Ключови думи

AJAX progress indicator
Категории
 • Въвод във владение
   
 • Давностно владение
   
 • Добросъвестно владение
   
 • Договор за банков кредит
   
 • Договор за дарение
  С договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. Дарението на движими имущества трябва да стане в писмена форма с нотариално заверени подписи или чрез предаване, а на ценни книжа - по надлежния начин за прехвърлянето им.
 • Договор за заем
  С договора за заем заемодателят предава в собственост на заемателя пари или други заместими вещи, а заемателят се задължава да върне заетата сума или вещи от същия вид, количество и качество.
 • Договор за заем за послужване
  С договора за заем за послужване заемодателят предоставя безвъзмездно на заемателя една определена вещ за временно ползуване, а заемателят се задължава да я върне.
 • Договор за замяна
  С договора за замяна страните се задължават да си прехвърлят взаимно собствеността върху вещи или други права.
 • Договор за замяна на идеални части
  С договора за замяна на идеални части страните се задължават да си прехвърлят взаимно собствеността върху идеални части от недвижими имоти.
 • Договор за издръжка и гледане
  Договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, представлява писмен договор под формата на нотариален акт при който едно лице прехвърля незабавно собствеността на свой имот, срещу задължението на лицето, което получава имота да осигури пожизнена издръжка и гледане. Освен прехвърляне собствеността с този договор може да се учредяват и ограничени вещни права върху имот срещу задължение за издръжка и гледане.
 • Договор за изработка
  С договора за изработка изпълнителят се задължава на свой риск да изработи нещо, съгласно поръчката на другата страна, а последната - да заплати възнаграждение. Ако не е уговорено друго, изпълнителят е длъжен да изработи поръчаното със свои средства.
 • Договор за лизинг
   
 • Договор за наем
   
 • Договор за поръчка
  С договор за поръчка довереникът се задължава да извърши за сметка на доверителя възложените му от последния действия.
 • Договор за продажба
  С договора за продажба продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на една вещ или друго право срещу цена, която купувачът се задължава да му заплати.
 • Запис на заповед
  Безусловно писмено обещание на едно лице-издател (платец) да плати на друго лице-поемател фиксирана сума пари на определен падеж или на негова заповед. Разпоредбите за запис на заповед се съдържат в чл. 535 ТЗ - чл. 538 ТЗ (Търговския закон), а при липса на такива, се прилагат тези за менителницата, доколкото са съвместими с естеството им.
 • Конститутивен иск
   
 • Нарушено владение
   
 • Осъдителен иск
   
 • Правоизключващ факт
   
 • Предсрочна изискуемост
  Възможност на кредитора да упражни потестативно преобразуващо право, посредством което да предизвика едностранна промяна в едно облигационно отношение, въпреки волята на другата страна – длъжник.
 • Сила на пресъдено нещо
  Силата на пресъдено нещо (СПН, res judicata) е един от ефектите на съдебно решение, който се проявява когато решението влезе в сила. Решеното в него е окончателно и всички граждани и органи трябва да се съобразяват с него.
 • Установителен иск
   
 • ДЗЗД
   
 • Гражданско дружество
   
 • Делинквент
  Лице, причинило непозволено увреждане.
 • Неперсонифициран