Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Действия, които прекъсват давността по правило, но са извършени след перемция, прекъсват ли давността? Какво е значението за прекъсването на давността, искането за провеждане на определен изпълнителен способ, прекратяването на изпълнителното дело, и образуването на ново изпълнително дело?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. Обвързана ли е въззивната инстанция от приетото пред нея експертно заключение, когато същото противоречи на вече приетите такива от първоинстанционния съд и на други намиращи се по делото доказателства. 2. Следва ли въззивната инстанция да обсъди противоречията между приетите пред нея експертни заключения с други намиращи се по делото доказателства, които противоречат на това заключение. 3. Следва ли въззивната инстанция да се произнесе по всички редовно заявени и поддържани от страните доводи и възражения и да допусне доказателствените искания на страните, от които е обусловено установяването на фактите, след като сама е преценила, че възприетото от първата инстанция разрешение, вкл. от гл. т. фактическите изводи, е неправилно. 4. Следва ли да се вземе предвид от съда обстоятелството, че част от клаузите на съществуващ между страните договор са недействителни, когато същите са постигнали съгласие, обективирано в последващ анекс, задълженията по първия договор да бъдат преуредени и занапред да се уреждат именно от съответния анекс. 5. Допустимо ли е неравноправният характер на уговорките за лихви да се основава само и единствено на констатацията, че общият размер на задълженията е нараснал значително за определен период, без да се обсъждат конкретните обстоятелства, обусловили промяната в размера на дълга, нито неговите конкретни елементи. Поддържа се, че въпросите са решени в противоречие с практиката на ВКС, а спрямо пети въпрос и в противоречие с практиката на СЕС, както и че са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

за неравноправност на клаузите от договора за потребителски кредит, касаещи начина на формиране и едностранната промяна в размера на договорната лихва– в противоречие с решение №95 от 13.09.2016г., т. д. №240/2015г. на ВКС.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Съдът има ли право служебно да се произнася по нищожността на сключения между страните договор, ако не бъде предявено възражение за нищожност с отговора на исковата молба?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

в мотивите на съдебните решения по чл. 422 ГПК не се ползва със сила на пресъдено нещо и не препятства нито провеждането на наказателния процес по обвинението за извършени престъпления по чл. 316 НК, нито предявяването на искове с правно основание чл. 45 ЗЗД, основани на твърдения, че получените суми в резултат от използването на евентуално неистинските записи на заповед представляват вреда за Е. А. К.. В този смисъл преценката на въззивния съд, че с молбата по чл. 390 ГПК се търси обезпечение на процесуално допустими искове, е формирана в съответствие с практиката на ВКС, поради което по въпрос №2 не е налице допълнителният селективен критерий по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

е относно тълкуването на съдържанието на процесния договор, в частност дали в същия се съдържа уговорка за дължимост на месечно възнаграждение, независимо от това дали на ищеца е възлагано съответно той е осъществявал специализирана правна помощ в полза на ответника.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

По съмнения за очевидна неправилност на обжалваното въззивно решение според изложеното в мотиви на същото за установените факти, тяхната квалификация и съответствие с приложима императивна материално правна норма.