Home Книги Облигационно право Неоснователно обогатяване по чл. 55–58 ЗЗД

Неоснователно обогатяване по чл. 55–58 ЗЗД

16.00лв. с вкл. ДДС

Автор: Красимир Митев
Издателство: Сиби
Корица: мека
Страници: 264
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-954-730-883-1

Код: 99871 Категории: ,

Описание

В книгата се разглежда задължението за връщане на получено без основание: условията, при които то се поражда; неговото съдържание; обем и действие (изпълнение и неизпълнение). Уредбата му е част от института на неоснователното обогатяване (чл. 55 ЗЗД – чл. 59 ЗЗД), включващ два основни фактически състава: получаването на нещо без основание (чл. 55 ЗЗД – чл. 58 ЗЗД) и неоснователното обогатяване за чужда сметка (т.нар. общ фактически състав – чл. 59 ЗЗД). Първият състав, който е предмет на изследване в книгата, е допълнително разделен на три подсъстава – получено при начална липса на основание; с оглед на неосъществено или на отпаднало основание. Техният корен е в римското право, далеч преди да се появи идеята за общо правило, според което всяко неоснователно обогатяване за чужда сметка поражда задължение на обогатения към обеднелия. Тя намира окончателно признание в края на XIX и началото на XX век. Задължението за реституция, пораждащо се при получаване на нещо без основание, обаче не е „погълнато“ от общата норма, а повечето съвременни законодателства запазват самостоятелната му уредба. Причините за това разрешение се крият както в неговия генезис, така и във функциите, които то изпълнява. Първата цел на задължението за връщане на полученото без основание не е да се отстрани нечие неоснователно обогатяване, а да се осъществи реституция на даденото. Щом някой е получил нещо от другиго, за да се погаси вземане, следва по принцип да е обвързан със задължение за връщането му, ако се окаже, че вземането не е съществувало или е отпаднало с обратна сила. Обстоятелството, че условието за получаване (юридически факт или правоотношение) не е (вече) налично, е достатъчна причина за възникване на реституционно задължение. Затова обогатяването на получателя поначало не е сред условията за пораждане на това задължение. То придобива значение в отделни случаи, когато полученото не може да се върне в натура.

Красимир Митев е преподавател в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Автор е на книгата „Освобождаващи клаузи в договорите“ и на публикации в периодичния правен печат.

Съдържание

I. Задължението за връщане на получено без основание и институтът на неоснователното обогатяване

1. Уводни думи

2. Извъндоговорните източници на задължения – въпросът за класификацията и мястото на неоснователното обогатяване в системата на източниците на облигационни отношения

3. Модел на правната уредба на неоснователното обогатяване

4. Принципът за недопустимост на неоснователното обогатяване – същност и съдържание

5. Неоснователното обогатяване и получаване на нещо без основание

II. Фактическият състав, пораждащ задължение по чл. 55, ал. 1 ЗЗД

1. Уводни думи

2. Даване и получаване на нещо
2.1. Необходимост от даване
2.2. Предметът на даденото
2.3. Какво представлява даването?

3. Отделните състави на получено без основание (чл. 55, ал. 1 ЗЗД и чл. 56 ЗЗД): съдържание и приложно поле
3.1. Трите състава на чл. 55, ал. 1 ЗЗД: получено при начална липса на основание, неосъществено или отпаднало основание. Значение на разграничението
3.2. Получено при начална липса на основание
3.3. Получено при отпаднало основание
3.4. Получено с оглед на неосъществено основание
3.5. Изпълнение на чуждо задължение поради грешка

4. Липса на основание
4.1. Терминологични бележки
4.2. Понятието за основание според доктрината
4.3. Какво е основание: кратки изводи

5. Заключителни думи

III. Юридически факти, препятстващи пораждането на задължение за връщане на получено без основание

1. Уводни думи

2. Съзнателно изпълнение на нравствен дълг
2.1. Правилото на чл. 55, ал. 2 ЗЗД – общ преглед
2.2. Правилото на чл. 55, ал. 2 ЗЗД – в търсене на ratio legis
2.3. Естествените задължения и нравственият дълг
2.4. Кога се поражда нравствен дълг
2.5. Нравствен дълг, водене на чужда работа и дарение
2.6. Изпълнението на нравствен дълг трябва да е съзнателно
2.7. Кратки изводи

3. In pari turpitudine cessat repetitio?

4. Заключителни думи

IV. Задължението за връщане на полученото без основание: съдържание страни, правен режим

1. Уводни думи
2. Съдържание и обхват на задължението за връщане на полученото без основание
2.1. Връщане на полученото в натура
2.2. Съдържание на задължението при невъзможност да се върне полученото в натура
2.3. Други хипотези, в които полученото не може да се върне в натура

3. Страни по правоотношението, породено от получаване на нещо без основание

4. Действие на задължението за връщане на получено без основание: изпълнение и неизпълнение
4.1. Уводни думи
4.2. Време на изпълнение на задължението за връщане на получено без основание
4.3. Място на изпълнение и разноски при изпълнението на задължението за връщане на получено без основание
4.4. Поредност на изпълнението при насрещни задължения за връщане на получено без основание
4.5. Рискът при погиване на предмета на задължението за връщане на полученото