Търговско право

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на търговското право

Решение №151/06.01.2020 по дело №2359/2018

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите на решението си всички допустими и относими към предмета на спора доводи и възражения на страните?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №358/27.12.2019 по дело №747/2019

Допустим ли е иск по чл. 74, ал. 1 ТЗ за отмяна на решение на Общо събрание на съдружниците в ООД за освобождаване на управител на ООД, прието от същото Общо събрание след прието преди това решение за изключването на управителя като съдружник?
Приложима ли е санкцията по чл. 126 ТЗ по отношение на съдружник за действия, визирани в чл. 126, ал. 3 ТЗ, т. 1-3, но извършени от него в качеството му на управител, или отговорността му може да бъде реализирана само по реда на чл. 145 ТЗ?

Определение №564/23.12.2019 по дело №2636/2019

По какъв ред се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му?
Определение

Определение №718/06.12.2019 по дело №1539/2019

Налице ли е правен интерес от предявяване на искове по чл.29 от ЗТР за установяване несъществуване на вписани обстоятелства, заличени поради последващи вписвания в хипотеза, когато със същата искова молба е предявен иск за установяване несъществуване и на последващите вписани обстоятелства.

Определение №700/06.12.2019 по дело №620/2019

Относно начина на определяне стойността на дружествения дял на починал съдружник в дружество, притежаващо статута на предприятие – майка.