Търговско право

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на търговското право

Решение

Решение № 128 от 19.06.2009 г. по т.д. № 269/2009 г.

Допустим ли е иск за отмяна на решения на общото събрание на съдружниците по чл. 74 ТЗ при загубване на качеството на съдружник от ищеца в хода на съдебното производство?
Решение по чл. 290 ГПК

Решение № 41 от 29.04.2009 г. по т. д. № 669/2008 г.

За предпоставките за реализиране по съдебен път с иска по чл. 145 ТЗ на имуществената отговорност на управителя в ООД /чл. 137, ал. 1, т. 8 ТЗ/, както и за основанията за освобождаването му от такава по чл. 137, ал. 1, т. 5 ТЗ.
Решение

Решение № 771 от 20.12.2004 г. по т. д. № 165/2004 г.

Прекратяване на участието на съдружник в дружеството с ограничена отговорност въз основа на негова молба и прекратяване на участие при условията на чл. 125, ал. 2 ТЗ с писмено предизвестие съставляват различни основания за преустановяване участие в търговското дружество и предполагат различен ред при осъществяване на правата.
Молбата до управителя на дружеството съставлява такава за доброволно напускане на дружеството и при тази законова хипотеза, напускащият съдружник следва да прехвърли своите дялове по реда и при условията на чл. 129, ал. 2 ТЗ. След като пред регистърния съд не са представени писмени доказателства, оставащите съдружници не могат да вземат решение за разпределение дяловете на напускащия доброволно дружеството съдружник. Въпросът не се изчерпва само с уреждане на имуществени последици с напускащия съдружник, а за дялово участие на съдружници и проверка изискването за наличие на законово определения минимален размер на капитала, с оглед защита интересите на третите лица и кредиторите на дружеството, посредством вписванията в търговския регистър.
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 1 от 06.12.2002 г. по тълк. д. № 1/2002 г.

Относно порочните решения на общото събрание на търговското дружеството.
Решение

Решение № 1021 от 02.08.2001 г. по т. д. № 2206/2000 г.

Ако преди датата на прекратяване съдружникът оттегли писменото си предизвестие, прекратяване на участието му в дружеството не настъпва.