Изпълнително производство

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на изпълнително производство в гражданския процес – изпълнителен лист, обезпечителни мерки, публична продан и др.

Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 225 от 02.05.2019 г. по гр. д. № 1087/2019 г.

Вписаната в Службата по вписванията продажба на идеална част от недвижим имот, извършена от длъжник по изпълнително дело, на трето лице, след вписана от съдебния изпълнител възбрана, смущава ли правото на собственост на купувач, закупил същия недвижим имот на проведена по-късно публична продан, поради факта, че третото лице се посочва като собственик на идеалната част при справки в Службата по вписванията, при издаване на скици от АГКК, визи за проектиране и др., и поражда ли за купувача правен интерес от предявяване на установителен иск за собственост на продадената идеална част?

Решение № 73 от 23.04.2019 г. по гр. д. № 890/2017 г.

Придобива ли право на собственост купувач на публична продан, ако преди влизане в сила на възлагателното постановление е било отменено изпълнителното основание?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 368 от 22.04.2019 г. по гр. д. № 4596/2018 г.

Налице ли е вреда, настъпила в патримониума на длъжника при неправилно отбелязване от частния съдебен изпълнител на погасяванията на дълга, когато задължението по изпълнителния лист не е погасено изцяло?
Допустимо ли е съдът да използва като база за изчисление централния курс на БНБ за съответната валута при определяне размера на присъдената като обезщетение за вреди сума?

Решение № 207 от 11.04.2019 г. по гр. д. № 3201/2017 г.

Налице ли е виновно и противоправно поведение на частния съдебен изпълнител, което да обосновава отговорността му по чл. 441, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 45 ЗЗД, при продължаване на изпълнението за периодични вземания в случай, че длъжникът доброволно, без принуда и по своя воля извършва плащания във време и в размер, които самият той определя, вследствие на което е събрана повече от дължимата се по изпълнителното основание сума и ако е така от кой момент започва да тече погасителната давност за отговорността на изпълнителя?

Решение № 41 от 08.04.2019 г. по гр. д. № 1414/2017 г.

За начина да се установи обема на придобитото от публична продан когато е налице несъответствие между описанието на недвижимия имот в документите за собственост на длъжника и в производството по принудително изпълнение, включително в постановлението за възлагане.
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}