Трудово право

Дела, третиращи въпроси на трудовото право

Решение № 168 от 12.06.2019 г. по гр. д. № 2476/2018 г.

Kакви са правните последици на вписването на договор в регистъра на корабите при Изпълнителната агенция "Морска администрация", наети по договор за беърбоут чартър, когато корабът е нает от лице, непопадащо в обхвата на тези по чл. 39а, ал. 1 КТК и е плавал под българско знаме?
Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички въведени във въззивната жалба оплаквания за неправилност на първоинстанционното решение?

Решение № 92 от 12.06.2019 г. по гр. д. № 2876/2018 г.

При наличие на повече от един трудов договор със същия работодател /вътрешно съвместителство/ за нарушение на трудовата дисциплина по един от договорите работникът или служителят носи ли дисциплинарна отговорност по останалите договори, респ. носи ли работникът или служителят дисциплинарна отговорност по основния трудов договор за нарушение на трудовата дисциплина по предходен трудов договор, който е бил прекратен на друго основание, когато същата длъжност впоследствие е изпълнявана от него по вътрешно съвместителство?

Решение № 129 от 20.05.2019 г. по гр. д. № 4466/2018 г.

Следва ли да се приемат за доказани предпоставките на чл. 225, ал. 1 КТ, и конкретно времето през което незаконно уволненият работник/служител е останал без работа, когато той е представил с исковата молба препис(фотокопие) от трудовата си книжка, от което е видно, че след вписаното прекратяване на трудовото правоотношение с ответника-работодател, няма извършени други вписвания за постъпване на работа при същия или друг работодател, без да са ангажирани никакви други доказателства в тази насока, включително и без да е направена от съда констатация по оригинала на трудовата книжка ?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 380 от 16.05.2019 г. по гр. д. № 4437/2018 г.

Дължи ли се обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ за периода след влизане в сила на решението на съда по трудовия спор за отмяна на заповедта за уволнение и възстановяването на ищеца на работа?

Решение № 67 от 16.05.2019 г. по гр. д. № 2635/2018 г.

За възможността по реда на чл. 189, ал. 1 КТ работодателят да преразгледа тежестта на извършено от работника нарушение на трудовата дисциплина, като отмени издадена заповед, с която е наложил дисциплинарно наказание „забележка” и вместо това за същото нарушение на трудовата дисциплина да наложи по-тежко наказание „дисциплинарно уволнение”.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}