Решение № 187 от 13.12.2018 г. по гр. д. № 1180/2018 г.

Подлежи ли на отнемане по реда на чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД /отм./ внесена от проверяваното лице сума за придобиване на дружествени дялове от капитала на търговско дружество в случаите, в които проверяваното лице не се е разпоредило с притежаваните от него дялове?
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 4/2016 от 07.12.2018 г. по тълк. д. № 4/2016 г.

Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата, прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ /отм./, извън случаите по чл. 22, ал. 2 ЗОПДНПИ /отм./?
Решение по чл. 290 ГПК

Решение № 276 от 18.01.2017 г. по гр. д. № 2138/2016 г.

Необходимо ли е съгласно чл. 3, ал. 3 ЗОПДИППД /отм./ признаване по реда на чл. 463 НПК и сл. на постановената в друга държава присъда срещу проверяваното лице – български гражданин, ответник в гражданското съдопроизводство по чл. 28 ЗОПДИППД /отм./, за извършено от него престъпление в чужбина?
В случай, че проверяваното лице вече е изтърпяло наложеното с чуждестранната присъда наказание в държавата, където тя е постановена, какъв е редът за признаване на тази присъда в Република България, за да представлява тя годно правно основание за предявяване на иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност?
Решение

Решение № 365/14 от 30.03.2015 г. по гр. д. № 983/2012 г.

Доходи, обосноваващи придобиването на всеки актив, или да установи положителен баланс за целия период на проверката.
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 7/2013 от 30.06.2014 г. по тълк. д. № 7/2013 г.

Необходимо ли е да съществува връзка между конкретната престъпна дейност по чл. 3 и придобитото имущество, времето на нейното осъществяване и придобитото имущество, за да се постанови отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по реда на ЗОПДИППД (отм.)?
Достатъчно основание ли е да не е установен законен източник на доходите за придобиване на имуществото през проверявания период по реда на ЗОПДИППД (отм.), за да е налице основателно предположение, че имуществото е придобито от престъпна дейност?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО