Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 1, пар. 2 Директива 96/71/ЕО/
  Приложно поле
  Чл. 1 [...] пар. 2. Настоящата директива не се прилага спрямо предприятия от търговския флот по отношение на моряшкия състав.
 • чл. 3, пар. 1, б. в Директива 96/71/ЕО
  Условия за работа
  Чл. 3, пар. 1. Държавите-членки трябва да осигурят, независимо от приложимия закон по отношение на трудовото правоотношение, предприятията, посочени в член 1, параграф 1, да гарантират на работниците, командировани на тяхна територия, ред и условия на работа, обхващащи следните въпроси, които са определени в държавата-членка, в която се извършва работата:
  — от законови, подзаконови или административни разпоредби, и/или
  — по силата на колективни договори или арбитражни решения, които са били обявени за общоприложими по смисъла на параграф 8 дотолкова, доколкото те засягат дейностите, посочени в приложението: [...]
  в) минимални ставки на заплащане, включително ставки за извънреден труд; настоящата точка не се отнася за допълнителни професионални пенсионни схеми;