Решение № 208 от 09.04.2019 г. по гр. д. № 3392/2017 г.

Допустим ли е косвен съдебен контрол по реда на чл. 17, ал. 2 ГПК на постановено по реда на ЗСПЗЗ решение за възстановяване на правото на собственост на включена в строителните граници на населеното място земеделска земя, когато насрещната страна в исковото производство е участвала в административната процедура по възстановяване на собствеността, издавайки заповед по чл. 11, ал. 4 ППЗСПЗЗ и скица към нея и когато тази страна не е направила възражения за това, че собствеността е неправилно възстановена?

Решение № 113 от 12.02.2019 г. по гр. д. № 4499/2017 г.

За приложението на чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ в хипотезите на възстановена собственост на основание чл. 7 ЗВСОНИ, когато лицата спрямо които е заявен иска за собственост на реституирания недвижим имот не са стани в производството по чл. 7 ЗВСОНИ, направили възражения за придобиване на собствеността по давност и по конкретно за момента от които тече срокът на придобивната давност за тези лица.
Решение на ВКС

Решение № 110 от 08.02.2019 г. по гр. д. № 5013/2017 г.

За правното действие на решението по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ и моментът към който то установява собствеността на подлежащите на възстановяване земеделски земи и дали е допустимо да тече придобивна давност по отношение на земеделски земи, за които не е приключила процедурата по възстановяването на собствеността.

Решение № 134 от 28.01.2019 г. по гр. д. № 3090/2017 г.

Представляват ли валидни административни актове издадени решения от поземлената комисия в хипотеза на постановено възстановяване на правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници след предходно постановен и влязъл в сила отказ за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне?

Решение № 141 от 18.01.2019 г. по гр. д. № 291/2018 г.

При наличие на предпоставки за възстановяване на собствеността на върху имот, който се намира извън урбанизирана територия, реституцията следва ли да обхване и жилищната сграда, построена в имота от лице, придобило собствеността върху земята от ТКЗС?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО