Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. Представлява ли „имущество“, по смисъла на пар.1, т. 4 ДР ЗПКОНПИ, респ.пар.1, т. 1 ДР ЗОПДНПИ/отм./ и участват ли при определяне на размера на несъответствието, съгласно нормата на пар.1, т. 3 ДР ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай, че те не са налични в патримониума на лицето към края на проверявания период?, 2. Следва ли ответника да бъде осъден да заплати в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай, че те не са налични в патримониума на лицето към края на проверявания период и не е установено преобразуването им в други имущество?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Действия, които прекъсват давността по правило, но са извършени след перемция, прекъсват ли давността? Какво е значението за прекъсването на давността, искането за провеждане на определен изпълнителен способ, прекратяването на изпълнителното дело, и образуването на ново изпълнително дело?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

са релевантни, но не са разрешени в противоречие с установената практика на ВС и ВКС по този вид спорове. В т. 3 ППВС №1/1974 г. е разяснено, под „интереси на децата се разбират всестранните интереси на децата по тяхното отглеждане и възпитание – формиране на трудови навици и дисциплина, подготовка за общественополезен труд и изобщо изграждането на детето като съзнателна личност и гражданин. В практиката на ВКС (напр. – решение №291/28.01.2020 г. по гр. д. №865/201 г., IV г. о.; решение №140/10.07.2015 г. по гр. д. №3356/2014 г., IV г. о. и др.) се приема, че определянето на мерки за лични отношения на бабата и дядото с детето по реда на чл. 128 СК е обусловено от конкретната преценка на съвкупността от обстоятелствата по делото. Интересът на детето е винаги индивидуален и конкретно установим. Дефинираното в разпоредбата на пар. 1, т. 5 ДР Закона за закрила на детето съдържание на понятието „най-добър интерес на детето“ предпоставя индивидуален подход, съобразен със спецификите на личността на детето – физически, психически и емоционални особености, пол, възраст, индивидуални потребности и др. При определяне на конкретния режим на лични отношения на дете с баба и дядо винаги се отчитат възрастта на детето, нивото на физическото му и емоционално развитие, отношението му към бабата и дядото, техните качества да го отглеждат и възпитават, влиянието, което те могат да оказват за пълноценното му развитие като личност. Мерките по чл. 128 СК следва да са съобразени с обичайния дневен режим на детето (отглеждане, занимания, обучение, почивка), с възможностите на родителя, на когото е възложено упражняването на родителските права, както и с режима на лични контакти с другия родител, ако такъв е определен и се изпълнява. Вземат предвид и постоянното местоживеене на детето, съответно на бабата и дядото. При определяне на мерките за лични отношения по чл. 128 СК освен посочените обстоятелства, когато се налага може да се определи и адаптивен период от време, през който детето да се подготви да възприеме промяната в начина му на живот досежно времето за контакти с бабата и дядото.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

От кой момент поражда действие отмяната на ППВС №3/18.11.1980 г., извършена с т. 10 на ТР №2/26.06.2015 г. на ВКС на ОСГТК за вземания по изпълнително дело, което е образувано преди приемането му?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. Представлява ли „имущество“, по смисъла на пар.1, т. 4 ДР ЗПКОНПИ, респ.пар.1, т. 1 ДР ЗОПДНПИ/отм./ и участват ли при определяне на размера на несъответствието, съгласно нормата на пар.1, т. 3 ДР ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай, че те не са налични в патримониума на лицето към края на проверявания период?, 2. Подлежи ли на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай, че те не са налични в патримониума на лицето към края на проверявания период и не е установено преобразуването им в други имущество?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Съдът има ли право служебно да се произнася по нищожността на сключения между страните договор, ако не бъде предявено възражение за нищожност с отговора на исковата молба?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Очевидна неправилност поради това, че въззивният съд е пропуснал да обсъди наведените от ищеца форсмажорни обстоятелства с оглед преживяната пандемия от ковид-19, вкл. предприетите извънредни действия от болничните заведения на основание Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г., като причина /основание/ за поведението на двете страни по процесния трудов договор, нарушавайки по този начин относима за конкретния спор императивна материалноправна норма.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

1. Представляват ли „имущество“ по смисъла на пар. 1, т. 4 ДР ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на пар. 1, т. 3 ДР ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период?; 2. Следва ли ответникът да бъде осъден да заплати в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество?, които са от значение за настоящото дело.