Решение № 72 от 09.07.2019 г. по гр. д. № 3589/2018 г.

Текла ли е придобивна давност за времето от внасянето на делбеното дело в архив до възобновяването на същото?

Решение № 92 от 01.07.2019 г. по гр. д. № 2780/2018 г.

За начина, по който следва да бъдат определени правата на съсобствениците, когато по предвидения в закона ред е извършено отчуждаване на реална част от недвижим имот или придаване на реални части от съседен имот при изменение на действащия регулационен план.

Решение № 165 от 26.06.2019 г. по гр. д. № 4291/2018 г.

Необходимо ли е решение на общото събрание на етажната собственост, за да участва собственик в етажната собственост в разноските за текуща поддръжка на общите части за ток, вода, отопление, почистване, оперативни дежурни, асансьор, т.е. за т.нар. „консумативни разходи“, преди изменението на чл. 3 ЗУЕС (ДВ, бр.57/2011 г.)?

Решение № 47 от 26.06.2019 г. по гр. д. № 682/2018 г.

Възниква ли вземането по чл. 31, ал. 2 ЗС, когато ползването на съсобствената вещ от един от съсобствениците е обусловено от спазването на нормативни изисквания, чието изпълнение зависи от съдействието на останалите съсобственици, а те не дават такова съдействие?

Решение № 117 от 25.06.2019 г. по гр. д. № 2781/2018 г.

Какви са критериите, по които се установяват границите на поземлените имоти в кадастралната карта?