Наследствено право

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на наследственото право – наследяване по закон, наследяване по завещание, завет, продажба на наследство, отказ от наследство, приемане по опис и др.

Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение №190/11.11.2019 по дело №4003/2019

Налице ли е преюдициалност на иск по чл. 30 ЗН по отношение на вече предявен иск за собственост по реда на чл. 124 ГПК, с който същите ищци претендират завещания имот поради нищожност на завещанието?

Решение №117/07.11.2019 по дело №3373/2018

Определените по закон наследствени дялове не могат да бъдат игнорирани от констативен нотариален акт за собственост на възстановения имот, без значение дали е оспорен или не, тъй като в случая е установено придобивното основание в съсобствеността - наследяване по закон върху процесните имоти, а не се касае за други вътрешни отношения между съсобствениците.
Давността по чл. 79 ЗС е способ за придобиване на вещни права в случаите когато собственикът не ги упражнява, а фактически съдържанието им в необходимия и определен от закона период от време се упражнява от трето лице – владелец.

Решение №157/31.10.2019 по дело №4152/2018

За задължението на въззивната инстанция да действа като инстанция по същество, като прави собствена преценка на събраните доказателства и да постанови безпротиворечиви мотиви.
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение №180/30.10.2019 по дело №3644/2019

Допустимо ли е извършването на отказ от наследство, направен от името на малолетен или непълнолетен наследник и представлява ли такъв отказ отказ от права по смисъла на чл. 130, ал. 4 СК?
Преценката за това дали отказът от наследство е в интерес на малолетния или непълнолетния наследник следва ли да се направи в производство по чл. 130, ал. 3 СК и обвързващо ли е определението на съда в това производство за районния съд по мястото на откриване на наследството, който по закон е компетентен да впише направения отказ. Може ли този съд да извършва нова преценка с оглед интересите на детето и да откаже вписването на отказа в специалната книга на съда, въпреки даденото от компетентния съд разрешение за извършвантето на отказа в производството по чл. 130, ал. 3 СК?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №439/28.10.2019 по дело №1547/2019

Относно нотариалната компетентност на кмета на населено място при извършване на удостоверяване на подписите на договарящи по договор за продажба на наследство /чл. 212 ЗЗД/, при действието на чл. 97 ЗУС /отм./ в редакцията му по изменението от 1979 год.