Търговско право

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на търговското право

image_pdfimage_print
Решение

Решение № 136 от 16.07.2012 г. по гр. д. № 1414/2010 г.

За доказателственото значение на акта за държавна собственост и счетоводното записване при придобиване на право на собственост от търговско дружество на основание чл. 17а ЗППДОП /отм./.
Решение по чл. 290 ГПК

Решение № 204 от 06.06.2012 г. по търг. д. № 898/2010 г.

Относно наличието на правен интерес от предявяване на иск по чл. 74 ТЗ и за допустимостта на този иск, когато Общото събрание е взело решения, с които не приема направените от акционера, поискал свикване на Общото събрание, предложения. Относно противопоставимостта на възражението за нищожно джиро за прехвърляне на акции на вписването в Книгата на акционерите въз основа на нищожното джиро.

Решение № 237 от 05.04.2012 г. по търг. д. № 62/2010 г.

Допустимо ли е включването по реда на чл. 223а ТЗ на допълнителни въпроси в обявения дневен ред на ОС на публично дружество, попадащи в обхвата на чл. 114 ЗППЦК или правото на овластения по цитираната разпоредба акционер да прави предложения има легални граници, очертани от законови разпоредби, които предвиждат било спазване на срокове за предоставяне на материалите по допълнителните въпроси, било специална компетентност за изготвянето им – чл. 262и ТЗ и чл. 262м ТЗ ?
Решение

Решение № 157 от 28.12.2011 г. по т. д. № 126 / 2011 г.

Следва ли да бъде заплащано възнаграждение на обикновен търговския пълномощник, който не е в трудовоправни отношения с търговеца за периода, през който няма сключени сделки, но е работил в интерес на търговеца и е водил преговори за сключване на търговски сделки, и дали последното съставлява изпълнение на задължения по договор?
Решение

Решение № 188 от 03.10.2011 г. по търг. д. № 33/2009 г.

Относно приложението на разпоредбата на чл. 187, ал. 3 ТЗ, създадена с пар. 2 ЗИД ТЗ /ДВ, бр.104/2007 год./, която съгласно пар. 15, ал. 1 ПЗР ЗИД ТЗ /ДВ, бр.104/2007 год./ има действие от влизане в сила на Търговския закон и предвижда, че прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.