Норми

Намерете правните норми за Вашия казус и свързаните с тях съдебни актове

Актове на Европейския съюз

Договор за създаване на европейската общност

Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води

Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори

Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999

Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности

Регламент (ЕС) № 349/2011 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистическите данни за трудовите злополуки” е заключен Регламент (ЕС) № 349/2011 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистическите данни за трудовите злополуки

Регламент (ЕО) № 1338/2008 относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд

Закони

Валутен закон

Закон за авторското право и сродните му права

Закон за адвокатурата

Закон за администрацията

Закон за арендата в земеделието

Закон за банковата несъстоятелност

Закон за вероизповеданията

Закон за висшето образование

Закон за водите

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти

Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността

Закон за вътрешния одит в публичния сектор

Закон за гражданската регистрация

Закон за данък върху добавената стойност

Закон за движение по пътищата

Закон за държавната собственост

Закон за държавната финансова инспекция

Закон за държавните такси

Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

Закон за енергетиката

Закон за енергията от възобновяеми източници

Закон за жилищностроителните кооперации

Закон за задълженията и договорите

Закон за закрила на детето

Закон за защита от дискриминация

Закон за защита на потребителите

Закон за здравето

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за кадастъра и имотния регистър

Закон за кооперациите

Закон за кредитните институции

Закон за лечебните заведения

Закон за лицата и семейството

Закон за марките и географските означения

Закон за медиацията

Закон за местните данъци и такси

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за наследството

Закон за насърчаване на инвестициите

Закон за Националната агенция за приходите

Закон за нормативните актове

Закон за нотариусите и нотариалната дейност

Закон за общинската собственост

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Закон за особените залози

Закон за патентите и регистрацията на полезните модели

Закон за подземните богатства

Закон за пощенските услуги

Закон за правната помощ

Закон за предучилищното и училищното образование

Закон за публичните финанси

Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Закон за пътищата

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

Закон за собствеността

Закон за собствеността и ползването на земеделски земи

Закон за специалните разузнавателни средства

Закон за счетоводството

Закон за съдебната власт

Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Закон за управление на етажната собственост

Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Закон за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.

Закон за устройство на територията

Закон за частните съдебни изпълнители

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Търговски закон

Отменени нормативни актове

Граждански процесуален кодекс /отм./

Кодекс за застраховането /отм./

Кодекс на труда /1951 г., отм./

Семеен кодекс /1968 г., отм./

Семеен кодекс /1985 г., отм./

Закон за банките /отм./

Закон за административното производство /отм./

Закон за кооперациите /1991 г., отм./

Закон за народната просвета /отм./

Закон за обществените поръчки от 2004 г. /отм./

ЗАКОН за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност /отм./

Закон за планово изграждане на населените места /отм./

Закон за потребителския кредит /отм./

Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия /отм./

Закон за съдебната власт /отм./

Закон за съхранение и търговия със зърно /отм./

Закон за териториално и селищно устройство /отм./

Постановление № 192 на МС от 1.10.1991 г. за условията и реда за връщане на кооперации на тяхно иззето и одържавено имущество след 10 септември 1944 г. /отм./

Правилник за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство /отм./