image_pdfimage_print

Решение №170/28.11.2019 по дело №3962/2018

Поради неправилното приложение на правилото на чл. 109 ЗТСУ /отм./, което е видно от самите мотиви на въззивното решение, в които е прието, че разпоредбата на чл. 109, ал. 2 ЗТСУ /отм./, която е била отменена през 1990 г. (ДВ, бр. 31 от 1990 г. (отм.), е могла да бъде приложена през 1994 г., като по реда на тази разпоредба бъде отменена заповед №1286 /04.10.1994 г. на ОбНС – В. по чл. 100 ЗТСУ /отм./, която има значение за спора.
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №493/27.11.2019 по дело №1902/2019

С оглед на какви обстоятелства следва да се извърши преценка дали кадастралната карта отразява вярно границата между съседни имоти, ако същите са реституирани по реда на ЗСПЗЗ в границите на урбанизирана територия въз основа на удостоверение и скица по чл.13, ал.5 ППЗСПЗЗ и чл. 13, ал.6 ППЗСПЗЗ, нанесени са в действащ кадастрален план след реституцията и са урегулирани за пръв път при действието на ЗУТ?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №534/25.11.2019 по дело №2008/2019

Как следва да се определи дължимата сума по чл. 30, ал. 3 ЗС, когато единият съсобственик е сключил договор за добив на дървесина от съсобствен имот – чрез експертиза или чрез получената по договора цена?

Решение №199/22.11.2019 по дело №4331/2018

В самата искова молба, а и в последващото уточнение с писмена молба е посочено изрично, че исковете са предявени от дружеството в качеството му на управител на ЕС. Въведеният по този начин от ищеца предмет на делото е спорно право, произтичащо от материалното правоотношение на етажните собственици с ответника, а дружеството като управител на ЕС действа от тяхно име и за тяхна сметка. Оттук следва, че въззивният и първоинстанционният съд, не са се произнесли по така предявените искове, а по непредявени такива - от името и за сметка на дружество, което не е страна по делото, а е представител на ищеца.

Решение №103/21.11.2019 по дело №2012/2018

Произнесъл ли се е окръжният съд е с диспозитив по иск за нищожност на вписването на законна ипотека, а в мотивите на решението е обосновал решаващата си воля на база на разгледан непредявен иск за нищожност на самата ипотека?