Изпълнителен процес

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на производството по принудително изпълнение в гражданския процес – изпълнителен лист, обезпечителни мерки, публична продан и др.

Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 4/2017 от 11.03.2019 г. по тълк. д. № 4/2017 г.

1. Поражда ли вещнопрехвърлителен ефект постановлението за възлагане в хипотезата, при която имотът, обект на изпълнението, е възложен на привиден кредитор?
2. Има ли качеството на длъжник в изпълнителното производство или е трето за изпълнението лице този, който е дал своя вещ в залог или ипотека за обезпечаване на чужд дълг в хипотезата, при която изпълнението е насочено върху това имущество?
3. По какъв процесуален ред може да се релевира недействителността на публичната продажба по чл. 496, ал. 3 ГПК?
4. Допустим ли е иск за обявяване недействителност на извършено от длъжника разпореждане със запорирана вещ или вземане, респ. разпореждане с имот след вписване на възбрана, предявен от лицето, в чиято полза е наложен запорът или възбраната?
5. Дали има качеството на длъжник в изпълнителното производство или трето за изпълнението лице платилият трудовото възнаграждение на длъжника въпреки наложения запор, без да удържи сумата по запора /чл. 512, ал. 3 ГПК, сега със ЗИД, ДВ, бр. 86/2017 г., чл. 512, ал. 4 ГПК/?
6. Може ли да бъде издаден по реда на чл. 245, ал. 3, изр. 2 ГПК обратен изпълнителен лист за разноските, събрани в изпълнителното производство в полза на взискателя от длъжника, срещу когото е било допуснато предварително изпълнение?
Решение на ВКС

Решение № 137 от 02.11.2018 г. по гр. д. № 2507/2017 г.

Относно задължението на въззивния съд да обсъди събраните по делото доказателства, както и доводите и възраженията на страните и относно наличието на претендираните суми по банковите сметка на ответника към момента на предявяване на иска по чл. 28 ЗОПДИППД /отм./ предпоставка ли е за тяхното отнемане по чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД /отм./

Решение № 193 от 02.11.2018 г. по гр. д. № 4751/2017 г

Компетентен ли е бил съдът да се произнася по жалба по реда на чл. 436, ал. 1 ГПК в седмичен срок от извършване на действието, когато изпълнителното дело е прекратено и такова действие е невъзможно и нищожно ли е съдебно решение постановено по вече несъществуващо изпълнително производство?
Решение на ВКС

Решение № 201 от 31.10.2018 г. по гр. д. № 1036/2018 г

Счита ли се за увреждащо разпоредително действие с имущество на длъжника, когато кредиторът е можел да насочи изпълнението върху друго длъжниково имущество, за значението на знанието за увреждане и налице ли е недобросъвестност на кредитора, когато отказва да приеме нещо вместо изпълнение или отказва да изпълни свое задължение докато не получи изпълнение от длъжника?
Решение

Решение № 146 от 04.10.2018 г. по гр. д. № 4087/2017 г.

Дали е необходимо за уважаване на искането за отнемане на незаконно придобито имущество съгласно чл. 3, ал. 3 ЗОПДИППД /отм./ признаване по реда на чл. 463 НПК и сл. на постановена в страна-членка на ЕС присъда срещу проверявано лице – български гражданин, ответник по гражданското съдопроизводство по чл. 28 ЗОПДИППД /отм./ за извършено от него престъпление в чужбина, когато наложеното наказание е изтърпяно в чужбина или осъждането е условно?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО