Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 38/1979 от 05.07.1979 г.

Дали актовете на органите по чл. 62 ЗТСУ са изключени от обсега на вътрешнослужебния контрол по чл. 154 ЗТСУ и сл.?
Пленум на ВС

Постановление № 6/74 от 27.12.1974 г.

По някои въпроси относно подобренията върху недвижим чужд имот.
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 91 от 01.10.1974 г. по гр. д. № 63/1974 г.

Предявяването на иска за собственост по чл. 108 ЗС относно вещ, обща на двамата съпрузи, е действие на обикновено управление и може да се извърши от всеки един от тях. Когато обаче в хода на заведения процес се извършват действия на разпореждане е вещното право на собственост, като отказ от иска, спогодба и др., или се обременява същото с други вещни тежести, налице е разпореждане с общата вещ по смисъла на чл. 13 СК 1968 /отм./. За тези действия, които излизат вън от пределите на обикновеното управление, е необходимо предварително дадено съгласие от другия съпруг за разпореждане с вещта или изрично пълномощно за извършване на тези действия.
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 33 от 19.04.1971 г. по гр. д. №11/1971 г.

Допустима ли е съдебна делба на вещно право на строеж в случаите, когато постройката не е извършена?
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 29 от 02.04.1962 г.

Mоже ли на собственика на един имот, в полза на когото е допусната ревандикация спрямо добросъвестен владелец, да се присъдят добивите от вещта за времето от предявяване на ревандикационния иск до връщането на вещта при положение, че на владелеца е обезпечено право на задържане до заплащане на направените от него подобрения?