Решение № 110 от 07.06.2019 г. по гр. д. № 4085/2018 г.

Когато в процеса събраните доказателства и доводите на законния представител на децата навеждат на преки и много сериозни рискове за децата в дома на психиатрично болен възрастен при определяне на мерките за лични отношения между баба/дядо и малолетно внуче, съдът длъжен ли е да приложени засилено служебно начало и да изхожда винаги от интереса на детето, съобразно чл. 128, ал. 1, изр. 1 СК?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 435 от 16.05.2019 г. по гр. д. № 959/2019 г.

При разваляне на предварителен договор с предмет семейно жилище към кой момент следва да се преценява дали е оборена презумпцията по чл. 26 СК - към момента на разваляне на договора или към момента на постановяване на съдебно решение за това?

Решение № 58 от 16.04.2019 г. по гр. д. № 2931/2018 г.

Дали за осъществяване на фактическия състав на чл. 132, ал. 1, т. 2 СК е необходимо условие родителят, който се грижи за отглеждането на детето, да е потърсил преди това от родителя – ответник даване на издръжка?

Решение № 29 от 04.04.2019 г. по гр. д. № 3138/2018 г.

Кога е налице промяна в обстоятелствата, при която следва да се изменят мерките относно упражняването на родителските права спрямо малолетните и ненавършилите пълнолетие деца? (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
Кои са елементите от фактически състав на чл. 59, ал. 7 СК? (по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Решение № 353 от 27.02.2019 г. по т. д. № 620/2018 г.

Временно изпълняваните настойнически, респ. попечителски функции по смисъла на чл. 159, ал. 1 СК, изр. последно включват ли и предявяването от временния настойник, респ. попечител на иск по чл. 226 КЗ /отм./?
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}