Търговско право

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на търговското право

Решение № 222 от 10.05.2019 г. по т. д. № 2972/2017 г.

Може ли да бъде изменен с конклудентни действия договорът за възлагане на управление на дружеството с ограничена отговорност в частта за определеното възнаграждение на управителя?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 328 от 10.04.2019 г. по гр. д. № 764/2019 г.

При наличие на влязла в сила присъда на наказателния съд, с който се признават за неистински документи, с които е обективирано съгласието на колективен орган на кооперация по чл. 15, ал. 4, т. 10 ЗК за разпореждане с недвижим имот, следва ли да се приеме, че съгласието за разпореждането от името на кооперацията е валидно изявено?

Решение № 233 от 03.04.2019 г. по т. д. № 412/2018 г.

Следва ли да бъде зачетено, като факт от значение за спорното право, съгласно чл. 235, ал. 3 ГПК, взето в хода на производство, образувано по иск за прекратяване на акционерно дружество на основание чл. 252, ал. 1, т. 5 ТЗ, предл. първо, решение на ОСА за намаление на капитала на дружеството?

Решение № 16 от 18.02.2019 г. по т. д. № 777/2018 г.

Допустим ли е иск на заветник, придобил по силата на частно завещание, правата върху дялове в ООД /съотв.ЕООД/ срещу наследници по закон на същия наследодател и изключва ли се правният интерес от такъв иск от разпоредбата на чл. 157, ал. 1 ТЗ?

Решение № 349 от 11.02.2019 г. по т. д. № 3028/2017 г.

Трети лица по см. на чл. 599, ал. 1 ГПК ли са членове на сдружението и с вписването в съдебен регистър на решения на Общо събрание на сдружение решенията считат ли се узнати от членовете на сдружението, с оглед определяне на началния момент, от който тече срокът по чл. 25, ал. 6, предл. първо ЗЮЛНЦ за предявяване на иск по чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ?