Наследствено право

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на наследственото право – наследяване по закон, наследяване по завещание, завет, продажба на наследство, отказ от наследство, приемане по опис и др.

Решение № 43 от 08.04.2019 г. по гр. д. № 2292/2018 г.

С какви действия сънаследникът би могъл да обърне държането на идеалните части на другите сънаследници във владение, дали действия, изразяващи се в завземането и ползването на някои от наследствените имоти, демонстрират намерение за своене?
Длъжен ли е въззивният съд, при преценка основателността на направено от наследник възражение за придобиване по давност на някои от делбените имоти, да анализира и обсъди направено от част от останалите наследници признание за осъществявано от този наследник владение върху идеалните им части и за придобиването им по давност?

Решение № 32 от 02.04.2019 г. по гр. д. № 1816/2018 г.

За приложимостта на презумпцията по чл. 69 ЗС по отношение на лице, позоваващо се на изтекла в негова полза придобивна давност, когато до изтичането на давностния срок то не е притежавало права върху имота по наследство.
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 72/1986 от 09.04.1986 г. по тълк. д. № 36/1985 г.

Какъв е вида недействителност, която чл. 76 ЗН има предвид; налице ли е недействителност по смисъла на чл. 76 ЗН, когато актът на разпореждане се отнася до предмет в неговата корпорална цялост или и в случаите на разпореждане с идеална част изчерпваща или не правата на сънаследника, който я е отчуждил; дали чл. 76 ЗН намира приложение за вещите, които са били съпружеска имуществена общност; както и кое лице е легитимирано да участвува в делбата при извършено прехвърляне на сънаследствената вещ - прехвърлителят или приобретателят?

Решение № 136 от 26.02.2019 г. по гр. д. № 3379/2017 г.

Кои дарения следва да се включат в масата по чл. 31 ЗН при предявен иск по чл. 30 ЗН в хипотеза, когато наследодателят е дарил един и същи имот на едно и също лице няколко пъти, след като имотът се е връщал по някакъв начин в патримониума на наследодателя?

Решение № 14 от 14.02.2019 г. по гр. д. № 953/2018 г.

1. Следва ли да се формира наследствена маса по чл. 31 ЗН, когато наследодателят се е разпоредил с имуществото си, но не с универсално завещание, а с дарения и в кои случаи? (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
2. Дали е възможно възстановяването на запазената част да се извърши чрез съвместно прилагане на способите на чл. 32 ЗН - чл. 34 ЗН и чл. 36 ЗН? (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
3. По какъв начин следва да бъде извършено възстановяването на запазената част от наследството на един наследодател, разпоредил се чрез универсално завещание в хипотеза, при която след неговата смърт заветникът се е разпоредил със завещаното имущество чрез дарения и е починал преди предявяване на искането по чл. 30 ЗН и по какъв начин следва да бъде извършено възстановяването на запазената част от наследството на последния, ако освен с цялото завещано имущество приживе се е разпоредил чрез дарения и с цялото свое имущество, придобито на други основания, в полза на лице, което е наследник с право на запазена част и от двете наследства? (по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}