Граждански процес

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на гражданското процесуално право – правен интерес, отговор на искова молба, сила на пресъдено нещо и др.

Определение №102/24.02.2020 по дело №2643/2019

Дали са налице процесуалните предпоставки за съществуването и надлежното упражняване на правото на иск по чл.422 ГПК в случай на настъпило универсално или частно правоприемство на страната на заявителя след издаване на заповедта за изпълнение и кои са легитимираните страни в производството по установителния иск?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №113/24.02.2020 по дело №3781/2019

Когато с иска по чл. 441, ал. 1 ГПК длъжникът претендира обезщетение за имуществени вреди от понесената загуба от това, че в нарушение на чл. 444, т. 7 ГПК съдебният изпълнител е възложил на купувача от публичната продан единственото жилище на длъжника и на неговото семейство, каква е базата за определяне размера на обезщетението – пазарната стойност на имота към датата на влизане в сила на постановлението за възлагане или постигнатата цена от публичната продан?
Налице ли е основание за намаляване на отговорността по чл. 441, ал. 1 ГПК поради съпричиняване, когато увреденото лице по изпълнителното дело не се е позовавало на нарушението, респ. не е обжалвало незаконосъобразните действия на съдебния изпълнител?

Решение №189/24.02.2020 по дело №4566/2018

За задължението на въззивния съд да обсъди всички доводи и възражения на страните, като извърши и проверка на събраните по делото доказателства.
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №80/24.02.2020 по дело №3048/2019

За допустимите доказателствени средства за установяване момента на изграждане на сграда в груб строеж, при спор между бивши съпрузи и строителство в имот, собственост на единия съпруг, извършен при действието на ЗУТ.

Определение №66/21.02.2020 по дело №2660/2019

Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.