Търговско право

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на търговското право

image_pdfimage_print

Решение №203/07.10.2019 по дело №2497/2018

За правните последици на вписването в регистъра на корабите, наети по договор за беърбоут чартър, когато корабът е нает от лице, непопадащо в обхвата на тези по чл. 39а, ал. 1 КТК и корабът е плавал под българско знаме (по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)
За задълженията на съда при разглеждане на спора да обсъди всички релевантни и допустими доказателства, възражения и твърдения на страните, поради наличие на хипотезата. (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

Определение №586/24.09.2019 по дело №1996/2019

За доказване правата на вносителя, при представен документ, установяващ правото на собственост, следва ли да се представи и удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания на имота

Решение № 104 от 09.09.2019 г. по т. д. № 1954/2018 г.

От кога започва да тече погасителната давност за предявяване на осъдителен иск за връщане на даденото след постановяване на решение, с което на основание чл. 646, ал. 2, т. 4 ТЗ редакция преди изменението ДВ бр. 20/2013 г., сделката за покупко-продажба на недвижим имот е призната за нищожна по отношение на кредиторите на несъстоятелността?

Решение № 102 от 08.08.2019 г. по т. д. № 2053/2018 г.

Дали предизвестието по чл. 125, ал. 2 ТЗ може да се оттегля преди изтичане на неговия срок?

Решение № 19 от 08.08.2019 г. по т. д. № 2511/2017 г.

Относно характера на винкулираните акции съгласно чл. 185, ал. 2, изр. 2 ТЗ и правните последици от прехвърлянето им.