Ускорете работата и си подарете време за важните неща! Започнете годишен абонамент с 20% отстъпка.

Предложението е валидно до 22 април 2024, включително.

Добро утро! Моля, влезте в профила си!

чл. 288 ГПК

Допускане на касационното обжалване
Чл. 288. Върховният касационен съд се произнася по допускане на касационното обжалване с определение в закрито заседание в състав от трима съдии.

чл. 288 ГПК

Допускане на касационното обжалване
Чл. 288. Върховният касационен съд се произнася по допускане на касационното обжалване с определение в закрито заседание в състав от трима съдии.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1) кой е компетентен да се произнесе по искане за освобождаване от внасяне на държавни такси и разноски, дължими за съдебно производство, което се развива по реда на ГПК; 2) влязлото в сила определение, с което страната се освобождава или не от държавна такса по жалба, дължима в производство пред съд по реда на ГПК, преюдициално ли е по отношение проверката за допустимостта на тази жалба; 3) може ли без наличие на влязло в сила съдебно определение за отказ от освобождаване на жалбоподател от заплащане на държавна такса, дължима за производство по реда на ГПК, администриращият жалбата орган да му даде указание да внесе държавна такса и да върне жалбата при неизпълнение в срок на това указание; 4) когато жалбоподателят по жалба срещу действия на съдебен изпълнител заедно с жалбата е направил искане за освобождаване от държавни такси, има ли право съдебният изпълнител да дава указания за внасяне на държавна такса и да върне жалбата при неизпълнение на тези указания, без наличието на влязло в сила определение на съд, с което жалбоподателят да се освобождава или не от държавна такса по жалбата; 5) има ли право ЧСИ да отказва да администрира жалби срещу свои действия, като дава указания на жалбоподателя за внасяне, освен на дължимите по тези жалби държавни такси, още и на такси, които са дължими към ЧСИ съгласно ТТРЗЧСИ; 6) представлява ли невнасянето на таксите по ТТРЗЧСИ основание за оставяне на жалбата срещу действията на ЧСИ без движение, респ. – за връщане на жалбата, по смисъла на чл. 262, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК; и 7) в случай на отмяна на влязло в сила решение по реда на чл. 303 ГПК, обезсилват ли се по право с обратна сила или се считат за правомерни извършените въз основа на това съдебно решение изпълнителни действия в периода преди неговата отмяна. По отношение на първите три правни въпроса от страна на касатора се навежда допълнителното основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване, като се поддържа, че тези въпроси са разрешени от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС, а именно: първият въпрос – в противоречие с т. 12 от тълкувателно решение (ТР) №6/2012 от 06.11.2013 г. на ОСГТК, определение №399/06.11.2018 г. по ч. гр. дело №3281/2018 г. на III-то гр. отд. и определение №87/19.05.2017 г. по ч. гр. дело №1704/2017 г. на I-во гр. отд.; вторият и третият въпрос – в противоречие с определение №184/31.05.2022 г. по ч. гр. дело №5160/2021 г. на IV-то гр. отд. По отношение на останалите четири правни въпроса се навежда допълнителното основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, като се излагат съображения, че тези въпроси са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Боян Цонев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

1“В случаите когато потвърждава решението на първата инстанция, въззивният съд освобождава ли се от задължението по чл. 236, ал. 2 ГПК да мотивира своето решение, а именно да се произнесе по спорния предмет след като подложи на самостоятелна преценка доказателствата и обсъди доводите и възраженията на страните?“; 2“Длъжен ли е въззивният съд да направи свои фактически и правни изводи по делото като обсъди в тяхната съвкупност всички относими и допустими доказателства, възражения и доводи на страните и дължат ли се мотиви по същество в отговор на направените пред него оплаквания?“; 3“Писмените обяснения на работника, дадени по реда на чл. 193 КТ, в които се признава извършеното нарушение, трябва ли да се преценят от съда с оглед на всички обстоятелства по делото?“.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Жива Декова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

дали е налице идентичност между имота, предмет на нотариален акт №21, том VI, рег. №6994, дело №956 от 14.06.2007 г. за дарение на недвижим имот (документа, с който Р. Ч. се легитимира като собственик на 1/2 ид. ч. от процесния имот), и имота - предмет на завещателните разпореждания на П. и С. Р., тъй като няма идентичност между изброените помещения и тези, които са установени при огледа.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

не отделните обстоятелства, а съвкупността от обстоятелства на разглеждания случай и съдът е длъжен да извърши преценката си за това на кого от двамата родители да предостави упражняването на родителските права единствено на базата на задълбочена съпоставка на всички съотносими в конкретния случай обстоятелства. Съобразен е и факта, че детето А. Г. преживява крайна тревожност при назоваване на възможността да се отдели от майка му – първоначално той да излезе и майка му да остане при психолога. Съдът е посочил, че от значение е и възрастта на детето, което към постановяване на решението е на четири години, което следва да бъде съобразено при решаване на въпроса за това кой от родителите да упражнява родителските права върху детето. Съдът е изложил съображения за това, че и при двамата родители се наблюдава в известна степен дефицит в родителския потенциал, най – вече наблюдаван в ангажираността и на двамата родители спрямо техните субективни преживявания един спрямо друг, предвид съществуващия между тях конфликт. От друга страна по делото е установено, че до настоящия момент, а и преобладаващо преди това, майката Г. Д. полага грижи за детето А., като същата полага грижи в необходимата степен за своето дете.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веска Райчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

