Несъстоятелност

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на несъстоятелността – откриване, синдик, искове за попълване на масата на несъстоятелността, събрание на кредиторите и др.

Решение №118/07.02.2020 по дело №51/2019

За правомощията на въззивния съд за служебно попълване на делото с факти и доказателства.

Решение №134/10.02.2020 по дело №206/2019

При наличие на нередовност по чл.628, ал.1 ТЗ на молба за откриване на производство по несъстоятелност, подадена от длъжника, следва ли съдът да постанови решение по същество или следва да остави молбата без движение и при неотстраняване на нередовностите – да я остави без разглеждане и да прекрати производството?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №57/28.01.2020 по дело №1511/2018

За приложимата към преценката за относителна недействителност на прихващанията редакция на нормата на чл.59 ал.5 ЗБН.

Решение №195/09.01.2020 по дело №3135/2018

За проверка на вероятната недопустимост на обжалвания въззивен съдебен акт с оглед извършване на преценка участието на синдика в производството пред първоинстанционния и въззивния съд след възобновяване на производството на основание чл. 637, ал. 3 ТЗ.

Определение №1/03.01.2020 по дело №2589/2019

Дали исковете за попълване на масата на несъстоятелност са изчерпателно изброени в Глава 41 на ТЗ?