Изпълнително производство

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на изпълнително производство в гражданския процес – изпълнителен лист, обезпечителни мерки, публична продан и др.

Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 368 от 22.04.2019 г. по гр. д. № 4596/2018 г.

Налице ли е вреда, настъпила в патримониума на длъжника при неправилно отбелязване от частния съдебен изпълнител на погасяванията на дълга, когато задължението по изпълнителния лист не е погасено изцяло?
Допустимо ли е съдът да използва като база за изчисление централния курс на БНБ за съответната валута при определяне размера на присъдената като обезщетение за вреди сума?

Решение № 207 от 11.04.2019 г. по гр. д. № 3201/2017 г.

Налице ли е виновно и противоправно поведение на частния съдебен изпълнител, което да обосновава отговорността му по чл. 441, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 45 ЗЗД, при продължаване на изпълнението за периодични вземания в случай, че длъжникът доброволно, без принуда и по своя воля извършва плащания във време и в размер, които самият той определя, вследствие на което е събрана повече от дължимата се по изпълнителното основание сума и ако е така от кой момент започва да тече погасителната давност за отговорността на изпълнителя?

Решение № 41 от 08.04.2019 г. по гр. д. № 1414/2017 г.

За начина да се установи обема на придобитото от публична продан когато е налице несъответствие между описанието на недвижимия имот в документите за собственост на длъжника и в производството по принудително изпълнение, включително в постановлението за възлагане.
Решение на общо събрание

Тълкувателно постановление № 2/2019 от 18.03.2019 г. по тълк. д. № 1/2017 г.

Изпратената покана за доброволно изпълнение до длъжника прекъсва ли давността по смисъла на чл. 116, б. в ЗЗД, независимо от изпълнителното производство, в хода на което е отправена поканата?

Решение № 295 от 15.02.2019 г. по гр. д. № 1626/2018 г.

До отмяната на обезпечителната възбрана по реда на чл. 402, ал. 3 ГПК приложима ли е разпоредбата на чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК относно автоматичното заличаване на наложените възбрани, включително и по отношение на обезпечителна възбрана, наложена от съд?