Теодора Гроздева

  Дела, докладвани от върховен съдия Теодора Гроздева

  image_pdfimage_print
  Определение за допускане до касационно обжалване

  Определение №560/06.12.2019 по дело №1991/2019

  Допустимо ли е въззивният съд да основе решението си на изключено от първоинстанционния съд писмено доказателство, без никоя от страните по делото да е поискала това доказателство отново да бъде включено в доказателствения материал?

  Решение №182/26.11.2019 по дело №540/2019

  Длъжен ли е въззивният съд да даде указания на съделителите, че представеният от тях частен проект за разделяне на допуснати до делба имоти следва да бъде съгласуван и одобрен от АГКК?

  Решение №129/07.11.2019 по дело №3187/2018

  Допустимо ли е правоимащи лица по чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ да бъдат обезщетявани от Общинската служба „Земеделие“ със земя, която е в регулация и по действащия устройствен план е отредена за благоустройствени мероприятия на Държавата или общината?

  Определение №478/23.10.2019 по дело №1320/2019

  Следва ли въззивната инстанция да обсъди всички доводи и възражения във въззивната жалба и да изложи мотиви за тях, както и следва ли да направи анализ на всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност и в рамките на наведените в жалбата доводи?

  Решение №168/23.10.2019 по дело №4645/2018

  Допустимо ли е съдебно решение, постановено по насрещен иск за собственост на имот, който иск е предявен преди първото заседание за разглеждане на предявен иск за делба на този имот, ако към момента на постановяване на това решение по насрещния иск с влязло в сила решение искът за делба вече е отхвърлен?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО