Представителство

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на процесуалното представителство в гражданския процес – упълномощаване, обхват на представителната власт и др.

Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. по тълк. д. № 5/2014 г.

Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя?
Какъв е видът недействителност на договор, сключен от пълномощник без представителна власт, при липса на потвърждаване от лицето, от името на което е сключен договорът?
Какъв е видът недействителност на договор, при който представителят на едната страна се е споразумял с другата страна във вреда на представлявания по смисъла на чл. 40 ЗЗД?

Решение № 310 от 28.10.2011 г. по гр. д. № 616/2011 г.

Дали Министерски съвет като колегиален орган има качеството на надлежна страна /процесуална правосубектност/ в гражданските производства?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО