Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 105 от 03.07.2019 г. по гр. д. № 1507/2018 г.

При извършен строеж от съпрузи по време на брака им, без учредено право на строеж, в поземлен имот, съсобствен между единия съпруг и трето лице, придобива ли се в режим на съпружеска имуществена общност частта от построеното, съответстваща на правата на съпруга от съсобствеността върху терена?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 305 от 14.06.2019 г. по гр. д. № 418/2019 г.

Представлява съгласие по смисъла на чл. 13, ал. 7 СК 1968 /отм./ участието на съпруга на дарителката в сделката и подписването на нотариалния акт за прехвърляне на имот – съпружеска имуществена общност , ако съпругът е подписал нотариалния акт в качеството на законен представител на надарения?

Решение № 110 от 07.06.2019 г. по гр. д. № 4085/2018 г.

Когато в процеса събраните доказателства и доводите на законния представител на децата навеждат на преки и много сериозни рискове за децата в дома на психиатрично болен възрастен при определяне на мерките за лични отношения между баба/дядо и малолетно внуче, съдът длъжен ли е да приложени засилено служебно начало и да изхожда винаги от интереса на детето, съобразно чл. 128, ал. 1, изр. 1 СК?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 435 от 16.05.2019 г. по гр. д. № 959/2019 г.

При разваляне на предварителен договор с предмет семейно жилище към кой момент следва да се преценява дали е оборена презумпцията по чл. 26 СК - към момента на разваляне на договора или към момента на постановяване на съдебно решение за това?

Решение № 58 от 16.04.2019 г. по гр. д. № 2931/2018 г.

Дали за осъществяване на фактическия състав на чл. 132, ал. 1, т. 2 СК е необходимо условие родителят, който се грижи за отглеждането на детето, да е потърсил преди това от родителя – ответник даване на издръжка?