Несъстоятелност

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на несъстоятелността – откриване, синдик, искове за попълване на масата на несъстоятелността, събрание на кредиторите и др.

Решение № 27 от 22.05.2019 г. по т. д. № 1595/2018 г.

От кой момент тече срокът по чл. 698, ал. 1 ТЗ за предлагане на оздравителен план в случаите, когато преди обявяване в Търговския регистър на определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания, е постановено решение по чл. 630, ал. 2 ТЗ, което впоследствие /след изтичане на повече от един месец от обявяване в ТР на определението по чл. 692 ТЗ/ е отменено с влязло в сила решение на въззивния съд – от обявяване на въззивното решение в ТР или от влизането му в сила?

Определение № 300 от 16.05.2019 г. по гр. д. № 206/2019 г.

При наличие на нередовност по чл. 628, ал. 1 ТЗ на молба за откриване на производство по несъстоятелност, подадена от длъжника, следва ли съдът да постанови решение по същество или следва да остави молбата без движение и при неотстраняване на нередовностите – да я остави без разглеждане и да прекрати производството?

Решение № 8 от 14.05.2019 г. по т. д. № 832/2018 г.

Какви сделки и действия следва да се определят като извършени в кръга на обичайната дейност на търговеца, на базата на какви критерии следва да се преценява дали определена сделка или действие попадат в категорията на такива, извършени в обхвата на обичайната дейност на търговеца според израза в текста на чл. 646, ал. 5 ТЗ?
В кръга на обичайната дейност на длъжника ли са действията и сделките които обслужват основната му дейност и са свързани с нея, в това число договори за заеми, средствата по които са изразходвани за обслужване на основната дейност на дружеството?

Решение № 62 от 22.04.2019 г. по т. д. № 1796/2018 г.

В случай, че първоинстанционният съд е приел, че исковата молба е редовна и допустима като подадена в срок, въззивният съд може ли да се произнесе по наличието на абсолютната процесуална предпоставка преди да събере релевантни доказателства, включително и като даде указанията на страната да представи такива?

Решение № 35 от 07.03.2019 г. по т. д. № 1165/2018 г.

Следва ли съпругът на ЕТ-в несъстоятелност да участва като задължително необходим другар на ответника в производства по искове по чл. 647, ал. 1 ТЗ и чл. 135 ЗЗД срещу физическото лице ЕТ-в несъстоятелност, с които се иска обявяването за относително недействителни на разпоредителни сделки с недвижими имоти в режим на съпружеска имуществена общност /съкр.СИО/ , с оглед разпоредбата на чл. 614, ал. 2 ТЗ и разрешението, което ВКС дава в ТР 5/2014 на ОСГТК относно приложението на чл. 135 ЗЗД за разпоредителни сделки с недвижими имоти в режим на СИО.