Дружествено право

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на дружествата в търговското право – членствени права, дружествени дялове, акции, органно представителство, капитал, общо събрание, ликвидация, обжалване на решения по чл. 71 ТЗ и чл. 74 ТЗ и др.

image_pdfimage_print

Решение №144/22.11.2019 по дело №2579/2018

Длъжен ли е съдът да се произнесе по всички възражения, като изложи собствени мотиви по всички възражения на страните?
Длъжен ли е съдът да обсъди всички доказателства по делото във връзка с възраженията и доводите на страните, относими към правния спор, доколкото предвидената в чл. 272 ГПК процесуална възможност не дерогира изискването на чл. 236, ал. 2 ГПК за мотивиране на въззивното решение?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №510/11.11.2019 по дело №101/2019

Защитимо ли е по реда на чл.74 ТЗ, чрез отмяна на решението на ОСА, право на участие на част от съсобствениците на акция, в случай че няма упълномощен от всички съсобственици на акцията пълномощник по чл.177 ТЗ, за участие в ОСА?

Решение №234/24.10.2019 по дело №764/2019

При наличие на влязла в сила присъда на наказателния съд, с който се признават за неистински документи, с които е обективирано съгласието на колективен орган на кооперация по чл. 15, ал. 4, т. 10 ЗК за разпореждане с недвижим имот, следва ли да се приеме, че съгласието за разпореждането от името на кооперацията е валидно изявено?

Решение № 19 от 08.08.2019 г. по т. д. № 2511/2017 г.

Относно характера на винкулираните акции съгласно чл. 185, ал. 2, изр. 2 ТЗ и правните последици от прехвърлянето им.

Решение № 369 от 08.08.2019 г. по гр. д. № 647/2018 г.

В случаите, когато в резултат на упражнени права по чл. 46 ЗОЗ в ТР е вписан управител на търговско предприятие, а впоследствие членовете на СД са заличени от ТР, налице ли са предпоставките на закона за прекратяване на акционерно дружество по реда на чл. 252, ал. 1, т. 6 ТЗ?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО