Изпълнително производство

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на изпълнително производство в гражданския процес – изпълнителен лист, обезпечителни мерки, публична продан и др.

Решение

Решение № 264 от 08.04.2010 г. по гр. д. № 474/2009 г.

Относно предпоставките, при които частният съдебен изпълнител отговаря за вредите, които неправомерно е причинил при изпълнение на своята дейност.
Решение

Решение № 27 от 08.03.2010 г. по т.д. № 521/ 2009 г.

Така заявена исковата молба е била нередовна, поради противоречието между обстоятелствена част и петитум. Това противоречие се извежда от императивната норма на чл. 415, ал. 1 ГПК изрично определяща вида на защита, който следва да получи ищеца – само по установяване на вземането, но не и за неговото присъждане, осъществено вече с издадената заповед за изпълнение. Определянето на правната квалификация на иска е дейност на съда по приложение на закона и се извежда от исковата молба- нейната обстоятелствена част и петитум, но само редовна искова молба може да обуслови валидното осъществяване на тази дейност. Следователно, решаващият състав е следвало, в качеството си на въззивен съд да проведе производство по чл. 129 ГПК, с оглед това, че установителният иск за съществуване на вземането имплицитно се съдържа в осъдителния, от което се извежда нередовност, а не недопустимост на сезирането. Като не е съобразил изложеното, решаващият състав е постановил своят с. акт по нередовна искова молба
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 4/1986 от 17.03.1986 г.

Относно разсрочката на задължението за изплащне на уравнение при възлагане на неподеляемо жилище:
1. При постановяване на решение по чл. 288, ал. 6 ГПК /отм./ за разсрочване на плащането на възложен имот по реда на чл. 288, ал. 2 ГПК /отм./ следва ли съдът да посочи изрично дали плащането ще стане в едногодишен срок или следва да се произнася само в случаите, когато прави разсрочка за плащане в срок от две години.
2. За разсрочване на плащането по изключение за две години следва ли да има искане от страната или съдът е длъжен служебно да се произнесе при наличие на уважителни причини за разсрочване на плащането, а така също и когато длъжникът е роднина на кредитора в посочените степени.
3. При непроизнасяне по начина на разсрочване на плащането може ли с решение по чл. 193 ГПК /отм./ да се допълни решението по възлагането и при изтичане на срока за допълване на решението подлежи ли на преглед по реда на надзора непроизнасянето на съда по този въпрос?
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 47/1965 от 01.04.1965 г. по тълк. д. № 23/1965 г.

С настъпване на някое от основанията, посочени в чл. 330, ал. 1 ГПК /отм./, б. "а" до б. "е", принудителното изпълнение се прекратява по силата на закона и от този момент отпадат наложените възбрани и описи, от който момент се прекратява действието им независимо от това, дали са вдигнати или не.