за задължението на съда, при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди, да извърши преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства, имащи значение за точното прилагане на принципа за справедливостта по чл. 52 ЗЗД, като се поддържа, че по него въззивният съд се е произнесъл в противоречие със задължителната практика на ВКС, обективирана в т.II от ППВС №4/23.12.1968 г.; т. 3 и т. 11 ТР №3/22.04.2005 г. по т. д. №3/2004 г. и т. 19 ТР №1/04.01.2001 г. на ОСГК на ВКС. Поставя се и въпроса как се определя и какво и съдържанието на понятието „справедливост“, изведено в принцип при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди в разпоредбата на чл. 52 ЗЗД, като се поддържа допълнителния критерий по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК – противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение №241 от 16.11.2012 г. по гр. д. №1618/2011 г. на III г. о.; решение №50286 от 10.01.2023 г. по гр. д. №596/2023 г. на IV г. о.; решение №87 от 31.05.2021 г. по гр. д. №1620/2020 г. на IV г. о. и решение №23 от 3.02.2009 г. по гр. д. №816/2008 г. на V г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Десислава Попколева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

се поддържа, че произнасянето на въззивния съд е в противоречие с т. 4 ТР №1/09.12.2013г. на ОСГТК на ВКС, решение №199 от 01.02.2019г. по гр. дело №4108/2017г. на ВКС, ІІІ г. о., решение №13/22.02.2013г. по гр. д.№508/2012г. на ВКС, II г. о., решение №198 от 10.11.2015 г. по гр. д. №2441/2015 г. на ВКС, І г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлана Калинова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

в изложението отсъства въведена допълнителна предпоставка. Формалното възпроизвеждане на законовия текст - въпросът е от значение за правилното прилагане на закона, както и за развитието на правото“ не съставлява надлежно посочване на кумулативно необходимото допълнително основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, което в единство с общата предпоставка може да обуслови допускане до касационно обжалване. Не се твърди по поставения въпрос да е налице неправилна (създадена поради неточно тълкуване) съдебна практика на Върховния касационен съд, която следва да бъде изоставена. Не се поддържа също да са настъпили изменения в правната уредба или обществените условия, които да налагат осъвременяване на съществуваща практика. Не се обосновава и непълнота, неяснота или противоречивост на правната уредба, която да налага създаването на съдебна практика. Аргументи в тази насока не са изложени, което е достатъчно основание да се откаже допускане на касационното обжалване. Изложеното налага извода, че двата поставени въпроса касаят конкретното производство, тъй като не се обосновава, че чрез тях се цели преодоляване на евентуални неправилни разрешения по прилагане на правната уредба.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1/ Длъжен ли е съдът да търси „точен паричен еквивалент“ на търпените неимуществени вреди или е достатъчно да определи компенсиране без ясен критерий; 2/ Определянето на обезщетение, очевидно несъразмерно /занижено/ с оглед на търпените неимуществени вреди и икономическата обстановка в страната, представлява ли нарушаване на изискването за справедливост; 3/ Кои са критериите, които следва да бъдат съблюдавани и преценявани от съдилищата при определяне на обезщетението за неимуществени вреди по повод на причинени телесни увреждания в съответствие с установения в чл. 52 ЗЗД принцип; 4/ Следва ли решаващият съд при постановяване на своето решение и при произнасяне относно размера по чл. 52 ЗЗД на дължащото се застрахователно обезщетение да се съобрази с икономическата конюнктура в страната и нуждата да се създаде осъвременена съдебна практика по прилагане на правните норми съобразно нарастващата инфлация в страната; 5/ Към кой момент се определя размерът на обезщетението за неимуществени вреди, отчитат ли се инфлационните процеси и следва ли да се съобразява обезщетителния характер на законната лихва; 6/ Кои са предпоставките на чл. 51, ал2 ЗЗД за намаляване на претендираното с иска по чл. 432, ал. 1 КЗ обезщетение за вреди при принос на пострадалия и необходимостта от доказване на приноса като условие за прилагане на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД и необходимо ли е приносът на пострадалия да бъде доказан при пълно и главно доказване от страната, която го е въвела; По първите три въпроса относно приложението на нормата на чл. 52 ЗЗД, се поддържа допълнителното основание на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК – противоречие със задължителната практика на ВС и на ВКС – т. II на ППВС №4/1968 г., както и на казуална практика на ВКС /изрично посочена в изложението/ по приложението на чл. 52 ЗЗД. По четвърти и пети въпрос се поддържа освен допълнителния критерий на т. 1 на чл. 280, ал. 1 ГПК, като се сочи конкретна съдебна практика на ВКС, така и този по т. 3 на чл. 280, ал. 1 ГПК, като последния е обоснован с необходимостта от осъвременяване на практиката с оглед промените в обществените условия – честотата на увреждания от претърпени ПТП и необходимостта от получаване на справедливо обезщетение за претърпените неимуществени вреди, чиито размер следва да бъде съобразен и с икономическата конюнктура в страната. По последния въпрос се поддържа, че даденото от въззивния съд разрешение противоречи на задължителната практика на ВС и на ВКС – т. 7 на ППВС №17/1963 г., както и на съдебната практика на ВКС, постановена по реда на чл. 290 ГПК / изрично посочена в изложението/, в които се застъпва становището, че за отчитане на съпричиняване по чл. 51, ал. 2 ЗЗД, не е достатъчно да се предполага причинно-следствена връзка между поведението на пострадалия и настъпилия вредоносен резултат, а е необходимо да е доказано конкретно поведение на пострадалия, с което същият е допринесъл обективно за резултата, създавайки условия или улеснявайки неговото настъпване.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Десислава Попколева

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право