти, настъпили след приключването на съдебното дирене в производството, по което е издадено изпълнителното основание.
 • чл. 440 ГПКЗащита на трето лице
  Чл. 440. (1) Всяко трето лице, чието право е засегнато от изпълнението, може да предяви иск, за да установи, че имуществото, върху което е насочено изпълнението за парично вземане, не принадлежи на длъжника.
  (2) Искът се предявява срещу взискателя и длъжника.
  (3) Взискателят отговаря при условията на чл. 45 от Закона за задълженията и договорите за вредите, причинени на трети лица чрез насочване на изпълнението върху имуществото, което им принадлежи
 • чл. 440, ал. 1 ГПКЗащита на трето лице
  Чл. 440. (1) Всяко трето лице, чието право е засегнато от изпълнението, може да предяви иск, за да установи, че имуществото, върху което е насочено изпълнението за парично вземане, не принадлежи на длъжника.
 • чл. 440, ал. 2 ГПКЗащита на трето лице
  Чл. 440. [...] (2) Искът се предявява срещу взискателя и длъжника.
 • чл. 441 ГПКОтговорност на съдебния изпълнител за вреди
  Чл. 441. (1) Частният съдебен изпълнител отговаря при условията на чл. 45 от Закона за задълженията и договорите за вредите, причинени от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение. За същите вреди, причинени от държавния съдебен изпълнител, отговорността е по чл. 49 от Закона за задълженията и договорите.
  (2) Налице е незаконосъобразно принудително изпълнение и когато съдебният изпълнител е наложил обезпечения, които са явно несъразмерни с размера на задължението по изпълнителното дело.
 • чл. 441, ал. 1 ГПКОтговорност на съдебния изпълнител за вреди
  Чл. 441. (1) Частният съдебен изпълнител отговаря при условията на чл. 45 от Закона за задълженията и договорите за вредите, причинени от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение. За същите вреди, причинени от държавния съдебен изпълнител, отговорността е по чл. 49 от Закона за задълженията и договорите.
 • чл. 441, ал. 1, изр. 1 ГПКОтговорност на съдебния изпълнител за вреди
  Чл. 441. (1) Частният съдебен изпълнител отговаря при условията на чл. 45 от Закона за задълженията и договорите за вредите, причинени от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение. За същите вреди, причинени от държавния съдебен изпълнител, отговорността е по чл. 49 от Закона за задълженията и договорите.
 • чл. 441, ал. 1, изр. 2 ГПКОтговорност на съдебния изпълнител за вреди
  Чл. 441. (1) Частният съдебен изпълнител отговаря при условията на чл. 45 от Закона за задълженията и договорите за вредите, причинени от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение. За същите вреди, причинени от държавния съдебен изпълнител, отговорността е по чл. 49 от Закона за задълженията и договорите.
 • чл. 442 ГПКОбект на изпълнението
  Чл. 442. Взискателят може да насочи изпълнението върху всяка вещ или вземане на длъжника.
 • чл. 443 ГПКЗамяна на обекта и начина на изпълнението
  Чл. 443. Длъжникът може да предложи изпълнението да бъде насочено върху друга вещ или вземане или да бъде извършено само чрез някои от исканите от взискателя начини на изпълнение. Ако съдебният изпълнител прецени, че предложеният от длъжника начин на изпълнение е в състояние да удовлетвори взискателя, той насочва изпълнението върху посочената от длъжника вещ или вземане.
 • чл. 444, ал. 1, т. 8 ГПКНесеквестируеми вещи
  Чл. 444. Изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещи на длъжника-физическо лице: [...]
  8. предвидените в друг закон вещи и вземания като неподлежащи на принудително изпълнение.
 • чл. 444, т. 2 ГПКНесеквестируеми вещи
  Чл. 444. Изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещи на длъжника-физическо лице: [...]
  2. необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец, а за земеделските стопани-до нова реколта, или равностойността й в други земеделски произведения, ако няма такава;
 • чл. 444, т. 3 ГПКНесеквестируеми вещи
  Чл. 444. Изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещи на длъжника-физическо лице: [...]
  3. необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца;
 • чл. 444, т. 7 ГПКНесеквестируеми вещи
  Чл. 444. Изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещи на длъжника-физическо лице: [...]
  7. жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него; ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на Министерския съвет, надвишаващата част от него се продава, ако са налице условията по чл. 39, ал. 2 от Закона за собствеността;
 • чл. 445 ГПКОтпадане на несеквестируемостта
  Чл. 445. (1) От забраните по чл. 444 не могат да се ползват длъжниците относно вещи, върху които е учреден залог или ипотека, когато взискател е заложният или ипотекарният кредитор.
