Василка Илиева

  Дела, докладвани от върховен съдия Василка Илиева

  Определение за допускане до касационно обжалване

  Определение № 638 от 01.08.2019 г. по гр. д. № 3832/2016 г.

  Следва ли лице, чието задължение възниква при отправяне на особена покана, да бъде поканено втори път, за да изпадне в забава на длъжника и да започне да дължи лихва за забава по чл. 86, ал. 1 ЗЗД?

  Решение № 131 от 23.07.2019 г. по гр. д. № 2963/2018 г.

  Задължен ли е работодателят да обяви извършването на съкращение и задължен ли е да изиска от работниците и служителите информация за образованието и квалификациите, които притежават преди да открие процедура по подбор?
  Решение

  Решение № 134 от 01.08.2018 г. по гр. д. № 4159/2017 г.

  Какви са допустимите доказателствени средства за доказване получаването на трудово възнаграждение и командировъчни пари и следва ли последните да бъдат конкретизирани по пера, съобразно Наредба за служебните командировки и специализации?
  Решение

  Решение № 72 от 25.06.2018 г. по гр. д. № 1934/2017 г.

  Относно правомощията на въззивния съд да се произнесе по всички обосновани оплаквания на въззивника, като извърши собствена оценка на събраните доказателства във връзка с твърденията на страните и изложи собствени мотиви по основателността на предявените претенции.
  Решение

  Решение № 85 от 28.03.2017 г. по гр. д. № 60175 / 2016 г.

  Съгласно нормата на чл. 637, ал. 1 ТЗ с откриване на производство по несъстоятелност по отношение на длъжника се спират съдебните и арбитражни производства по имуществени, граждански и търговски дела срещу него, освен ако не се касае за парично вземане, произтичащо от трудов спор или когато за съвместно разглеждане е приет по делото предявен от длъжника насрещен иск или е направено възражение за прихващане. Възможността за по-нататъшно развитие на делото е обусловена от нуждите на производството по несъстоятелност, като за процесуална икономия на производството по чл. 637 ТЗ се отрежда ролята на иск по чл. 694 ТЗ за тези вземания, като запазването на извършените по завареното дело процесуални действия е предпоставено от наличието на спор относно предявеното от кредитора вземане в производството по несъстоятелност. Постановеното решение по завареното производство в този случай ще има установително действие спрямо всички участници в несъстоятелността, съобразно чл. 637, ал. 4 ТЗ, както решението по чл. 694 ТЗ. Когато срещу приетото вземане на кредитора не постъпи възражение по чл. 690, ал. 1 ТЗ, производството по чл. 637, ал. 1 ТЗ се прекратява, тъй като вземането на кредитора е безспорно установено по смисъла на чл. 693 ТЗ за нуждите на производството по несъстоятелност и производството по чл. 637, ал. 1 ТЗ се явява лишено от предмет.

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО