Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 250 от 20.05.2019 г. по гр. д. № 66/2019 г.

Чия е доказателствената тежест за доказване правото на собственост по предявен положителен установителен иск за собственост /или ревандикационен иск/ в случаите, в които ищецът се легитимира с констативен нотариален акт по давност по чл. 587 ГПК, а ответниците- с акт за общинска или държавна собственост и договор за придобиване на собствеността от общината или държавата?

Решение № 54 от 14.05.2019 г. по гр. д. № 2800/2018 г.

Тече ли придобивна давност спрямо лице, чието право на възстановяване на собствеността в територия по пар. 4 ПЗР ЗСПЗЗ е признато след одобряване плана за новообразуваните имоти, от момента на признаване правото на възстановяване на собствеността до момента на предявяване на иска спрямо лице, което се легитимира като собственик въз основа на обективирана в нотариален акт сделка?

Решение № 52 от 10.05.2019 г. по гр. д. № 2217/2018 г.

По какви критерии се определя дали поземлен имот е земеделски или урбанизиран по своя характер с оглед това дали при преценка реалната му поделяемост се прилагат правилата на ЗУТ или чл. 72 ЗН и ЗСПЗЗ?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 225 от 02.05.2019 г. по гр. д. № 1087/2019 г.

Вписаната в Службата по вписванията продажба на идеална част от недвижим имот, извършена от длъжник по изпълнително дело, на трето лице, след вписана от съдебния изпълнител възбрана, смущава ли правото на собственост на купувач, закупил същия недвижим имот на проведена по-късно публична продан, поради факта, че третото лице се посочва като собственик на идеалната част при справки в Службата по вписванията, при издаване на скици от АГКК, визи за проектиране и др., и поражда ли за купувача правен интерес от предявяване на установителен иск за собственост на продадената идеална част?

Решение № 3 от 25.04.2019 г. по гр. д. № 768/2018 г.

Дължат ли се направените от един от съделителите разноски за подобрения в съсобствения имот, ако при извършване на делбата този имот е поставен в негов дял? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)
За правомощията на въззивната инстанция в случаите на допуснато от първоинстанционния съд нарушение на съдопроизводствените правила във връзка с определяне на предмета на делото. (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}