image_pdfimage_print

Решение №129/07.11.2019 по дело №3187/2018

Допустимо ли е правоимащи лица по чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ да бъдат обезщетявани от Общинската служба „Земеделие“ със земя, която е в регулация и по действащия устройствен план е отредена за благоустройствени мероприятия на Държавата или общината?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №486/28.10.2019 по дело №2224/2019

Налице ли са предпоставки за уважаване на иск с правно основание чл. 108 ЗС при конкуренция на права на правоимащи лица по чл. 10 ЗСПЗЗ, всеки от които се легитимира с документи за успешно приключила реституционна процедура за възстановяване на имот в стари реални граници?

Решение №151/24.10.2019 по дело №3988/2018

Има ли доказателствена стойност представеното и прието като доказателство по делото решение на поземлена комисия (на хартиен носител като заверен препис), като извлечение от специализирания софтуер, при своевременно направени възражения относно авторството и съдържанието му и при липса на оригиналното решение?

Решение №167/22.10.2019 по дело №4432/2018

Защитата на правото на собственост върху един имот не зависи от предварителното провеждане на административна процедура по нанасяне на точните граници на този имот в кадастрална карта, карта на възстановената собственост, кадастрален или друг план. Очевидна неправилност на извода на съда, че основателността на иск за защита правото на собственост върху един имот зависи от предварителното провеждане на административна процедура по нанасяне на точните граници на този имот в картата на възстановената собственост.
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №472/21.10.2019 по дело №1246/2019

В хипотеза, при която по реда на чл. 48, ал. 8 ППЗСПЗЗ няколко лица са участвали в провеждането на търг за продажба на дълготрайни активи на ТКЗС и всеки един от тях е обявен за спечелил търга само за част от тези сгради, кой от тях може да придобие правото на собственост върху терена по реда на чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО