Златка Русева

  Дела, докладвани от върховен съдия Златка Русева

  image_pdfimage_print

  Решение № 16 от 08.04.2019 г. по гр. д. № 1346/2018 г.

  За способа, по който следва да се извърши делбата, ако се установи, че имотите са реално поделяеми, така че техния брой да съответства на броя на наследниците, групирани по колена.

  Решение №159 от 04.01.2019 г. по гр. д. №789/2018 г.

  Наличието на правен интерес от установяване е процесуална предпоставка за допустимост на установителните искове-положителни или отрицателни. Видът на иска е призван да гарантира постигането на необходимата и достатъчна по вид и обем защита на материалните права. Правен интерес от търсената защита с положителен установителен иск за собственост на недвижим имот е налице, когато ответникът оспорва претендираното от ищеца право. Преди всичко правният интерес от решаване на правния спор винаги произтича от конкретните обстоятелства, в които спорът се изразява и чрез които всеки от спорещите твърди, че се засяга правната му сфера.
  В случаите, когато е налице съсобственост между две или повече лица, чийто права и задължения са визирани в разпоредбите на чл. 30 ЗС и сл., като понастоящем липсва оспорване на правото на собственост на съсобственик-ищец по делото, спорното правоотношение, свързано само със ползването на съсобствения имот, може да бъде предявено по друг ред, тъй като с предявения установителен иск за собственост не може да се постигне целения от ищеца правен резултат.
  Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

  Определение № 200 от 16.11.2018 г. по гр. д. № 3274/2018 г.

  Фактът на вписване на исковата молба за възстановяване на запазената част създава ли предимство за удовлетворяване на ищеца, с накърнена запазена част, от спорния недвижим имот, преди всички трети лица, които не са вписали искова претенция за същия имот или са вписали такава с по-късна дата? Какво е значението на вписването на исковата молба спрямо по-късно заведен установителен иск, с който се претендира придобиване на спорния имот по давност от трето за първоначалния спор лице и тази претенция е за период предхождащ периода на първоначалното вписване?
  Решение на ВКС

  Решение № 109 от 22.10.2018 г. по гр. д. № 5448/2017 г.

  Относно доказателствената сила на констативен нотариален акт,в случая за придаваем имот по регулация,издаден на собственика на парцела,към който се придава друг имот, може ли да се оспорва от собственика на придаваемия имот,без за това доказване да важат правилата за оспорване на документ /чл. 193 ГПК/?
  Определение

  Определение №441 от 02.08.2018 г. по гр. д. № 429/2018 г.

  Относно обхвата на силата не пресъдено нещо на решението по предишно производство, по което е отхвърлен иска за делба.

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО