image_pdfimage_print

Определение № 371 от 09.08.2019 г. по т. д. № 1389/2018 г.

По отношение мотивиране спирането на производството по исковете по чл. 76, ал. 1 ЗМГО.

Определение № 94 от 01.02.2019 г. по т. д. № 2696/2018 г.

Допустимо ли е налагане на привременна /обезпечителна/ мярка на основание чл. 57ж, ал. 1, т. 2 ЗПД, която не е предвидена като такава в закона, а представлява самостоятелен иск, визиран в чл. 57, ал. 1, т. 4 ЗПД, подлежащ на самостоятелно доказване, а именно: „включително изземване на средствата за производство на продукта, които служат за доказателство за бъдещото установяване на нарушението?
Определение

Определение № 398 от 30.07.2018 г. по т. д. № 523/2018 г.

Относно възможността да се тълкуват разширително хипотезите на свободно използване на произведение, както и конкретните изисквания и предпоставки за свободно използване.
Решение

Решение №234 от 28.03.2018 г. по т. д. № 2582/2016 г.

При произнасяне по обхвата на правна закрила на регистрирано географско означение по чл. 53, ал. 2 ЗМГО, как следва да се тълкува и прилага законодателството относно продажбата на минерални и изворни води, съответно изискванията към тяхното бутилиране – Директива 80/777/Е. на Съвета /сега заменена с Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18.06.2009 г./, транспонирана с Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели?
Решение

Решение № 166 от 10.10.2017 г. по т. д. № 2580/2016 г.

За правото на организациите за колективно управление на авторски права да счетат за неподлежащи на разпределение суми, постъпили от: възнаграждения за изпълнителски права, които не са потърсени от членовете на сдружението или техни наследници в продължение на пет години след постъпването им в партида за изплащане и след надлежното им уведомяване, както и за изпълнители, които нямат наследници и да вземат решение чрез Общото си събрание относно използването на тези суми.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО