Граждански процес

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на гражданското процесуално право – правен интерес, отговор на искова молба, сила на пресъдено нещо и др.

Решение №123/14.11.2019 по дело №4370/2018

За дължимите от съда действия в производство по извършване на съдебна делба на урегулирани поземлени имоти при наличие на положително становище за поделяемост на експертния съвет по устройство на територията на общината, предписание на главния архитект на общината, за което съделител поддържа, че е незаконосъобразно и при наличие на разлика в границите на имотите по решението за допускане на съдебната делба, кадастралната карта и подробния устройствен план.
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение №190/11.11.2019 по дело №4003/2019

Налице ли е преюдициалност на иск по чл. 30 ЗН по отношение на вече предявен иск за собственост по реда на чл. 124 ГПК, с който същите ищци претендират завещания имот поради нищожност на завещанието?

Решение №155/08.11.2019 по дело №295/2019

Съгласно чл. 268 ГПК въззивният съд разглежда жалбите в открито заседание, за което страните се призовават по реда на Глава VІ ГПК чрез връчване на призовка със съдържанието, посочено в чл. 57 ГПК. Задължителен реквизит от това съдържание е посочването на мястото и времето на заседанието. Когато страната е била надлежно призована за съдебно заседание на една дата, и след връчване на призовката съдът насрочи съдебното заседание за друга дата, за която уведоми страните, логично е да се предположи, че е извършено пренасрочване на делото за втората дата. В тази хипотеза не може да се приеме, че е налице редовност на призоваването за първата дата и пропускът на страната или нейният пълномощник да вземат участие в проведеното на тази дата съдебно заседание е резултат от тяхната процесуална небрежност. Актовете на съда, в това число и тези по движението на делото, трябва да са точни, ясни и безпротиворечиви, за да не пораждат неяснота и съмнение относно това какво е разпоредил съда.
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение №474/07.11.2019 по дело №3063/2019

За отговорността на ответника за разноски по иск за несъществуване на вземането, когато то е погасено по давност и ответникът е признал иска.

Решение №171/07.11.2019 по дело №19/2019

Дали е допустимо гражданският съд да осъществява косвен съдебен контрол за материалната законосъобразност на влязъл в сила административен акт, издаден по молба с правно основание пар. 4а, ал. 1 ПЗР ЗСПЗЗ, когато такъв акт се противопоставя на страна по делото, която е била участник в административното производство по обжалването му?