Договор за създаване на европейската общност

AJAX progress indicator
  • чл. 249, пар. 2 ДЕО
    Чл. 249. [...] (2) Регламентът е акт с общо приложение. Той е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.