Облигационно право

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на облигационното право – сделки, представителство, договори – продажба, наем, изработка, изпълнение, отговорност, солидарност, неустойки и др.

Решение № 368 от 18.05.2019 г. по т. д. № 2729/2017 г.

При предявен осъдителен иск за неустойка и въведено от ответника възражение за недължимостта й поради нищожност на неустоечната клауза, на основание чл. 26, ал. 1, предл. трето ЗЗД, кой носи доказателствената тежест да установи релевантните факти, на които да се основе оценката относно действителността на клаузата?
Допустимо ли е с въззивната жалба да се навеждат нови обстоятелства и въз основа на тях да се релевират нови възражения, които не са въведени своевременно, въпреки известността им на страната?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 524 от 17.06.2019 г. по гр. д. № 1732/2019 г.

Отговаря ли държавата за вреди, претендирани от законодателна дейност на Народното събрание, изразяваща се в приемане на противоконституционна норма и в бездействие при изпълнение на задължението по чл. 22, ал. 4 ЗКС за уреждане на правните последици от противоконституционна норма?

Решение № 135 от 07.06.2019 г. по гр. д. № 4273/2018 г.

Какви са предпоставки за уважаване на възражение за съдебно прихващане с погасено по давност вземане?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 324 от 30.05.2019 г. по т. д. № 1991/2018 г.

Приложима ли е разпоредбата на чл. 40 ЗЗД към договори, сключени от дружество с ограничена отговорност чрез управителя му?

Решение № 195 от 28.05.2019 г. по т. д. № 2393/2017 г.

Когато вземането на купувача по предварителен договор / цедент/ е било прехвърлено с договор за цесия, като задълженията по предварителния договор са останали в тежест на цедента, допустимо ли е да бъде уважен предявен от цесионера иск за обявяване на предварителния договор за окончателен по реда на чл. 362, ал. 1 ГПК при условие цесионерът да изпълни задълженията към продавача по договора?
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}