Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

дали съдът следва да уведоми страната за продължения срок е налице константна практика на ВКС, обективирана в множество съдебни актове, съгласно която съдът няма задължение да уведомява страната, направила искане по чл. 63 ГПК, че молбата за продължаване на срока е уважена, тъй като с оглед разпоредбата на чл. 63, ал. 2, изр. 2 ГПК, продължаването на срока тече винаги от изтичането на първоначалния, респективно – молителят следва сам да следи за резултата от това произнасяне.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Следва ли изявлението на кредитора за даване на допълнителен „подходящ“ срок, поискан от длъжника, за изпълнение на забавени строително – монтажни работи по ненаименуван договор, съчетаващ елементи на договор за учредяване на вещно право на строеж и на договор за изработка, да бъде тълкувано като такова по смисъла на чл. 87, ал. 1 ЗЗД, доколкото последната норма е възпроизведена в текста на изявлението, или е приложимо правилото на чл. 20 ЗЗД, според което трябва да се търси действителната обща воля на страните, с оглед целта на договора, обичаите в практиката и добросъвестността?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

кореспондира с оплакванията в касационната жалба, че събраните доказателства не са обсъдени в съвкупност, която би позволила извод за причинно следствена връзка между незапочване на работа от ищеца в „Макс Секюрити Груп –Нови Искър“ ЕООД и незаконното обвинение; че не е обсъдено възражението, основано на чл. 50, ал. 3, т. 3 Закона за частната охранителна дейност, който забранява ръководител или изпълнител на такава да е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер лице; не са формирани мотиви за обективната невъзможност на ищеца да полага труд, с оглед установеното от доказателствата по делото негово емоционално и психическо състояние.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

за задължението на въззивният съд да обсъди всички събрани доказателства по отделно и в съвкупност и да се произнесе по всички доводи и възражения на страните и да изложи мотиви по правилността на основните мотиви на първоинстанционното решение и конкретно при преценка основателността на направеното възражение за прихващане по претенциите по сметки достатъчно ли е обсъждането само на свидетелските показания или те следва да бъдат обсъдени при всеобхватна преценка с останалите доказателства? При противоречие между основна и допълнителна експертиза длъжен ли е съда да посочи защо възприема един или друг вариант? Може ли съдът да основе изводите си само на избрани от него доказателства.? Не е посочена съдебна практика на ВКС, не са развити съображения за наличие на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК и в какво се изразява очевидната неправилност на обжалваното решение.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1/. може ли въззивният съд да се позове на прието в изпълнителното производство заключение на вещо лице, без да го обсъди с другите доказателства по делото и с назначената в първоинстанционното производство експертиза; 2/. следва ли въззивния съд да изложи мотиви защо приема заключение на оценителна експертиза, която е изготвена за целите на друго производство; 3/. може ли въззивния съд да основе решението си само на избрани доказателства, без да обсъди останалите събрани по делото доказателства и да изложи съображения защо ги отхвърля.