image_pdfimage_print
Решение

Решение № 268 от 23.06.2011 г. по гр. д. № 965/2010 г.

Има ли валидно учредено право на ползване за бенефициера, без той да е страна по договора за покупко-продажба?
Решение

Решение № 279 от 20.06.2011 г. по гр. д. № 915/2010 г.

Дали при делба на обект в сграда – етажна собственост се допуска до делба и припадащата се част от земята и от общите части на сградата?
Решение

Решение № 145 от 14.06.2011 г. по гр. д. № 627/2010 г.

Достатъчно ли е снабдяването на един от сънаследниците с нотариален акт по давностно владение, за да се приеме, че този сънаследник е отблъснал владението на останалите сънаследници и е установил явно владение върху целия имот за необходимия за придобиването на имота по давност срок?
Решение

Решение № 151 от 25.05.2011 г. по гр.д. № 634/2010 г.

Дали всяко въздействие върху имота може да бъде предмет на предвидената в чл. 109 ЗС петиторна защита?
Решение

Решение № 481 от 25.05.2011 г. по гр. д. № 979/2009 г.

Допустима ли е съдебна делба на недвижим имот, в който има изградена сграда в режим на етажна собственост, когато дял в съсобствеността върху терена има и лице, което не е собственик на обект в етажната собственост?