Доказване

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на доказването в гражданския процес – доказателствена сила, доказателствена тежест, допустимост на доказателствени средства и др.

Решение №90/21.01.2020 по дело №1919/2018

Може ли съдът служебно да задължи страна по делото по реда на чл.190 от ГПК, да представи документ, имащ значение за правилното решаване на спора, без за това да е направено искане от другата страна по делото и съответно при непредставяне на документа, да приложи санкцията на чл.161 ГПК, вр. чл.190 ал.2 от ГПК?
Може ли да се приложи спрямо страна по делото санкцията по чл.161 от ГПК, ако свързано с нея лице, участващо в спора като насрещна страна, е било задължено да представи документ и не го е представило?

Решение №244/21.01.2020 по дело №983/2019

Кои са необходимите предпоставки, за да се приеме, че е сключен договор за заем по чл. 240 ЗЗД?
При какви обстоятелства изявлението на страната, приложено като доказателство по делото и обективиращо признание на неизгоден за нея факт, следва да бъде счетено като извънсъдебно признание за задължение?
Каква е процесуалната сила и доказателствената стойност на направеното извънсъдебно признание от ответника по делото и може ли съдът да основе решението си само въз основа на извънсъдебно признание или следва да прецени същото с оглед всички обстоятелства по делото?

Решение №232/21.01.2020 по дело №4300/2018

За вероятна недопустимост на обжалваното решение, предвид заявената от касатора още с отговора на исковата молба позиция за липса на правен интерес у ищцата да установи претендираната от нея симулация и да иска да се приложат правилата на прикритото съглашение.

Определение №15/10.01.2020 по дело №684/2019

Допустимо ли е съдът да прави извод въз основа на заключение на вещо лице, без да са налице данни за такъв извод в самото заключение?

Решение №310/31.12.2019 по дело №1166/2019

Може ли съдът, след като е преценил, че за установяване на определени обстоятелства се изискват специални знания, да игнорира изцяло заключение на вещото лице и сам да се произнесе по въпроси, относно които не притежава нужните специални знания, респ. – допустимо ли е съдът да определи изцяло по своя преценка размера на обезщетение по чл. 82 от ЗЗД, съизмеримо с пазарната стойност на недвижим имот към определен момент, без да обоснове и мотивира своите изчисления?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО