Делба

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси, касаещи съдебната делба в гражданския процес – допустимост, дялове, жребий, уравняване, публична продан, подобрения и др.

Решение № 89 от 12.07.2019 г. по гр. д. № 3607/2018 г.

Възможно ли е във втората фаза на съдебна делба да бъдат обособени реално няколко обекта, когато до делба е допуснато дворно място, застроено със сгради на основното и допълващото застрояване?

Решение № 96 от 10.06.2019 г. по гр. д. № 2756/2018 г.

Кой от вариантите за разпределение по чл. 353 ГПК следва да избере съдът, когато има две експертизи, коренно различаващи се в оценката на отделните имоти и формирането на дяловете, едната от които е оспорена, а другата - не?

Решение № 71 от 13.05.2019 г. по гр. д. № 2835/2018 г.

Допустимо ли е ответникът да поясни и уточни позицията си по делото след представяне на обратно писмо по сключен договор за покупко-продажба на имот по иск за делба, след като документът не е бил в държане на ответника, а е бил в държане на ищеца по иска за делба и същият е представен не с първоначалната искова молба, а едва след депозиране на отговора на исковата молба и как следва да бъде квалифицирана промяната в становището на ответника в този случай?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 241 от 08.05.2019 г. по гр. д. № 4645/2018 г.

Допустимо ли е съдебно решение, постановено по насрещен иск за собственост на имот, който иск е предявен преди първото заседание за разглеждане на предявен иск за делба на този имот, ако към момента на постановяване на това решение по насрещния иск с влязло в сила решение искът за делба вече е отхвърлен?

Решение № 42 от 23.04.2019 г. по гр. д. № 1550/2018 г.

При извършване на делбата по реда на чл. 353 ГПК следва ли съдът да се съобрази с искането на съделителите за групирането им и получаване на общ дял от допуснатите до делба имоти?
Следва ли, при извършване на делбата по колена, за всяка група съделители да се предвидят еднородни реални дялове, ако такава възможност съществува?