  (2) От забраните по чл. 444, т. 5 и 7 не могат да се ползват:
  1. длъжниците по задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и от финансови начети;
  2. длъжниците за случаи, предвидени със закон.
 • чл. 445, ал. 1 ГПКОтпадане на несеквестируемостта
  Чл. 445. (1) От забраните по чл. 444 не могат да се ползват длъжниците относно вещи, върху които е учреден залог или ипотека, когато взискател е заложният или ипотекарният кредитор.
 • чл. 446, ал. 1 ГПКНесеквестируем доход
  Чл. 446. (1) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
  1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно-една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
  2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно-една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
  3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно-една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
  4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно-горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.
 • чл. 446, ал. 4 ГПКНесеквестируем доход
  Чл. 446. [...] (4) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.
 • чл. 449 ГПКЕдновременни действия с поканата за доброволно изпълнение
  Чл. 449. (1) Когато изпълнението се насочва върху движима или недвижима вещ, в поканата за доброволно изпълнение се посочва и денят, в който ще се извърши описът. Той може да се извърши и в срока за доброволно изпълнение.
  (2) Когато изпълнението се насочва върху имот едновременно с изпращането на поканата за доброволно изпълнение, в която се посочва имотът, съдебният изпълнител изпраща писмо до службата по вписванията за вписване на възбрана върху този имот.
 • чл. 449, ал. 1 ГПКЕдновременни действия с поканата за доброволно изпълнение
  Чл. 449. (1) Когато изпълнението се насочва върху движима или недвижима вещ, в поканата за доброволно изпълнение се посочва и денят, в който ще се извърши описът. Той може да се извърши и в срока за доброволно изпълнение.
 • чл. 449, ал. 2 ГПКЕдновременни действия с поканата за доброволно изпълнение
  Чл. 449. [..] (2) Когато изпълнението се насочва върху имот едновременно с изпращането на поканата за доброволно изпълнение, в която се посочва имотът, съдебният изпълнител изпраща писмо до службата по вписванията за вписване на възбрана върху този имот.
 • чл. 450 ГПКЗапор върху движима вещ или вземане
  Чл. 450. (1) Запор върху движима вещ се налага с описване на вещта от съдебния изпълнител.
  (2) Запор върху движима вещ или вземане на длъжника може да бъде наложен и с получаване на съобщението за описа или запора, ако в него се посочи точно вещта или вземането, върху които се насочва изпълнението.
  (3) Запорът върху вземането на длъжника се смята за наложен спрямо третото задължено лице от деня, в който му е връчено запорното съобщение съгласно чл. 507.
 • чл. 450, ал. 2 ГПКЗапор върху движима вещ или вземане
  Чл. 450. [...] (2) Запор върху движима вещ или вземане на длъжника може да бъде наложен и с получаване на съобщението за описа или запора, ако в него се посочи точно вещта или вземането, върху които се насочва изпълнението.
 • чл. 450, ал. 3 ГПКЗапор върху движима вещ или вземане
  Чл. 450. [...] (3) Запорът върху вземането на длъжника се смята за наложен спрямо третото задължено лице от деня, в който му е връчено запорното съобщение съгласно чл. 507.
 • чл. 450а ГПКЕлектронен запор върху вземане по сметка в банка
  Чл. 450а. (1) Запор върху вземане на длъжника по сметка в банка се налага от съдебен изпълнител чрез запорно съобщение в електронна форма, подписано с квалифициран електронен подпис, изпратено по електронен път чрез унифицирана среда за обмен на електронни запори. Запор върху други вземания на длъжника от банка се извършва по общия ред.
  (2) Запорното съобщение, отговорът на банката, съобщението за вдигане на запора, потвърждението за полученото съобщение и другите съобщения във връзка с налагането, изпълнението и вдигането на запора се смятат за получени от адресата с изтеглянето им от средата по ал. 1.
  (3) Министърът на правосъдието издава наредба, с която се определят изискванията към средата по ал. 1.
 • чл. 451 ГПКДействие на запора и на възбраната по отношение на длъжника
  Чл. 451.  (1) От момента на налагане на запора длъжникът се лишава от правото да се разпорежда с вземането или с вещта и не може под страх от наказателна отговорност да изменя, поврежда или унищожава вещта.
  (2) Последиците по ал. 1 настъпват за длъжника от момента на получаване на поканата за доброволно изпълнение, когато изпълнението е насочено върху движима или недвижима вещ и тази вещ е посочена в поканата.
