Татяна Върбанова

  Дела, докладвани от върховен съдия Татяна Върбанова

  Определение №583/22.10.2019 по дело №146/2019

  Относно приложението на чл.52 ЗЗД и чл. 51, ал. 2 ЗЗД.

  Решение №113/17.10.2019 по дело №2820/2017

  Относно задължението на въззивния съд да изложи мотиви към решението, съответстващи на изискванията по чл. 236, ал. 2 ГПК.
  Решение на общо събрание

  Тълкувателно решение № 5/2015 от 12.07.2018 г. по тълк. д. № 5/2015 г.

  Кои влезли в сила определения подлежат на отмяна по реда на чл. 303 ГПК?
  Кои определения попадат в обхвата по чл. 274, ал. 3, т. 2, предл. първо ГПК?
  Определение

  Определение № 352 от 26.06.2018 г. по т. д. № 1027/2018 г.

  При постановяване на въззивен съдебен акт съдът следва ли да извърши самостоятелна преценка на данните по делото, релевантни за допустимостта на прекия иск на увреденото лице срещу застрахователя на ГО на автомобилистите?
  Определение

  Определение № 272 от 02.05.2018 г. по т. д. № 2839/2017 г.

  Относно предпоставките за приложение на чл. 103, ал. 3 ЗЗД - за невъзникване, съответно погасяване на правото на компенсация на длъжника към цесионера със свое вземане към цедента, при съобщена му цесия по чл. 99, ал. 3 ЗЗД и за разпределяне на тежестта на доказване в процеса.

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО