Разноски

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на разноските в гражданския процес – адвокатски възнаграждения, размер, прекомерност, присъждане и др.

Решение на ВКС

Решение № 149 от 28.12.2018 г. по гр. д. № 5113/2017 г

За дължимостта на разноските по принудителното изпълнение на решение по иск по чл. 200 КТ при реализиране на отговорността на застрахователя по застраховка „гражданска отговорност“ по чл. 229 КЗ /отм./ вр. чл. 223, ал. 1 КЗ /отм./, когато застрахователното събитие съставлява трудова злополука.
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 2 от 06.06.2016 г. по тълк. д. № 2/2015 г.

Приложими ли са общите правила на ГПК за присъждане на разноските, направени в производството по чл. 1, ал. 1, т. 3 ЗУТОССР (Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред)?
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 7/2014 от 16.11.2015 г. по тълк. д. № 7/2014 г.

Дължи ли Прокуратурата на Република България като ответник по искове за обезщетение на вреди по ЗОДОВ внасяне на държавна такса при въззивно и касационно обжалване на съдебни решения или следва да бъде освободена от заплащането й съгласно чл. 83, ал. 1, т. 3 ГПК и чл. 84, т. 1 ГПК?
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 6/2012 от 06.11.2013 г. по тълк. д. № 6/2012 г.

По въпросите на съдебните разноски за адвокатско възнаграждение.
Решение

Решение № 127 от 24.04.2012 г. по гр. д. № 1092/2011 г.

Относно разпоредбата на чл. 10, ал. 2 ЗОДОВ.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО