ВКС

    Дела, публикувани без посочване на съдия-докладчик

    Решение

    Решение № 643 от 15.03.1978 г. по гр. д. № 3320/1977 г.

    Съгласието е изразено и е спазена необходимата писмена форма с нотариално заверен подпис от другия съпруг с подписването на нотариалния акт за покупко-продажба на недвижим имот в качеството на пълномощник на съпруга, след като и този акт е надлежно подписан от нотариуса или от районния съдия.
    Решение

    Решение № 436 от 21.03.2006 г. по гр. д. № 1366/2005 г.

    Когато чрез нормата на чл. 79, ал. 1 ЗС страните целят заобикаляне на императивна правна норма за придобиване правото на собственост върху недвижим имот по време на ограничителния режим по глава II на Закона за собствеността на гражданите, то придобивната давност е неприложима за времето до 10.04.1990 г. на основание чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗСГ /отм./. Общият принцип на справедливостта изключва скритостта на придобивната давност, защото не могат да се черпят права от поведение по време, когато засегнатият (собственикът) няма възможност (поради неведение) да се брани. Собствеността не се губи само защото собственикът не полза собствената си вещ.
    Решение

    Решение № 204 от 05.06.2002 г. по гр. д. № 123/2001 г.

    За разделянето на съсобствена сграда е необходимо обособяването на самостоятелни обекти при спазване на действащите строителни правила и норми въз основа на одобрен архитектурен проект. При делбата следва да се определят припадащите се на всеки обособен обект идеални части от дворното място, върху което е построена сградата. Въззивната инстанция се произнася със самостоятелно решение по съществото на спора.
    Решение

    Решение № 826 от 27.07.2000 г. по гр. д. № 112/2000 г.

    Представянето на писмени доказателства по чл. 33, ал. 1 ЗС в производството по чл. 19, ал. 3 ЗЗД не е необходимо. Искането на съсобствениците да придобият дела на продавача - съсобственик не може да се реализира по силата на този договор или в това производство. Едва след уважаване на иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД и вписване на съдебното решение, заместващо несключения окончателен договор, те могат да предявят иск за изкупуване по чл. 33, ал. 2 ЗС срещу купувача.
    Решение на общо събрание

    Тълкувателно решение № 1/1995 от 17.05.1995 г. по тълк. д. № 1/1995 г.

    А. Налице ли са изискванията на чл. 1, ал. 1 ЗВСОНИ и чл. 2, ал. 2 ЗВСОНИ за възстановяване правото на собственост в следните хипотези:
    1.Възстановява ли се правото на собственост при промяна на предназначението на отчуждените недвижими имоти?
    2.Възстановява ли се правото на собственост по отношение на отчужден незастроен имот, който след одържавяването му е застроен?
    Б. Процесуална пречка ли е за предявя ването на иска по чл. 7 ЗВСОНИ обстоятелството, че полученият като обезщетение неравностоен имот за отчуждените по чл. 1 ЗВСОНИ и чл. 2 ЗВСОНИ имоти не съществува или е отчужден?
    В. Какъв е характерът на иска по чл. 7 ЗВСОНИ?
    Г. Дължи ли се равностойността на подобренията в отчуждените по законите по чл. 1 ЗВСОНИ и чл. 2 ЗВСОНИ недвижими имоти, извършени преди влизането му в сила?

    НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

    ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО