Облигационно право

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на облигационното право – сделки, представителство, договори – продажба, наем, изработка, изпълнение, отговорност, солидарност, неустойки и др.

Решение № 82 от 09.08.2019 г. по т. д. № 1206/2018 г.

Допустимо ли е да се променя предметът на обществената поръчка чрез устно договаряне на допълнителни видове строително монтажни работи в отклонение от съществените параметри на първоначално възложената обществена поръчка?

Решение № 83 от 14.08.2019 г. по търг. д. № 1549/2018 г.

Лишено ли е от правно основание включването в предмета на договора за наем на застроен имот – публична държавна собственост на идеални части от дворното място?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 638 от 01.08.2019 г. по гр. д. № 3832/2016 г.

Следва ли лице, чието задължение възниква при отправяне на особена покана, да бъде поканено втори път, за да изпадне в забава на длъжника и да започне да дължи лихва за забава по чл. 86, ал. 1 ЗЗД?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 529 от 31.07.2019 г. по т. д. № 2273/2018 г.

Намира ли приложение разпоредбата на чл. 380, ал. 3 КЗ при дължимо застрахователно обезщетение по чл. 432 КЗ в хипотеза на оспорване от застрахователя изцяло на основателността на предявения от увреденото лице пряк иск до приключване на въззивното производство при представяне от ищеца във въззивната инстанция на данните за банковата му сметка, по която да се извърши плащането на обезщетението?

Определение № 134 от 29.07.2019 г. по гр. д. № 2646/2019 г.

За възможността декларацията по чл. 264, ал. 1 ДОПК да бъде подписана от пълномощник и за необходимото съдържание на пълномощното в такава хипотеза.