 • чл. 452 ГПКДействие на запора и на възбраната по отношение на взискателя
  Чл. 452. (1) Извършените от длъжника разпореждания със запорираната вещ или вземане след запора са недействителни спрямо взискателя и присъединилите се кредитори, освен ако третото лице-приобретател, може да се позове на чл. 78 от Закона за собствеността.
  (2) Когато изпълнението е насочено върху имот, недействителността има действие само за извършените след вписването на възбраната разпореждания.
  (3) Взискателят и присъединилите се кредитори могат да искат плащане от третото задължено лице въпреки плащането, което то е направило на длъжника, след като му е било връчено запорното съобщение. Лицата от органите на управление на третото задължено лице отговарят солидарно с него.
 • чл. 452, ал. 1 ГПКДействие на запора и на възбраната по отношение на взискателя
  Чл. 452. (1) Извършените от длъжника разпореждания със запорираната вещ или вземане след запора са недействителни спрямо взискателя и присъединилите се кредитори, освен ако третото лице-приобретател, може да се позове на чл. 78 от Закона за собствеността.
 • чл. 452, ал. 2 ГПКДействие на запора и на възбраната по отношение на взискателя
  Чл. 452. [...] (2) Когато изпълнението е насочено върху имот, недействителността има действие само за извършените след вписването на възбраната разпореждания.
 • чл. 452, ал. 3 ГПКДействие на запора и на възбраната по отношение на взискателя
  Чл. 452. [...] (3) Взискателят и присъединилите се кредитори могат да искат плащане от третото задължено лице въпреки плащането, което то е направило на длъжника, след като му е било връчено запорното съобщение. Лицата от органите на управление на третото задължено лице отговарят солидарно с него.
 • чл. 453 ГПКНепротивопоставимост на невписаните актове
  Чл. 453. На взискателя и на присъединилите се кредитори не могат да се противопоставят:
  1. прехвърлянето и учредяването на вещни права, които не са били вписани преди възбраната;
  2. решенията по исковите молби, подлежащи на вписване, които не са били вписани преди възбраната;
  3. прехвърлянето на вземане, съобщението за което е било направено, след като третото задължено лице е получило запорното съобщение;
  4. отчуждаването на движими вещи, владението на които не е било предадено на приобретателя преди налагане на запора, освен ако за отчуждаването има документ с достоверна предхождаща дата;
  5. договори за наем и аренда, както и всички споразумения, с които се предоставя ползването и управлението на движими и недвижими вещи.
 • чл. 453, т. 1 ГПКНепротивопоставимост на невписаните актове
  Чл. 453. На взискателя и на присъединилите се кредитори не могат да се противопоставят:
  1. прехвърлянето и учредяването на вещни права, които не са били вписани преди възбраната;
 • чл. 453, т. 2 ГПКНепротивопоставимост на невписаните актове
  Чл. 453. На взискателя и на присъединилите се кредитори не могат да се противопоставят: [...]
  2. решенията по исковите молби, подлежащи на вписване, които не са били вписани преди възбраната;
 • чл. 453, т. 5 ГПКНепротивопоставимост на невписаните актове
  Чл. 453. На взискателя и на присъединилите се кредитори не могат да се противопоставят:
  5. договори за наем и аренда, както и всички споразумения, с които се предоставя ползването и управлението на движими и недвижими вещи.
 • чл. 454 ГПКСпиране на изпълнението по искане на длъжника
  Чл. 454. (1) Съдебният изпълнител спира изпълнението, ако до предаването на движимата вещ в магазин или борса, съответно преди началото на явния търг с устно наддаване, а за публичната продан на имот-до деня, предхождащ деня на проданта, длъжникът-физическо лице, внесе 30 на сто от вземанията по предявените срещу него изпълнителни листове и се задължи писмено да внася на съдебния изпълнител всеки месец по 10 на сто от тях.
  (2) Ако длъжникът не плати някоя от вноските по ал. 1, съдебният изпълнител по молба на всеки от взискателите продължава изпълнението, без длъжникът да може да иска ново спиране.
  (3) Алинея 1 не се прилага, когато се продава заложена или ипотекирана вещ или вещ, включена в търговското предприятие на едноличния търговец.
 • чл. 454, ал. 1 ГПКСпиране на изпълнението по искане на длъжника
  Чл. 454. (1) Съдебният изпълнител спира изпълнението, ако до предаването на движимата вещ в магазин или борса, съответно преди началото на явния търг с устно наддаване, а за публичната продан на имот-до деня, предхождащ деня на проданта, длъжникът-физическо лице, внесе 30 на сто от взе