Маргарита Соколова

  Дела, докладвани от върховен съдия Соколова-Димова

  Решение № 89 от 12.07.2019 г. по гр. д. № 3607/2018 г.

  Възможно ли е във втората фаза на съдебна делба да бъдат обособени реално няколко обекта, когато до делба е допуснато дворно място, застроено със сгради на основното и допълващото застрояване?
  Определение за допускане до касационно обжалване

  Определение № 225 от 02.05.2019 г. по гр. д. № 1087/2019 г.

  Вписаната в Службата по вписванията продажба на идеална част от недвижим имот, извършена от длъжник по изпълнително дело, на трето лице, след вписана от съдебния изпълнител възбрана, смущава ли правото на собственост на купувач, закупил същия недвижим имот на проведена по-късно публична продан, поради факта, че третото лице се посочва като собственик на идеалната част при справки в Службата по вписванията, при издаване на скици от АГКК, визи за проектиране и др., и поражда ли за купувача правен интерес от предявяване на установителен иск за собственост на продадената идеална част?

  Решение № 31 от 11.03.2019 г. по гр. д. № 2914/2018 г.

  Следва ли да се доказва завладяване на идеалните части на останалите съсобственици, манифестиране на промяната и отблъскване на владението чрез действия, при положение, че това е обективно невъзможно?

  Решение №144 от 02.01.2019 г. по дело №6741/2014 г.

  Съгласно чл. 53 ГПК връчването на пребиваващите в страната чужденци се извършва на адреса, заявен в съответните административни служби. Съдебната практика по приложението на чл. 53 ГПК приема, че разпоредбата предвижда наличието на заявен адрес в съответна административна служба, каквато е Агенцията по вписванията, в която се води и поддържа регистър БУЛСТАТ като единен електронен централизиран регистър за единна идентификация на всички физически и юридически лица и други правни образувания, извършващи съответна дейност на територията на Република България. В чл. 7, ал. 2, т. 4, б. б ЗРБУЛСТАТ вр. чл. 3, ал. 1, т. 10, б. б ЗРБУЛСТАТ е предвидено, че вписаните адреси на чуждестранни физически лица, притежаващи недвижими имоти в България, са адреси за кореспонденция на територията на страната с всички държавни институции, което обуславя правното значение на вписания адрес в регистър БУЛСТАТ като адресна регистрация по смисъла на ГПК.

  Определение № 591 от 28.12.2018 г. по гр. д. № 3607/2018 г.

  За възможността във втората фаза на съдебна делба да бъдат обособени реално няколко обекта, когато до делба е допуснато дворно място, застроено със сгради на основното и допълващо застрояване.

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО