Татяна Върбанова

  Дела, докладвани от върховен съдия Татяна Върбанова

  Решение на общо събрание

  Тълкувателно решение № 5/2015 от 12.07.2018 г. по тълк. д. № 5/2015 г.

  Кои влезли в сила определения подлежат на отмяна по реда на чл. 303 ГПК?
  Кои определения попадат в обхвата по чл. 274, ал. 3, т. 2, предл. първо ГПК?
  Определение

  Определение № 352 от 26.06.2018 г. по т. д. № 1027/2018 г.

  При постановяване на въззивен съдебен акт съдът следва ли да извърши самостоятелна преценка на данните по делото, релевантни за допустимостта на прекия иск на увреденото лице срещу застрахователя на ГО на автомобилистите?
  Определение

  Определение № 272 от 02.05.2018 г. по т. д. № 2839/2017 г.

  Относно предпоставките за приложение на чл. 103, ал. 3 ЗЗД - за невъзникване, съответно погасяване на правото на компенсация на длъжника към цесионера със свое вземане към цедента, при съобщена му цесия по чл. 99, ал. 3 ЗЗД и за разпределяне на тежестта на доказване в процеса.
  Решение

  Решение №234 от 28.03.2018 г. по т. д. № 2582/2016 г.

  При произнасяне по обхвата на правна закрила на регистрирано географско означение по чл. 53, ал. 2 ЗМГО, как следва да се тълкува и прилага законодателството относно продажбата на минерални и изворни води, съответно изискванията към тяхното бутилиране – Директива 80/777/Е. на Съвета /сега заменена с Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18.06.2009 г./, транспонирана с Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели?
  Решение по чл. 290 ГПК

  Решение № 171 от 22.12.2015 г. по т. д. № 3408 / 2014 г.

  За да е допустим изрично предвиденият в чл. 422, ал. 1 ГПК положителен установителен иск, е необходимо към момента на предявяването му да е налице изпълнително основание за вземането на кредитора, издадено по реда на заповедното производство. Само при издадена заповед за изпълнение и при надлежно материалноправно оспорване на вземането по нея, искът на кредитора за установяване на вземането би бил допустим. Предвид самостоятелното материалноправно положение на издателя на менителничните документи – главен длъжник и на авалистите, които са необходими другари както в исковото производство, така и в заповедното производство, произнасянето на съда по отношение на тях може да е различно. Те са солидарни длъжници и спрямо всеки от тях кредиторът може самостоятелно да търси изпълнение на вземането си. Правен интерес от предявяване на установителен иск по чл. 422 ГПК е налице само по отношение на длъжник, оспорил вземането, предмет на вече издадена заповед за изпълнение, чрез подадено по реда на чл. 414, ал. 2 ГПК възражение.

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО