Наследствено право

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на наследственото право – наследяване по закон, наследяване по завещание, завет, продажба на наследство, отказ от наследство, приемане по опис и др.

Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 386 от 16.07.2019 г. по гр. д. № 192/2019 г.

Приложима ли е разпоредбата на чл. 33, ал. 2 ЗС по отношение на наследници с право на запазена част от наследството, когато запазената част на наследника по закон е възстановена след отчуждаване на имота от наследника по завещание и допустимо ли е в този случай ощетените наследници да се овъзмездят по реда на чл. 33, ал. 2 ЗС?
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение № 122 от 28.06.2019 г. по гр. д. № 2392/2019 г.

Приложима ли е разпоредбата на чл. 51 ЗН (Закона за наследството) по отношение на държавата?

Решение № 65 от 27.06.2019 г. по гр. д. № 1526/2018 г.

Какъв вид другарство съществува между облагодетелстваните от извършени от наследодателя повече безвъзмездни разпореждания при предявен иск по чл. 30 ЗН за възстановяване на запазена част от наследството и представлява ли съвместното предявяване на иска по чл. 30 ЗН срещу всички облагодетелствани процесуална предпоставка за неговата допустимост?

Решение № 61 от 14.06.2019 г. по гр. д. № 2439/2018 г.

При преценка основателността на иска по чл. 30, ал. 1 ЗН и при заявен избор от заветника по чл. 34 ЗН следва да се вземе предвид стойността на цялото завещано имущество или само стойността на имуществото, което заветникът желае да задържи?

Решение № 95 от 10.06.2019 г. по гр. д. № 2609/2018 г.

Какви обстоятелства трябва да бъдат изследвани от съда при оспорване на констативен нотариален акт за собственост по наследство и давност (давност и наследство)?