Норми

Намерете правните норми за Вашия казус и свързаните с тях съдебни актове

Актове на Европейския съюз

Договор за създаване на европейската общност

Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води

Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори

Регламент (ЕС) № 349/2011 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистическите данни за трудовите злополуки” е заключен Регламент (ЕС) № 349/2011 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистическите данни за трудовите злополуки

Регламент (ЕО) № 1338/2008 относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд

Закони

Закон за авторското право и сродните му права

Закон за адвокатурата

Закон за администрацията

Закон за арендата в земеделието

Закон за банковата несъстоятелност

Закон за вероизповеданията

Закон за висшето образование

Закон за водите

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти

Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността

Закон за вътрешния одит в публичния сектор

Закон за гражданската регистрация

Закон за данък върху добавената стойност

Закон за движение по пътищата

Закон за държавната собственост

Закон за държавните такси

Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

Закон за енергетиката

Закон за енергията от възобновяеми източници

Закон за задълженията и договорите

Закон за закрила на детето

Закон за защита от дискриминация

Закон за защита на потребителите

Закон за здравето

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за кадастъра и имотния регистър

Закон за кооперациите

Закон за кредитните институции

Закон за лечебните заведения

Закон за лицата и семейството

Закон за марките и географските означения

Закон за медиацията

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за наследството

Закон за насърчаване на инвестициите

Закон за нормативните актове

Закон за нотариусите и нотариалната дейност

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Закон за особените залози

Закон за пощенските услуги

Закон за правната помощ

Закон за предучилищното и училищното образование

Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Закон за пътищата

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

Закон за собствеността

Закон за собствеността и ползването на земеделски земи

Закон за специалните разузнавателни средства

Закон за счетоводството

Закон за съдебната власт

Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Закон за управление на етажната собственост

Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Закон за устройство на територията

Закон за частните съдебни изпълнители

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Търговски закон

Отменени нормативни актове

Граждански процесуален кодекс /отм./

Кодекс за застраховането /отм./

Кодекс на труда /1951 г., отм./

Семеен кодекс /1968 г., отм./

Семеен кодекс /1985 г., отм./

Закон за банките /отм./

Закон за административното производство /отм./

Закон за кооперациите /1991 г., отм./

Закон за народната просвета /отм./

Закон за обществените поръчки от 2004 г. /отм./

ЗАКОН за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност /отм./

Закон за планово изграждане на населените места /отм./

Закон за потребителския кредит /отм./

Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия /отм./

Закон за съдебната власт /отм./

Закон за съхранение и търговия със зърно /отм./

Закон за териториално и селищно устройство /отм./

Постановление № 192 на МС от 1.10.1991 г. за условията и реда за връщане на кооперации на тяхно иззето и одържавено имущество след 10 септември 1944 г. /отм./

Правилник за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство /отм./

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите