Марио Бобатинов

  Дела, докладвани от върховен съдия Марио Бобатинов

  image_pdfimage_print
  Решение по чл. 290 ГПК

  Решение № 169 от 28.02.2012 г. по т. д. № 762 / 2010 г.

  Относно базата на която следва да се изчисли размера на обезщетението за имуществените вреди на малолетно дете, при предявен иск по чл. 226, ал. 1 КЗ, изразяващи се в неизплащане на дължимата му се до пълнолетие месечна издръжка, при установен от законодателя, след първоначалното и определяне минимален размер за същата, е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото.
  Решение

  Решение № 92 от 18.08.2010 г. по търг. д. № 645/2009 г.

  При доказано с влязло в сила съдебно решение, постановено на основание чл. 254 ГПК /отм./ несъществуващо вземане на кредитор спрямо длъжник съществува ли за последния исков ред за защита правото му на собственост върху имоти, възложени на кредитора в качеството му на взискател по реда, установен в чл. 380-чл. 383 ГПК/отм./? Процесуално допустим ли е иск, предявен от длъжника за защита правото му на собственост върху имоти, възложени на кредитора в качеството му на взискател по реда, установен в чл. 380-чл. 383ГПК/отм./извън основнията, посочени в чл. 384, ал. 3 ГПК /отм./? Какъв е способа на придобиване правото на собственост от кредитора, настъпило от деня на постановлението за възлагането на процесните имоти/чл. 384, ал. 2 ГПК-отм./-оригинерен или деривативен?
  Решение

  Решение № 93 от 03.06.2010 г. по т.д. № 831/2009 г.

  Произтича ли като правна последица от успешно проведен отменителен иск по чл.646 ал.2 т.1 ТЗ за прогласяване нищожност по чл.646 ал.2 т.1 ТЗ на изпълнение на парично задължение след началната дата на неплатежеспособността попълване масата на несъстоятелността с това парично задължение или е необходимо предявяване от кредитора на осъдителен иск срещу третото лице за връщане на сумата в масата на несъстоятелността? Засяга ли прогласената нищожност по чл.646 ал.2 т.1 ТЗ на изпълнено от длъжника парично задължение след началната дата на неплатежеспособността основанието, на което това парично задължение е било изпълнено?
  Решение

  Решение № 94 от 28.05.2010 г. по търг. д. № 900/2009 г.

  Има ли противоречие между “клауза 3” от ОУ - т. 6 към застрахователния договор между страните по делото от 3.08.01 г., която визира обема и съдържанието на рисковете, които са изключени от задължението за изплащане на обезщетение и чл. 390, ал. 1 ТЗ/отм./?
  Решение

  Решение № 170 от 29.10.2010 г. по търг. д. № 148/2010 г.

  Били ли са налице законоустановените предпоставки за деблокиране на процесните военновременните запаси, съхранявани в [заличено име на фирма]-г.Габрово, за да се породи за последния правото да иска освобождаване на помещенията и обезщетение за тяхното ползване без основание ?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО