Търговско право

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на търговското право

Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение № 1 от 03.01.2019 г. по гр. д. № 4692/2018 г.

Налице ли е правен интерес от иск между сънаследници относно наследени поименни акции, ако спорът не касае качеството им на наследници и размера на дяловете, а упражняването на правата върху акциите?

Определение № 760 от 27.12.2018 г. по т. д. № 949/2018 г.

Налице ли е правен интерес от предявяване на искове по чл. 29 ЗТР за установяване несъществуване на вписани обстоятелства, заличени поради последващи вписвания, в хипотеза, когато се търси защита на наследствени права върху дружествен дял при смърт на едноличен собственик на капитала на ЕООД?

Решение № 282 от 18.12.2018 г. по т. д. № 2537/2017 г.

Валидни и законосъобразни ли са решенията, взети от съвет на директорите на акционерно дружество, който е действал в намален състав, под законоустановения минимален брой членове, но в шестмесечния срок по чл. 252, ал. 1 ТЗ, т.6, вр. т.4?

Решение № 187 от 13.12.2018 г. по гр. д. № 1180/2018 г.

Подлежи ли на отнемане по реда на чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД /отм./ внесена от проверяваното лице сума за придобиване на дружествени дялове от капитала на търговско дружество в случаите, в които проверяваното лице не се е разпоредило с притежаваните от него дялове?

Решение № 342 от 12.12.2018 г. по т. д. № 152/2018 г.

За съотношението между срока за връщане на допълнителните парични вноски по чл. 134, ал. 1 ТЗ и времето, което е необходимо за покриване на загубите и преодоляване на временната необходимост от парични средства.