Наследствено право

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на наследственото право – наследяване по закон, наследяване по завещание, завет, продажба на наследство, отказ от наследство, приемане по опис и др.

Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №106/24.02.2020 по дело №673/2019

При наследяване на налични поименни акции какво придобива всеки един от наследниците – индивидуална собственост върху реален брой акции, пропорционален на наследствения му дял, или идеална част от собственост върху всяка акция?

Решение №136/04.02.2020 по дело №1756/2018

Защитната функция на чл. 76 ЗН е от значение само относно разпореждането с частта на наследника прехвърлител, която в случая от изложените в исковата молба и допълнителните такива обстоятелства не е обоснована с интересите на ищците, наследници. Защото, ако наследникът отчужди отделен наследствен имот, той засяга частите на другите сънаследници от същия имот, които не са негови. Поради това разпореждането с тези чужди части ще бъде недействително като разпореждане с чужд имот и без приложението на чл. 76 ЗН.
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №34/30.01.2020 по дело №2633/2019

Следва ли въззивният съд при решаване на спора да осигури приложение на императивен материален закон, установен в обществен интерес, и какви са правомощията на въззивния съд при служебно прилагане на императивна материалноправна норма? (на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
Когато срещу предявен иск за собственост, основан на наследяване по закон, ответникът се брани с възражение, основано на завещание, допустимо ли е ищецът да направи възражение по чл. 30 от ЗН за възстановяване на запазената му част от наследството чрез намаляване на завещателното разпореждане? (на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Решение №17/29.01.2020 по дело №1748/2019

Недопустимо ли е като постановено по непредявен иск съдебното решение по иск за делба поради неразглеждане на направено от ответник в производството възражение за намаляване на дарение до размера на запазената му част от наследството?

Решение №6/27.01.2020 по дело №1311/2019

Поражда ли действие универсално саморъчно завещание по отношение на горски имот, ако той е възстановен по ЗВСГЗГФ след откриване на наследството?