Нищожност

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на нищожността на сделките в облигационното право

Решение №155/24.01.2020 по дело №2561/2018

Неравноправна ли е клауза от кредитен договор, с която всички вреди от валутните промени и валутният риск са в тежест само на потребителя и намират ли приложение за валутните разлики изключенията на чл.144, ал.3 ЗЗП?

Решение №173/07.01.2020 по дело №5406/2016

Дали наличието на висящ правен спор по чл. 26 ЗЗД между продавач и купувач относно валидността на сключен между тях договор за покупко - продажба е предюдициален по отношение на спор за собственост между продавача по този договор и последващ приобретател на имота, и съставлява ли основание по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК за спиране на производството по делото по иска за собственост?

Решение №143/16.12.2019 по дело №2729/2018

За съотношението между основанието по чл. 26, ал. 2, предл. второ ЗЗД и чл. 31, ал. 1 ЗЗД, когато с предявения иск увреденият твърди, че поради слабоумие е в трайна неспособност да разбира или да ръководи онези свои правни действия, които изискват умствена пълноценност и в такова състояние е сключил атакуваната сделка.

Решение № 92 от 09.09.2019 г. по т. д. № 2481/2017 г.

Дали констатираната от съда нищожност по чл. 146 ЗЗП на уговорка в клауза от договор за банков кредит, предвиждаща право за банката - кредитор да променя едностранно размера на договорната възнаградителна лихва по кредита, обуславя нищожност и на съдържащата се в същата клауза уговорка за заплащане от кредитополучателя на договорна лихва в конкретно определен размер?
Решение

Решение № 125 от 10.10.2018 г. по гр. д. № 4497/2017 г.

Дали съдът следи служебно за противоречие на договора с добрите нрави?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО