Майя Русева

  Дела, докладвани от върховен съдия Майя Русева

  image_pdfimage_print
  Определение за допускане до касационно обжалване

  Определение №727/01.11.2019 по дело №1829/2019

  Относно началният момент на давността за възникналото в полза на държавата вземане за възстановяване на разходи в резултат на наложена финансова корекция във връзка с установена нередност при определяне на изпълнител от бенефициент на на Оперативна програма „Административен капацитет“.

  Решение №166/23.10.2019 по дело №3794/2018

  Относно материалноправните предпоставки за прекратяване на трудово правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 2 предл. първо КТ /закриване на част от предприятието/, когато работодателят е банка /предвид хипотеза, в която в населеното място има повече от един клон /офис/ и единият от тях се закрива/.

  Решение №167/23.10.2019 по дело №4249/2018

  Относно задължението на съда да обсъди всички релевантни и допустими доказателства, възражения и твърдения на страните.

  Определение №695/23.10.2019 по дело №1776/2019

  Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.
  Решение на общо събрание

  Тълкувателно решение № 2/2017 г. от 09.07.2019 г. по тълк. д. № 2/2017 г.

  І. Намира ли приложение защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД по отношение на извършени от поръчителя разпоредителни действия?
  ІІ. Налице ли е връзка на преюдициалност по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК между производството по предявен от кредитора иск за вземането му и предявения иск по чл. 135 ЗЗД за обявяване относителната недействителност на извършени от длъжника действия, увреждащи кредитора?
  ІІІ. Какъв е редът за защита на кредитора при последваща разпоредителна сделка, извършена от третото лице, в чиято полза длъжникът му се е разпоредил с имуществото си?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО