Определение №31/21.01.2020 по дело №2392/2019

Представлява ли признак на обективна и трайна невъзможност за изпълнение на паричните задължения онова спиране на плащанията, което се дължи на съзнателни, волеви действия на търговеца, представляващи обективиране на юридически възражения срещу вземанията, по които е проведен исков процес?

Решение №162/12.12.2019 по дело №651/2018

За необходимостта от предявяване за плащане на запис на заповед, съдържащ падеж, поставен в зависимост от предявяването му, за настъпване изискуемост на вземането по отношение на авалистите.

Решение №67/09.12.2019 по дело №1553/2018

Противозаконното отнемане /кражбата/ на вещта по договор за финансов лизинг обхваща ли се от разпоредбата на чл.343 ТЗ?
Противозаконното отнемане /кражбата/ на лизинговата вещ представлява ли основание по чл.89 ЗЗД за разваляне на договор за финансов лизинг по право?
Приложението на чл.20 ЗЗД при тълкуване на клаузи от общите условия към договор.

Решение №181/09.12.2019 по дело №3845/2018

Допустимо ли е кораб, нает от лице, което не попада в обхвата на лицата по чл. 39а, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване да бъде вписан в регистъра на корабите, наети по договор за беърбоут чартър, респ. допустимо ли е лице, което не е българско юридическо лице да бъде наемател, респ. пренаемател по договор за беърбоут чартър на кораб, плаващ под български флаг?
Обхваща ли се отговорността на беърбоут чартьора пред трети лица, установена в разпоредбата на чл. 199з от КТК отговорност за вреди на членове на екипажа, произтичащи от неизплатени трудови възнаграждения за службата им на кораба?
Длъжен ли е съдът при разглеждане на спора да обсъди всички релевантни и допустими доказателства, възражения и твърдения на страните?

Решение №124/05.12.2019 по дело №2809/2018

За критериите, въз основа на които съдът следва да обяви клауза за неустойка за нищожна като противоречаща на добрите нрави.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО