Данъчен процесуален кодекс /отм./

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 180 ДПК
  Недействителност на действия и сделки
  Чл. 180. (1) Недействителни по отношение на държавата, съответно на общините, са сключените след датата на установяване на публичното задължение, съответно след връчването на акта за възлагане на данъчна ревизия и установяването на друго данъчно вземане:
  1. безвъзмездни сделки с имуществени права на длъжника;
  2. учредяване на залог, ипотека или друго обезпечение върху имуществено право на длъжника;
  3. възмездни сделки с имуществени права на длъжника, при които даденото значително надхвърля по стойност полученото;
  4. апортни вноски на имуществени права на длъжника.
  (2) Недействителността по ал. 1 се обявява по иск на съответния взискател или на органа по принудителното изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс .
 • чл. 180, ал. 1 ДПК
  Недействителност на действия и сделки
  Чл. 180. (1) Недействителни по отношение на държавата, съответно на общините, са сключените след датата на установяване на публичното задължение, съответно след връчването на акта за възлагане на данъчна ревизия и установяването на друго данъчно вземане:
  1. безвъзмездни сделки с имуществени права на длъжника;
  2. учредяване на залог, ипотека или друго обезпечение върху имуществено право на длъжника;
  3. възмездни сделки с имуществени права на длъжника, при които даденото значително надхвърля по стойност полученото;
  4. апортни вноски на имуществени права на длъжника.
 • чл. 180, ал. 1, т. 2 ДПК
  Недействителност на действия и сделки
  Чл. 180. (1) Недействителни по отношение на държавата, съответно на общините, са сключените след датата на установяване на публичното задължение, съответно след връчването на акта за възлагане на данъчна ревизия и установяването на друго данъчно вземане: [...]
  2. учредяване на залог, ипотека или друго обезпечение върху имуществено право на длъжника;
 • чл. 180, ал. 2 ДПК
  Чл. 180. [...] (2) Недействителността по ал. 1 се обявява по иск на съответния взискател или на органа по принудителното изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс.
 • чл. 199, ал. 2 ДПК
  Чл. 199. [...] (2) Купувачът става собственик на продадената недвижима вещ дори и длъжникът да не е бил собственик, ако до изтичането на една година от обнародването на постановлението за възлагане в "Държавен вестник" не е предявен иск за собственост.